1.0 / November 2, 2015
(3.9/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Denna app är det perfekta verktyget för att hantera ett smidigt,säkert och tidsbesparande APL inom Tyresö GymnasiumHär finner duett komplett APL-verktyg:För EleverDet är enkelt för dig som elevatt rapportera in det dagliga arbetet. Arbetet synliggörsautomatiskt för din lärare och handledaren kan snabbt godkänna dittjobb.För HandledareDu som handledaren kan enkelt attesteraelevernas dagliga arbete genom en enkel knapptryckning. Samtidigtbedömer du kvaliteten på elevens dagliga insats med förvaldaalternativ. För LärareDu som lärare kan genomföra närvarorapporter,riskbedömningar, körjournal, sätta betygsunderlag, skapa underlagför 3-partssamtal och mycket mer. Allt är gjort enkelt via appen.För SkolledningAlla rapporter från både elever, handledare ochlärare hamnar hos dig som är skolledare. Här kan du hanteraunderlag för matersättning och mycket mer. Kan det bli bättre?Thisapp is the perfect tool to manage a smooth, safe and fast APL inTyresö GymnasiumHere you will find a complete APL-tools:ForPupilsIt's easy for you as a student to report their daily work.The work is made visible automatically to your teacher and tutorcan quickly approve your job.For DirectorYou as a tutor can easilyattest the students' daily work of a button. At the same time yourassessment of the quality of the student's daily effort withdefault options.For TeachersYou as a teacher can completeattendance reports, risk assessments, driver's logbook, rate base,creating the basis for three-party calls, and more. Everything ismade easy through the app.For School managementAll reports frompupils, tutors and teachers end up with you as a school leader.Here, you can manage data for meal replacement and more.Could it bebetter?

App Information Tyresö Gymnasium

Wlapps AB Show More...

Lanta Hideaways Vacation 8 APK
Wlapps AB
Book your vacation home on Koh Lanta, Thailand. We offer privatepool villas and apartments in Saladan, Klong Dao Beach, Long Beachand Kantiang Beach. Many families are using our service in additionto the Swedish schools.Reservation of your holiday home. Usefulinfo during arriving, transfer, check-in and checkout.Pin-codeprotected info during your stay.Recommended near-by-places withdiscount offers chosen by Lanta Hideaways.Additional functions andfeatures will be released during the coming season.Optimised foriPhone 5
Kanthal 2.3.4 APK
Wlapps AB
This calculator from Sandvik is developed to help design engineers,constructors, consultants etc. to design an industrial furnace withKanthal Super heating elements.By filling the empty cells withfurnace and element data, the calculator will show the estimatedelectric output and assist the user to choose the right grade ofheating element and dimensions for the specific furnace condition.The user can also send a request to the nearest sales office formore support and access additional information about the grades andthe company.
SixtyDays 0.0.4 APK
Wlapps AB
Sixtydays app is available for both the public and retailers (byour retailer login). We display our beautiful collections, list ofretailers, event and booking calendar, order collection (forretailer) and more! Welcome to download!
time2care 0.0.3 APK
Wlapps AB
Vi vill göra det enkelt för dig som kund därför har vi valt attgöra en egen app. Appen kommer innehålla allt ifrån mentalaljudspår- Lyssna på avslappnande musik- Lyssna på inspirerandepepp-talks- Snabb access till support och teknisk hjälp- Hitta vårasamarbetspartners och information om time2careWe want to make iteasy for our customers therefore we have chosen to make their ownapp. The app will feature everything from mental soundtrack- Listento relaxing music- Listen to inspiring pep-talks- Quick access tosupport and technical help- Find our partners and information ontime2care
Tyresö Gymnasium 1.0 APK
Wlapps AB
Denna app är det perfekta verktyget för att hantera ett smidigt,säkert och tidsbesparande APL inom Tyresö GymnasiumHär finner duett komplett APL-verktyg:För EleverDet är enkelt för dig som elevatt rapportera in det dagliga arbetet. Arbetet synliggörsautomatiskt för din lärare och handledaren kan snabbt godkänna dittjobb.För HandledareDu som handledaren kan enkelt attesteraelevernas dagliga arbete genom en enkel knapptryckning. Samtidigtbedömer du kvaliteten på elevens dagliga insats med förvaldaalternativ. För LärareDu som lärare kan genomföra närvarorapporter,riskbedömningar, körjournal, sätta betygsunderlag, skapa underlagför 3-partssamtal och mycket mer. Allt är gjort enkelt via appen.För SkolledningAlla rapporter från både elever, handledare ochlärare hamnar hos dig som är skolledare. Här kan du hanteraunderlag för matersättning och mycket mer. Kan det bli bättre?Thisapp is the perfect tool to manage a smooth, safe and fast APL inTyresö GymnasiumHere you will find a complete APL-tools:ForPupilsIt's easy for you as a student to report their daily work.The work is made visible automatically to your teacher and tutorcan quickly approve your job.For DirectorYou as a tutor can easilyattest the students' daily work of a button. At the same time yourassessment of the quality of the student's daily effort withdefault options.For TeachersYou as a teacher can completeattendance reports, risk assessments, driver's logbook, rate base,creating the basis for three-party calls, and more. Everything ismade easy through the app.For School managementAll reports frompupils, tutors and teachers end up with you as a school leader.Here, you can manage data for meal replacement and more.Could it bebetter?
Recibo 4.2.8 APK
Wlapps AB
Trött på kvitton? Låt Recibo ta hand om ditt företags kvitton ochreseräkningar.Kvittohantering och reseräkning blir automatiskt medRecibo. Upptäck hur Recibo förenklar redovisningen på ditt företag.Slipp pappershantering och krångliga beräkningar. Digitaliseraflödet och låt inte kvitton och reseräkningar ta upp onödigt mycketav din tid. Med enkla klick beräknar och redovisar Recibo alla dinakvitton, traktamenten och milersättningar direkt in i bokföringen.- kom igång på några minuter.- Support via mejl och telefon ingårför dig och dina anställdaInvestera i din tid! Börja använda Reciboidag!För redovisningsbyråer så finns Recibo Byråkonto. För merinformation om byråkontot kontakta oss på [email protected] ofreceipts?Let Recibo take care of your company's receipts andexpense reports.Receipt Handling and travel expenses will beautomatically Recibo. Discover how Recibo simplifies the accountingof your business. Eliminate paperwork and complicated calculations.Digitize the flow and do not let receipts and expense reports takeup too much of your time. With simple clicks calculates andreports Recibo all your receipts, allowances and milersättningardirectly into the accounts.- Get started in minutes.- Support viaemail and phone included for you and your employeesInvest in yourtime! Start using Recibo today!For accounting firms, there ReciboAgency Account. For more information about the agency account,please contact us at [email protected]
Contact manager 1.1 APK
Wlapps AB
With this app you can group recent calls into different groups. Youcan also send sms to group or person with this app.
Whistleit 0.0.3 APK
Wlapps AB
Add Whistle Songs.You can add your whistle songs to your bank, thatwill help you while playing with some opponent.Ask YourFriends.There is a feature to play with your friends and family bysending them request on Facebook or Email Id.Get Reward.Get rewardon true guesses of songs, if you guess in less time to youropponent you will get reward.Whistling is fun.This App is havinglot of fun, you can enjoy with your friends with this game,specially for music lovers.
Loading...