2.3.2 / March 1, 2019
(3.8/5) (396)
Loading...

Description

Dragostea copiilor pentru gătit nu se termină niciodată! Cu iarbăși noroi, cu bile de plastic și cutii de pantofi, cu apă de mare,nisip și alge, în orice împrejurare copiii se vor distrabucătărind. Am creat această aplicație educativă pentru ca ei,iubitorii de torturi de nisip să evolueze la nivel de Master Chef!Alături de un bucătar rotund și bonom cei mici vor învăța în treiniveluri ce înseamnă bucătăreala: în primul nivel vor alege întrece este de mâncare și ce nu, apoi ce înseamnă micul dejun, prânzulsau cina, alegând între zeci de meniuri pentru ca la final săaleagă ingrediente pentru delicioase feluri de mâncare. UceniculBucătar nu este un joc, este o lume în care micuții vor învățaminunate lucruri despre alimente, ingrediente și ce stă în spatelemeniurilor cunoscute de ei acasă doar în formă finită. Să nu vămirați atunci când vă vor aminti cum se fac clătitele! Și nu uitațică este o aplicație Kidsopia! Așa că cei mici nu vor fi expușireclamelor, nu vor fi stresați de timpi sau scoruri de atins. Sevor juca cât vor, așa cum vor, învățând lucruri noi. Vă place joculnostru? Dacă da, daţi-ne un rating! Comentarii? Sugestii? Văascultăm! Kidsopia oferă o gamă largă de jocuri distractive şimodalităţi creative de a învăţa copilul lucruri noi. PlatformaKidsopia este perfectă pentru micuţii de 2 şi 3 ani, pentru copiide grădiniţă (de la 4 la 5 ani) şi pentru cei care abia acum începşcoala (6 şi 7 ani), prezentându-le multe din ideile de bază şinoţiunile pe care un copil trebuie să le înţeleagă şi să lestăpânească corect. Kidsopia este o platformă educaţională bazatăpe studiul UNICEF: “Repere Fundamentale pentru Învăţarea Timpurie aCopilului de la Naştere până la 7 ani” (RFIDT). Dorim să oferim ocale amuzantă şi intuitivă de a învăţa cifrele, număratul şiliterele, desenatul şi coloratul, mărimi, forme şi imagini,diferenţe şi asemănări, animale şi multe altele, toate prezentateprin intermediul jocurilor şi poveştilor noastre. Înglobând celecinci arii de dezvoltare: intelectuală, creativă, emoţională,dezvoltare fizică şi dezvoltarea socială platforma Kidsopia oferăun element ajutător pentru părinţi în procesul de educare alcopiilor prin joacă. Ne-am bazat pe exerciţiu şi practică cafundament în procesul de învăţare al domeniilor precum ştiinţă(matematică, geometrie, fizică, chimie), biologie (corpul uman,animale, plante), artă (colorat, desenat, pictat), logică(puzzle-uri de imagini şi cuvinte), dezvoltarea emoţională(conştiinţa de sine, încrederea în sine, moduri de a face faţă şi aînţelege sentimentele). Cu ajutorul platformei Kidsopia copilul vatrece printr-un proces constând în 3 etape: 1. Acumularea şiînţelegerea noilor concepte. 2. Fundamentarea acestor noţiuni prinprocesul de exersare. 3. Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte,asocia şi aplica aceste noi informaţii. Scopul aplicaţiilor dinKidsopia este ca cei mici să înveţe într-o manieră relaxată,jucăuşă şi inteligentă conceptele expuse mai sus. Mai multe detaliipe: www.kidsopia.ro Limba: Româna (România, Moldova) Children lovecooking never ends! Grass and mud with plastic balls and shoeboxes, seawater, sand and algae, in any event children will havefun chefs. We created this educational app for them, sand cakeslovers evolve at Master Chef! Along with a cook and genially rotundlittle ones will learn what cooks in three levels: the first levelwill choose between what is food and what not, then that meansbreakfast, lunch or dinner, choosing from dozens of menus for theFinally choose ingredients for delicious dishes. Apprentice Chef isnot a game, it is a world where the little ones will learnwonderful things about food, ingredients and menus that behind herhome known only finite form. Do not be surprised when you willremember how to make pancakes! And do not forget that it is anapplication Kidsopia! So that children will not be exposed toadvertising will not be stressed by time or scores achieved. Itwill play as will as will, learning new things. We like our game?If yes, give us a rating! Comments? Suggestions? We're listening!Kidsopia offers a wide range of fun games and creative ways toteach your child new things. Kidsopia platform is perfect forlittle ones 2 and 3 years of kindergarten children (from 4-5 years)and those who are just starting school (6 to 7 years), presentingthem with many of the basic ideas and notions that a child mustunderstand and master them correctly. Kidsopia is an educationalplatform based on UNICEF study "Fundamental Highlights for EarlyChildhood Learning from birth to 7 years" (ELDS). We aim to providea fun and intuitive way to learn numbers, counting and letters,drawing and coloring, sizes, shapes and images, differences andsimilarities, animals and more, all presented through games and ourstories. Encompassing five areas of development: intellectual,creative, emotional, physical development and social developmentKidsopia platform provides a helpful element for parents in theeducation of children through play. We practice and practice-basedlearning as a foundation in the areas such as science (mathematics,geometry, physics, chemistry), biology (the human body, animals,plants), art (coloring, drawing, painting), logic (puzzle Links topictures and words), emotional development (self-awareness,self-confidence, ways to cope and understand feelings). Withplatform Kidsopia child will go through a process consisting ofthree stages: One. Accumulation and understanding of new concepts.Two. Substantiation of these concepts through the practice. Three.Developing the ability to recognize, associate and apply this newinformation. The purpose of Kidsopia applications is that childrenlearn in a relaxed, playful and intelligent concepts above. Moredetails on: www.kidsopia.ro Language: Romanian (Romania, Moldova)

App Information Ucenicul Bucatar

 • App Name
  Ucenicul Bucatar
 • Package Name
  air.com.kidsopia.chef.ro
 • Updated
  March 1, 2019
 • File Size
  32M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.3.2
 • Developer
  Kidsopia
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  215 Mihai Bravu 021323 Bucharest Romania
 • Google Play Link

Kidsopia Show More...

Stories for kids 2.2.17 APK
Kidsopia
A collection of 25 stories with morale, adapted to children andavailable in 5 different collections. In the first collection"Animal Stories" we got inspired by the beautiful Aesopian fablesand those from Jean de La Fontaine, as well as from a marvellouschinese folklore story. The second collection contains fivewonderful tales from the Brothers Grimm, rewritten especially forthe children today. The third collection offers five adventuresfreighted with mystery, emotions and intriguing discoveries of thefamous sailor Sinbad. Afterwards we invite you to Pacala andTandala. Stories full of tricks and jokes with a lot of humor andwitty anecdotes that are perfect for children to listen beforesleeping. Since we know that children like pranks a lot, weconclude the entire collection with the best adventures: Mowgli,the child from the jungle will capture the small one's imagination.Beside the stories we prepared some puzzles and colouring pagesthat provide children an extra experience. How children will learnand play at the same time: - 17 different colours in a colouringgame - drawing interesting extracts from the stories - the littleones will exercise the ability to solve puzzles with diverse levelsof difficulty - the stories can be listened or read by the parents- they will understand the connection between words and theirsound, because the text will be highlighted while narrating thetales At this moment we have the following stories: Animal Stories• The Fox and the Crow • The Ant and the Grasshopper • The Tortoiseand the Hare • The Town Musicians of Bremen • The Monkey King Talesof the Brothers Grimm • Hansel and Gretel • The Valiant LittleTailor • Sleeping Beauty • Cinderella • Hans and the Dragon TheAdventures of Sinbad the Sailor • Sinbad the Sailor and theGigantic Whale • Sinbad the Sailor and the Great Roc Bird • Sinbadthe Sailor and the Island of Monkeys • Sinbad the Sailor and theOld Man of the Sea • Sinbad the Sailor and the One-Eyed GiantPacala and Tandala • The story of Tandala and his two brothers •The Trickster Pacala, the Priest's Servant. • Pacala and Tandala •The Bet with the Nobleman • The Cemetery Thieves The Jungle Book •Entering the Wolf Pack • The Thieves in the Tree Tops • TheTreasure at the Cold Lairs • The Hunter with a Thousand Thorns •TheRed Flower We hope that you like our stories and have fun with yourlittle ones! "Kidsopia brings you a wide range of fun games andcreative ways to teach your child new things. The Kidsopia platformis for toddlers (two to three), pre-school kids (four to five) andalso for those who are just entering primary school (six-seven).The games offer many of the basic ideas and notions that a childwould need to grasp. Kidsopia is an educational platform based onresearch undertaken by the UNICEF: ""Early learning and developmentstandards for children from birth to seven years"". The main goalis to offer an amusing and intuitive way to learn about numbers,counting and letters, drawing and colouring, sizes, shapes andimages, differences and similarities, animals, and many more, allpresented within different adventures and stories. Encompassingdifferent developmental areas such as: intellectual, creative andemotional, the Kidsopia platform offers to the parent a handy anduseful tool for children to learn through play. In areas such as:science (mathematics, geometry, physics, chemistry), biology (humanbody, animals, plants), art (painting, drawing, colouring), puzzles(images, words or any other logical problems), emotionaldevelopment (self-awareness, self-confidence, roleplaying, copingand understanding feelings) we focus on practice as the stepstoneof learning. We believe that by using our applications, kids willbe able to learn these concepts in a relaxed, playful and cleverway. More details here: www.kidsopia.com Languages available fordownload: English, Romanian, German.
Animal Farm Fun 3.2.8 APK
Kidsopia
Very popular sorting and ordering game for the preschoolers (2 to 4years old). Kids will help the duckling arrange correctly theanimals in the courtyard from large to small and vice-versa. Athree level game with different degrees of difficulty. No ads inour apps! This is a RealFree App! Protecting the children is ourmain concern. The duckling will help them by using encouragementand motivational statements, showing all other characters how smartthe child is! Like us? Give us a 5 star rating! Comments?Suggestions? We listen! Kidsopia brings you a wide range of fungames and creative ways to teach your child new things. TheKidsopia platform is for toddlers (two to three), pre-school kids(four to five) and also for those who are just entering primaryschool (six-seven). The games offer many of the basic ideas andnotions that a child would need to grasp. Kidsopia is aneducational platform based on research undertaken by the UNICEF:"Early learning and development standards for children from birthto seven years". The main goal is to offer an amusing and intuitiveway to learn about numbers, counting and letters, drawing andcoloring, sizes, shapes and images, differences and similarities,animals, and many more, all presented within different adventuresand stories. Encompassing different developmental areas such as:intellectual, creative and emotional, the Kidsopia platform offersto the parent a handy and useful tool for children to learn throughplay. In areas such as: science (mathematics, geometry, physics,chemistry), biology (human body, animals, plants), art (painting,drawing, coloring), puzzles (images, words or any other logicalproblems), emotional development (self-awareness, self-confidence,role playing, coping and understanding feelings) we focus onpractice as the step stone of learning. This process has 3 stages:1. Gathering new information and understanding new concepts. 2.Practicing and exercising in order to achieve a strong conceptualcomprehension. 3. Developing the child’s ability to recognize,associate and apply the acquired knowledge to the real world. Webelieve that by using our applications, kids will be able to learnthese concepts in a relaxed, playful and clever way. More detailshere: www.kidsopia.com Languages available for download: English,Romanian, Spanish, Hungarian, German, Bulgarian
Numbers For Ducklings 3.3.1 APK
Kidsopia
Most liked by 3-5 years old kids. This is definitely one of thefunniest educational counting games. Alongside the ducklings thechildren can learn the numbers from 1 to 10. No ads in our apps!This is a RealFree App! Protecting the children is our mainconcern. Children will witness the moment the ducklings come out oftheir eggs and then they can play with the little ones at the pond.Together with the ducklings they will learn and practice in a funand relaxed way the first steps in the area of mathematics. A threelevel game, each of them offering a cool way to learn the numbersfrom 1 to 10, how they are written and their order. Like us? Giveus a 5 star rating! Comments? Suggestions? We listen! Kidsopiabrings you a wide range of fun games and creative ways to teachyour child new things. The Kidsopia platform is for toddlers (twoto three), pre-school kids (four to five) and also for those whoare just entering primary school (six-seven). The games offer manyof the basic ideas and notions that a child would need to grasp.Kidsopia is an educational platform based on research undertaken bythe UNICEF: "Early learning and development standards for childrenfrom birth to seven years". The main goal is to offer an amusingand intuitive way to learn about numbers, counting and letters,drawing and colouring, sizes, shapes and images, differences andsimilarities, animals, and many more, all presented withindifferent adventures and stories. Encompassing differentdevelopmental areas such as: intellectual, creative and emotional,the Kidsopia platform offers to the parent a handy and useful toolfor children to learn through play. In areas such as: science(mathematics, geometry, physics, chemistry), biology (human body,animals, plants), art (painting, drawing, colouring), puzzles(images, words or any other logical problems), emotionaldevelopment (self-awareness, self-confidence, roleplaying, copingand understanding feelings) we focus on practice as the stepstoneof learning. This process has 3 stages: 1. Gathering newinformation and understanding new concepts. 2. Practicing andexercising in order to achieve a strong conceptual comprehension.3. Developing the child’s ability to recognise, associate and applythe acquired knowledge to the real world. We believe that by usingour applications, kids will be able to learn these concepts in arelaxed, playful and clever way. More details here:www.kidsopia.com Languages available for download: English,Romanian, Spanish, Hungarian, German, Bulgarian
Bobble Words 2.3.7 APK
Kidsopia
Compound words in an great educational game for children from 8-14years. Attention! Parents can become addicted. The British Counciland Kidsopia proudly presents "Bobble Words". The game wasdeveloped under the supervision of a special Bobble Sapiens. OnPlanet Bob no Bobble has to go to school. All Bobble Sapiens areborn with a very high IQ, also at the age of two they are injectedwith a special microchip. This microchip contains all the knowledgethey will ever need. For us (Homo Sapiens) it's a bit morecomplicated: we have to learn and practice a long time in order tobecome real "sapiens". For those of you who want to learn andpractice, we offer you "Bobble Words"! Right from Planet Bob wepresent to you a game with bubbles and letters, a game that willhelp you learn to form words. But know this, the game isn't easy.It's a game for those hungry for knowledge. Special thanks to DeviWields, Duncan Mothersill and David Lewis! Comments? Suggestions?We listen! Kidsopia brings you a wide range of fun games andcreative ways to teach your child new things. The Kidsopia platformis for toddlers (two to three), pre-school kids (four to five) andalso for those who are just entering primary school (six-seven).The games offer many of the basic ideas and notions that a childwould need to grasp. Kidsopia is an educational platform based onresearch undertaken by the UNICEF: "Early learning and developmentstandards for children from birth to seven years". The main goal isto offer an amusing and intuitive way to learn about numbers,counting and letters, drawing and coloring, sizes, shapes andimages, differences and similarities, animals, and many more, allpresented within different adventures and stories. Encompassingdifferent developmental areas such as: intellectual, creative andemotional, the Kidsopia platform offers to the parent a handy anduseful tool for children to learn through play. In areas such as:science (mathematics, geometry, physics, chemistry), biology (humanbody, animals, plants), art (painting, drawing, coloring), puzzles(images, words or any other logical problems), emotionaldevelopment (self-awareness, self-confidence, role playing, copingand understanding feelings) we focus on practice as the step stoneof learning. This process has 3 stages: 1. Gathering newinformation and understanding new concepts. 2. Practicing andexercising in order to achieve a strong conceptual comprehension.3. Developing the child’s ability to recognize, associate and applythe acquired knowledge to the real world. We believe that by usingour applications, kids will be able to learn these concepts in arelaxed, playful and clever way. More details here:www.kidsopia.com Languages: English (UK, US, AU, CA); Romanian (RO,MD), Hungarian (HU, RO)
Deseneaza cu Mowgli 2.1.13 APK
Kidsopia
Desenează și descoperă aventurile prin care a trecut Mowgli după cea plecat din junglă. Peste 270 de modele de desen (printre carecasă, soare, flori, băiețel, fetiță, bărbat, femeie, telefon șimulte altele) îl vor ajuta pe copilul tău să participe la creareaunei lumi minunate. Povestea îl poartă pe Mowgli din micuțul satindian până la Paris, într-o călătorie pe 3 continente, în căutareavechilor lui prieteni din junglă: Bagheera, Baloo, Kaa și FrateleCenușiu. Deenează cu Mowgli face parte din proiectul educativKidsopia, cel mai de succes proiect de acest fel dinRomânia.Kidsopia oferă o gamă largă de jocuri distractive şimodalităţi creative de a învăţa copilul lucruri noi. PlatformaKidsopia este perfectă pentru micuţii de 2 şi 3 ani, pentru copiide grădiniţă (de la 4 la 5 ani) şi pentru cei care abia acum începşcoala (6 şi 7 ani), prezentându-le multe din ideile de bază şinoţiunile pe care un copil trebuie să le înţeleagă şi să lestăpânească corect. Kidsopia este o platformă educaţională bazatăpe studiul UNICEF: “Repere Fundamentale pentru Învăţarea Timpurie aCopilului de la Naştere până la 7 ani” (RFIDT). Ne-am bazat peexerciţiu şi practică ca fundament în procesul de învăţare aldomeniilor precum ştiinţă (matematică, geometrie, fizică, chimie),biologie (corpul uman, animale, plante), artă (colorat, desenat,pictat), logică (puzzle-uri de imagini şi cuvinte), dezvoltareaemoţională (conştiinţa de sine, încrederea în sine, moduri de aface faţă şi a înţelege sentimentele). Cu ajutorul platformeiKidsopia copilul va trece printr-un proces constând în 3 etape: 1.Acumularea şi înţelegerea noilor concepte. 2. Fundamentarea acestornoţiuni prin procesul de exersare. 3. Dezvoltarea capacităţii de arecunoaşte, asocia şi aplica aceste noi informaţii. Scopulaplicaţiilor din Kidsopia este ca cei mici să înveţe într-o manierărelaxată, jucăuşă şi inteligentă conceptele expuse mai sus. Maimulte detalii pe: http://www.kidsopia.ro Limba: Româna (România,Moldova)Draw and discover the adventures that went after leavingMowgli the jungle. Over 270 design models (including the house,sunshine, flowers, boy, girl, man, woman, telephone and manyothers) will help your child to participate in creating a world ofwonders. Mowgli the story it bears little Indian village to Paris,a trip on 3 continents in search of his old friends from theJungle: Bagheera, Baloo, Kaa and Brother Gray.Deenează with Mowgliis part of the educational Kidsopia most successful project of itskind in Romania.Kidsopia offers a range of fun games and creativeways to teach your child new things.Platform Kidsopia is perfectfor little ones 2 and 3 years to kindergarten children (from 4-5years) and those who are just starting school (6 and 7 years),presenting them with many of the basic ideas and notions a childshould understand and to master properly.Kidsopia is an educationalplatform based on UNICEF study "Fundamental Highlights for EarlyChildhood Learning from birth to 7 years" (ELDS).We relied onexercise and practice as a foundation for learning of areas such asscience (mathematics, geometry, physics, chemistry), biology (humanbody, animals, plants), art (coloring, drawing, painting), logic(puzzle CEs pictures and words), emotional development(self-awareness, self-confidence, ways to cope and understandfeelings).With the kit Kidsopia child will go through a processconsisting of three stages:1. Collection and understanding newconcepts.2. substantiation of these concepts through thepractice.3. Develop the capacity to recognize, associate and applythis new information.The purpose of Kidsopia applications is thatchildren learn in a relaxed manner, playful and intelligentconcepts above.More details on: http://www.kidsopia.roLanguage:Romanian (Romania, Moldova)
Anotimpurile 2.1.14 APK
Kidsopia
În micul sat din vârful dealului câțiva țărani abia așteaptă vizitacopilului tău. Fiecare are câte o poveste de spus și cu siguranțăvă vor conduce copiii cu drag și veselie prin cele patruanotimpuri. Fie că vor îngheța în ger sau vor fi toropiți decăldură cei mici se vor delecta cu cinci minunate jocuri și ominunată poveste cu tâlc despre naivitate și lăcomie, frumuseţe şimister. Cu capul în NoriUneori ajutorul vine de unde te aștepti maipuțin.Un eveniment ce se întâmplă poate o dată la 1000 de ani îipune pe ţăranii satului de pe deal, într-o situație neprevăzută.Copiii interacţionează cu o lume magică, plină de şarm şi umorînvăţând că întotdeauna cele mai frumoase lucruri sunt chiar subnasul nostru și că nimeni nu este mai puţin important doar pentrucă este diferit. Respectul pentru deciziile, alegerile saucredinţele celorlalţi nu trebuie niciodată să fie condiţionat deînţelegerea lor - poate ei văd ceea ce noi nu reușim să vedem.CaleaCiobănașuluiMicuții vor învăța care sunt schimbările prin care trecplantele în natură în funcţie de succesiunea anotimpurilor,multiplele caracteristici ale plantelor, florilor şi pomilorfructiferi. Și nu ne oprim aici: copii îşi exersează spiritul deobservaţie descoperind lucrurile nepotrivite cu locul şi sezonul.Cuptorul Plăcintăresei40 de legume şi fructe abia așteaptă să fiedescoperite! Alături de o bunicuță rotundă și voioasă miciibucătari vor ști totul despre beneficiile acestora în alimentaţie,vor invata numele principalelor ingrediente din bucătărie: ulei,oțet, făină de grâu, griș, sare, piper și multe altele. Cu timpulvor ști că există o legătură strânsă între elementele uneicompoziţii şi rezultat.Atelierul FieraruluiSă nu credeți că vomciocăni fără rost! Cu ciocanul în mână, piciorul pe foale și fierulînroșit pe nicovală cei mici vor corela obiectele cu anotimpurile,în funcție de utilitatea lor. Poți fi cât de mic că tot vei ști cumsă urmarești pașii unui proces de fabricație sau din ce şi cum suntfăcute obiectele de care au nevoie sătenii.Curtea SpalatoreseiNu enevoie să spunem nimănui că spălătoreasa e modistă... tot satul oștie. Și noroc că ciobanașul nostru e îndrăgostit că altfel nustătea nimeni să fie îmbrăcat și dezbrăcat de dimineață până searape ploaie, ger sau caniculă. Bucuria copiilor care îl vor imbrăcacreativ cu diverse combinaţii vestimentare mai potrivite (sau nu),în funcție de anotimp. Și astfel, în timp ce copilașul vostru vaînvăţa conceptele de cald/rece, gros/subţire și călduros/răcoros,păstorul nostru se va căli.Prăvălia NegustoruluiAi ceva de vânzare?Ai nevoie de ceva? Dacă crezi că e simplu în satul nostru teînșeli: trebuie să știi totul despre nevoile oamenilor în funcţiede anotimp, să grupezi obiecte in functie de utilitatea lorsezonieră și multe altele. Nu poți să pui tot ce găsești în vitrinăși să crezi că vei avea vânzări. Negustorul le va împărtășicopiilor toate secretele meseriei cu mult drag și mormăielivesele!Platforma Kidsopia este perfectă pentru micuţii de 2 şi 3ani, pentru copii de grădiniţă (de la 4 la 5 ani) şi pentru ceicare abia acum încep şcoala (6 şi 7 ani), prezentându-le multe dinideile de bază şi noţiunile pe care un copil trebuie să leînţeleagă şi să le stăpânească corect.Kidsopia este o platformăeducaţională bazată pe studiul UNICEF: “Repere Fundamentale pentruÎnvăţarea Timpurie a Copilului de la Naştere până la 7 ani”(RFIDT).Cu ajutorul platformei Kidsopia copilul va trece printr-unproces constând în 3 etape:1. Acumularea şi înţelegerea noilorconcepte. 2. Fundamentarea acestor noţiuni prin procesul deexersare. 3. Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte, asocia şiaplica aceste noi informaţii.Scopul aplicaţiilor din Kidsopia esteca cei mici să înveţe într-o manieră relaxată, jucăuşă şiinteligentă conceptele expuse mai sus.Mai multe detalii pe:www.kidsopia.roLimba: Româna (România, Moldova)In the small hilltopvillage a few peasants eager visit your child. Everyone has a storyto tell and certainly will lead children to love and joy throughthe four seasons. It will freeze in the cold or heat will be wiltedlittle ones will enjoy five great games and a wonderful story aboutnaivety and greed significance, beauty andmystery.Starry-eyedSometimes help comes from where you expect itpuţin.Un event that happens maybe once in 1,000 years puts thepeasants of the village on the hillside in an unforeseen situation.Children interact with a magical world full of charm and humoralways teaching that the most beautiful things are right under ournoses and no less important just because it is different. Respectfor decisions, choices or beliefs of others should never beconditional on their understanding - can they see what we fail tosee.Way CiobănaşuluiThe children will learn which plants are goingthrough changes in nature depending on the seasons, many featuresof plants, flowers and fruit trees. And do not stop there: childrenpractice their sense of observation finding things wrong with theplace and season.Oven Plăcintăresei40 fruit and vegetables justwaiting to be discovered! Together with a cheerful little roundgranny cooks will know everything about their benefits in the diet,will learn the name of the main ingredients in the kitchen: oil,vinegar, wheat flour, semolina, salt, pepper and more. In time theywill know that there is a close link between the elements of acomposition result.Blacksmith WorkshopDo not think we knockedsenseless! With hammer in hand, foot on a hot iron on anvil bellowsand children will relate objects with the seasons, according totheir usefulness. You can be as small that you still know how tofollow the steps of a process or of which objects are made and howthey need villagers.Court laundressesNo need to tell anyone thatwasherwoman's milliner ... the whole village knows it. And luckythat our shepherd's love because otherwise nobody stood to bedressed and undressed from morning till night in the rain, frost orheat. Joy children will clothe him with various combinationscreative clothing more suitable (or not) depending on the season.And so, while your baby will learn the concepts of hot / cold,thick / thin and warm / cool, our pastor will harden.The shopNegustoruluiHave something to sell? Do you need anything? If youthink it's easy in our village're wrong: you have to knoweverything about the needs of people depending on the season, togroup objects according to their usefulness seasonal and more. Youcan not put everything you can find in the window and you think youhave sales. Merchant children will share trade secrets with muchlove and happy grunts!Kidsopia platform is perfect for little ones2 and 3 years of preschool children (from 4 to 5 years) and thosewho are just starting school (6 and 7 years), presenting them withmany of the basic ideas and notions a child must understand andmaster them properly.Kidsopia is an educational platform based onUNICEF study "Fundamental Highlights for Early Childhood Learningfrom Birth to 7 Years" (ELDS).With the platform Kidsopia child willgo through a process consisting of three stages:1. Accumulation andunderstanding new concepts.2. Background of these concepts throughthe practice.3. Develop the ability to recognize, associate andapply this new information.The purpose of Kidsopia applications isthat children learn in a relaxed manner, playful, intelligentconcepts above.More details on: www.kidsopia.roLanguage: Romanian(Romania, Moldova)
Ucenicul Bucatar 2.3.2 APK
Kidsopia
Dragostea copiilor pentru gătit nu se termină niciodată! Cu iarbăși noroi, cu bile de plastic și cutii de pantofi, cu apă de mare,nisip și alge, în orice împrejurare copiii se vor distrabucătărind. Am creat această aplicație educativă pentru ca ei,iubitorii de torturi de nisip să evolueze la nivel de Master Chef!Alături de un bucătar rotund și bonom cei mici vor învăța în treiniveluri ce înseamnă bucătăreala: în primul nivel vor alege întrece este de mâncare și ce nu, apoi ce înseamnă micul dejun, prânzulsau cina, alegând între zeci de meniuri pentru ca la final săaleagă ingrediente pentru delicioase feluri de mâncare. UceniculBucătar nu este un joc, este o lume în care micuții vor învățaminunate lucruri despre alimente, ingrediente și ce stă în spatelemeniurilor cunoscute de ei acasă doar în formă finită. Să nu vămirați atunci când vă vor aminti cum se fac clătitele! Și nu uitațică este o aplicație Kidsopia! Așa că cei mici nu vor fi expușireclamelor, nu vor fi stresați de timpi sau scoruri de atins. Sevor juca cât vor, așa cum vor, învățând lucruri noi. Vă place joculnostru? Dacă da, daţi-ne un rating! Comentarii? Sugestii? Văascultăm! Kidsopia oferă o gamă largă de jocuri distractive şimodalităţi creative de a învăţa copilul lucruri noi. PlatformaKidsopia este perfectă pentru micuţii de 2 şi 3 ani, pentru copiide grădiniţă (de la 4 la 5 ani) şi pentru cei care abia acum începşcoala (6 şi 7 ani), prezentându-le multe din ideile de bază şinoţiunile pe care un copil trebuie să le înţeleagă şi să lestăpânească corect. Kidsopia este o platformă educaţională bazatăpe studiul UNICEF: “Repere Fundamentale pentru Învăţarea Timpurie aCopilului de la Naştere până la 7 ani” (RFIDT). Dorim să oferim ocale amuzantă şi intuitivă de a învăţa cifrele, număratul şiliterele, desenatul şi coloratul, mărimi, forme şi imagini,diferenţe şi asemănări, animale şi multe altele, toate prezentateprin intermediul jocurilor şi poveştilor noastre. Înglobând celecinci arii de dezvoltare: intelectuală, creativă, emoţională,dezvoltare fizică şi dezvoltarea socială platforma Kidsopia oferăun element ajutător pentru părinţi în procesul de educare alcopiilor prin joacă. Ne-am bazat pe exerciţiu şi practică cafundament în procesul de învăţare al domeniilor precum ştiinţă(matematică, geometrie, fizică, chimie), biologie (corpul uman,animale, plante), artă (colorat, desenat, pictat), logică(puzzle-uri de imagini şi cuvinte), dezvoltarea emoţională(conştiinţa de sine, încrederea în sine, moduri de a face faţă şi aînţelege sentimentele). Cu ajutorul platformei Kidsopia copilul vatrece printr-un proces constând în 3 etape: 1. Acumularea şiînţelegerea noilor concepte. 2. Fundamentarea acestor noţiuni prinprocesul de exersare. 3. Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte,asocia şi aplica aceste noi informaţii. Scopul aplicaţiilor dinKidsopia este ca cei mici să înveţe într-o manieră relaxată,jucăuşă şi inteligentă conceptele expuse mai sus. Mai multe detaliipe: www.kidsopia.ro Limba: Româna (România, Moldova) Children lovecooking never ends! Grass and mud with plastic balls and shoeboxes, seawater, sand and algae, in any event children will havefun chefs. We created this educational app for them, sand cakeslovers evolve at Master Chef! Along with a cook and genially rotundlittle ones will learn what cooks in three levels: the first levelwill choose between what is food and what not, then that meansbreakfast, lunch or dinner, choosing from dozens of menus for theFinally choose ingredients for delicious dishes. Apprentice Chef isnot a game, it is a world where the little ones will learnwonderful things about food, ingredients and menus that behind herhome known only finite form. Do not be surprised when you willremember how to make pancakes! And do not forget that it is anapplication Kidsopia! So that children will not be exposed toadvertising will not be stressed by time or scores achieved. Itwill play as will as will, learning new things. We like our game?If yes, give us a rating! Comments? Suggestions? We're listening!Kidsopia offers a wide range of fun games and creative ways toteach your child new things. Kidsopia platform is perfect forlittle ones 2 and 3 years of kindergarten children (from 4-5 years)and those who are just starting school (6 to 7 years), presentingthem with many of the basic ideas and notions that a child mustunderstand and master them correctly. Kidsopia is an educationalplatform based on UNICEF study "Fundamental Highlights for EarlyChildhood Learning from birth to 7 years" (ELDS). We aim to providea fun and intuitive way to learn numbers, counting and letters,drawing and coloring, sizes, shapes and images, differences andsimilarities, animals and more, all presented through games and ourstories. Encompassing five areas of development: intellectual,creative, emotional, physical development and social developmentKidsopia platform provides a helpful element for parents in theeducation of children through play. We practice and practice-basedlearning as a foundation in the areas such as science (mathematics,geometry, physics, chemistry), biology (the human body, animals,plants), art (coloring, drawing, painting), logic (puzzle Links topictures and words), emotional development (self-awareness,self-confidence, ways to cope and understand feelings). Withplatform Kidsopia child will go through a process consisting ofthree stages: One. Accumulation and understanding of new concepts.Two. Substantiation of these concepts through the practice. Three.Developing the ability to recognize, associate and apply this newinformation. The purpose of Kidsopia applications is that childrenlearn in a relaxed, playful and intelligent concepts above. Moredetails on: www.kidsopia.ro Language: Romanian (Romania, Moldova)
air.com.kidsopia.fructesilegume.ro 2.3.17 APK
Kidsopia
This is the funniest collection of delicious fruits and healthyvegetables! An educational game by Kidsopia that helps the littleones to recognize the most known fruits and vegetables. This appwas created specifically for young children. The free version of"Gobble: Fruits and Vegetables" offers the children the possibilityto interact with 10 different fruits and vegetables. You have theoption to purchase the full version with 31 fun sorts. In the firstgame, the children playfully discover names of fruits andvegetables: by multiple animations and much pleasure, they willremain interested and attentive. In the second game, the small willhave to show what they learned in the previous one, because herethe hungry Gobble waits to be fed. Attention! The Gobble is picky!But one thing is clear, Gobble is not boring. You can play thisgame together with your daughter or son or leave your child withGobble to play alone. We from Kidsopia have ensured in the smallestdetail that the little ones spend their time constructively andsecure. Have fun playing! In the free version, the childrenencounter the following fruits and vegetables: apple, zucchini,apricot, pumpkin, tomato, watermelon, strawberry, potato, radishand paprika. We hope that you like the game and help us developingour project of Kidsopia and purchase the other fruits andvegetables: pea, pear, plum, quince, peach, grape, lemon, eggplant,orange, cucumber, mushroom, carrot, pomegranate, garlic, kiwi, hotpepper, cherry, cabbage, onion, beetroot and banana. Do you likeour game? If so, give us a good rating! Comments? Suggestions? Welisten to you! "Kidsopia brings you a wide range of fun games andcreative ways to teach your child new things. The Kidsopia platformis for toddlers (two to three), pre-school kids (four to five) andalso for those who are just entering primary school (six-seven).The games offer many of the basic ideas and notions that a childwould need to grasp. Kidsopia is an educational platform based onresearch undertaken by the UNICEF: ""Early learning and developmentstandards for children from birth to seven years"". The main goalis to offer an amusing and intuitive way to learn about numbers,counting and letters, drawing and colouring, sizes, shapes andimages, differences and similarities, animals, and many more, allpresented within different adventures and stories. Encompassingdifferent developmental areas such as: intellectual, creative andemotional, the Kidsopia platform offers to the parent a handy anduseful tool for children to learn through play. In areas such as:science (mathematics, geometry, physics, chemistry), biology (humanbody, animals, plants), art (painting, drawing, colouring), puzzles(images, words or any other logical problems), emotionaldevelopment (self-awareness, self-confidence, roleplaying, copingand understanding feelings) we focus on practice as the stepstoneof learning. This process has 3 stages: 1. Gathering newinformation and understanding new concepts. 2. Practicing andexercising in order to achieve a strong conceptual comprehension.3. Developing the child’s ability to recognise, associate and applythe acquired knowledge to the real world. We believe that by usingour applications, kids will be able to learn these concepts in arelaxed, playful and clever way. More details here:www.kidsopia.com Languages available for download: English,Romanian, German.
Loading...