1.0.1 / February 13, 2019
(4.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Great App for athletes! If you are runner, biker or simply walkstostay in shape Use Tracks to track and log youractivities,duration, distance and speed. Listen to your music usingthe builtin music player. Share your track with friend.

App Information Tracks

Kobi Snir Show More...

לוח שנה עברי 2.0.5 APK
Kobi Snir
הלוח מציג את חגי ומועדי ישראל , זמני כניסת שבתות וחגים וכמו כן פרשתהשבוע ניתן לבחור בין מצב עברי-לועזי או לועזי-עברי ניתן להמיר תאריךלועזי לעברי The table presents the Holidays of Israel, temporaryentry of weekends and holidays, as well as weekly Torah portion Youcan choose between a foreign state or a Hebrew-Gregorian-Hebrew Youcan convert Gregorian date me
MyPi 1.7 APK
Kobi Snir
Control your Raspberry Pi GPIO with any Android or iOSDevice:Control 8 output pins via App or via 8 physical buttonsconnected to the input pins.Ideal for Small home automationprojects with Raspberry Pi:* Check the help page forinstructions.Download MyPi TCP server script from:http://www.ioslinks.com/mypi/mypi.zipInstallation & usageguide:http://www.ioslinks.com/mypi/help.htmlDemo videos:https://www.youtube.com/watch?v=6jnO74Hd3fEhttps://www.youtube.com/watch?v=yNSkWW9n_dA
com.kobisnir.redcolor 6.0 APK
Kobi Snir
האפליקציה הרשמית של צבע אדום עכשיו בגירסה משופרת. צבע אדום מהווהכלי הסברתי שיאפשר לכם לחוות את שיגרם חייהם העגומה של תושבי ישראל.האפליקציה תאפשר לכם לקבל התראות צבע אדום בזמן אמת. בנוסף תוכלו לקבלעדכונים שוטפים על שיגורים, נפילות וארועים ביטחוניים. * האפליקציהמופעלת ע"י מתנדבים ואינה קשורה למערכת הביטחון. * צבע אדום אינהתחליף למערכות ההתראה הרשמיות. * בכל מקרה של אזעקה יש להשמע להנחיותפיקוד העורף. The official app of red color enhanced version now.Red color is propaganda tool that will allow you to experienceincurring the sad lives of the residents of Israel. The app willallow you to get the red color alerts in real time. In addition youwill receive regular updates on launches, landings and securityevents. * The app is operated by volunteers and is not related tothe security system. * Red color is not a substitute for officialnotification. * In case of an alarm has to sound the Home FrontCommand directives.
com.kobisnir.timesystem 1.0 APK
Kobi Snir
מהיום אין צרוך לזכור או לרשום על דפים את מערכת השעות, אפליקציה זאתתאפשר לכם להגדיר בפשטות ובמהירות את מערכת השעות לכל השבוע. דפדפובין הימים בחרו שעה ברשימה ולאחר מכן הוסיפו מקצוע או בחרו מהרשימההקיימת. בכל פעם שהאפליקציה תפתח תופיע רשימת השעות לאותו יום.Do notconsume from day to remember or write down the pages theschedule,This app will allow you to simply and quickly set theschedule for the week.Scroll through the days chosen as a list andthen add professionals or choose from the existing list.Every timeyou open the application will list the hours of the day.
com.kobisnir.smsim 1.0 APK
Kobi Snir
האפליקציה היחידה בחנות שמאפשרת לזייף הודעות סמס!בעזרת האפליקציהניתן לשלוח הודעות מכל מספר טלפון סלולרי לכל מספר טלפון סלולרי.*השימוש באפליקציה נועד למטרות בידור בלבד, אין לבצע מעשים פלילייםבעזרת האפליקציה!The only app store that lets spoof SMSmessages!With the app you can send messages to any mobile phonenumber to any mobile phone number.* Using the app is intended forentertainment purposes only, does not carry out criminal acts withthe app!
רישום דומיינים 1.2 APK
Kobi Snir
חברת דיאנאס קלאוד בע"מ היא ספק השירותהמקצועי,הוותיק והגדול בישראל לפתרונות מחשוב ענן. החברה מספקתפתרונות אירוחשונים לאלפי לקוחות.דיאנאס קלאוד פעילה משנת 2001 ומוכרת פתרונות ענן כבר משנת 2005.עםמגוון שירותי מחשוב ענן רחב תחת קורת גג אחת.החברה מספקת פתרון מלא ללקוח. משלב האפיון ובחירת הפתרון המתאיםללקוח,דרך ההטמעה, והתמיכה לאורך כל הדרך.ייחודה הגדול של החברה הוא בהיכרות עומק עם השירות לא רק כמפיצתשירותיענן, אלא כבעלת הניסיון הגדול בישראל בהקמה וניהול של פתרונותמחשובענן מתקדמים.לחברה מספר יתרונות בולטים בשוק שירותי הענן:ותק – של מכירת שירותי ענן. עם מתן שירות של פתרונות אמינים,יציביםובטוחים.יציבות – במהלך כל שנות הפעילות דיאנאס קלאוד היא החברההיחידהבישראל ששומרה על יציבות מלאה. בזמן שחברות רבות בשוק קמותונסגרות,נמכרות או סוגרות פעילות.ניסיון מעשי – הקמה, ותחזוקה של אלפי שרתים ותמיכהמתקדמתבלקוחותבמה אנחנו שונים מאחרים?• מענה תמיכה טכנית זמין ואיכותי בטלפון, מייל ובצט בשעותהפעילותועבור מקרים דחופים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.• גיבויים - כל השרתים שלנו מגובים על שרתים מרוחקים עם 7גרסאותיומיות שמורות.• שימוש בטכנולוגיות Raid מתקדמות המבטיחות זמן פעולה מרביעבורהשרת.• שדרוג חומרת השרתים המאחסנים את אתרכם בתדירות גבוהה, במטרהלהבטיחשרת חזק ויציב לאורך זמן.• שירות המלווה אתכם וגדל איתכם בהתאם לצורך- תמיד תוכלו לשדרגאתהאחסון ומשאביו לכל גודל ולכל מטרה, והכול בשיחת טלפון אחת.והחשוב מכל- אנחנו חברה החושבת במושגים של מענה לצרכיםוהתאמתפתרונות אישיים, כי אצלנו הלקוחות הם מעל הכול.טלפון: 08-8541501פקס: 08-6346096דוא"ל: sales@dnscloud.co.ilאתר: www.dnscloud.co.ilמען למכתבים: ת.ד. 14705כתובת: בשד' הרצל 1 בניין יוניטרייד אשדודCloud Dianas CompanyLtd.is a professional service provider, the oldest and largestinIsrael, cloud computing solutions. The company providesvarioushosting solutions to thousands of customers.Dianas Cloud active since 2001 and has been sellingcloudsolutions since 2005. With a wide range of cloud computingservicesunder one roof.The company provides a complete solution to the customer.Fromcharacterization and selection of suitable solution tothecustomer, through implementation, and support along theway.The uniqueness of the company is the largest-depth familiaritywiththe service not only distributor cloud services, but asthecountry's largest construction experience and managementofadvanced cloud computing solutions.The company has several distinct advantages of cloudservicesmarket:Seniority - selling cloud services. With servicedeliverysolutions are reliable, stable and secure.Stability - during the years of activity Dianas Cloud is theonlycompany in Israel maintains the control. While many companiesin themarket rise and closed, sold or closing operations.Practical experience - the establishment and maintenanceofthousands of servers and advanced customer supportWhat are we different from others?• Answering technical support is available and high-qualityphone,email and Btzt during business hours and for emergency cases24hours a day, 7 days a week.• Backups - All our servers are backed up on remote servers with7daily variations reserved.• Raid advanced technologies that ensure maximum uptime fortheserver.• Upgrading server hardware store your site frequently, in ordertoensure a strong and stable server over time.• Service accompanies you and raised you in accordance to- youcanalways upgrade the storage and resources to any size and foranypurpose, and everything in one phone call.Most importantly, we are a company that thinks in terms ofneedsand matching personal solutions that our customers areaboveeverything.Phone: 08-8541501Fax: 08-6346096Email: Sales@dnscloud.co.ilWebsite: Www.dnscloud.co.ilMailing address: PO Box 14705Address: Ave. Herzl Ashdod Unitrade Building 1
מערכת שעות 1.0.1 APK
Kobi Snir
מהיום אין צרוך לזכור או לרשום על דפים את מערכת השעות,אפליקציהזאתתאפשר לכם להגדיר בפשטות ובמהירות את מערכת השעות לכל השבוע.דפדפוביןהימים בחרו שעה ברשימה ולאחר מכן הוסיפו מקצוע או בחרומהרשימההקיימת.הגדירו את זמני השיעורים וההפסקות.בכל פעם שהאפליקציהתפתחתופיע רשימת השעות לאותו יום.* ניתן להוסיף מערכת שעות נפרדת לכלילדאו תחום* ניתן לבחור או להחליף מקצועות ע"י לחיצה על השורה *ניתןלהוסיף הערות ע"י לחיצה על החץ האפור בכל שורה* ניתן להוסיףמקצועותחדשים לרשימת המקצועות * ניתן למחוק מקצוע ע"י החלקת האצבעימינה עלהשורה * ניתן להגדיר את זמני התחלת וסיום השעורDo not consumetodayremember or write down the pages schedules,This applicationwillallow you to simply and quickly set the schedule fortheweek.Scroll through the days chosen as the list and then addaprofession or select from the existing list.Set the timeclassesand recess.Every time you open the app will list the hoursof theday.* You can add a separate schedule for each child ordomain* Youcan select or change professions by clicking on theline* You canadd notes by clicking on the gray arrow on each line*You can addnew fields to the list of professions* You can deleteprofessionalsby sliding your finger to the right on the line* Youcan set thestarting time and ending lesson
Red Alert: Israel 1.1 APK
Kobi Snir
Red Alert provides real time alerts every time a terrorist firesrockets, mortars or missiles into the State of Israel.
Loading...