1.0.2 / September 7, 2020
(/5) ()
Loading...

Description

Met de app Tijdschrift voor Psychotherapie kunnen abonnees enNVP-leden tijdschriften downloaden en lezen. Deze Androidapplicatieis een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie.Uitgever: De Tijdstroom Uitgeverij Ontwikkeling: UWKM Alle rechtenvoorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van de Uitgeverij.Disclaimer --------- Aan de totstandkoming van de inhoud is deuiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig ofonjuist is opgenomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Vooreventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij onsgaarne aanbevolen. Feedback -------- Voor reacties op dezeapplicatie houden wij ons gaarne aanbevolen. Voor fouten,verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mail naarinfo@tijdstroom.nl

App Information Tijdschrift voor Psychotherapie

 • App Name
  Tijdschrift voor Psychotherapie
 • Package Name
  nl.detijdstroom.TvPsycho
 • Updated
  September 7, 2020
 • File Size
  8.4M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  De Tijdstroom uitgeverij B.V.
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
  De Tijdstroom uitgeverij BV Postbus 775 3500 AT Utrecht Netherlands
 • Google Play Link

De Tijdstroom uitgeverij B.V. Show More...

NVK-congres 1.3 APK
De app van het 36e congres van de NederlandseVereniging voor Kindergeneeskunde (NVK, 5, 6 en 7 november) biedtin een oogopslag het wetenschappelijke programma, de samenvattingenen de plattegrond van de congreslocatie. Ter voorbereiding op hetNVK-congres kunt u uw persoonlijke programma samenstellen doormiddel van de favorietenfunctie. Tijdens het congres kunt unotities maken. Met de zoekfunctie van de app vindt u de relevanteinformatie. Met de app heeft u altijd het actuele programma bij dehand met de NU-functie. Kortom, een zeer handige app voor, tijdensen na het congres.De Androidapplicatie NVK-congres 2014 is een uitgave van deNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.Uitgever: De Tijdstroom UitgeverijOntwikkeling: Jelle HermsenAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestandof openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van de NederlandseVereniging voor Kindergeneeskunde.Disclaimer---------Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed.Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen,aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringenvan de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.Feedback--------Voor reacties op deze applicatie houden wij ons gaarneaanbevolen.Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur eene-mail naar info@tijdstroom.nlThe app of the 36thcongress of the Dutch Association of Pediatrics (NVK, 5, 6 and 7November) provides at a glance the scientific program, thesummaries and the map of the conference location. To prepare forthe NVK Congress can compile your personal program by using thefavorite feature. During the conference, you can take notes. Thesearch function of the app, you will find the relevant information.With the app, you always have the current program at hand with theNOW function. Overall, a very handy app before, during and afterthe congress.The Android Application NVK Congress 2014 is a publication ofthe Dutch Paediatric Association.Publisher: Time Flow PublisherDevelopment: Jelle HermsenAll rights reserved. No part of this publication may be reproduced,stored in a retrieval system or transmitted in any form or by anymeans, electronic, mechanical, photocopying, recording orotherwise, without prior permission from the Dutch PaediatricAssociation.Disclaimer---------To the creation of the content is with the utmost care. Forinformation, however incomplete or incorrect, we accept noliability. For any improvements to the information contained wekeep gladly recommended us.Feedback--------For comments on this application we keep gladly recommendedus.For errors, improvements, suggestions or good ideas, please send anemail to info@tijdstroom.nl
Anesthesiologie Medicatie 1.5 APK
Klinische anesthesiologie – Medicatie is desuccesvolle anesthesiologie-applicatie Medicatie, nu ook voorAndroid.De inhoud van de applicatie bestaat uit een lijst vanveelgebruikte anesthesiologische middelen met overzichtelijkgerangschikte informatie over doseringen, eigenschappen,werkingsmechanismen, indicaties, waarschuwingen en farmacologie vande diverse medicamenten. De applicatie is met name geschikt voorsnelle naslag tijdens het werk op of buiten hetoperatiekamercomplex en de intensive care. Aan de basis van dezeapplicatie ligt het hoofdstuk Farmacologie uit het nieuwe boekKlinische anesthesiologie onder redactie van Noordzij, Klimek enStamer. De applicatie is met name geschikt voor de anesthesioloog(in opleiding), coassistent, anesthesiemedewerker, IC-arts (inopleiding) en IC-verpleegkundige. De applicatie zal regelmatigworden geüpdatet met nieuwe informatie. Deze updates zijngratis.De redactie heeft ernaar gestreefd om de inhoud van deapplicatie een afspiegeling te laten zijn van de gangbareanesthesiologische praktijk in een gemiddeld Nederlands ziekenhuis.Om die reden kunnen doseringen afwijken van de door de fabrikant ofin het Farmacotherapeutisch Kompas geadviseerde dosering.Recensies Klinische anesthesiologie – Medicatie:‘Duidelijke en overzichtelijke app voor de anesthesie!Eindelijk!’ *****‘Eindelijk een no nonsense programma als naslagwerk binnen deanesthesie’ ****‘Kort, bondig, duidelijk en overzichtelijk voor naslag tijdenshet werk’ *****‘Mooie overzichtelijke app, een aanrader!’ *****Feedback--------Voor reacties op deze vernieuwde applicatie houden wij ons gaarneaanbevolen. Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeënstuur een e-mail naar info@tijdstroom.nl.Disclaimer----------Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed.Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen,aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel foutiefmedisch handelen als gevolg van deze inhoud. Voor eventueleverbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarneaanbevolen.Redactie: Peter Noordzij, Markus KlimekOntwikkeling: Jonge Sla DesignUitgever: © De Tijdstroom UitgeverijAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestandof openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.De Tijdstroom Uitgeverij BVPostbus 7753500 AT Utrechte-mail: info@tijdstroom.nlinternet: www.klinische-anesthesiologie.nlClinical Anesthesiology -Medication is the successful application Medication anesthesiology,now also for Android.The content of the application consists of a list of commonlyused anesthetic agents with clearly arranged information ondosages, properties, mechanisms of action, indications, warningsand pharmacology of various drugs. The application is particularlysuitable for quick reference during the work inside or outside theoperating room and the intensive care complex. On the basis of thisapplication is the chapter from the new book Clinical PharmacologyAnesthesiology edited by Noordzij, Klimek and Stamer. Theapplication is particularly suitable for the anesthesiologist (intraining), intern, anesthetist, IC doctor (in training) and ICnurse. The application will be updated with new informationregularly. These updates are free.The editors have strived to be the common anesthetic practice inan average Dutch hospital., The contents of the applicationreflects For this reason, dosages may differ from the manufactureror the ChemSpider recommended dosage.Reviews Clinical Anesthesiology - Medication:"Clear and concise app for anesthesia! Finally! "*****"Finally, a no-nonsense program as a reference within theanesthesia '****"Short, concise, clear and easy for reference during work*****"Pretty convenient app, highly recommended!" *****Feedback--------For reactions to this new application we keep gladly recommend us.For errors, corrections, suggestions or good ideas, please send anemail to info@tijdstroom.nl.Disclaimer----------At the conclusion of the content is the utmost care. Forinformation, however, is incomplete or incorrect included acceptingauthor (s), editor and publisher no liability. We accept noliability for any medical errors due to this content. For anyimprovements to the data recorded, we keep gladly recommend us.Editors: Peter Noordzij, Markus KlimekDevelopment: Young Lettuce DesignPublisher: © The Time Flow PublisherAll rights reserved. No part of this publication may bereproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any formor by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording orotherwise, without the prior permission of the publisher.The Time Stream Publishing Co.PO Box 7753500 AT Utrechte-mail: info@tijdstroom.nlInternet: www.klinische-anesthesiologie.nl
MedIntw 1.0 APK
What is MedIntw?---------------------This App is a practical aid for the medical student/intern,specialist-in-training or physician who wants to prepare for amedical interview in less than 15 seconds (in the interview room soto speak). These interview skills are – as much as possible –patient-centered.Patient-centered interviewing is a respectful way ofcommunicating in which you adapt to the patient and the situationhe is in. As a patient-centered health provider, you try andidentify the patient’s perspective. You want to go beyondunderstanding the patient’s condition, to also understanding hisunderlying need. You also want to achieve mutual understanding andagreement, share control and responsibility with the patient andencourage the patient’s problem-solving ability andself-efficacy.How does the App work?------------------------------Every chapter opens with a QuickScan which contains a number oftips. The text which comes after the QuickScan more or less followsthe order of a typical consultation. You start out by ‘joining’,trying to align yourself with the patient verbally andnon-verbally. You finish by bringing the interview to a conclusion.There is an art to doing this well. Each chapter contains examplesof what you might say. Such examples have been included by way ofinspiration. Try and mix things up a bit; you will probably thinkof other, better things to say. As long as you mean what you sayand remain true to yourself.References-------------The text is based on two Dutch text books by psychiatrist Remke vanStaveren, where you can find all references. These books are:Patiëntgericht communiceren. Gids voor de medische praktijk[Patient-centered interviewing. (A guide to medical practice)] (DeTijdstroom, 2010) and Patiëntgericht communiceren in de ggz[Patient-centered interviewing in mental health] (De Tijdstroom,2013). The English eBook Patient-centered interviewing is inprogress.Disclaimer------------All due care was taken in creating the contents of this App. Theauthor(s), editors or publisher nevertheless do not take anyliability for any information contained therein and deemedincomplete or incorrect. Neither do they accept any liability forany incorrect medical actions resulting from the contents of thisApp. They would be happy to receive any suggestions relating topossible improvement of the information contained herein.About this App-----------------The MedIntw App Version 1.0 is a publication by De TijdstroomUitgeverij B.V.Author: Remke van StaverenProduct Development: Jonge Sla DesignPublisher: De Tijdstroom Uitgeverij B.V.© 2014 All rights reserved.Nothing in this publication may be duplicated, stored in anycomputerised database or made public in any form or any manner,either electronically, mechanically, by means of photocopying,recording or any other way, without the prior written consent ofthe publisher.De Tijdstroom Uitgeverij B.V.P.O. Box 7753500 AT UtrechtE-mail: info@tijdstroom.nlWebsite: www.tijdstroom.nlFeedback-----------We welcome your feedback on Medical Interviewing. Please send yourcomments or ideas to info@tijdstroom.nlDe Tijdstroom Uitgeverij B.V.P.O. Box 7753500 AT UtrechtThe Netherlands
NVA-dagen 1.0 APK
Over deze applicatie--------------------De applicatie NVA-dagen bevat het programma, de abstracts endeplattegrond van de Anesthesiologendagen die op 19 en 20 mei 2011inMaastricht worden georganiseerd door de Nederlandse VerenigingvoorAnesthesiologie.De Androidapplicatie NVA-dagen versie 1.0 is een uitgave vandeNederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, email nva@anesthesiologie.nl,www.anesthesiologie.nl.Uitgever: De Tijdstroom uitgeverijOntwikkeling: Jonge Sla DesignAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magwordenverveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestandof openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enigewijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van deNederlandseVereniging voor Anesthesiologie.Disclaimer----------Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorgbesteed.Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist isopgenomen,aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventueleverbeteringenvan de opgenomen gegevens houden wij ons gaarneaanbevolen.Feedback--------Voor reacties op deze applicatie houden wij onsgaarneaanbevolen.Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuureene-mail naar info@tijdstroom.nl
NVvP Congres 1.0 APK
Nu geüpdatet met de gegevens van hetNVvPVoorjaarscongres 2016!----------------------------------------------------------------------De applicatie NVvP-congres bevat het programma, desamenvattingenen de plattegrond van het 44ste NVvPVoorjaarscongres dat op 30maart, 31 maart en 1 april 2016 wordtgeorganiseerd door deNederlandse Vereniging voorPsychiatrie.U kunt een persoonlijk programma samenstellen met behulp vandefavorieten-functie. De samenvattingen en persoonlijke notitieskuntu e-mailen.De mobiele applicatie NVvP-congres is een uitgave vandeNederlandse Vereniging voor Psychiatrie.Uitgever: De Tijdstroom uitgeverijOntwikkeling: Jelle HermsenAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magwordenverveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestandof openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enigewijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van deNederlandseVereniging voor Kindergeneeskunde.Disclaimer------------Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorgbesteed.Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist isopgenomen,aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventueleverbeteringenvan de opgenomen gegevens houden wij ons gaarneaanbevolen.Feedback-----------Voor reacties op deze applicatie houden wij onsgaarneaanbevolen.Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuureene-mail naar info@tijdstroom.nl.Now updated with datafromthe NVvP Spring Congress 2016!----------------------------------------------------------------------The application NVvP Congress contains the program, abstractsandthe plan of the 44th NVvP Spring Congress organized on March30, 31March and 1 April 2016 by the Dutch PsychiatricAssociation.You can create a personalized program using the favoritesfunction.The summaries and personal notes you can email.The mobile NVvP conference is a publication of theDutchPsychiatric Association.Publisher: Time Stream PublishingDevelopment: Jelle HermsenAll rights reserved. No part of this publication may bereproduced,stored in a retrieval system or published are in anyform or by anymeans, electronic, mechanical, photocopying,recording orotherwise, without prior permission from the DutchPaediatricAssociation.Disclaimer------------To the creation of the content is given the utmost care.Forinformation, however incomplete or incorrect, we acceptnoliability. For we keep gladly recommend possible improvementsofthe recorded data.feedback-----------For comments on this application we keep gladly recommend.For errors, corrections, suggestions or good ideas, send an emailtoinfo@tijdstroom.nl.
Switch Tables 1.0.3 APK
Switch Tables offers a guide for physiciansandpharmacists in switching antidepressants and antipsychotics andincombining mood stabilizers and the conversion ofbenzodiazepines. Itis a helpful tool to calculate the appropriatedosage when switchingand/or combining psychopharmaceuticals and tolearn the possibleconsequences of the switch and/or conversion.Switch Tables aims to improve psychopharmacotherapyandmedication safety for all patients. Switch Tables will beupdatedon a regular basis.Walter Broekema (1953) is the editor of Switch Tables. He isahospital pharmacist He graduated as a pharmacist in 1979 andgainedhis specialisation of hospital pharmacist in 1991. He isformerpresident of the Special Interest Group Psychiatry of theDutchAssociation of Hospital Pharmacists (NVZA/KNMP).Conflict of interests: no pharmaceutical companies norfinancialinterests are involved. Declared 2014.
Tijdschrift voor Psychotherapie 1.0.2 APK
Met de app Tijdschrift voor Psychotherapie kunnen abonnees enNVP-leden tijdschriften downloaden en lezen. Deze Androidapplicatieis een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie.Uitgever: De Tijdstroom Uitgeverij Ontwikkeling: UWKM Alle rechtenvoorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzijelektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig anderemanier, zonder voorafgaande toestemming van de Uitgeverij.Disclaimer --------- Aan de totstandkoming van de inhoud is deuiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig ofonjuist is opgenomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Vooreventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij onsgaarne aanbevolen. Feedback -------- Voor reacties op dezeapplicatie houden wij ons gaarne aanbevolen. Voor fouten,verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mail naarinfo@tijdstroom.nl
Loading...