1.1.1 / November 8, 2017
(3.8/5) (16)
Loading...

Description

Try to get as far away from Donald Trump as you can! He has a clonearmy of Steve Bannon Bots, Donald Trumps and Vladimir Putin!Save asmany prisoners as you can while dodging his grabby hands.

App Information Trump Escape

 • App Name
  Trump Escape
 • Package Name
  com.rudie.trumpvsliberty
 • Updated
  November 8, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  Rudie Productions
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Nyelandsvej 61 st th 2000 Frederiksberg Denmark
 • Google Play Link

Rudie Productions Show More...

Trump Escape 1.1.1 APK
Try to get as far away from Donald Trump as you can! He has a clonearmy of Steve Bannon Bots, Donald Trumps and Vladimir Putin!Save asmany prisoners as you can while dodging his grabby hands.
Mindfulness På Dansk 1.0 APK
Denne mindfulness app er til dig, der søger indre ro ogvelvære.Mindfulness er at træne din opmærksomhed og skifte fra entilstandaf handling til en tilstand af væren. Du tager en pause fradineto-do-lister og flytter opmærksomheden væk fra tankerne og nedikroppen, og på denne måde træner du, at være mere nærværendeogtilstede i dette øjeblik. App’en indeholder alle debasalemindfulness øvelser, som de anvendes i den oprindeligeMindfulnessBaserede Stress Reduktion (MBSR). Det gælder: Bodyscan,Yoga,Meditation og Loving Kindness, desuden Smertehåndterings-&Søvnøvelser, der alle bidrager til, at du får enafbalancerettilstand i krop og sind. Øvelserne er i forskelliglængde fra 5 -30 minutter, og er derfor både egnet til at udføresom korte pauseri løbet af dagen eller derhjemme, hvor du sættermere tid af til atprioritere dig selv og din egen trivsel. App’envil således f.x.kunne aflyttes via høretelefoner i bus/tog ellerevt. i kortepauser på arbejdet. Forskningen viser at 10-20minutters dagligmindfulness praksis kan have stor effekt ved enlang rækkestressrelaterede tilstande. Yogaøvelserne er enkle ognænsomme ogkan udføres af de fleste - også smertepatienter oggravide (enhvermå selvfølgelig tage sine personlige forbehold ogrespektere egnegrænser). Ét yogaalbum er tilegnet søvnproblemer oggiver med denænsomme øvelser en håndsrækning dels til at starte ogdels til atafslutte dagen med mindfulness træning. Øvelserne ertænkt som enhjælp til selvhjælp, ligesom App’en vil være fortrinligsåvel itilknytning til et fysisk mindfulness kursus eller forløb,men kanogså sagtens anvendes af alle, der på egen hånd ønsker hjælptil atopnå en tilværelse med mere nærvær, ro og egenomsorg. App’enkanderfor bl.a. anvendes ved: Stress Uro Angst DepressivetilstandeGraviditet Kriser Kroniske og ForbigåendeSmerter(Smertehåndtering) Stressforebyggelse EgenomsorgSøvnproblemerManglende nærvær o.s.v. App’en indeholder 6,5 timesguidedeøvelser, men der er mere i støbeskeen. Prøv dennemindfulness appog få én uges gratis adgang til alle de guidedemeditationer. Medmindre app’en afmeldes inden prøveperiodens udløbfortsætterabonnementet til en pris af 19kr pr måned indtil evt.udmeldelse.Uden abonnement er der adgang til enkelte øvelser.Såfremt duønsker at eje øvelserne er der udgivet albums på iTunesog GooglePlay under navnet Mindfulness på Dansk. Her kan dudownloade demtil din musikafspiller. Ansvarsfraskrivelse:Intensionen medMindfulness appen er at bringe dig mere ro ogbalance, menøvelserne skal ikke anvendes som erstatning forprofessionelpsykologisk eller lægelig behandling. Anvendelse aføvelserne skerpå brugerens eget ansvar, ligesom enhver utilsigtetoguhensigtsmæssig udbytte af øvelserne bør føre til ophøraftræningen. Så er du i tvivl om, hvorvidt du i din situationvillekunne profitere af træningen, bør du kontakte din psykolog,lægeeller anden sundhedsprofessionel, der har kendskab til dig ogdintilstand. Hensigten med øvelserne er, at du efterhåndenopnårstørre trivsel og velvære. Må du have glæde og gavn aføvelserne iapp’en fra Mindfulness på Dansk. This mindfulness app isfor youseeking inner peace and well-being. Mindfulness is to trainyourattention and switch from a state of action to a state ofbeing.You take a break from your two-do lists and move yourattentionaway from the mind and into the body, and in this way youtrain tobe more present and present at this moment. The appcontains allthe basic mindfulness exercises, as used in theoriginalMindfulness Based Stress Reduction (MBSR). This includes:Bodyscan,Yoga, Meditation and Loving Kindness, In addition, PainManagement& Sleep Exercises, all of which contribute to abalanced bodyand mind condition. Exercises range from 5 to 30minutes, and aretherefore suitable for short breaks throughout theday or at home,giving you more time to prioritize yourself and yourownwell-being. The app will thus f.x. could be interceptedviaheadphones by bus / train or possibly. for short breaks atwork.Research shows that 10-20 minutes of daily mindfulnesspractice canhave a great effect on a variety of stress-relatedconditions. Yogaexercises are simple and sensitive and can beperformed by mostpeople - including pain patients and pregnantwomen (each of themmust, of course, take personal precautions andrespect their ownlimits). One yoga album is dedicated to sleepproblems and givesthe handsome exercises a handshake, partly tostart and partly toend the day with mindfulness training. Theexercises are intendedas an aid to self-help, as well as the Appwill be excellent bothin connection with a physical mindfulnesscourse or course, but canalso be readily used by anyone who, on hisown, wants help toachieve an existence with more presence, peaceand self-care. Theapp can therefore used at: Stress Unrest AnxietyDepressiveconditions Pregnancy crises Chronic and Transient Pain(PainManagement) stress Prevention Self-care sleep problems Lackofpresence etc. The app contains 6.5 hours of guided exercises,butthere is more in the molding box. Try this mindfulness app andgetone week free access to all the guided meditations. Unlesstheapplication is unsubscribed before the end of the trial period,thesubscription will continue at a price of $ 19 per monthuntilpossible. withdrawal. No subscription is available forsomeexercises. If you want to own the exercises, there are albumsoniTunes and Google Play under the name Mindfulness in Danish.Hereyou can download them to your music player. Disclaimer:Theintention of Mindfulness app is to bring you more peaceandbalance, but the exercises should not be used as a substituteforprofessional psychological or medical treatment. Use oftheexercises takes place on the user's own responsibility, as wellasany unintentional and inappropriate use of the exercisesshouldlead to the termination of the training. Then you are indoubt asto whether you could benefit from your training in yoursituation,contact your psychologist, doctor or other healthcareprofessionalwho knows about you and your condition. The purpose oftheexercises is that you gradually achieve greater well-beingandwell-being. Do you have the pleasure and benefit of theexercisesin Mindfulness's app in Danish.
Loading...