3.2.1 / June 27, 2018
(2.3/5) (117)
Loading...

Description

Få de senaste nyheterna från UNT direkt i din telefon. Upsala NyaTidnings nya app med de senaste lokala nyheterna, liverapportering,webb-tv, pushnotiser, debatt, väder och mycket mer. Med Upsala NyaTidnings nya app behöver du aldrig missa något som händer i Upplandeller i omvärlden. Nu bestämmer du själv vilka nyheter du villfölja och vilka ämnen du vill bevaka. HälsningarUNT Skicka gärnaidéer och tyck till - vi lyssnar!Get the latest news from UNTdirectly into your phone. Upsala Nya Tidning's new app withthe latest local news, live reporting, Web TV, push notifications,debate, weather and much more. With Upsala Nya Tidning's newapp, you never miss anything that happens in Uppland or abroad.Now, you decide which news you want to follow and what topics youwant to monitor. GreetingsUNT Please send your ideas andshare your thoughts - we are listening!

App Information UNT

NTM AB Show More...

NT 3.2.1 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från nt.se direkt i din mobil ellerläsplatta. Norrköpings Tidningars (NT) nya app med de senastelokala nyheterna, liverapportering, webb-tv (24nt), debatt, väderoch mycket mer. Du kan även läsa e-tidningen direkt i appen. MedNT:s nya app behöver du aldrig missa något som händer i Norrköping,Söderköping, Valdemarsvik, Finspång eller i omvärlden. Nu kan dusjälv bestämma vilka nyheter du vill följa och vilka ämnen du villbevaka.Skicka gärna idéer och tyck till – vi lyssnar!!Get thelatest news from nt.se directly on your mobile ortablet. Norrköpings Tidningar (NT) new app with the latestlocal news, live reporting, Web TV (24NT), debate, weather and muchmore. You can also read e-magazine directly in the app. WithNT's new app, you never miss anything that happens in Norrköping,Söderköping, Valdemarsvik, Finspång or abroad. Now you can decidewhat news to follow and what topics you want to monitor.Please sendyour ideas and share your thoughts - we listen !!
VT.se 3.2.1 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från VT direkt i din mobil eller läsplatta.Västerviks-Tidningens nya app med de senaste lokala nyheterna,liverapportering, webb-tv, debatt, väder och mycket mer. Med VT:snya app behöver du aldrig missa något som händer i Västervik elleri omvärlden. Nu kan du själv bestämma vilka nyheter du vill följaoch vilka ämnen du vill bevaka. HälsningarVT Skicka gärna idéer ochtyck till - vi lyssnar!Get the latest news from VT directly on yourmobile or tablet. Västerviks-Tidningen new app with the latestlocal news, live reporting, Web TV, debate, weather and muchmore. With VT's new app, you never miss anything that happensin Västervik or abroad. Now you can decide what news you want tofollow and what topics you want tomonitor. GreetingsVT Please send your ideas and shareyour thoughts - we are listening!
Corren APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från Corren direkt idin mobil eller läsplatta.Östgöta Correspondentens nya app med de senaste lokala nyheterna,liverapportering, webb-tv (24Corren), debatt, väder och mycketmer.Med Correns nya app behöver du aldrig missa något som händer iLinköping, Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Kisa, Åtvidaberg, Motala,Vadstena eller i omvärlden. Nu kan du själv bestämma vilka nyheterdu vill följa och vilka ämnen du vill bevaka.HälsningarCorrenSkicka gärna idéer och tyck till - vi lyssnar!Get the latest news fromCorren directly on your mobile or tablet. Östgöta Correspondentens new app with the latest local news, livereporting, Web TV (24Corren), debate, weather and much more. Correns With the new app, you never miss anything that happens inLinköping, Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Kisa, Åtvidaberg, Motala,Vadstena or abroad. Now you can decide what news you want to followand what topics you want to monitor. GreetingsCorren Please send your ideas and share your thoughts - we arelistening!
NSD 3.2.1 APK
NTM AB
Var först med att få de senaste nyheterna! NSD bevakar Norrbottenoch i den nya appen finns de senaste lokala nyheterna,liverapportering, webb-tv, pushnotiser, debatt, väder och mycketmer. Med NSD:s nya app behöver du aldrig missa något som händer iNorrbotten eller i omvärlden. Nu bestämmer du själv vilka nyheterdu vill följa och vilka ämnen du vill bevaka. Skicka gärna tips,idéer och tyck till - vi lyssnar! Hälsningar från NSDBe the firstto get the latest news! NSD monitors Norrbotten and in the newapp is the latest local news, live reporting, Web TV, pushnotifications, debate, weather and much more. With NSD's newapp, you never miss anything that happens in northern Sweden orabroad. Now, you decide which news you want to follow and whattopics you want to monitor. Please send tips, ideas &feedback - we are listening! Greetings from NSD
Kuriren APK
NTM AB
Var först med att få veta de senaste nyheternafrån Norrbotten!Norrbottens-Kurirens nya app med de hetaste lokala nyheterna,liverapportering, webb-tv, pushnotiser, debatt, väder och mycketmer.Med Norrbottens-Kurirens nya app behöver du aldrig missa något somhänder i Norrbotten eller i omvärlden. Nu bestämmer du själv vilkanyheter du vill följa och vilka ämnen du vill bevaka.Skicka gärna tips, idéer och tyck till - vi lyssnar!HälsningarNorrbottens-KurirenBe the first to know thelatest news from Norrbotten! Norrbotten Kurirens new app with the hottest local news, livereporting, Web TV, push notifications, debate, weather and muchmore. With Norrbotten Kurirens new app you never miss anything thathappens in northern Sweden or abroad. Now, you decide which newsyou want to follow and what topics you want to monitor. Please send tips, ideas & feedback - we are listening! GreetingsNorrbotten's Courier
MVT.se 3.2.2 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från MVT direkt i din mobil ellerläsplatta. Motala & Vadstena Tidnings nya app med de senastelokala nyheterna, liverapportering, webb-tv, debatt, väder ochmycket mer. Med MVT:s nya app behöver du aldrig missa något somhänder i Motala, Vadstena eller i omvärlden. Nu kan du självbestämma vilka nyheter du vill följa och vilka ämnen du villbevaka. Hälsningar MVT Skicka gärna idéer och tyck till - vilyssnar! Get the latest news from MVT directly on your mobile ortablet.   Motala & Vadstena Tidning new app with thelatest local news, live reporting, Web TV, debate, weather and muchmore.   With MVT's new app, you never miss anything thathappens in Motala, Vadstena or abroad. Now you can decide what newsyou want to follow and what topics you want to monitor.  Greetings MVT   Please send your ideas and share your thoughts- we are listening!
UNT 3.2.1 APK
NTM AB
Få de senaste nyheterna från UNT direkt i din telefon. Upsala NyaTidnings nya app med de senaste lokala nyheterna, liverapportering,webb-tv, pushnotiser, debatt, väder och mycket mer. Med Upsala NyaTidnings nya app behöver du aldrig missa något som händer i Upplandeller i omvärlden. Nu bestämmer du själv vilka nyheter du villfölja och vilka ämnen du vill bevaka. HälsningarUNT Skicka gärnaidéer och tyck till - vi lyssnar!Get the latest news from UNTdirectly into your phone. Upsala Nya Tidning's new app withthe latest local news, live reporting, Web TV, push notifications,debate, weather and much more. With Upsala Nya Tidning's newapp, you never miss anything that happens in Uppland or abroad.Now, you decide which news you want to follow and what topics youwant to monitor. GreetingsUNT Please send your ideas andshare your thoughts - we are listening!
Almedalen Just Nu 1.5.4 APK
NTM AB
2018 års officiella leverantör av Almedalsveckans program -Almedalen Just Nu Region Gotland som är värd för Almedalsveckanhänvisar besökarna att söka information i Almedalen Just Nu appen.I appen finns den senaste informationen om veckansprogrampunkter.Almedalen Just Nu är Almedalsveckans officiella app2018. Den är framtagen i samråd med Region Gotland. Appenuppdateras ständigt och är ett hjälpmedel inför och underAlmedalsveckan. Här finns all information om veckans evenemang.Almedalen Just Nu är den enda app du behöver under Almedalsveckan.Iappen finns alla veckans programpunkter som blivit godkänd avRegion Gotland. Under respektive evenemang finns det utökadbeskrivning. Här finns information om vem som är arrangör och vilkasom medverkar. Kontaktpersoner och kontaktuppgifter. Varjeevenemang har startdatum och starttider och sluttider, informationom placering med tillhörande karta samt en avståndsmätning från dinfysiska placering. Under varje programpunkt finns detsymbolförklaringar som beskriver följande om programmet:miljödiplomering, om det finns teleslinga för personer medhörselnedsättning, syntolkning, teckenspråkstolkning, om programmetwebbsänds, heta stolen, allergihänsyn, toalett tillgänglig förrullstol, entré och lokal tillgänglig för rullstol.För att göraditt besök smidigt finns det sökfunktioner över Almedalsveckanservicefunktioner, t .ex. närmaste WC, vattenstation,hjärtstartare, första hjälpen, träffpunkt Region Gotland,busshållplats, taxi, parkering etc. I funktionen -Vad händer JustNu? - får du en överblicksbild över vilka evenemang som börjar inomnärtid med tids-och avståndsmarkering. Vad händer Just Nu? är eninspirationstjänst om du får tid över och vill få en överblick vadsom är på gång i närområdet. Visa favoriter. Här listas alla dinafavoriter. Favoriter visas även på kartan. Synkronisera och deladina favoriter genom din kalender. Tipsfunktion under respektiveprogrampunktUtvecklade sökfunktioner gör det lätt för dig att hittadet du söker. I fritextfältet finns det autocomplete-funktion föratt undvika stavfel. Utöver fritext går det bra att söka frånlistade kriterier. Här finns det möjlighet att addera olika sökordsom t.ex. evenemangstyp, plats, ämne, arrangör, tid, medverkare,etc.För att underlätta sökningen finns det i år även möjlighet attsöka på respektive programpunkts unika id-nummer. Id-numret ärsynkroniserat med den fysiska programtidningen och på RegionGotlands hemsida www.almedalsveckan.info Appen fungeraroffline.Appen har VoiceOver-stöd.Appen är tillgänglighetsgranskad.Börja planera ditt Almedalsbesök redan nu. Fler uppdateringar ärinplanerade inom kort.2018 Official supplier of Almedalen Weekprogram - Almedalen Right NowRegion Gotland hosting Almedalsveckanrefer visitors to search for information in Almedalen Right Nowapp. The app has the latest information on the week'ssessions.Almedalen Right Now Almedalen Week official app of 2018.It has been developed in consultation with Region Gotland. The appis constantly updated and is an aid before and duringAlmedalsveckan.Here is all the information about the week's events.Almedalen at the moment is the only app you need forAlmedalsveckan.The app has all the week's events that have beenapproved by the Region of Gotland. During each event, there areextended description. Here is information about who is theorganizer and who is involved. Contact persons and contactinformation. Each event has a start date and start time and endtime, information about the location of the associated map and adistance measurement from your physical location.During each plankis the symbol explanations that describes the following about theprogram: environmental certification, if there is an induction loopfor the hearing impaired, audio description, sign languageinterpretation, if the program webcast, hot seat, allergyconsiderations, toilet accessible for wheelchairs, entrance andlocal access for wheelchairs.To make your visit easy, there aresearch functions of Almedalsveckan service functions, e .g. nearesttoilet, water station, AED, First Aid, meeting place RegionGotland, bus stop, taxi, parking, etc.In operation What happensnow? - you get an overview picture of the events that begin in thenear future with the time and distance marker. What happens now? isan inspirational service if you have time and want to get anoverview of what is going on in the neighborhood.Show favorites.Here you find all your favorites. Favorites are also displayed onthe map. Synchronize and share your favorites through yourcalendar.Hint Operation during each program pointAdvanced searchcapabilities make it easy for you to find what you are looking for.In the search field, there autocomplete function to avoid typos. Inaddition to the free text, do not hesitate to seek the listedcriteria. Here it is possible to add various keywords such as typeof event, location, subject, organizer, time, medverkare, etc.Tofacilitate the search, there is this year also able to look at eachprogram point unique ID number. The ID is synchronized with thephysical program guide and Region Gotland websitewww.almedalsveckan.infoThe app works offline.The app has VoiceOversupport.The app's availability reviewed.Start planning your visitAlmedalen now. More updates are planned shortly.
Loading...