1.0 / March 22, 2018
(2.7/5) (3)
Loading...

Description

1240 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học luyện thi đại học, cao đẳngvàthpt.Chúng tôiwww.vungkienthuc.comKính chúc các bạn mạnh khỏe vàhọcthành tài.1240 multiple choice questions biology exam, collegesandhigh schools.Wewww.vungkienthuc.comWe wish you good health andtheschool's.

App Information Trắc nghiệm sinh học THPT

 • App Name
  Trắc nghiệm sinh học THPT
 • Package Name
  com.huynhducdinh.tracnghiemthptsinhhoc
 • Updated
  March 22, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Huynh Duc Dinh
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  18A Hamlet, 2 Quarter, Mỹ Phước Ward, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam
 • Google Play Link

Huynh Duc Dinh Show More...

Lịch sử trắc nghiệm và lý thuyết 2.2.2018 APK
Tổng hợp kiến thức môn lịch sử chuẩn bị cho các kỳ thi trắc nghiệm(trac nghiem)Tổng hợp kiến thức môn lịch sử lớp 12 chuẩn bị cho cáckỳ thi trắc nghiệm (trac nghiem)Tổng hợp kiến thức môn lịch sử lớp11 chuẩn bị cho các kỳ thi trắc nghiệm (trac nghiem)Tổng hợp kiếnthức môn lịch sử lớp 10 chuẩn bị cho các kỳ thi trắc nghiệm (tracnghiem)Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranhthế giới thứ hai ( 1945 – 1949)Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu(1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)Bài 3: Các nước Đông BắcÁBài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Bài 5: Các nước Châu Phi và MĩLa tinhBài 6: Nước MĩBài 7: Tây ÂuBài 8: Nhật BảnBài 9: Quan hệquốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnhBài 10: Cách mạng khoahọc-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XXBài 11:Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000Bài 12:Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm1930Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935Bài 15: Phong trào dânchủ 1936-1939Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởinghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rađờiBài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đếntrước ngày 19-12-1946Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiếntoàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)Bài 19: Bước phát triểncủa cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)Bài20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc(1953-1954)Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranhchống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)Bài22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâmlược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)Bài23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phónghoàn toàn miền Nam (1973-1975)Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sauthắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 25:Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc(1976-1986)Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xãhội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đếnnăm 2000Synthetic history knowledge to prepare for the multiplechoice exam (Multiple Choice)Synthetic history knowledge inpreparation for the Grade 12 test exams (Multiple Choice)Synthesizeknowledge 11th grade history exam preparation for testing (MultipleChoice)Synthesize knowledge 10th grade history exam preparation fortesting (Multiple Choice)Lesson 1: The formation of a new worldorder after World War II (1945-1949)Lesson 2: Soviet and EasternEuropean countries (1945-2000), Russian Federation(1991-2000)Lesson 3: The Northeast Asian countriesLesson 4: Thecountries of Southeast Asia and IndiaLesson 5: The countries ofAfrica and Latin AmericaLesson 6: The USLesson 7: WesternEuropeLesson 8: JapanLesson 9: The International Relations duringand after the Cold War eraLesson 10: Revolution of science andtechnology and globalization trends latter half of the twentiethcenturyLesson 11: Summary of modern world history from 1945 to2000Article 12: national democratic movement in Vietnam from 1919to 1925Lesson 13: Movement of ethnic democracy in Vietnam from 1925to 1930Unit 14: 1930-1935 Revolutionary MovementUnit 15: Thedemocracy movement from 1936 to 1939Lesson 16: The movement ofnational liberation and total insurrection of August (1939-1945)Country North Vietnam launchedLesson 17: Water North Vietnam fromthe day after the date of 2-9-1945 until 19-12-1946 agoLesson 18:The early years of the national resistance war against Frenchcolonialism (1946-1950)Lesson 19: step development of the nationalresistance war against French colonialism (1951-1953)Problem 20:The national resistance against French colonialism ended(1953-1954)Lesson 21: Building socialism in the north and combatAmerican imperialism and the Saigon government in the South(1954-1965)Lesson 22: People two zones directly fighting against USimperialist aggression, the people of northern play while producer(1965-1973)Last 23: Recovery and economic development in thenorth-social liberation of the South (1973-1975)Lesson 24: Vietnamin the early years after the victory of the resistance war againstthe US and the country in 1975Last 25: Vietnam build socialism andthe struggle to defend our country (1976-1986)Last 26: Country roadgoing up innovation socialism (1986-2000)Last 27: Summary of thehistory of Vietnam from 1919 to 2000
Cơ cấu giống cao su 2016-2020 1.0 APK
Cơ cấu giống cao su do Tập Đoàn CN Cao suViệtNam Ban Hành cho giai đoạn từ năm 2016-2020Rubber-like structurebyCN Group Vietnam Rubber Executive Board for the period fromtheyear 2016-2020
Lịch sử lớp 10 1.0 APK
Tổng hợp kiến thức môn lịch sử lớp 10 chuẩnbịcho các kỳ thi trắc nghiệm (trac nghiem)Liên hệ với chúng tôiE-mail: [email protected]: http://www.kienthucchung.comFacebook:https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-y%C3%AAu-th%C3%ADch-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-1788904914742174Synthesize knowledge10thgrade history exam preparation for testing (MultipleChoice)Contact usE-mail: [email protected]: http://www.kienthucchung.comFacebook:https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-y%C3%AAu-th%C3%ADch-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-1788904914742174
Trắc Nghiệm Lịch sử lớp 10 MCQ 1.0 APK
Huynh Duc Dinh
Trắc nghiệm lịch sử lớp 10 môn lịch sử với57đề thi cho các bạn kiểm tra kiến thức đã học10th grade historytesthistory with 57 quiz for you to test their knowledge
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1.0 APK
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinhver 2017Charter Ho ChiMinhCommunist Youth Union ver 2017
Điều lệ Đảng 1.0 APK
Điều lệ Đảng - Đảng Cộng sản Việt NamCharter Party -CommunistParty of Vietnam
Trắc nghiệm Giáo dục công dân (trac nghiem thpt) 3.0 APK
Tổng hợp kiến thức môn giáo dục công dân và trắc nghiệm các nộidung: Lớp 12 Bài 1: Pháp luật và đời sống Bài 2: Thực hiện phápluật Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật Bài 4: Quyền bìnhđẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống Bài 5: Quyền bìnhđẳng giữa các dân tộc, tôn giáo Bài 6: Công dân với các quyền tự docơ bản Ôn tập Công dân với pháp luật Bài 7: Công dân với các quyềndân chủ Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân Bài 9: Phápluật với sự phát triển bền vững của đất nước Bài 10: Pháp luật vớihòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại Lớp 11 Bài 1: Côngdân với sự phát triển kinh tế Bài 2: Hàng hoá - Tiền tệ - Thịtrường Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoáBài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá Bài 5: Cung- Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá Bài 6: Công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phầnvà tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước Bài 8: Chủ nghĩa xã hộiÔn tập Công dân với kinh tế Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa Bài10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Bài 11: Chính sách dân số và giảiquyết việc làm Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trườngBài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, vănhoá Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh Bài 15: Chính sách đốingoại Lớp 10 Bài 1: Thế giới quan duy vật & phương pháp luậnbiện chứng Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan Bài 3: Sựvận động và phát triển của thế giới vật chất Bài 4: Nguồn gốc vậnđộng & phát triển của sự vật và hiện tượng Bài 5: Cách thức vậnđộng phát triển của sự vật & hiện tượng Bài 6: Khuynh hướngphát triển của sự vật & hiện tượng Bài 7: Thực tiễn và vai tròcủa thực tiễn đối với nhận thức Bài 9: Con người là chủ thể củalịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội Bài 8. Tồn tại xã hội vàý thức xã hội Bài 10: Quan niệm về đạo đức Ôn tập phần 1 Bài 11:Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học Bài 12: Công dân với tìnhyêu, hôn nhân và gia đình Bài 13: Công dân với cộng đồng Bài 14:Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc Bài 15: Côngdân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại Synthesize knowledgecivic education subjects and tested the contents: Grade 12 Lesson1: The law and life Lesson 2: Implementing legislation Lesson 3:Citizen of equality before the law Lesson 4: Equality of citizensin some areas of life Lesson 5: The right to equality betweenpeoples, religions Lesson 6: Citizens with the fundamental freedomsReview Citizens with law Lesson 7: Citizens with the right todemocracy Lesson 8: The law for the development of citizens Lesson9: Legislation with the sustainable development of the countryLesson 10: Legislation to peace and development of mankind advancesgrade 11 Lesson 1: Citizens with economic development Lesson 2:Commodities - Currency - Market Lesson 3: The law of value in theproduction and circulation of goods Lesson 4: Competition in theproduction and circulation of goods Lesson 5: Supply - Demand inthe production and circulation of goods Lesson 6: Industrializationand modernization of the country Lesson 7: Implementing the economyand strengthening multi-sector economic management of the StateLesson 8: Socialism Review Citizens economy Lesson 9: Statesocialism Session 10: Democracy Socialist Lesson 11: Populationpolicy and employment Unit 12: Policy resources and environmentalprotection Unit 13: Education policy and training in science andtechnology, culture Unit 14: Defense Policy and Security Unit 15:Foreign Policy grade 10 Lesson 1: the materialist worldview &methodology dialectical Lesson 2: The material world existsobjectively Lesson 3: The movement and development of the materialworld Lesson 4: Origins & Development Campaign of things andphenomena Lesson 5: The development of advocacy of things &phenomena Lesson 6: Trend of development of things & phenomenaLesson 7: Practices and practical role for awareness Lesson 9:People are the subject of history, is the goal of socialdevelopment 8. There exists all society and social consciousnessLesson 10: The concept of ethics Review Part 1 Lesson 11: Somebasic categories of ethics Last 12: Citizens with love, marriageand family Lesson 13: Citizens for Community Unit 14: Citizens forthe construction & defense Unit 15: Citizens with some urgentproblems of humanity
Tìm hiểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1.0 APK
Tìm hiểu Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChíMinhLearn Ho ChiMinhCommunist Youth Union
Loading...