2.0.0 / August 6, 2014
(4.5/5) (4)

Description

In Norwegian: Med denne appen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund(NJFF) og Statens Naturoppsyn (SNO) gjør vi det lett for deg åavgjøre om et garn er ulovlig for så å melde fra til oss om det.Appen logger dine GPS-data, så alt du trenger å gjøre er å ta etbilde av garnet om du har mulighet til det og skrive en kortkommentar om hva du ser. Vi setter pris på om du også skriver innditt telefonnummer i tilfelle vi trenger å komme i kontakt med deg.Appen tar seg av resten og vil varsle den som er fylkesansvarlig iditt område for å sikre en rask behandling av din rapport. Allinformasjon du gir fra deg vil selvsagt bli behandlet konfidensielti alle ledd. In English: With this app from NJFF and SNO we make iteasy for you to determine if a fishing net is illegal and providean easy way for you to report it - anonymously if you wish but wedo encourage you to leave us your phone number. All reports will behandled confidentially.In English:With this application from theNorwegian Association of Hunters and Anglers (NJFF) and theNorwegian Nature Inspectorate (SNO), we make it easy for you todetermine if a net is illegal then notify us about it.The app logsyour GPS data, then all you need to do is take a picture of theyarn if you have the opportunity and write a brief comment aboutwhat you see. We would appreciate if you also include your phonenumber in case we need to get in touch with you.The app takes careof the rest and will alert the county that is responsible for yourarea to ensure a quick processing of your report.All informationyou provide by you will of course be treated confidentially at alllevels.In English:With this app from NJFF and SNO we make it easyfor you two determining if a fishing net is illegal and Provide aneasy way for you two report it - anonymously if you wish but we doIndian River you to leave us your phone number.All reports will behandled confidentially.

App Information Ulovlige Garn v2.0

 • App Name
  Ulovlige Garn v2.0
 • Package Name
  no.tibeapp.sno2
 • Updated
  August 6, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Adept Mobile AS
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link
Adept Mobile AS Show More...
NJFF 5.3.4 APK
Dette er NJFFs mye omtalte og veldig populære Jeger og Fisker app!*Oversikt over tidevann *Oversikt over månefaser *Oversikt oversoloppgang/solnedgang *Nyhetsfeed fra NJFF.no *Oversikt overjakttider for over 50 jaktbare arter med bilder *Oversikt overdommere for bedømming av gevir *Norske gevirrekorder for villrein,elg, hjort og rådyr *Informasjon om gevirbedømming *Komplettoversikt over alle NJFFs skytebaner inndelt i kommuner samtlokalisering av nærmeste skytebane vha. GPS *AmmoGuide for at duenkelt og greit skal finne frem til riktig ammo for våre mestpopulære jaktbare arter. *Lokkeapp (Nå helt gratis) med lokkelyderfor elg, hjort, rev, kråke, ravn, stokkand, grågås, kortnebbgås,kanadagås, rådyr, orrfugl, storfugl og jerpe. I tillegg kan allelokkelyder lagres som ringetone. *Oversikt over de mest populæresportsfiskene både i saltvann og ferskvann med bilde, fakta omfisken og tips for å få den til å bite. *Kalkulatorer for beregningav vekt og kondisjonsfaktor for et utvalg fisketyper. This is NJFFsmuch publicized and very popular Hunter and Fisherman app! *Summary of tides * Summary of moon phases * Summary of sunrise /sunset * Newsfeed from NJFF.no * Summary of hunting seasons forover 50 huntable species with images * Summary of judges forassessment of antlers * Norwegian antlers records for caribou, elk,and deer * Information about antlers Evaluations * Complete list ofNJFFs ranges divided into municipalities and localization of nearbyshooting range by means. GPS * Ammo Guide that you simply must findthe right ammo for our most popular huntable species. * Lokkeapp(Now free) with lure sounds for elk, deer, fox, crow, raven,mallard, gray geese, pink-footed geese, Canada goose, deer, blackgrouse, capercaillie and hazel grouse. In addition, all lure soundssaved as a ringtone. * Overview of the most popular sport fish inboth freshwater and saltwater with photos, facts about fish andtips to get it to bite. * Calculators for calculating weight andcondition factor for a variety of fish types.
Adax 2 1.1.0 APK
This is the new and much improved version of the Adax app. With theADAX for iPhone app you can both Control your electrical appliancesand get help to find the optimal heater for your space. To controlyour appliances you need to have an Adax Set Switch Controlfunctions - Check Status - Turn ON or OFF - Temperature control -Calendar function - Timer function
Istad Kraft 4.0.8 APK
Dette er Istad Krafts offisielleAndroid-applikasjon.Du logger inn med ditt kundenummer og PIN-kode og har da tilgangtil følgende funksjoner:- Oversikt over dine strømabonnement- Grafisk visning av forbuk time for time/måned for måned- Oversikt over dine faktura, betalte og ubetalte- Manuell måleravlesning- Rapportering av feil- Driftmeldinger- Push-varsling av nye driftsmeldinger- Spotpris oversikt- Oversikt over ladestasjoner i Molde- Lommelykt-funksjon i måleravlesning- KontaktinformasjonIn English:This is the official app for Istad Kraft that will enable users todo a lot of tasks related to their energy delivery via theirAndroid phone.This is Istad's officialAndroid application.You log in with your account number and PIN, and then haveaccess to the following features:- Overview of your current subscription- Graphical display consumes hourly / month for month- Overview of your invoice, paid and unpaid- Manual meter reading- Reporting Bugs- Urgent- Push notification of new service announcements- Spot price overview- Overview of charging stations in Molde- Flashlight function in meter reading- ContactIn English:This is the official app for Istad power that will enable users todo on a lot of tasks related to their energy delivery via theirAndroid phone.
TQM Pro 1.0.1.8 APK
Denne applikasjonen inngår som en del av Triangel QualityManagement (TQM). TQM er et komplett system for kvalitetsstyringutviklet på Microsoft SharePoint plattform, som gir unikemuligheter for integrasjon og samhandling med andre systemer. TQMPro for registrering og rapportering av observasjoner innenKvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet. Appen sikrer at du på en enkelmåte får registrert og meldt fra om hendelser, korrigerende- ogforebyggende tiltak. App kan tilpasses bedriftens profil og erintegrert mot TQM’s system for avviksregistrering, årsaksbehandling og oppfølging av tiltak. På bakgrunn av prosjekt ogprosjektorganisering sikrer systemet en automatisk arbeidsflyt bådeinnen bedriftens basisorganisasjon og unike prosjektorganisasjoner.Modulen ivaretar alle krav i ISO 9001:2008 om registrering ogbehandling av hendelser, korrigerende- og forebyggende tiltak. TQMer integrert med øvrige Triangelsystem som bl.a.: - KS-bibliotek -minTimeliste.no - Prosjektstyring - Maskin og utstyrs register Thisapplication is part of the Triangle Quality Management (TQM). TQMis a complete quality management system developed on the MicrosoftSharePoint platform, providing unique opportunities for integrationand interaction with other systems. TQM Pro for recording andreporting of observations in Quality, Health, Safety andEnvironment. The app ensures you an easy way get registered andnotified about events, korrigerende- and preventive measures. Appcan be customized corporate profile and is integrated with TQM'ssystem for non-compliance records, causal treatment and follow-upmeasures. On the basis of project and project organization systemensures an automatic workflow within both corporate basisorganization and unique project organizations. The module addressesall requirements of ISO 9001: 2008 for registration and processingof events, korrigerende- and preventive measures. TQM is integratedwith other Triangle System which, among others .: - KS-library -minTimeliste.no - Project - Equipment Register
Ulovlige Garn 1.1.1 APK
Utgått versjon.Oppdatert versjon finner du her:https://play.google.com/store/apps/details?id=no.tibeapp.sno2InNorwegian: Med denne appen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund(NJFF) og Statens Naturoppsyn (SNO) gjør vi det lett for deg åavgjøre om et garn er ulovlig for så å melde fra til oss om det.Appen logger dine GPS-data, så alt du trenger å gjøre er å ta etbilde av garnet om du har mulighet til det og skrive en kortkommentar om hva du ser. Vi setter pris på om du også skriver innditt telefonnummer i tilfelle vi trenger å komme i kontakt med deg.Appen tar seg av resten og vil varsle den som er fylkesansvarlig iditt område for å sikre en rask behandling av din rapport. Allinformasjon du gir fra deg vil selvsagt bli behandlet konfidensielti alle ledd. In English: With this app from NJFF and SNO we make iteasy for you to determine if a fishing net is illegal and providean easy way for you to report it - anonymously if you wish but wedo encourage you to leave us your phone number. All reports will behandled confidentially.Discontinued version.Updated version can befound here:https://play.google.com/store/apps/details?id=no.tibeapp.sno2InEnglish:With this application from the Norwegian Association ofHunters and Anglers (NJFF) and the Norwegian Nature Inspectorate(SNO), we make it easy for you to determine if a net is illegalthen notify us about it.The app logs your GPS data, then all youneed to do is take a picture of the yarn if you have theopportunity and write a brief comment about what you see. We wouldappreciate if you also include your phone number in case we need toget in touch with you.The app takes care of the rest and will alertthe county that is responsible for your area to ensure a quickprocessing of your report.All information you give away will ofcourse be treated confidentially at all stages.In English:With thisapp from NJFF and SNO we make it easy for you two determining if afishing net is illegal and not provide an easy way for you tworeport it - anonymously if you wish but we do Indian River you toleave us your phone number.All reports will be handledconfidentially.
NJFF Rett Hjem 1.0.5 APK
Adept Mobile AS
NJFF Rett Hjem er en app som lar deg sette et punkt, det være segbilen, hytta, sykkelen, teltet etc, og når man skal finne hjemigjen følger man bare den røde pilen. Appen benytter kun kompassetog GPS slik at internettdekning ikke er påkrevd.Om bruk Denne appener utviklet av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Appen er ment som etsupplement til kart og kompass og håndholdt GPS, og er ikke undernoen omstendighet ment å erstatte disseverktøyene.ForutsetningerAppens funksjonalitet bygger påGPS-signaler og et magnetisk kompass. Du trenger derfor ikke å væreinnenfor dekning fra din teleoperatør for at appen skal fungere. Påden annen side kan du oppleve at appen ikke fungerer like godtinnendørs, i byer eller i tettbygd strøk.ANSVARSBEGRENSNING OGFRASKRIVELSE AV GARANTIER. 
Norges Jeger- og Fiskerforbund giringen fremstillinger av garantier når det gjelder innholdetsnøyaktighet eller fullstendighet. Du godtar at du er ansvarlig fordin adferd og ditt eget innhold når du bruker innholdet, og at duer ansvarlig for eventuelle konsekvenser av slik bruk.Norges Jeger-og Fiskerforbund fraskriver alle garantier I forbindelse medinnholdet, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap somfølge av bruken av innholdet.NJFF Right Home is an app that letsyou assign a point, be it your car, your bike, tent, etc, and whento find home again, just follow the red arrow. The app only usesthe compass and GPS so that internet coverage is not required.Onthe useThis app is developed by the Norwegian Association ofHunters and Anglers. The app is intended as a supplement to map andcompass and handheld GPS, and is under no circumstances meant toreplace these tools.AssumptionsApp's functionality is based on GPSsignals and a magnetic compass. You do not need to be in servicefrom your service provider for the app to work. On the other hand,you may find that the app does not work equally well indoors, incities or urban areas.LIMITATION OF LIABILITY AND DISCLAIMER OFWARRANTIES. Norwegian Association of Hunters and Anglers makes norepresentations of warranties regarding the content, accuracy orcompleteness. You agree that you are responsible for your conductand your content when you use the content and that you areresponsible for any consequences of such use.Norwegian Associationof Hunters and Anglers disclaims all warranties in connection withthe content and is not responsible for any damages or loss arisingfrom the use of content.
Ulovlige Garn v2.0 2.0.0 APK
In Norwegian: Med denne appen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund(NJFF) og Statens Naturoppsyn (SNO) gjør vi det lett for deg åavgjøre om et garn er ulovlig for så å melde fra til oss om det.Appen logger dine GPS-data, så alt du trenger å gjøre er å ta etbilde av garnet om du har mulighet til det og skrive en kortkommentar om hva du ser. Vi setter pris på om du også skriver innditt telefonnummer i tilfelle vi trenger å komme i kontakt med deg.Appen tar seg av resten og vil varsle den som er fylkesansvarlig iditt område for å sikre en rask behandling av din rapport. Allinformasjon du gir fra deg vil selvsagt bli behandlet konfidensielti alle ledd. In English: With this app from NJFF and SNO we make iteasy for you to determine if a fishing net is illegal and providean easy way for you to report it - anonymously if you wish but wedo encourage you to leave us your phone number. All reports will behandled confidentially.In English:With this application from theNorwegian Association of Hunters and Anglers (NJFF) and theNorwegian Nature Inspectorate (SNO), we make it easy for you todetermine if a net is illegal then notify us about it.The app logsyour GPS data, then all you need to do is take a picture of theyarn if you have the opportunity and write a brief comment aboutwhat you see. We would appreciate if you also include your phonenumber in case we need to get in touch with you.The app takes careof the rest and will alert the county that is responsible for yourarea to ensure a quick processing of your report.All informationyou provide by you will of course be treated confidentially at alllevels.In English:With this app from NJFF and SNO we make it easyfor you two determining if a fishing net is illegal and Provide aneasy way for you two report it - anonymously if you wish but we doIndian River you to leave us your phone number.All reports will behandled confidentially.
Glamox Heating 2 1.0.8 APK
This is the new and much improved version of the Glamox Heatingapp. With the Glamox Heating for Android app you can both Controlyour electrical appliances and get help to find the optimal heaterfor your space. To control your appliances you need to have anGlamox Heating Switch Control functions - Check Status - Turn ON orOFF - Temperature control - Calendar function - Timer function
Loading...