1.0.14 / October 30, 2018
(3.8/5) (49)
Loading...

Description

Tiểu thuyết kiếm hiệp, còn được gọi là truyện kiếm hiệp, truyệnchưởng, hay trường thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình, là một thểloại tiểu thuyết hư cấu, kể về những hiệp khách chuyên hành hiệp,trượng nghĩa. Truyện Kiếm hiệp là 1 bộ phận,thể loại của vănchương...và đã tồn tại một cách nghiêm túc đàng hoàng trong nền vănhóa chung của nhân loại. App Truyện kiếm hiệp audio sẽ mang đến chobạn tuyển truyện kiếm hiệp hay nhất của các tác giả như Kim Dung,CổLong,La Quán Trung,Đan Thanh,Trần Thanh Vân.. Mỗi tác giả đều cómột phong tác sáng tác đậm chất riêng như +,Truyện Kim Dung thâmtrần, sâu sắc, xây dựng được nhiều nhân vật có chiều sâu và sứcsống lâu bền như Tiêu Phong, Võ Lâm Ngũ Bá, Trương Vô Kỵ, Tiểu LongNữ... Mang hơi hướng thiền và phương Đông rất rõ nét. Đọc truyệncủa ông ngoài việc sướng tai sướng mắt với các đòn thế tuyệt mỹ haylạ lùng, ta còn phải suy nghĩ rất nhiều ở các diễn biến, tình tiếtlẫn kết cuộc. Một số truyện nổi tiếng như : Anh Hùng Xạ Điêu, ThầnĐiêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký,Tiếu Ngạo Giang Hồ,Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Hiệp Khách Hành, Tuyết SơnPhi Hồ, Phi Hồ Ngoại Truyện, Liên Thành Quyết, Bạch mã Khiếu TâyPhong... +,Truyện của Cổ Long thì lạ, tình tiết bất ngờ, không theolối mòn của truyện kiếm hiệp. Ông cũng có nhiều nhân vật phổ biếnnhư Tiểu Lý Phi Đao, Lục Tiểu Phụng... Danh sách tuyển tập 65truyện kiếm hiệp offline hay nhất: 1.Liên Thành quyết - Kim Dung2.Tuyết sơn phi hồ - Kim Dung 3.Thiên long bát bộ - Kim Dung 4.Ỷthiên đồ long ký - Kim Dung 5.Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung 6.LộcĐỉnh Ký - Kim Dung 7.Tiếu ngạo giang hồ - Kim Dung 8.Bích HuyếtKiếm - Kim Dung 9.Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung 10.Bạch Mã Khiếu TâyPhong - Kim Dung 11.Anh hùng xạ điêu - Kim Dung 12.Lục Tiểu Phụng -Cổ Long 13.Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long 14.Biên Thành lãng tử(Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long 15.Biên thành đao thanh - Cổ Long16.Bích huyết tẩy ngân thương - Cổ Long 17.Bất Tử Thần Long - CổLong 18.Bạch Ngọc Lão Hổ - Cổ Long 19.Bạch Cốt Lâm - Cổ Long 20.Anhhùng Vô lệ - Cổ Long 21.Ân thù kiếm lục - Cổ Long 22.Âm công - CổLong 23.Thất chủng binh khí 1 - Trường Sinh Kiếm - Cổ Long 24.Thấtchủng binh khí 2 - Khổng Tước Linh - Cổ Long 25.Thất chủng binh khí3 - Bích ngọc đao - Cổ Long 26.Thất chủng binh khí 4 - Đa tình hoàn- Cổ Long 27.Thất Chủng Binh Khí 5 - Bá Vương Thương - Cổ Long28.Thất chủng binh khí 6 - Ly Biệt Câu - Cổ Long 29.Thất chủng binhkhí 7 - Quyền đầu - Cổ Long 30.Lục chỉ cầm ma - Nghê Khuông31.Thần Mộ - Phần I - Ngô Biển Quân 32.Tam quốc diễn nghĩa - LaQuán Trung 33.Phong Vân - Đan Thanh 34.Tru tiên - Tiêu Đỉnh 35.Chỉđao - Nam Kim Thạch 36.Vân hải ngọc cung duyên - Lương Vũ Sinh37.Bạch hổ tinh quân - Ưu Đàm Hoa 38.Bỉ ngạn hoa - Thương Nguyệt39.Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt 40.Bích Vân thần chưởng - Vô Danh41.Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa 42.Bích Linh Ma Ảnh - Châu DụTâm 43.Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng 44.Bảo kiếm kỳ thư - VôDanh 45.Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng 46.Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa47.Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh 48.Bách Thủ Thư Sinh -Ngọa Long Sinh 49.Bát Bộ Thần Công - Vô Danh 50.Bạch Nhật Quỷ Hồn -Ưu Đàm Hoa 51.Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh 52.Bạch Cốt U Linh - TrầnThanh Vân 53.Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc 54.Bạch Các Môn -Trần Thanh Vân 55.Âu Dương Chính Lan - Ưu Đàm Hoa 56.Ảo ma bộ pháp- Trần Thanh Vân 57.Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh 58.Anh HùngĐông - A dựng cờ bình Mông - Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ 59.Ẩn longđại hiệp - LIễu Tàng Dương 60.Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long 61.Âm Dươngthần chưởng - Trần Thanh Vân 62.Âm Dương tam thư sinh - Ngọa LongSinh 63.Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân 64.Âm Dương Giới -Khuyết Danh 65.Ác thủ tiểu tử - Tuyết Nhạn Chúc các bạn có giâyphút đọc truyện thoải mái và vui vẻ. Swordplay novel, also calledthe series swordplay, casting, or the martial arts saga the period,as a kind of fiction, tells of specialized operating guests halfinnings, heroic. Make half story is one part, the genre ofliterature ... and exist in earnest dignity in the general cultureof mankind. Swordplay audio Stories App will bring you the bestpropaganda for half of authors like Kim Dung, Neck Long, LuoGuanzhong, Dan Thanh, Tran Thanh Van .. Each author has composed awork style characterized as private + Story Kim Dung penetrateceilings, deep, built many characters have depth and lastingvitality as Standard Phong, Vo Lam Ngu Ba, Zhang Wuji, Bruce Female... Bring slightly meditation and methods East very clear. Readinghis stories besides praises praises ear eye with attacks sobeautiful or strange, we have to think a lot in the happenings,circumstances and outcomes. Some popular series such as CondorHeroes, The Return of the Condor Heroes, The Heaven Sword andDragon Saber, Tian Long Ba Bu, Cauldron, The Smiling, ProudWanderer, The Book and the Sword, Ode to Gallantry, Himalaya AfricaLake, The Young Flying Fox, A Deadly Secret, White Lodging Xifengcode ... +, Stories of Old Long, the strange, unexpectedcircumstances, not in the path of the series swordplay. He also hasmany popular characters, such as Legend of Dagger Li, Lu Xiaofeng... List of 65 stories anthology Best swordplay offline: 1.Lien Thedecision - Kim Dung 2.Tuyet non lake paint - Kim Dung 3.ThienForums - Kim Dung Natural 4.Y Dragon Saber - Kim Dung 5.Thu sheepforaging continent - Kim Dung 6.Loc periodically - Kim Dung 7.Tieuarrogant Gypsy - Kim Dung 8.Bich Blood Sword - Kim Dung 9.Be forthe sun - Kim Dung Complaints Code 10.Bach Xifeng - Kim Dung 11.AnhCondor Heroes - Kim Dung 12.Luc Tieu Phung - Stock LongPhalaenopsis 13.Luu earn crystals - Stock Long The romantic 14.Bien(Express Junior executioner) - Shares Long Qingdao 15.Bien bars -Stock Long Commercial blood banks 16.Bich eraser - Stock Long Death17.Bat Long - Long Stock 18.Bach Ngoc Lao Tiger - Stock LongEssence 19.Bach Lam - Stock Long 20.Anh hero concubine - Stock Long21.An revenge for the continent - Stock Long 22.Am work - StockLong 23.That weapons race 1 - Longevity Sword - Long Stock 24.Thatweapons race 2 - Peacock Spirit - Stock Long 25.That weapons race 3- jade sword - Stock Long 26.That weapons race 4 - Erotic completed- Stock Long 27.That Scuba Race 5 - Concubine Trade - Long Stock28.That strains weapons 6 - Ly Biet Question - Stock Long 29.Thatstrains weapons 7 - Acting head - Stock Long 30.Luc holding only ma- Pair Khuong 31.Than Grave - Part I - Ngo Quan Sea 32.Tam Kingdoms- Luo Guanzhong 33.Phong Van - Yen Thanh 34.Tru first - StandardPeak 35.Chi executioner - Nam Kim Thach 36.Van coastal marine pearlbow - Liang Yusheng 37.Bach crystal tiger army - Udumbara States38.Bi thousand flowers - Commercial Crescent 39.That evening snow -Commercial Crescent Van god 40.Bich Attorney - Unknown 41.Bichmilitary ID - Udumbara States 42.Bich Linh Ma Photo - Du Chau TamBlood Can 43.Bich Van - Single She Hong 44.Bao for a period -Anonymous 45.Ban World Hero - Qin Hong 46.Ban Long Dao - UdumbaraStates 47.Bat embody Nha - Anh Vuong Trieu Born 48.Bach Library -Wolong Sheng 49.Bat Ministry Shen Cong - Anonymous Japanese 50.BachDemon Soul - Udumbara States 51.Bach Ministry Ma Photo - AnonymousEssence 52.Bach U Linh - Tran Thanh Van Cam Son 53.Bach Owner - AuThien Phuc 54.Bach The Mon - Tran Thanh Van 55.Au Duong Chinh Lan -Udumbara States 56.Ao of legal drugs - Tran Thanh Van 57.Aocomponents for the period - Liang Yusheng 58.Anh Hung Dong - A flagjar Mongolia - Yen Tu Cu Si Tran Dai Sy 59.An great dragon half -rising raw Ocean 60.An Sheep Name - reinforced Long 61.Am Oceanembody - Tran Thanh Van 62.Am Ocean triangle scholar - Wolong Sheng63.Am Ocean monster power - Tran Thanh Van 64.Am Ocean World -Anonymous 65.Ac Player Express - Snow Goose Wish you have momentsof reading comfort and fun.

App Information Truyện Audio Kiếm Hiệp - truyen kiem hiep audio

 • App Name
  Truyện Audio Kiếm Hiệp - truyen kiem hiep audio
 • Package Name
  com.wmoapp.audiostory4
 • Updated
  October 30, 2018
 • File Size
  6.9M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.14
 • Developer
  WMOApp
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

WMOApp Show More...

Truyện Audio Kiếm Hiệp - truyen kiem hiep audio 1.0.14 APK
WMOApp
Tiểu thuyết kiếm hiệp, còn được gọi là truyện kiếm hiệp, truyệnchưởng, hay trường thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình, là một thểloại tiểu thuyết hư cấu, kể về những hiệp khách chuyên hành hiệp,trượng nghĩa. Truyện Kiếm hiệp là 1 bộ phận,thể loại của vănchương...và đã tồn tại một cách nghiêm túc đàng hoàng trong nền vănhóa chung của nhân loại. App Truyện kiếm hiệp audio sẽ mang đến chobạn tuyển truyện kiếm hiệp hay nhất của các tác giả như Kim Dung,CổLong,La Quán Trung,Đan Thanh,Trần Thanh Vân.. Mỗi tác giả đều cómột phong tác sáng tác đậm chất riêng như +,Truyện Kim Dung thâmtrần, sâu sắc, xây dựng được nhiều nhân vật có chiều sâu và sứcsống lâu bền như Tiêu Phong, Võ Lâm Ngũ Bá, Trương Vô Kỵ, Tiểu LongNữ... Mang hơi hướng thiền và phương Đông rất rõ nét. Đọc truyệncủa ông ngoài việc sướng tai sướng mắt với các đòn thế tuyệt mỹ haylạ lùng, ta còn phải suy nghĩ rất nhiều ở các diễn biến, tình tiếtlẫn kết cuộc. Một số truyện nổi tiếng như : Anh Hùng Xạ Điêu, ThầnĐiêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký,Tiếu Ngạo Giang Hồ,Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Hiệp Khách Hành, Tuyết SơnPhi Hồ, Phi Hồ Ngoại Truyện, Liên Thành Quyết, Bạch mã Khiếu TâyPhong... +,Truyện của Cổ Long thì lạ, tình tiết bất ngờ, không theolối mòn của truyện kiếm hiệp. Ông cũng có nhiều nhân vật phổ biếnnhư Tiểu Lý Phi Đao, Lục Tiểu Phụng... Danh sách tuyển tập 65truyện kiếm hiệp offline hay nhất: 1.Liên Thành quyết - Kim Dung2.Tuyết sơn phi hồ - Kim Dung 3.Thiên long bát bộ - Kim Dung 4.Ỷthiên đồ long ký - Kim Dung 5.Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung 6.LộcĐỉnh Ký - Kim Dung 7.Tiếu ngạo giang hồ - Kim Dung 8.Bích HuyếtKiếm - Kim Dung 9.Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung 10.Bạch Mã Khiếu TâyPhong - Kim Dung 11.Anh hùng xạ điêu - Kim Dung 12.Lục Tiểu Phụng -Cổ Long 13.Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long 14.Biên Thành lãng tử(Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long 15.Biên thành đao thanh - Cổ Long16.Bích huyết tẩy ngân thương - Cổ Long 17.Bất Tử Thần Long - CổLong 18.Bạch Ngọc Lão Hổ - Cổ Long 19.Bạch Cốt Lâm - Cổ Long 20.Anhhùng Vô lệ - Cổ Long 21.Ân thù kiếm lục - Cổ Long 22.Âm công - CổLong 23.Thất chủng binh khí 1 - Trường Sinh Kiếm - Cổ Long 24.Thấtchủng binh khí 2 - Khổng Tước Linh - Cổ Long 25.Thất chủng binh khí3 - Bích ngọc đao - Cổ Long 26.Thất chủng binh khí 4 - Đa tình hoàn- Cổ Long 27.Thất Chủng Binh Khí 5 - Bá Vương Thương - Cổ Long28.Thất chủng binh khí 6 - Ly Biệt Câu - Cổ Long 29.Thất chủng binhkhí 7 - Quyền đầu - Cổ Long 30.Lục chỉ cầm ma - Nghê Khuông31.Thần Mộ - Phần I - Ngô Biển Quân 32.Tam quốc diễn nghĩa - LaQuán Trung 33.Phong Vân - Đan Thanh 34.Tru tiên - Tiêu Đỉnh 35.Chỉđao - Nam Kim Thạch 36.Vân hải ngọc cung duyên - Lương Vũ Sinh37.Bạch hổ tinh quân - Ưu Đàm Hoa 38.Bỉ ngạn hoa - Thương Nguyệt39.Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt 40.Bích Vân thần chưởng - Vô Danh41.Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa 42.Bích Linh Ma Ảnh - Châu DụTâm 43.Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng 44.Bảo kiếm kỳ thư - VôDanh 45.Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng 46.Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa47.Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh 48.Bách Thủ Thư Sinh -Ngọa Long Sinh 49.Bát Bộ Thần Công - Vô Danh 50.Bạch Nhật Quỷ Hồn -Ưu Đàm Hoa 51.Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh 52.Bạch Cốt U Linh - TrầnThanh Vân 53.Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc 54.Bạch Các Môn -Trần Thanh Vân 55.Âu Dương Chính Lan - Ưu Đàm Hoa 56.Ảo ma bộ pháp- Trần Thanh Vân 57.Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh 58.Anh HùngĐông - A dựng cờ bình Mông - Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ 59.Ẩn longđại hiệp - LIễu Tàng Dương 60.Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long 61.Âm Dươngthần chưởng - Trần Thanh Vân 62.Âm Dương tam thư sinh - Ngọa LongSinh 63.Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân 64.Âm Dương Giới -Khuyết Danh 65.Ác thủ tiểu tử - Tuyết Nhạn Chúc các bạn có giâyphút đọc truyện thoải mái và vui vẻ. Swordplay novel, also calledthe series swordplay, casting, or the martial arts saga the period,as a kind of fiction, tells of specialized operating guests halfinnings, heroic. Make half story is one part, the genre ofliterature ... and exist in earnest dignity in the general cultureof mankind. Swordplay audio Stories App will bring you the bestpropaganda for half of authors like Kim Dung, Neck Long, LuoGuanzhong, Dan Thanh, Tran Thanh Van .. Each author has composed awork style characterized as private + Story Kim Dung penetrateceilings, deep, built many characters have depth and lastingvitality as Standard Phong, Vo Lam Ngu Ba, Zhang Wuji, Bruce Female... Bring slightly meditation and methods East very clear. Readinghis stories besides praises praises ear eye with attacks sobeautiful or strange, we have to think a lot in the happenings,circumstances and outcomes. Some popular series such as CondorHeroes, The Return of the Condor Heroes, The Heaven Sword andDragon Saber, Tian Long Ba Bu, Cauldron, The Smiling, ProudWanderer, The Book and the Sword, Ode to Gallantry, Himalaya AfricaLake, The Young Flying Fox, A Deadly Secret, White Lodging Xifengcode ... +, Stories of Old Long, the strange, unexpectedcircumstances, not in the path of the series swordplay. He also hasmany popular characters, such as Legend of Dagger Li, Lu Xiaofeng... List of 65 stories anthology Best swordplay offline: 1.Lien Thedecision - Kim Dung 2.Tuyet non lake paint - Kim Dung 3.ThienForums - Kim Dung Natural 4.Y Dragon Saber - Kim Dung 5.Thu sheepforaging continent - Kim Dung 6.Loc periodically - Kim Dung 7.Tieuarrogant Gypsy - Kim Dung 8.Bich Blood Sword - Kim Dung 9.Be forthe sun - Kim Dung Complaints Code 10.Bach Xifeng - Kim Dung 11.AnhCondor Heroes - Kim Dung 12.Luc Tieu Phung - Stock LongPhalaenopsis 13.Luu earn crystals - Stock Long The romantic 14.Bien(Express Junior executioner) - Shares Long Qingdao 15.Bien bars -Stock Long Commercial blood banks 16.Bich eraser - Stock Long Death17.Bat Long - Long Stock 18.Bach Ngoc Lao Tiger - Stock LongEssence 19.Bach Lam - Stock Long 20.Anh hero concubine - Stock Long21.An revenge for the continent - Stock Long 22.Am work - StockLong 23.That weapons race 1 - Longevity Sword - Long Stock 24.Thatweapons race 2 - Peacock Spirit - Stock Long 25.That weapons race 3- jade sword - Stock Long 26.That weapons race 4 - Erotic completed- Stock Long 27.That Scuba Race 5 - Concubine Trade - Long Stock28.That strains weapons 6 - Ly Biet Question - Stock Long 29.Thatstrains weapons 7 - Acting head - Stock Long 30.Luc holding only ma- Pair Khuong 31.Than Grave - Part I - Ngo Quan Sea 32.Tam Kingdoms- Luo Guanzhong 33.Phong Van - Yen Thanh 34.Tru first - StandardPeak 35.Chi executioner - Nam Kim Thach 36.Van coastal marine pearlbow - Liang Yusheng 37.Bach crystal tiger army - Udumbara States38.Bi thousand flowers - Commercial Crescent 39.That evening snow -Commercial Crescent Van god 40.Bich Attorney - Unknown 41.Bichmilitary ID - Udumbara States 42.Bich Linh Ma Photo - Du Chau TamBlood Can 43.Bich Van - Single She Hong 44.Bao for a period -Anonymous 45.Ban World Hero - Qin Hong 46.Ban Long Dao - UdumbaraStates 47.Bat embody Nha - Anh Vuong Trieu Born 48.Bach Library -Wolong Sheng 49.Bat Ministry Shen Cong - Anonymous Japanese 50.BachDemon Soul - Udumbara States 51.Bach Ministry Ma Photo - AnonymousEssence 52.Bach U Linh - Tran Thanh Van Cam Son 53.Bach Owner - AuThien Phuc 54.Bach The Mon - Tran Thanh Van 55.Au Duong Chinh Lan -Udumbara States 56.Ao of legal drugs - Tran Thanh Van 57.Aocomponents for the period - Liang Yusheng 58.Anh Hung Dong - A flagjar Mongolia - Yen Tu Cu Si Tran Dai Sy 59.An great dragon half -rising raw Ocean 60.An Sheep Name - reinforced Long 61.Am Oceanembody - Tran Thanh Van 62.Am Ocean triangle scholar - Wolong Sheng63.Am Ocean monster power - Tran Thanh Van 64.Am Ocean World -Anonymous 65.Ac Player Express - Snow Goose Wish you have momentsof reading comfort and fun.
Truyện audio tiên hiệp, kiếm hiệp, xuyên không 1.1.12 APK
WMOApp
- Sau một ngày làm việc mệt nhọc bạn cần làm gì đó để giải khuâyđầu óc. Những lúc này bạn thường đọc truyện, đọc sách,… nhưng bạnlại mệt mỏi với những truyện, sách chữ đơn điệu. Hoặc bạn không cóthời gian để đọc truyện, sách. Hãy để cho chúng tôi – kho truyenaudio khổng lồ đủ các thể loại. Một ứng dụng nghe audio giải tríthật tuyệt vời đảm bảo sẽ làm hài lòng các bạn. - Kho truyện audiođược sưu tầm từ rất nhiều nguồn với thể loại phong phú và được cậpnhật truyện audio mới mỗi ngày. - Nhiều thể loại truyen audio như:+ Truyện tiên hiệp audio + Truyện đam mỹ audio + Truyện huyềnhuyễn, khoa huyễn audio + Truyện xuyên không audio + Truyện ma kinhdị audio + Truyện tiểu thuyết (tiểu thuyết tình cảm, tiểu thuyếtViệt Nam, tiểu thuyết nước ngoài) + Truyện ngôn tình lãng mạn +Truyện cổ tích thiếu nhi + Truyện audio kiếm hiệp cổ trang audio +Truyện kiếm hiệp Kim Dung audio + Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn ….. Vàcòn rất nhiều rất nhiều truyện audio nữa mà chúng tôi cập nhật mỗingày để phục vụ các bạn. Được phục vụ các bạn là niềm vui lớn nhấtđối với Truyện Audio - After a day of hard work you need to dosomething to entertainments, mind. The moment you often readstories, read books, ... but you're tired of stories, letters ofmonotony. Or you do not have time to read books, books. Let us -huge warehouse full audio comic genres. An audio playbackapplication is great entertainment is guaranteed to satisfy you. -Warehouse audio stories are collected from many sources for richcategories and updated new audio books each day. - Multiple audiocomic genre as: + First half audio Stories + Stories fine audioenthusiasts + Animation legend illusory, illusory audio department+ Stories frequently no audio + Ghost horror story audio Stories +fiction (novels emotional, Vietnam novels, foreign novels) +Stories romance language + Children's Fairy Tales + Audio storyhistorical swordplay audio + Stories Kim Dung audio swordplayTruyen Nguyen Ngoc Ngan + ... .. And there are many more audiobooks so much that we update every day to serve you. To serve youis the greatest joy for Story Audio
Let's Fart - Troll And Fun 1.0 APK
WMOApp
- The fake farting software has the abilitytocreate sounds like fart to tease friends or relatives.- This fake farting software has a lot of different fartsounds,here are some features of this fart app:* Fart Sound Board : You can create different fart withdifferentbuttons.* Fart Timer : Fart sounds will appear after a certain amountoftime.- You can use it to entertain with friends and have agoodlaugh.- Happy Fun!
Chinese Recipes 1.0.1 APK
WMOApp
Chinese food need never be a once-a-week-restaurant treat again!Free mouth watering Chinese recipes, easy to follow & cook,Chinese cooking is simply rewarding!800+ recipes with convenientapp features:- Step by step instruction- Shake to get a randomrecipe inspiration- Detail nutrition information for your healthymeal- User friendly navigation- Save Favorite and Shopping list tosave your recipe and ingredients- Instantly search for cookingideaChinese cuisine is any of several styles originating in theregions of China, some of which have become highly popular in otherparts of the world — from Asia to the Americas, Australia, WesternEurope and Southern Africa. Where there are historical immigrantChinese populations, the style of food has evolved – for example,American Chinese cuisine and Indian Chinese cuisine are prominentexamples of Chinese cuisine that has been adapted to suit localpalates. In recent years, connoisseurs of Chinese food have alsosprouted in Eastern Europe and South Asia. The culinary MichelinGuide has also taken an interest in Chinese cuisine, establishingHong Kong and Macao versions of its publication.Some of the recipesare listed below:-Chinese Soup Recipes-Hot and Sour Soup-Won TonSoup-Egg Drop Soup-Cream Corn Soup-Winter Melon Soup-West Lake BeefSoup Recipe-Watercress Soup With Seafood-Bok Choy ChickenSoup-Klang Bak Kut Teh-Fish Ball Noodle Soup-Chicken Feet &Peanuts Soup-Steamed Chicken Herbal Soup-Lotus Root Soup with PorkRibs and Peanuts-Winter Melon Soup with Pork Balls-Snow PearSoup*The Easiest Easy Chinese Recipes-Fried Rice - a Basic Recipefor Fried Rice-Quick and Easy Pineapple Fried Rice-Blanched ChineseBroccoli With Oyster Sauce - Gai Lan-Baked Hoisin Sauce ChickenWings-Hawaiian Beef Stew - Hawaiian Chinese Recipes-Chinese BlackSea Bass-Chinese Chicken Salad-Easy "Chinese" Crockpot Chicken-EasyOyster Sauce Chicken-Pepper Steak-Roast Chicken Recipe-CucumberSalad-Almond Float-Peanut Sauce - an Easy Dipping SauceRecipe-Chinese Chilled Melon Fruit Salad-Steamed Pears-Pina ColadaTofu Shake-Hot Bananas in Coconut Milk-Bananas With CinnamonCoconut Sauce-Chinese Almond Cookies-Sesame Cookies-Nian Gao -Baked Chinese New Year Cake-5 Minute Baked WontonWrappers-Five-spice Peanuts-Spiced Nuts - Recipe For Spiced NutsWith Five-spice Powder-Vegetarian Potstickers-Beef and Broccoli LoMein With Ramen Noodles-Sweet and Sour Pork Chops-Kung PaoChicken-"Szechuan" Chicken-Szechuan Noodles-Stir-fry Beef WithThree Vegetables-Moo Shu Chicken Wraps-Asparagus Salad - a ChineseSalad RecipeCredits:App icons are designed by Freepik(freepik.com), icon8.com
Truyện Audio Trinh Thám 1.0.4 APK
WMOApp
"Truyện Audio Trinh Thám - Nơi Bí Ẩn Được Giải Đáp" là ứng dụngnghe truyện audio về chủ đề trinh thám, phiêu lưu trên mobile. Đượccập nhật liên tục audio chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí. +Tính năng nổi bật của ứng dụng "Truyện Audio Ngôn Tình": - Giaodiện: Trực quan dễ dùng. - Cập nhật: Liên tục. - Player mạnh mẽ: Tựđộng chuyển, phát lại, phát ngẫu nhiên tập truyện, dừng phát truyệnkhi có cuộc gọi cho tới khi cuộc gọi kết thúc(tương tự khi cắm tainghe). - Thư viện: Rất nhiều truyện tình yêu ngôn tình. - Trảinghiệm: Ghi nhớ tập truyện đã nghe, player bottom dễ dàng pháttruyện(ẩn hiện mượt mà khi scroll lên xuống), thêm vào danh sáchyêu thích, info truyện trực quan chi tiết. - Player notification :Phát truyện dễ dàng ngay cả khi không ở trong app. - Nghe truyệnoffline : Với chức năng tải truyện và nghe truyện offline giúp cácbạn dễ dàng nghe truyện khi không có kết nối mạng. + Hi vọng vớiứng dụng này sẽ đem lại những giây phút thoải mái nhất cho các bạn.* Lưu ý: Sách được sưu tầm và tổng hợp từ internet. Nếu có điềukiện, nên mua sách gốc để giúp đỡ tác giả. Cám ơn các bạn đã ủnghộ! "Stories Audio detective - Place mysterious Confucius" is thestory heard audio applications on the theme detective, adventure onmobile. Constantly updated high-quality audio and is completelyfree. + The standout feature of the application "Love Stories AudioLanguage": - Interface: Intuitive, easy to use. - Constantlyupdated. - Powerful Player: Automatically switch, playback, shufflecomic, comic pause playback when a call until the call ends(similar to the headphone jack). - Gallery: Lots of love languagelove story. - Experience: Remember comic heard, player for easyplayback bottom stories (hidden scroll smoothly up and down), addto wishlist, visual story detailed info. - Player notification:Play story easily even when not in the app. - Listen to storiesoffline: With the story and hear stories offline download to helpyou easily hear the story when there is no network connection. +Hopefully with this app brings the most comfortable moments foryou. * Note: Books collected and aggregated from the internet. Ifpossible, buy the original book to help authors. Thank you forsupporting!
Custard Recipes 1.0.1 APK
WMOApp
Looking for the some great tasting Custard and Pudding Recipes? YOUGOT IT!!This incredible Custard and Pudding Recipe app has all thePudding recipes you will need...and it's FREE!600+ recipes withconvenient app features:- Step by step instruction- Shake to get arandom recipe inspiration- Detail nutrition information for yourhealthy meal- User friendly navigation- Save Favorite and Shoppinglist to save your recipe and ingredients- Instantly search forcooking ideaGet easy recipes for creamy chocolate pudding, flan,mousse, and banana and rice puddings. Even beginner cooks canmaster these easy-to-make recipes. All is in categories:* BananaPudding* Chocolate Pudding* Chocolate Pudding* Creme Brulee* Flan*Rice PuddingCredits:App icons are designed by Freepik(freepik.com), icon8.com
WMO - Global Free WiFi Finder 1.0.6 APK
WMOApp
Connect to WiFi passwords for FREE internet access all over theworld! Your #1 new free wifi finder & public wifi hotspot mapwith passwords. Never ever worry about finding free wifi when youreally need it around you! You now have WMO – Global Free WifiFinder!🌐 THE ULTIMATE FREE WIFI MAPEasy to use & intuitivelydesigned, you can use WMO whenever you need free wifi nearby. It’syour ultimate free wifi anywhere app! Simply open, browse for fewseconds and you can easily see and connect or get directions to getto a public hotspot to connect to the internet.🌎 LIFE SAVING –WORKS GLOBALLYIn many instances when we are not a home, we needfree internet access for work or family situations. Far too oftenthese free wifi hotspots are hard to find. Now with WMO you canhave the most comprehensive free internet map! Browse, get to theplace and connect – it’s easy as that! Your new best wifi map freeapp!📶WHY WMO?

- Free Wi-Fi :
Over 100'000'000 accessible Wi-Fihotspot locations

- Passwords & Comments
Map and List Viewswith passwords & comments for Wi-Fi

- Worldwide
America,Europe, Asia, Australia, Middle East, Russia & even Africa
MangaX - Best Manga Reader 1.0.3 APK
WMOApp
Faster download to your phoneHD Content readingMost popular mangain the world updated daily-Chapters update everyday-Professionalcategories and ranking list-You can read content anywhere andanytime you like without network-High definition pictures and loadsmoothly-3 reading models: Vertical reading, read from left toright, read from right to left-You can read the latest chapters
Loading...