2.0 / January 9, 2018
(4.3/5) ()

Description

This app displays a collection of imagesaboutwhat you can make as an idea in doing TrainingExercisetutorials.
This app contains over a hundred images that you can enjoyforfree.

Application features
---------------------------
- Small App Size
- Fast Loading
- 100 + Training Exercise tutorials
- good picture quality and easy in the example
- This app is very easy to use
- Image Training Exercise tutorials 2017, 2018, 2019 and 2020

picture
---------------------------
- Training Exercise tutorials
- Tutorial Muscle Exercises
- tutoriel exercices musculation
- Sports Exercise Tutorial
- Fitness Tutorial for Beginners
- Bodybuilding muscle training
- Physical Exercise Tutorial

And many other categories that you can see in this applicationthatyou can make an idea in doing Training Exercisetutorials.
We hope this app will help you and your family.
thanks.

App Information Training Exercise Tutorials

 • App Name
  Training Exercise Tutorials
 • Package Name
  com.trainingexercisetutorias.ngeloco
 • Updated
  January 9, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  ngeloco
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

ngeloco Show More...

The Ideas of a House Fence 2.0 APK
ngeloco
This app displays a collection of imagesaboutFence Home Designs Ideas that you can create for Fence HomeDesignsIdeas.This app contains over one hundred images that you can enjoyforfree.Application Features---------------------------- Small Size App- Fast Loading- 100+ Fence Home Designs Ideas- Best Picture Quality and easy to sample images- Application is very easy to use- Fence Home Designs Ideas 2017, 2018, 2019 and 2020 imagesImage category---------------------------- Fence Home Designs Ideas- the idea of a house fence- Modern Fence Design- Fences New House- iron gate and fence design- DIY fence design- Example of a picture model of a house fenceAnd many more other categories that you can see in thisapplicationso you can create ideas in making Fence Home DesignsIdeas.Hopefully this application is useful for you and your family.thanks.
Metal Barrel Designs 2.0 APK
ngeloco
You do not look past the obviousfunctiongallon drum store which has and that's a pity. But no needto feeldown because we are here to offer a new and creativeapproach tothe things around you. Nice collection of ideas whereyou canrepurpose your gallon drum will help you improve your homeandlifestyle.Impressive designs you can gain out of the normal barrelisincredible. A sofa, chairs, cabinets, bar and even lighting canbemade from gallon drums! It was absolutely amazing, we know.Manyuses for outdoor as well, because you can repurpose the barrelintoa planter, a fire pit, a toy car and bicycle rackssurprise!Sie sehen nicht über die offensichtliche Funktion GalloneDrumStore, die hat und das ist schade. Aber wir brauchen unsnichtniedergeschlagen zu fühlen, weil wir hier sind, um Ihneneinenneuen und kreativen Ansatz zu bieten. Schöne Sammlung vonIdeen, woSie Ihre Gallon Trommel umfunktionieren können, wird Ihnenhelfen,Ihr Zuhause und Lebensstil zu verbessern.Beeindruckende Designs, die man aus dem normalen Fassherausholenkann, sind unglaublich. Ein Sofa, Stühle, Schränke, Barund sogarBeleuchtung können aus Gallonentrommeln hergestelltwerden! Es warabsolut erstaunlich, wir wissen es. VieleVerwendungsmöglichkeitenauch für den Außenbereich, denn Sie könnenden Lauf in einenÜbertopf, eine Feuerstelle, ein Spielzeugauto undFahrradständerverwandeln!Non guardi oltre l'ovvia funzione gallon drum store che ha equestoè un peccato. Ma non c'è bisogno di sentirci giù perché siamoquiper offrire un approccio nuovo e creativo alle cose intorno avoi.Una bella collezione di idee in cui puoi riutilizzare iltuogallone ti aiuterà a migliorare la tua casa e il tuo stiledivita.Impressionanti disegni che puoi ottenere dal normale barileèincredibile. Un divano, sedie, armadi, bar epersinol'illuminazione può essere fatto da tamburi gallone! Èstatoassolutamente incredibile, lo sappiamo. Molti usi ancheperl'esterno, perché puoi riutilizzare la botte in una fioriera,unpozzo del fuoco, una macchinina e una cremaglieraperbiciclette!Je kijkt niet voorbij de voor de hand liggende functie gallondrumstore die dat heeft en dat is jammer. Maar je hoeft je niettevoelen omdat we hier zijn om een ​​nieuwe en creatievebenaderingvan de dingen om je heen aan te bieden. Leukeideeëncollectiewaarin je je gallon-drum kunt hergebruiken om jehuis enlevensstijl te verbeteren.Indrukwekkende ontwerpen die u kunt winnen uit het normale vatisongelooflijk. Een bank, stoelen, kasten, bar en zelfsverlichtingkan worden gemaakt van gallon drums! Het was absoluutgeweldig, weweten het. Vele toepassingen voor buiten ook, omdat ude loop kuntombouwen tot een plantenbak, een vuurplaats, eenspeelgoedauto enfietsrekken verrassing!Nu te uiti peste magazinul cu role de galoane cu functiievidentecare are si este un pacat. Dar nu este nevoie să vă simțițijospentru că suntem aici pentru a oferi o abordare nouă șicreativălucrurilor din jurul vostru. O colecție frumoasă de idei încareputeți să vă reprofilați tamburul de galon vă va ajuta săvăîmbunătățiți casa și stilul de viață.Designurile impresionante pe care le puteți obține dinbutoaielenormale sunt incredibile. O canapea, scaune, dulapuri, barși chiariluminare pot fi făcute din tobe de galon! A fost absolutuimitor,știm. Multe utilizări pentru exterior, de asemenea, pentrucăputeți reutiliza baril într-un plantator, o groapă de incendiu,omașină de jucărie și surprize pentru biciclete!
Acupressure 2.0 APK
ngeloco
Acupressure Points and Massage TreatmentUsed for thousands of years in China, acupressure applies thesameprinciples as acupuncture to promote relaxation and wellnessand totreat disease. Sometimes called pressure acupuncture,Acupressureis often thought of as simply acupuncture withouttheneedles.Acupressure Points og Massage TreatmentAnvendt i tusinder af år i Kina gælder acupressure desammeprincipper som akupunktur for at fremme afslapning og wellnessogtil behandling af sygdom. Nogle gange kaldes akupunkturpåakupunktur, er akupressur ofte tænkt som simpelthen akupunkturudennålene.Acupressuurpunten en massagebehandelingAcupressure wordt al duizenden jaren in China gebruikt enpastdezelfde principes toe als acupunctuur om ontspanning enwelzijn tebevorderen en om ziekten te behandelen. Acupressuur wordtsomsacupunctuur genoemd en wordt vaak beschouwd als eenacupunctuurzonder de naalden.Akupainantapisteet ja hierontahoitoAkupainanta käyttää tuhansia vuosia Kiinassa samojaperiaatteitakuin akupunktio edistää rentoutumista ja hyvinvointiasekäsairauden hoitoa. Joskus kutsutaan painostuksenakupunktioksi,akupainanta on usein ajateltu yksinkertaisestiakupunktio ilmanneuloja.Points d'acupression et traitement de massageUtilisé depuis des milliers d'années en Chine,l'acupressionapplique les mêmes principes que l'acupuncture pourfavoriser larelaxation et le bien-être et traiter les maladies.Parfois appeléeacupuncture de pression, l'acupression est souventconsidérée commeune simple acupuncture sans les aiguilles.Akupressur-Punkte und Massage-BehandlungSeit Tausenden von Jahren in China verwendet Akupressur diegleichenPrinzipien wie Akupunktur, um Entspannung und Wohlbefindenzufördern und Krankheiten zu behandeln. Manchmal wird Akupressurauchals Akupunktur ohne Nadeln bezeichnet.Akupresszúrás pontok és masszázskezelésKínában évezredek óta használatos, az akupresszúra ugyanazokatazelveket alkalmazza, mint az akupunktúra, a pihenés és awellness,valamint a betegségek kezelésére. Néha úgynevezettnyomásakupunktúra, akupresszúra gyakran úgy gondolják, mintegyszerűenakupunktúra nélkül a tűket.Punti di digitopressione e massaggioUsato per migliaia di anni in Cina, la digitopressione applicaglistessi principi dell'agopuntura per promuovere il rilassamento eilbenessere e per curare le malattie. A volte chiamata agopunturaapressione, la digitopressione viene spessoconsideratasemplicemente come l'agopuntura senza aghi.Punkty akupresury i masażUżywana od tysięcy lat w Chinach, akupresura stosuje te samezasadyco akupunktura, aby promować relaks i dobre samopoczucieorazleczyć choroby. Czasami nazywany akupunkturąciśnieniową,Akupresura jest często uważana za zwykłą akupunkturębezigieł.Punctele de acupressură și tratamentul pentru masajFolosit de mii de ani în China, acupresura aplică aceleașiprincipiica și acupunctura pentru a promova relaxarea și sănătateași pentrua trata bolile. Uneori numită acupunctura de presiune,Acupresuraeste adesea gândită ca fiind pur și simplu acupuncturafărăace.Puntos de acupresión y tratamiento de masajeUtilizado durante miles de años en China, la acupresión aplicalosmismos principios que la acupuntura para promover la relajaciónyel bienestar y para tratar enfermedades. A veces sellamaacupuntura de presión, la Acupresión a menudo se piensasimplementecomo acupuntura sin las agujas.Akupressurpunkter och massagebehandlingAnvänds i tusentals år i Kina, tillämpar akupressur sammaprincipersom akupunktur för att främja avslappning ochvälbefinnande och attbehandla sjukdomar. Ibland kallas tryckakupunktur, akupressuranses ofta som helt enkelt akupunktur utannålar.
Training Exercise Tutorials 2.0 APK
ngeloco
This app displays a collection of imagesaboutwhat you can make as an idea in doing TrainingExercisetutorials.This app contains over a hundred images that you can enjoyforfree.Application features---------------------------- Small App Size- Fast Loading- 100 + Training Exercise tutorials- good picture quality and easy in the example- This app is very easy to use- Image Training Exercise tutorials 2017, 2018, 2019 and 2020picture---------------------------- Training Exercise tutorials- Tutorial Muscle Exercises- tutoriel exercices musculation- Sports Exercise Tutorial- Fitness Tutorial for Beginners- Bodybuilding muscle training- Physical Exercise TutorialAnd many other categories that you can see in this applicationthatyou can make an idea in doing Training Exercisetutorials.We hope this app will help you and your family.thanks.
Home Interior Paint 1.0 APK
ngeloco
Painting the house seemed to be a veryexcitingand fun-filled activity for new home owners who areventuring intothe beautification and improvement of their homes.However, when youare starting to see trouble spots in differentareas where youapplied your home interior paints, then it givesyou the red signalto do something about it as soon aspossible.Interior paint problems are imminent especially if you are notquitecareful with the application of your home interior paints.Homepainting has been a do-it-yourself endeavor which is why it ismostprone to having troubles and unlikely effects in the future.Hence,in order to avoid this kind of problem, you mustconsultprofessionals or those in your local home depot regardingtheproper and accurate application of wall paints especially ifyouare doing it yourself.For home owners who are already bombarded with this problem,thereis no other way but to look for ways and means to treat andremedythe dilemma. You may find that there are innumerable touch upideasand tips for different kinds of paint problems in yourhomeinteriors. Find out what predicament are you dealing with andlearnhow to address the problem accordingly.Cracking or flaking is one of the most common troubles youmayencounter when it comes to painting your home interiors.Thisrefers to the splitting or tearing of dry paint film throughone orseveral coats resulting to the longevity or age of the paint.Mostpaints are only designed to provide coverage and coating toyourwalls in a specific duration and the longer and older yourhousebecomes, the more prone your wall paints will becomeagainstcracking. It may appear like hairline cracks on its earlystage butlater on results to flaking and the complete failure ofthepaint.To treat this problem, it is best to repaint and apply a muchhigherquality primer and topcoat in order to avoid furthercracking andflaking. In some cases when the age of the house orpaint is not theunderlying problem, most cracking and flaking ofpaints is actuallydue to poor application. It may be because ofoverspreading orover-thinning the paint. It may also result frominadequate surfacepreparation or if you do not apply the necessaryprimer on the woodbefore you paint the walls.Uneven roller marks is another trouble spot you may find onyourwalls which must be dealt with accordingly. These marks arequiteobvious hence it gravely affects the aesthetic value of yourhomeinteriors especially when it comes to uniformity of yourwallcoatings. The most fundamental thing you have to ensure istheusage of quality rollers. Make sure that you have dampenedtherollers properly and appropriately before using it.The most common way of painting the walls and avoid roller marksisthrough working 3-feet square sections then applying the wallpaintin W shape. Fill in and complete painting the area withparalleland light strokes until you are completely done.
Cross Stitch Patterns Design 2.0 APK
ngeloco
Cross Stitch Patterns Design.This app contains over 100 articles that you can enjoyforfree.Picture---------------------------- Cross Stitch Patterns Design- Cross Stitch- Cross Sewing Pattern Idea- Art Crystal Design Patterns- examples of embroidery patterns- Cross Stitch Patterns- crystal flowerCross Stitch Patterns Design.Denne app indeholder over 100 artikler, som du kannydegratis.Billede---------------------------- Crossstitch Patterns Design- Cross Stitch- Cross Sewing Pattern Idea- Kunst Crystal Design Patterns- Eksempler på broderimønstre- Crossstitch Patterns- krystalblomstCross Stitch Patterns Design.Deze app bevat meer dan 100 artikelen waarvan je gratiskuntgenieten.afbeelding---------------------------- Kruissteek patronen ontwerp- Kruissteek- Cross naaien patroon idee- Art Crystal Design Patterns- voorbeelden van borduurpatronen- Kruissteekpatronen- kristallen bloemRistipistomallin suunnittelu.Tämä sovellus sisältää yli 100 artikkelia, jotka voitnauttiailmaiseksi.Kuva---------------------------- Ristipistomallin suunnittelu- Ristipisto- Ristin ompelu malliidea- Art Crystal Design mallit- esimerkkejä kirjontakuvioista- Ristipistomallit- kristallikukkaCross Stitch Patterns Design.Cette application contient plus de 100 articles que vouspouvezprofiter gratuitement.Image---------------------------- Conception de motifs de point de croix- Point de croix- Idée de patron de couture croisée- Art Crystal Design Patterns- des exemples de motifs de broderie- Motifs de point de croix- fleur de cristalKreuzstichmuster Design.Diese App enthält mehr als 100 Artikel, die Sie kostenlosgenießenkönnen.Bild---------------------------- Kreuzstichmuster Design- Kreuzstich- Cross Sewing Pattern Idee- Kunst-Kristalldesign-Muster- Beispiele für Stickmuster- Kreuzstichmuster- KristallblumeCross Stitch Patterns Design.Ez az alkalmazás több mint 100 cikket tartalmaz, amelyeketingyenélvezhet.Kép---------------------------- Cross Stitch Patterns Design- Keresztszemes hímzés- Kereszt varrási minta ötlet- Art Crystal Design minták- példák a hímzésmintákra- keresztszemes minták- kristályvirágDisegno di schemi a punto croce.Questa app contiene oltre 100 articoli che puoidivertirtigratuitamente.Immagine---------------------------- Disegno di schemi a punto croce- Punto croce- Idea per il disegno a punto croce- Modelli di design in cristallo artistico- esempi di modelli di ricamo- Motivi a punto croce- fiore di cristalloWzór wzorów ściegów krzyżykowych.Ta aplikacja zawiera ponad 100 artykułów, które możesz cieszyćsięza darmo.Obrazek---------------------------- Wzór wzorów ściegów krzyżykowych- Ścieg krzyżowy- Idea Cross Sewing Pattern- Wzory artystyczne Crystal Art- przykłady wzorów haftu- Wzory krzyżowe- kryształowy kwiatCrossstitch Patterns Design.Den här appen innehåller över 100 artiklar som du kan njutaavgratis.Bild---------------------------- Crossstitch Patterns Design- Korsstygn- Korsa symönster Idé- Konst Crystal Design Patterns- Exempel på broderimönster- Crossstitch Patterns- kristallblommaDiseño de patrones de punto de cruz.Esta aplicación contiene más de 100 artículos que puedesdisfrutarde forma gratuita.Imagen---------------------------- Diseño de patrones de punto de cruz- Punto de cruz- Idea de patrón de costura cruzada- Patrones de diseño de Crystal Art- ejemplos de patrones de bordado- Patrones de punto de cruz- flor de cristalDesignul modelelor de cusături încrucișate.Această aplicație conține peste 100 de articole pe care leputețisavura gratuit.Imagine---------------------------- Designul modelelor de cusaturi intersectate- Cusatura cruce- Ideea modelului de cusut- modele de design Crystal Art- exemple de modele de broderie- modele de cusaturi intersectate- floare de cristal
Cross Stitch Patterns 2.0 APK
ngeloco
Cross Stitch Patterns Design CrossStitchPatterns Design Cross Stitch Patterns Design Cross StitchPatternsDesign Cross Stitch Patterns Design.This app contains over 100 articles that you can enjoyforfree.Application features---------------------------- Small App Size- Fast Loading- 100 + Cross Stitch Patterns Design- good picture quality and easy in the example- This app is very easy to use- Cross Stitch Patterns Design 2017, 2018, 2019 and2020imagesPicture---------------------------- Cross Stitch Patterns Design- Cross Stitch- Cross Sewing Pattern Idea- Art Crystal Design Patterns- examples of embroidery patterns- Cross Stitch Patterns- crystal flowerCross Stitch Patterns DesignWe hope this app will help you and your family.Thanks.
Saree Kuchu Designs Ideas 2.0 APK
ngeloco
This app displays a collection of imagesaboutSaree Kuchu Designs Ideas that you can create for SareeKuchuDesigns Ideas.This app contains over one hundred images that you can enjoyforfree.Application Features---------------------------- Small Size App- Fast Loading- 100+ Saree Kuchu Designs Ideas- Best Picture Quality and easy to sample images- Application is very easy to use- Pictures of Saree Kuchu Designs Ideas 2017, 2018, 2019and2020Image category---------------------------- Saree Kuchu Designs Ideas- Latest Saree Kuchu Designs- Saree Kuchhu Design Collection- Saree Kuchu Designs- New Saree Kuchu- Saree Kuchu Design GalleryAnd many more other categories that you can see in this app soyoucan make an idea in making Saree Kuchu Designs Ideas.Hopefully this application is useful for you and your family.thanks.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.