1.0 / February 3, 2014
(4.2/5) (5)

Description

Minimalistic Tic Tac Toe, withsometwists:
1) To win you need four tiles in a row.
2) There are three players on the board at the same time, youandtwo bots.
3) AI:s level are quite hard so you are in for a treat. ;)

This is the first app I've ever made for Android.
I hope you will enjoy playing it as much as I did making it.

App Information Tic Tiles Toe

 • App Name
  Tic Tiles Toe
 • Package Name
  com.thorne.tictilestoe
 • Updated
  February 3, 2014
 • File Size
  981k
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Thorne
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Email thorne.development@gmail.com
  St:persgatan 31 60233 Norrköping
 • Google Play Link

Thorne Show More...

Barnbok - Godnatt små monster 1.3 APK
Thorne
Barnbok - Godnatt små monsterEn härlig barnboksapp för de yngsta barnen!I denna app får ni möta lilla monster Blå och hans vänner. Dethar blivit kväll och dags att lägga sig, men monstren kan intesova. De är konstigt nog lite rädda för monster. .. Följ med isagan, öppna dörren när det knackar och räkna hur många som kommeroch kryper ner i sängen hos lilla monster Blå. Men vänta! Är inteden där sista filuren i dörren väldigt lik dig?!Appen passar bra för de yngsta, det räcker med att kunna läggahela handen på skärmen för att själv kunna förflytta sig framåtgenom sagan. Samtidigt som man har roligt och lyssnar på engodnattsaga tränar man även på färger, siffrorna upp till fyra ochantalsuppfattning. Sagan går på rim och flera delar återkommer omoch om igen så att man kan lära sig sagan och följa med itexten.Kopplingar till Lpfö 98 (Läroplan för förskolan)• Stimulerar barnets språkliga utveckling• Stimulerar barnet att utveckla sin förståelse för antal ochtalbegreppetDet roligaste med godnattsagan är att barnet själv dyker upp idörren på slutet. När du startar sagan blir du ombedd att ta/letaupp ett foto av ditt barn. Fotot sparas och kan användas varje gångsagan startar. Självklart går det att ändra foto om ett syskoneller en kompis också vill dyka upp hos lilla monster Blå. Du kanäven höra sagan utan att använda ett eget foto. Du hittarinställningarna för foto under Inställningar i startmenyn. UnderInställningar kan du även välja att sagan ska loopas, så att barnetpå egen hand kan fortsätta att höra sagan om och om igen.I appen kan man även välja att endast leka tittut med lillamonster Blå och hans vänner. Då läses inte sagan upp. Bakom dörrenknackar ett monster, öppna och se vem det är! Tittut!Appen är helt på svenska och eftersom den vänder sig till barnfinns det självklart ingen reklam, ingenting som kostar pengar ochinga länkar till sociala medier i den.Denna app är skapad av två nördiga föräldrar till ett mycketälskat barn. Vi kände att vi saknade barnboksappar för Android tillvår 1årige son, så vi kom på att vi skulle göra en egen. Eftersomen av oss även är matematiklärare kunde vi inte låta bli att läggain lite räkning också, som en bonus. Nu vill vi dela med oss tiller andra. Hoppas att ni får lika mycket glädje av den som vihar!Vi tar gärna emot feedback och tips om förbättringar ellerutveckling!Notera: Rättning av buggar sker inte för stunden. Kommer görasdå tid och motivation sammanstrålar.Children's Book -Goodnight little monstersA lovely barnboksapp for the youngest children!In this app, you will meet the little monster Blue and hisfriends. It has become evening and time to fold, but the monsterscan not sleep. They are strangely little afraid of monsters. ..Follow the saga, open the door when the knocking and count how manypeople come and crawl into bed with little monster Blue. But wait!Is not that last one out the door a lot like you ?!The app is suitable for the youngest, it is enough to be able toput your whole hand on the screen to himself able to move forwardthrough the story. While you're having fun and listening to abedtime story you train even on colors, numbers up to four and thenumber of view. The Lord goes on rhyme and several parts recursagain and again so that you can learn the tale and follow thetext.Link to Lpfö 98 (Curriculum for Preschool)• Stimulates the child's linguistic development• Stimulates the child to develop their understanding of number andnumber senseThe most enjoyable bedtime story is that the child himself showsup at the door at the end. When you start the tale you will beasked to take / look up a photo of your child. The photo is savedand can be used every time the saga begins. Of course you canchange the photo of a sibling or a friend also wants to show up atthe little monster Blue. You can even hear the tale without using aseparate photo. You will find the settings for photo under Settingsin the Start menu. Under Settings, you can also choose to storymust be looped, so the child can independently continue to hear thetale over and over again.The app can also choose to play peekaboo with little monsterBlue and his friends. Then read no fairy tale up. Behind the doorknocking a monster, open, and see who it is! Peekaboo!The app is entirely in Swedish and since it is aimed atchildren, there is obviously no advertising, nothing that costsmoney and no links to social media in it.This app is created by two nerdy parents of a much loved child.We felt we lacked barnboksappar for Android to our 1årige son, sowe realized that we could make your own. Since one of us is also amathematics teacher, we could not help but put a little bill also,as a bonus. Now we want to share with you others. Hope you get asmuch pleasure from it as we have!We welcome your feedback and tips for improvement ordevelopment!Note: Correction of bugs do not happen at the moment. Will bemade at the time and motivation converge.
Tic Tiles Toe 1.0 APK
Thorne
Minimalistic Tic Tac Toe, withsometwists:1) To win you need four tiles in a row.2) There are three players on the board at the same time, youandtwo bots.3) AI:s level are quite hard so you are in for a treat. ;)This is the first app I've ever made for Android.I hope you will enjoy playing it as much as I did making it.
Crazy Colors 1.4 APK
Thorne
Three simple rules:1) Click the tile in differant color.2) Faster the better3) The longer winning streak the better(Note, might cause anger and nausea!)

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.