1.1 / June 12, 2012
(3.5/5) (1,768)

Description

Nowa aplikacja od ING dla każdegokibica.Ściągnij ją na swój telefon lub tablet i śpiewaj głosemEdytyGórniak! Możesz kibicować po polsku, czesku,portugalsku,niemiecku, holendersku, hiszpańsku i angielsku.Internetowi mająlepiej!
Po zainstalowaniu aplikacji wymagane jest pobranie 70MBdanych.Zalecamy pobieranie przez WiFi.

App Information Usta kibica

 • App Name
  Usta kibica
 • Package Name
  pl.wifiexpress.ustakibica
 • Updated
  June 12, 2012
 • File Size
  925k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  ING Bank Slaski S.A.
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

ING Bank Slaski S.A. Show More...

INGMobile dla przedsiębiorców 3.5.1 APK
Korzystaj z konta, gdziekolwiek jesteś.Pobierz ING BankMobile na telefon i bankuj tak, jak lubisz.Aplikacja pozwoli Ci sprawdzić stan swojego konta lub historiętransakcji, zrobić przelew, doładować telefon, czy spłacić kartękredytową. Prosto i wygodnie - w każdym miejscu i o każdejporze.Co więcej?- przechowuj paragony - ile chcesz i jak długo chcesz - masz dowodyzakupu zawsze pod ręką,- rozlicz się ze znajomymi za wspólny rachunek, który zapłaciłeś wkinie lub restauracji,- płać i wypłacaj telefonem, bez zbędnych czynności i noszenia zesobą portfela - za pomocą kodów BLIK w Twojej aplikacjimobilnej,- przelewaj na telefon - już nie musisz pamiętać numeru rachunku,wystarczy że znasz numer telefonu osoby, której chcesz przelaćpieniądze,- bądź na bieżąco ze stanem swojego konta bez koniecznościlogowania - dzięki powiadomieniom push i graficznemu wskaźnikowistanu konta szybko zorientujesz się, ile pieniędzy jest na Twoimrachunku.Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej wejdź na:ingbank.pl/appJak zacząć?1. Pobierz aplikacjęJeśli masz już konto w naszym banku i dostęp do systemu bankowościinternetowej, możesz zacząć korzystać z pełni możliwości aplikacjimobilnej.Nie masz jeszcze konta?Nie szkodzi. Pobierz aplikację i sprawdź jej wersję demo. (Nagłównym ekranie kliknij w ikonę Poznaj ING, następnie wybierz opcjęDemo.)Zawsze możesz też do nas dołączyć - otwórz konto:ingbank.pl/otworzkonto2. Zaloguj sięKliknij w ikonę Strefa klienta, następnie podaj identyfikatorużytkownika (login), którym logujesz się do systemu bankowościinternetowej.Jeśli nie korzystałeś jeszcze z naszej aplikacji, ustaw kod PIN,którym odtąd będziesz logował się do aplikacji mobilnej. Kliknij wikonę Nadaj PIN w prawym górnym rogu ekranu.Jeśli korzystałeś już z naszej aplikacji i teraz pobrałeś aplikacjęna inne urządzenie, to do obu z nich możesz zalogować się tymsamym, nadanym wcześniej kodem PIN.3. Bankuj mobilnieZlecaj przelewy, doładowuj telefon, sprawdzaj stan konta - poprostu łatwiej zarządzaj swoimi finansami. Gdziekolwiek ikiedykolwiek chcesz, na swoim ulubionym urządzeniu.Enjoy your accountwherever you are. Download ING BankMobile on the phone and You Bankthe way you like.The application will allow you to check the status of youraccount or transaction history, make a transfer, charge the phone,or pay off a credit card. Simply and conveniently - anywhere,anytime.Moreover?- Keep receipts - how much you want and how long you want - youhave proof of purchase is always at hand,- Settlement with friends for joint account that paid in the cinemaor restaurant,- Pay and paid telephone, without unnecessary steps and carryaround a portfolio - using BLIK codes in your mobileapplication- Transfer on the phone - you do not have to remember the accountnumber, you just need to know the telephone number of the personyou want to transfer money,- Keep up with the state of their account without having to log -thanks to the push and graphic account status indicator quicklyrealize how much money is in your account.Learn more about mobile application go to: ingbank.pl/appHow to start?1. Download the appIf you already have an account with our bank and access to theInternet banking system, you can start to use the full capabilitiesof the mobile application.You do not have an account yet?It does not matter. Download the app and check the demo. (On themain screen, click the icon Meet ING, then select Demo.)You can always join us - open an account:ingbank.pl/otworzkonto2. Log inClick the icon space, then enter the user ID (login), which you login to the online banking system.If you have not used yet our application, set a PIN number, whichfrom now on you will login to the mobile application. Click theicon Give the PIN in the top right corner of the screen.If you have already used our application and now you've downloadedthe application on another device, both of which you can log intothe same PIN code given earlier.3. You Bank portablyHave your transfers, recharge your phone, check your balance -simply easier to manage your finances. Wherever and whenever youwant, on your favorite device.
Moje ING mobile 3.3.2 APK
Moje ING mobile to aplikacja bankowa, z którą wygodnie: -sprawdzasz stan konta, - logujesz się odciskiem palca lub PIN-em, -robisz szybkie przelewy na numer telefonu. Aplikacja, którą nietylko bankujesz. W Moim ING mobile: • płacisz swoje rachunki,spłacasz kartę kredytową, ustawiasz stałe zlecenia, doładowujesztelefon, • masz pełny dostęp do historii konta, • określasz celeoszczędnościowe i widzisz, w jakim stopniu je realizujesz, •zakładasz konta, lokaty, wnioskujesz o pożyczki lub inne dowolneprodukty banku, • zmieniasz limity transakcyjne kart, • pobieraszkody rabatowe na tańsze zakupy. Chcesz korzystać z aplikacji ING, anie jesteś jeszcze naszym klientem? Pobierz ją i otwórz kontoosobiste. Masz już konto w naszym banku? Aktywuj swój dostęp waplikacji Moje ING mobile. Masz już otwarte konto i dostęp doMojego ING na komputerze? Aktywuj aplikację. Funkcje, z którychskorzystasz tylko w aplikacji: • Widok stanu konta przedzalogowaniem – Ty określasz, w jaki sposób chcesz widzieć kwotę.Możesz wybrać wartość dokładną lub procentową. • Powiadomienia pusho Twoich płatnościach. • Skróty przed zalogowaniem − Ty określisz,jakie funkcje są dla Ciebie najbardziej przydatne i do którychchcesz mieć szybki dostęp. • Paragony − robisz zdjęcie papierowegoparagonu i zapisujesz go w aplikacji. Dostęp do paragonów masz zkażdego urządzenia. Jak płacić, wpłacać i wypłacać aplikacją: •BLIKIEM − płacisz kodem za zakupy. Wypłacasz pieniądze z bankomatu.Wpłacasz pieniądze w naszych wpłatomatach, także na swoje kontooszczędnościowe. • Kartą MasterCard w telefonie – wirtualna karta,którą płacisz zbliżeniowo. • Kartą VISA w telefonie – Twoja kartado konta, którą zapłacisz bez portfela. Przelewy w aplikacji: •Przelew na numer telefonu – nie musisz przepisywać numeru kontaodbiorcy, wystarczy jego numer telefonu. • Szybkie przelewy z kontaoszczędnościowego na swoje konto osobiste bez logowania – w tensposób możesz szybko zasilasz swoje konto osobiste na 50, 100 lub200 zł. • Klawiatura Moje – możesz zrobić przelew na telefon wkomunikatorze i wygenerować kod BLIK podczas robienia zakupów online, bez otwierania aplikacji. Dodatkowo aplikację Moje ING mobilemożesz obsługiwać głosem, z wykorzystaniem Google Asystenta.Aplikacja Moje ING mobile powie Ci ile masz na koncie, poda kodBLIK, a nawet zrobi szybki przelew. *Korzystając z Google Asystentaw relacjach z ING Bankiem Śląskim akceptujesz, że Google IrelandLtd. może mieć dostęp do informacji, które będziesz przekazywał zużyciem Google Asystenta. W ten sposób możesz złożyć następującedyspozycje: informacja o saldzie konta, realizacja szybkiegoprzelewu, przekazanie kodu BLIK. Moje ING mobile is a bankingapplication with which you can conveniently: - you check youraccount balance, - you log in with your fingerprint or PIN, - youmake quick transfers to the phone number. An application that youdo not just bank. In my ING mobile: • you pay your bills, pay offyour credit card, set permanent orders, top up your phone, • youhave full access to account history, • you define saving goals andsee to what extent you realize them, • you create accounts,deposits, and apply for loans or any other bank products, • youchange the transaction limits of cards, • you download discountcodes for cheaper shopping. Do you want to use the ING app and youare not our customer yet? Download it and open a personal account.Do you already have an account with our bank? Activate your accessin the Moje ING mobile application. Do you already have an openaccount and access to My ING on your computer? Activate theapplication. Features that you can use only in the application: •Account status view before logging in - You specify how you want tosee the amount. You can choose an exact or percentage value. • Pushnotifications about your payments. • Abbreviations before loggingin - you determine which features are most useful to you and forwhich you want to have quick access. • Receipts - you take a photoof a paper receipt and save it in the application. You have accessto receipts from every device. How to pay, deposit and withdraw bythe application: • BLIK - you pay by shopping code. You withdrawmoney from an ATM. You deposit money in our cash deposit machines,including your savings account. • MasterCard in your phone - avirtual card that you pay with a contactless payment. • VISA cardon your phone - your card for the account you will pay without awallet. Transfers in the application: • Transfer to a phone number- you do not have to rewrite the recipient's account number, allyou need is your phone number. • Fast transfers from a savingsaccount to your personal account without logging in - this way youcan quickly transfer your personal account to 50, 100 or 200 PLN. •My keyboard - you can make a transfer to the phone in thecommunicator and generate a BLIK code while shopping online,without opening the application. In addition, you can use the MyING mobile application with voice, using Google Assistant. The MojeING mobile application will tell you how much you have in youraccount, give us the BLIK code and even make a quick transfer. * Byusing Google Assistant in your relations with ING Bank Śląski, youaccept that Google Ireland Ltd. may have access to information thatyou will transfer using the Google Assistant. In this way, you cansubmit the following instructions: information on the accountbalance, execution of a quick transfer, transferring the BLIK code.
Usta kibica 1.1 APK
Nowa aplikacja od ING dla każdegokibica.Ściągnij ją na swój telefon lub tablet i śpiewaj głosemEdytyGórniak! Możesz kibicować po polsku, czesku,portugalsku,niemiecku, holendersku, hiszpańsku i angielsku.Internetowi mająlepiej!Po zainstalowaniu aplikacji wymagane jest pobranie 70MBdanych.Zalecamy pobieranie przez WiFi.
INGMobileHD 2.4.0 APK
Aplikacja na tablety ING BankMobile HDumożliwia szybki i wygodny dostęp z tabletu do Twojego konta.Dzięki aplikacji zaprojektowanej specjalnie na tablety:- wykonasz przelewy na dowolny rachunek, do ZUS/US, między własnymirachunkami, wcześniej zdefiniowane oraz do zapisanegoodbiorcy,- doładujesz telefon,- spłacisz kartę kredytową,- sprawdzisz stan swoich rachunków, historię transakcji, blokady itransakcje oczekujące,- dzięki wskaźnikowi stanu rachunku zorientujesz się ile pieniędzyjest na Twoim rachunku bez konieczności logowania,- zastrzeżesz kartę,- znajdziesz najbliższą placówkę ING Banku Śląskiego,bankomat,- skontaktujesz się z oddziałem banku.Logowanie do aplikacji:Logujesz się po raz pierwszy?Pierwsze logowanie przebiega identycznie jak w systemie INGBankOnLine- podajesz swój identyfikator i hasło,- nadajesz swój indywidualny 4-cyfrowy PIN (ikona w prawym, górnymrogu),- dodajesz urządzenie do zaufanych.Kolejne logowanie?Wystarczy, że wpiszesz cztery ostatnie cyfry identyfikatora oraznadany wcześniej PIN.Korzystasz już z aplikacji na smartfona ING BankMobile?Zaloguj się za pomocą identyfikatora i zdefiniowanego kodu PIN.Funkcje dostępne w aplikacji:- Przegląd rachunków (saldo, historia transakcji, transakcjeoczekujące, blokady na rachunku, potwierdzenia PDF w szczegółachtransakcji)- Nowoczesny system wizualizacji wydatków w postaci wykresu3D- Przegląd salda lokat- Przelewy na dowolny rachunek, do ZUS/US oraz do zdefiniowanychodbiorców na łączną kwotę 4000 PLN dziennie- Przelewy między własnymi rachunkami oraz wcześniej zdefiniowane(wzorcowe)- Doładowanie telefonu komórkowego- Spłata karty kredytowej- Przegląd karty kredytowej (historia transakcji, kwotawykorzystanego limitu, szczegóły ostatniego cyklurozliczeniowego)- Informacja o kredytach i pożyczkach- Możliwość aktywacji oraz zastrzeżenia karty- Wskaźnik stanu rachunku - graficzna informacja o saldzie rachunkubez konieczności logowania w aplikacji oraz w postaci widgetaPonadto:- Geolokalizacja placówek ING oraz bankomatów- Szybki kontakt (infolinia, zastrzeganie kart, email, fanpage naFacebooku)- Informacja o ofercie ING- Podgląd kursów walutNie masz konta w ING Banku Śląskim? Załóż konto i w pełnikorzystaj z aplikacji na tablety.Już teraz możesz się przekonać jak prosta jest nasza aplikacja.The application fortablets ING BankMobile HD enables quick and convenient access fromyour tablet to your account.With applications designed specifically for tablets:- Perform transfers to any account, the Social Security / US,between own accounts, pre-defined and stored recipient- Top up the phone,- Pay off credit card- Check the status of their accounts, transaction history, lockingand pending transactions,- Indicator for the overdraft know how much money is in youraccount without having to log in,- Disclaimer card- Find the nearest branch of ING Bank Slaski, ATM,- Contacting your bank.Login to the application:Log on for the first time?First login is the same as in the ING BankOnLine- You enter your ID and password,- You transmit your personal 4-digit PIN (the icon in the upperright corner)- Add to the trusted device.The next login?Just type the last four digits of the ID and PIN previouslyissued.Already using applications on the smartphone INGBankMobile?Log in with your ID and PIN defined.The functions available in the application:- Review of accounts (balance, transaction history, pendingtransactions, the lock on the account, confirm the transactiondetails PDF)- A modern visualization system expenditure in the form of 3Dgraph- Overview of the balances of deposits- Transfers to any account, the Social Security / US and to specifyrecipients for a total amount of 4000 PLN per day- Transfers between own accounts and pre-defined (standard)- Recharge your mobile- Repayment of credit card- Review credit card (transaction history, the amount of the limitused, details of the last billing cycle)- Information on loans and advances- Ability to activate and claim the card- Account Status Indicator - graphical information about theaccount balance without having to log in the application and as awidgetIn addition:- Geolocation ING branches and ATMs- Quick Contact (helpline, restriction cards, email, Facebookfanpage)- Information on the offer ING- Preview exchange ratesDo not have an account at ING Bank Slaski? Create an account andfully use the applications for tablets.Now you can find out how easy it is to our application.
INGBusiness 2.2.0 APK
ING BusinessMobile is a mobile bankingsolution dedicated for companies/corporate clients.Available functions:ACCOUNTS- list view and balances- transaction history- orders management- transaction details- advanced searchingTRANSFERS- orders (signing, sending)- packages (signing, sending)- approval schemes- domestic transfers- internal transfers- templatesINFORMATIONS- ING Bank Śląski S.A. branches and ATM’s locator.- actual CurrenciesINB BusinessMobile is a completely secure solution – encrypteddata transmission, built-in software token. You must activate theapp before login. If you are not a client of ING Bank Śląski S.A.you can still get to know functionality by using a DEMO mode.www.ingbusinessmobile.pl
ING Makler Mobile 1.0.8 APK
Dzięki aplikacji ING Makler Mobile maszłatwydostęp do swojego konta maklerskiego gdziekolwiek jesteś iodowolnej porze. Aplikacja Domu Maklerskiego INGSecuritiesoferuje:- błyskawiczne wysyłanie zleceń na giełdę- stały dostęp do notowań w czasie rzeczywistym,- obserwację portfela papierów wraz z informacją o wynikachzinwestycji- wygodne sprawdzanie stanu zleceń wraz z możliwością anulatimodyfikacji- wykresy z analizą techniczną- tworzenie własnych grup notowańWith this application,INGBroker Mobile have easy access to your brokerage accountwhereveryou are and at any time. Application of ING SecuritiesBrokerageoffers:- Instant sending orders to the stock exchange- Permanent access to real-time quotes,- Observation of the securities portfolio along withinformationabout the results of investments- Easy to check the status of orders and the possibility ofanulatand modifications- Charts with technical analysis- Create your own groups of trading
Loading...