4 / July 30, 2018
(5.0/5) (17)
Loading...

Description

Ứng dụng câu hỏi trắc nghiệm Quản lý và xử lý chất thải rắn về cáclĩnh vực: - Tồn trữ, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn, - Cácbiện pháp xử lý như composting, biogas, chôn lấp, xử lý nhiệt, -Tái chế.Vị trí câu hỏi cố định nhưng thứ tự các chọn lựa của mỗicâu sẽ thay đổi mỗi lần khởi động hay sau mỗi vòng trảlời.Application of multiple choice questions management andtreatment of solid waste on the fields:- Storage, transportation,solid waste transfer,- The measure handled as composting, biogas,landfill, heat treatment,- Recycling.Fixed position but questionsthe order of selection for each question will change every time youreboot or after each round to answer.

App Information Trắc nghiệm QLXL chất thải rắn

 • App Name
  Trắc nghiệm QLXL chất thải rắn
 • Package Name
  appinventor.ai_bmtriet82.SolidWaste
 • Updated
  July 30, 2018
 • File Size
  2.9M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  4
 • Developer
  Bùi Minh Triết
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  ĐỒNG THÁP
 • Google Play Link

Bùi Minh Triết Show More...

Vietnamese vocabulary quizzes 1.0.0 APK
This application help you get acquainted with common types ofVietnamese classifiers (loại từ). A game for Vietnamese learning.
Xử lý nước thải 3 APK
Ứng dụng câu hỏi trắc nghiệm kiến thức kỹ thuật xử lý nước thải.Gồm các nội dung:- Các thông số thiết kế và vận hành cơ bản,- Kiếnthức về vận hành công trình xử lý nước thải,- Các thông số thiết kếcông trình xử lý nước thải theo TCVN 7957:2008Application testquestions technical knowledge of wastewater treatment. Contentincludes:- The design parameters and basic operation,- Knowledge ofthe operation of waste water treatment facilities,- The designparameters of wastewater treatment facilities in accordance withISO 7957: 2008
Aquaponic game 3.0 APK
Game for learning English and growing aquaponic system.You chooseone in four letters in the row above to complete the word below,the fish will get bigger, water quality is enhanced and you earnmore xu.
FlowDO 1.1.0 APK
Ứng dụng này có thể được sử dụng như công cụ hỗ trợ dạy và học chocác môn Đánh giá tác động môi trường, Quy hoạch môi trường, Quản lýmôi trường, Mô hình hóa môi trường, Kỹ thuật xử lý nước thải.Ứngdụng có các chức năng:- Tính mức DO thấp nhất trong kênh, sông.-Thời gian đạt mức DO thấp nhất.- Tính mức DO tại vị trí nhất địnhvà khoảng cách từ điểm thải tới vị trí đó.- Vẽ đồ thị diễn biếnDO.Ứng dụng sử dụng mô hình Streeter-Phelps cải tiến.Thisapplication can be used as tools to support teaching and learningof the subjects of environmental impact assessment, environmentalplanning, environmental management, environmental modeling, wastewater treatment techniques.The app has the following functions:-Calculate the lowest level in the channel DO, river.- Time to reachthe lowest level of DO.- As of the DO at certain positions anddistance from that location points to waste.- Graphing DOdevelopments.The application uses Streeter-Phelps modelimprovements.
HerbalQuiz 1.4 APK
Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cây dược liệu thông qua các bàitrắc nghiệm. Danh mục của ứng dụng có hơn 90 cây thuốc phổbiến.Learn the basic knowledge about medicinal plants through thequiz. Catalog of apps with over 90 popular medicinal plants.
Game luyện từ vựng 2.2 APK
- Thiên thạch đang bay về phía hành tinh, nếu tạo được từ tiếng Anhcó nghĩa thiên thạch nổ, bạn bảo vệ được hành tinh và được cộngđiểm.- Nếu để thiên thạch va vào hành tinh, bạn bị trừ điểm.- Bạnnhấn nút Next để chuyển sang từ vựng mới.- Nhấn nút Gợi ý bạn sẽđược xem trước ít nhất 1 chữ cái và nghĩa tiếng Việt của từ cầntìm.---//---Vocabulary game for learning English. Let's protect theplanet by finding the right word.- Meteorites flying towards theplanet, if created from English means meteorite explosion, youprotect the planet and earn points.- If so asteroid struck theplanet, you are penalized.- You click the Next button to move tothe new vocabulary.- Pressing Hint will be previewed at least 1letter and Vietnamese meaning of the search term.--- //---Vocabulary games for learning English. Let's protect the planetby finding the right word.
Game Tìm Từ 1.2 APK
Mỗi lượt chơi có 8 từ ghép, người chơi chạm vào 2 từ đơn để tạothành từ ghép có nghĩa.--Vietnames puzzlesEach plays 8 compound,the player touch 2 from unit to form a compound wordmeans.-vietnames puzzles
Game luyện giới từ 1.4 APK
Bạn hãy giúp cậu bé chọn giới từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm.- Khi tìm được giới từ đúng bạn sẽ được thưởng 3 đồng tiền. - Nếuchọn sai giới từ cậu bé sẽ bị lửa bao vây và bạn bị trừ điểm.- Bạncó thể xem lại số lần chọn sai ứng với mỗi câu.Please help himchoose the appropriate prepositions to fill an ellipsis.- When youfind the correct preposition you will be rewarded with 3 coins.- Ifyou choose the wrong preposition fire boy will be surrounded andyou penalized.- You can see the number of times selected for eachquestion wrong.
Loading...