1.0.3 / December 23, 2014
(4.8/5) (4)
Loading...

Description

Wie bij de Trombosedienst Friesland Noord onder behandeling is kanna autorisatie gebruik maken van deze app en de meest actuelegegevens uit zijn dossier opvragen zoals de INR waarde, de doseringen de afspraakdatum voor controle.Voor zelfmeet patiënten is hetook mogelijk een INR waarde door te geven.Voor autorisatie kunt ucontact opnemen met de Trombosedienst Friesland Noord.Who in thenorthern Friesland Thrombosis under treatment may, afterauthorization to use this app and the latest data retrieval fromhis file as the INR value, the dosage and the appointment date forinspection.For self-measurement patients, it is also possible topass. An INR valueFor authorization please contact the ThrombosisNorth Friesland.

App Information Tropaz Friesland Noord

 • App Name
  Tropaz Friesland Noord
 • Package Name
  nl.infotrom.tropaz.frieslandnoord
 • Updated
  December 23, 2014
 • File Size
  748k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Asolutions BV
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

Asolutions BV Show More...

Tropaz Friesland Noord 1.0.3 APK
Asolutions BV
Wie bij de Trombosedienst Friesland Noord onder behandeling is kanna autorisatie gebruik maken van deze app en de meest actuelegegevens uit zijn dossier opvragen zoals de INR waarde, de doseringen de afspraakdatum voor controle.Voor zelfmeet patiënten is hetook mogelijk een INR waarde door te geven.Voor autorisatie kunt ucontact opnemen met de Trombosedienst Friesland Noord.Who in thenorthern Friesland Thrombosis under treatment may, afterauthorization to use this app and the latest data retrieval fromhis file as the INR value, the dosage and the appointment date forinspection.For self-measurement patients, it is also possible topass. An INR valueFor authorization please contact the ThrombosisNorth Friesland.
Tropaz Trombosedienst Leiden 1.0.4 APK
Asolutions BV
Wie bij de Trombosedienst Leiden onder behandeling is kan naautorisatie gebruik maken van deze app en de meest actuele gegevensuit zijn dossier opvragen zoals de INR waarde, de dosering en deafspraakdatum voor controle.Voor zelfmeet patiënten is het ookmogelijk een INR waarde door te geven.Voor autorisatie kunt ucontact opnemen met de Trombosedienst LeidenWho at the LeidenThrombosis under treatment after authorization can use this app andthe latest data retrieval from his file as the INR value, thedosage and the appointment date for inspection.For self-testpatients, it is also possible to pass. An INR valueForauthorization please contact the Leiden Thrombosis
Tropaz Trombosednst Result Lab 1.0.0 APK
Asolutions BV
Wie bij de trombosedienst van het Result Laboratorium onderbehandeling is kan na autorisatie gebruik maken van de Tropaz appen de meest actuele gegevens uit zijn dossier opvragen zoals de INRwaarde, de dosering en de afspraakdatum voor controle. Voorzelfmeet-patiënten is het met de Tropaz app ook mogelijk een INRwaarde door te geven. Voor autorisatie kunt u contact opnemen metde trombosedienst van het Result LaboratoriumWho in the thrombosisof the Result Laboratory under treatment can make use of theauthorization after Tropaz app and the latest information from hisfile retrieval as the INR value, the dosage and the appointmentdate for inspection.For self-measuring patients with the Tropaz appalso possible to give an INR value.For authorization, pleasecontact with the thrombosis of the Lab Result
Tropaz Trombosedienst GHDC 1.0.1 APK
Asolutions BV
Wie bij de trombosedienst van het Groene Hart Diagnostisch Centrumonder behandeling is kan na autorisatie gebruik maken van de Tropazapp en de meeste actuele gegevens uit zijn dossier opvragen, zoalsde INR-waarde, de doseringen de afspraakdatum voor controle. Voorzelfmeetpatiënten is het met de Tropaz app ook mogelijk eenINR-waarde door te geven. Voor autorisatie kunt u contact opnemenmet het Groene Hart Diagnostisch CentrumWho treated by thethrombosis of the Green Heart Diagnostic Center is afterauthorization can use the app Tropaz and most current dataretrieval from his file, such as the INR, the doses of theappointment date for inspection. For self-measuring patients, it isalso possible to pass an INR value with the Tropaz app. Forauthorization, please contact the Green Heart Diagnostic Center
Tropaz ElkerliekTrombosedienst 1.0.1 APK
Asolutions BV
Wie bij de Trombosedienst Elkerliek ziekenhuis onder behandeling iskan na autorisatie gebruik maken van deze app en de meest actuelegegevens uit zijn dossier opvragen zoals de INR waarde, de doseringen de afspraakdatum voor controle.Voor zelfmeet patiënten is hetook mogelijk een INR waarde door te geven.Voor autorisatie kunt ucontact opnemen met de Trombosedienst Elkerliek ziekenhuisWho atthe Thrombosis Elkerliek hospital under treatment may, afterauthorization to use this app and the latest data retrieval fromhis file as the INR value, the dosage and the appointment date forinspection.For self-measurement patients, it is also possible topass. An INR valueFor authorization please contact the ThrombosisElkerliek hospital
Trombosedienst Deventer 1.0.1 APK
Asolutions BV
Wie bij de Trombosedienst Deventer onder behandeling is kan naautorisatie gebruik maken van deze app en de meest actuele gegevensuit zijn/haar trombosedossier opvragen zoals INR waarde, dedosering en de afspraakdatum voor controle.Voor autorisatie kunt ucontact opnemen met de TromboseDienst Deventer.Who in theThrombosis Deventer treatment may, after authorization to use thisapp and the most current data file retrieval from its thrombosishis / INR value as the dosage and appointment date forverification.For authorization please contact the thrombosisDeventer.
SpiritChat 1.0 APK
Asolutions BV
De SpiritChat app wordt gebruikt door de clienten en professionalsvan Spirit Jeugd en Opvoedhulp.Via deze app kun je veilig chattenmet je eigen hulpverlener van Spirit zonder dat anderen mee kunnenlezen of informatie over de chat kunnen achterhalen.Vertel aan jehulpverlener dat je wil chatten via deze app; hij of zij maakt daneen account voor je aan.The Spirit Chat app is used by the clientsand professionals of Spirit Youth and pedagogic assistance.Withthis app you can safely chat with your counselor Spirit withoutothers from reading or information about the chat to find out.Tellyour counselor that you want to chat using this app, he or she thenmakes an account for you.
SterkMetVoeding 1.0.3 APK
Asolutions BV
Optimaal vitaal zo lang je leeft, een wens van vele mensen. Metdeze app kun je starten om je voeding in te zetten voor je eigengezondheid.Geen pillen en dieetprogramma’s meer, maar kleineaanpassingen in je eigen voedingspatroon kunnen al een groot effectgeven.Om sterker en fitter te worden met voeding is inzicht in jepersoonlijke voedingspatroon belangrijk. Deze app helpt je om heelprecies je dagelijks voedingspatroon inzichtelijk te maken. Waar jeook bent of wat je ook doet, de app biedt je de mogelijkheid omeenvoudig het voedingsdagboek in te vullen. De sterkmetvoedingappwerkt optimaal in combinatie met het onlineprogrammawww.sterkmetvoeding.nlOptimal vital as long as you live, a desireof many people. With this app you can start to use for your ownhealth. Your dietNo pills and diet programs, but small changes inyour diet can all give a great effect.To be stronger and fitterdiet is understanding your personal diet is important. This apphelps you to make very precise. Insight into your daily dietWherever you are or what you do, the app allows you to easilyfill.'s Food diary The sterkmetvoedingapp works best in conjunctionwith the online program www.sterkmetvoeding.nl
Loading...