11.0.0 / March 31, 2020
(/5) (1)

Description

v

App Information Toeractief

 • App Name
  Toeractief
 • Package Name
  nl.bcm.toeractief
 • Updated
  March 31, 2020
 • File Size
  48M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  11.0.0
 • Developer
  BCM Media BV
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Postbus 1392 5602 BJ Eindhoven
 • Google Play Link
BCM Media BV Show More...
Soundz Legacy 1.0.6 APK
BCM Media BV
Met Soundz Magazine haal je als muziekliefhebber pure kwaliteit inhuis. Het is prachtig vormgegeven en een inhoudelijk kritische bladgemaakt naar Engels model. Nederland heeft behoefte aan eenvolwassen muziekmagazine waarin alles samenkomt. Kwaliteit,informatie en humor. Om die reden hebben we een kleine maar fermeredactie geformeerd met kopstukken zoals popprofessor Leo Blokhuis,NRC-journalist Jan Vollaard, diens Volkskrant-collega Menno Pot enJohn den Braber. Daarnaast werken we met een groep jonge,enthousiaste en super getalenteerde journalisten en is JohanDerksen een vaste schrijver in het panel. Kortom: de komendejaren bedienen wij u met een informatief magazine dat adviseert eninspireert.With Soundz Magazine gives you as pure music quality athome. It is beautifully designed with a substantive critical blademade English model. Netherlands needs a mature music magazine whereeverything comes together. Quality, information and humor. For thatreason we have a small but firm editors formed with heavyweightslike popprofessor Leo Blokhuis, NRC journalist Jan Vollaard, hisVolkskrant colleague Menno Pot and John den Braber. We also workwith a group of young, enthusiastic and very talented journalistsand Johan Derksen is a regular writer in the panel. In short, weserve you with an informative magazine in the coming years thatadvises and inspires.
Luister Legacy 1.0.22 APK
BCM Media BV
Met Luister beleeft de lezer de wereld van klassieke muziek. Elknummer interviews en verhalen over sterren van vroeger en nu,gemaakt door bekende journalisten, schrijvers en fotografen. Deprintversie van Luister komt altijd met cd, complete radiogids enuitgaansagenda. Luister bestaat al sinds 1952 en verschijnt 8 keerper jaar.Listen to the reader experience the world of classicalmusic. Any number of interviews and stories about stars, past andpresent, made by well-known journalists, writers and photographers.The print version of Listen always comes with CD, radio guide andcomplete entertainment calendar. Listen existed since 1952 andpublished eight times a year.
Raadar Legacy 1.0.7 APK
BCM Media BV
Raadar is de digitale nieuwsbrief van de Raad van Beheer, deoverkoepelende organisatie in Nederland op het gebied van(ras)honden.Raadar is een gratis nieuwsbrief en verschijnt iederemaand. Via Raadar blijf je op de hoogte van het laatste nieuws overhet fokken, aanschaffen en houden van honden.Heeft u suggestiesvoor rubrieken of voorstellen voor specifieke informatie die ugraag terug zou willen zien? Stuur dan een mail met uw suggestienaar raadar@raadvanbeheer.nl.Raadar is the electronic newsletter ofthe Governing Council, the umbrella organization in the Netherlandsin the field of (breed) dogs.Raadar is a free newsletter publishedevery month.Through Raadar you stay up to date with the latest newsabout the breeding, buying and loving dogs.Do you have anysuggestions for items or proposals for specific information youwould like to see back?Send an email with your suggestion toraadar@raadvanbeheer.nl.
Jazzism Magazine Legacy 1.0.6 APK
BCM Media BV
Jazzism Magazine is een exclusief magazine voor mannen en vrouwendie graag genieten van muziek. We houden de vinger aan de pols ophet gebied van jazz, soul, latin, world en blues. Het magazinebiedt topfotografie uit heden en verleden en bevat verhalen vantoonaangevende schrijvers en journalisten. Het is voormuziekliefhebbers een kwaliteitsbaken op het terrein van hunmuzikale interesse. Op eigenzinnige wijze is er aandacht voormuziekmedia, verre en nabije reisbestemmingen, literatuur, uitgaan,festivals, eten en drinken, concerten én mode. Jazzism Magazineverschijnt 7 keer per jaar.Jazzism Magazine is an exclusivemagazine for men and women who love to enjoy music. We keep ourfinger on the pulse in the field of jazz, soul, latin, world andblues. The magazine offers topfotografie past and present andincludes stories from leading writers and journalists. It is aquality beacon for music lovers in the area of ​​their musicalinterest.On a unique way there is for music media attention, farand near destinations, literature, entertainment, festivals, foodand drink, concerts and fashion.Jazzism Magazine is published seventimes a year.
Horse International Legacy 1.0.5 APK
BCM Media BV
Horse International, "The Professional's Choice" HorseInternational offers an insider's view into the 3 Olympicdisciplines jumping, dressage and eventing and carries the news ofthe FEI, IJRC, AJO, ISJC, WBFSH and many other organizations. HorseInternational is unbiased in its global coverage of internationalnews and events, offering you interviews with the leaders in theequestrian world, interesting Industry Updates, internationalbreeding news and lots of background information. Get HorseInternational and know all the ins and outs.
Buitenleven Legacy 1.0.5 APK
BCM Media BV
Hét inspiratiemagazine voor iedereen die van het buitenleven houdt.Iedere editie vind je inspirerende fotoreportages van tuinen, leukeadresjes in steden, doe-het-zelf-ideeën, tuinadviezen en tips omoptimaal buiten te genieten van je vrije tijd.Inspiration magazinefor everyone who loves the outdoors. Each edition containsinspiring photo shoots from gardens, nice places in cities,do-it-yourself ideas, garden advice and tips to enjoy your freetime outside.
Pianist Legacy 1.0.2 APK
BCM Media BV
Pianist is een magazine voor liefhebbers van pianomuziek enbespelers van piano in de breedste zin van het woord. Dezedoelgroep is bovenmatig geïnteresseerd in de genres klassiek enjazz en heeft interesse voor de techniek en deproductomschrijvingen. Ze bezoeken met regelmaat concerten enuitvoeringen, festivals en houden van culturele reizen.Pianist isgeworteld in de klassieke muziektraditie maar met een ruime blik opde hedendaagse diversiteit in muziekstijlen, met interviews enartikelen met -en over vooraanstaande pianisten, achtergronden entechniek van de piano, columns, actuele productinformatie enrecensies van bladmuziek en cd’s.Pianist is a magazine for loversof piano music and player piano in the broadest sense of theword.This target group is excessively interested in the classicaland jazz genres and is interested in the technology and productdescriptions.They regularly visit concerts and performances,festivals and conducting of cultural tours.Pianist is rooted in theclassical music tradition, but with a broad view of the diversityin contemporary music, interviews and articles on-and leadingpianists, backgrounds and technique of piano, columns, productinformation and reviews of sheet music and CDs.
Onze Hond Legacy 1.0.6 APK
BCM Media BV
Onze Hond, het grootste full colour hondenmaandblad van Nederland.Iedere maand staat het tijdschrift Onze Hond boordevol: -Rasprofielen van verschillende honden - Interviews met bekendeNederlanders over hun hond - Medische zaken - De verschillendetakken van hondensport - Trainingsmethoden - De laatste nieuwtjes -Wedstrijd- en tentoonstellingsuitslagen - Opvoeding van honden - DeOfficiële Mededelingen van de Raad van Beheer op KynologischGebied. - Informatie over de nieuwste producten in de markt vanvoer tot halsband. Kortom, alles over honden en hondensport leest uin het tijdschrift Onze Hond. Een echte hondenvriend leestnatuurlijk Onze Hond!Our Dog, the largest full color dog magazinein the Netherlands.Every month the magazine Our Dog packed:-Rasprofielen of different dogs- Interviews with famous Dutch abouttheir dog- Medical Affairs- The different branches of dog- TrainingMethods- The latest news- Race and show results- Raising dogs- TheOfficial Notices of Kennelclub.- Information about the latestproducts in the market to feed collar.In short, everything aboutdogs and dog can be found in the magazine Our Dog.A real dog friendreading course Our Dog!
Loading...