1.7 / April 26, 2019
(0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Timecheckers helpt bij de communicatie van aankomsttijden bij uwafspraken. 
Meer en meer komen organisaties en diensten naar onstoe. Herkenbaar zijn de pakketjes maar ook de wijkverpleegkundigeen onderhoudsmonteurs etc. Dat is plezierig, maar helaas gebeurthet regelmatig dat je voor al deze 'diensten' uren te moeten thuisblijven (lees: wachten) om de dienst te kunnen ontvangen. Dat ismeer dan alleen onhandig. Het zou plezierig zijn wanneer je echtweet hoe laat iemand aankomt. 
Timecheckers is een cloud service incombinatie met een app. De opdrachtgever/ leverancier uploadteenvoudig de bezoekadressen met 06-nummer en/of email-adres. Deambulante medewerker ontvangt de bezoeklijst op de Timecheckers appop zijn/haar telefoon, wijzigt eventueel de volgorde van bezoek enbevestigt de opdracht. Timecheckers berekent de verwachte aankomsttijd en informeert de klant per mail en/of sms. Mocht tijdens dedag de verwachte aankomsttijd veranderen wordt de klant automatischop de hoogte gesteld. De klant weet hoe laat hij de medewerker kanverwachten en hoe lang het nog duurt. Optioneel kan de klant deambulante medewerker zien op TomTom Maps. De opdrachtgever bedientzijn klant op maat maar krijgt ook inzicht hoe lang de ambulantemedewerker bezig is en kan snel bepalen wie eventueel in de buurtis voor een extra spoed opdracht. Door het gebruik vanlokatiegegevens kan de Timecheckers cloud service bepalen of u optijd bent voor uw afspraak. U kunt eenvoudig een eigen groepaanmaken op https://drive.mytc.eu/ door eenmalig te registreren metuw mobiele telefoon. U kunt de app-gebruikers vinden door te zoekenop mobiele nummer of alias. Door deze gebrukers aan uw groep toe tevoegen, kunt u daglijsten gebruiken om het reisschema in de gatente houden. Loopt de app-gebruiker uit, dan stuurt de serverautomatisch een SMS naar de klant op het adres. Meet informatie ophttp://www.timecheckers.com/ Time Checkers helps in communicatingarrival of your schedule. More and more organizations come andservices to us. The packets are recognizable but also the nursesand maintenance engineers etc. That's enjoyable, but unfortunatelyit often happens that for all these 'services' hours to stay athome (read: wait) in order to receive the service. That's more thanjust inconvenient. It would be nice if you really know how someonearrives late. Time Checkers is a cloud service coupled with an app.The client / supplier upload simply visiting addresses with06-number and / or email address. The outpatient employee receivesthe visit list on the Time Checkers app on his / her phone,possibly change the order of visit and confirm the order. TimeCheckers calculates the estimated arrival time and notifies thecustomer by mail and / or SMS. If during the day to change thearrival time, the customer is notified automatically. The customerknows what time he can expect the employee and how long it lasts.Optionally the customer can see the ambulatory employee TomTomMaps. The client serves its customer tailored but also gain insighthow long the outpatient staff is busy and can quickly determine whomay close for an extra rush job. Through the use of location datacan determine the Time Checkers cloud service if you are on timefor your appointment. You can easily create their own grouphttps://drive.mytc.eu/ by registering once with your mobile phone.You can find the app users searching on mobile number or alias. Byadding this gebrukers to your group, you can use daglijsten to keepthe itinerary in mind. Runs the app user fails, the serverautomatically sends an SMS to the customer's address. Measurementinformation on http://www.timecheckers.com/

App Information Timecheckers

 • App Name
  Timecheckers
 • Package Name
  eu.edgetech.geologger
 • Updated
  April 26, 2019
 • File Size
  4.0M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.7
 • Developer
  Timecheckers Technologies
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Nijverheidsweg Noord 60-18 3812 PM Amersfoort The Netherlands
 • Google Play Link

Timecheckers Technologies Show More...

Timecheckers 1.7 APK
Timecheckers helpt bij de communicatie van aankomsttijden bij uwafspraken. 
Meer en meer komen organisaties en diensten naar onstoe. Herkenbaar zijn de pakketjes maar ook de wijkverpleegkundigeen onderhoudsmonteurs etc. Dat is plezierig, maar helaas gebeurthet regelmatig dat je voor al deze 'diensten' uren te moeten thuisblijven (lees: wachten) om de dienst te kunnen ontvangen. Dat ismeer dan alleen onhandig. Het zou plezierig zijn wanneer je echtweet hoe laat iemand aankomt. 
Timecheckers is een cloud service incombinatie met een app. De opdrachtgever/ leverancier uploadteenvoudig de bezoekadressen met 06-nummer en/of email-adres. Deambulante medewerker ontvangt de bezoeklijst op de Timecheckers appop zijn/haar telefoon, wijzigt eventueel de volgorde van bezoek enbevestigt de opdracht. Timecheckers berekent de verwachte aankomsttijd en informeert de klant per mail en/of sms. Mocht tijdens dedag de verwachte aankomsttijd veranderen wordt de klant automatischop de hoogte gesteld. De klant weet hoe laat hij de medewerker kanverwachten en hoe lang het nog duurt. Optioneel kan de klant deambulante medewerker zien op TomTom Maps. De opdrachtgever bedientzijn klant op maat maar krijgt ook inzicht hoe lang de ambulantemedewerker bezig is en kan snel bepalen wie eventueel in de buurtis voor een extra spoed opdracht. Door het gebruik vanlokatiegegevens kan de Timecheckers cloud service bepalen of u optijd bent voor uw afspraak. U kunt eenvoudig een eigen groepaanmaken op https://drive.mytc.eu/ door eenmalig te registreren metuw mobiele telefoon. U kunt de app-gebruikers vinden door te zoekenop mobiele nummer of alias. Door deze gebrukers aan uw groep toe tevoegen, kunt u daglijsten gebruiken om het reisschema in de gatente houden. Loopt de app-gebruiker uit, dan stuurt de serverautomatisch een SMS naar de klant op het adres. Meet informatie ophttp://www.timecheckers.com/ Time Checkers helps in communicatingarrival of your schedule. More and more organizations come andservices to us. The packets are recognizable but also the nursesand maintenance engineers etc. That's enjoyable, but unfortunatelyit often happens that for all these 'services' hours to stay athome (read: wait) in order to receive the service. That's more thanjust inconvenient. It would be nice if you really know how someonearrives late. Time Checkers is a cloud service coupled with an app.The client / supplier upload simply visiting addresses with06-number and / or email address. The outpatient employee receivesthe visit list on the Time Checkers app on his / her phone,possibly change the order of visit and confirm the order. TimeCheckers calculates the estimated arrival time and notifies thecustomer by mail and / or SMS. If during the day to change thearrival time, the customer is notified automatically. The customerknows what time he can expect the employee and how long it lasts.Optionally the customer can see the ambulatory employee TomTomMaps. The client serves its customer tailored but also gain insighthow long the outpatient staff is busy and can quickly determine whomay close for an extra rush job. Through the use of location datacan determine the Time Checkers cloud service if you are on timefor your appointment. You can easily create their own grouphttps://drive.mytc.eu/ by registering once with your mobile phone.You can find the app users searching on mobile number or alias. Byadding this gebrukers to your group, you can use daglijsten to keepthe itinerary in mind. Runs the app user fails, the serverautomatically sends an SMS to the customer's address. Measurementinformation on http://www.timecheckers.com/
Loading...