1.0.5 / June 20, 2015
(3.9/5) (8)
Loading...

Description

“Utrecht Werkt” is er voor mensen met een bijstandsuitkering inUtrecht. U vindt makkelijk vacatures, trainingen enwerkervaringsplekken. Maar ook belangrijke informatie over uwuitkering vindt u snel. In deze app:· berichten; via pushberichtenkrijgt u nieuws over Werk en Inkomen van de gemeente;· agenda; allebelangrijke data in uw eigen agenda bij elkaar;· informatie;belangrijke informatie voor werkzoekenden met eenbijstandsuitkering;· stortingsdatum; de datum waarop de uitkeringop uw rekening staat. Steekwoordengemeente UtrechtUtrecht Werktwerken inkomenuitkeringvacaturesbijstandUtrecht"Utrecht Works" is forpeople on welfare in Utrecht. You can easily find jobs, trainingand work experience places. But also important information aboutyour benefits can be found quickly. In this app:· Messages;via push messages you get news about Work and Income of themunicipality;· Agenda; all the important dates in your diarytogether;· Information; important information for job seekers onwelfare;· Date of payment; the date on which the payment on youraccount. Key wordsCity of UtrechtUtrecht WorksWork andIncomepaymentVacanciesassistanceUtrecht

App Information Utrecht Werkt

 • App Name
  Utrecht Werkt
 • Package Name
  connected.Android.UtrechtWerkt
 • Updated
  June 20, 2015
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 3.1 and up
 • Version
  1.0.5
 • Developer
  Connected!
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Connected! Show More...

digiDUIF 3.1.0 APK
Connected!
digiDUIF brengt informatie slimmer bij elkaarHet ontvangen vaninformatie van uw school is eenvoudig geworden door gebruik van dedigiDUIF app. Via deze app ontvangt u altijd de laatste berichten,heeft u zicht op alle geplande activiteiten en heeft u directtoegang tot gegevens van alle voor u relevante personen. De app isontwikkeld voor smartphones maar is ook te gebruiken op tablets.DedigiDUIF app biedt u de volgende functies:• BERICHTENVia eenpush-melding op uw telefoon worden nieuwe berichten actief gemeld.U kunt direct berichten lezen, bijlagen openen, reageren op deinhoud van een bericht en bijvoorbeeld intekenen vooroudergesprekken.• AGENDAAlle activiteiten van school handig bijelkaar: algemene zaken, activiteiten in de groep(en) van uwkinderen en specifieke afspraken voor bijvoorbeeld oudergesprekkenof uw reserveringen voor de overblijf.• CONTACTENUp-to-datecontactgegevens van andere ouders in de groep(en) van uw kind(eren)die deze met u willen delen. Door aanklikken kunt u direct bellen,mailen of locatie-vinden.digi dove brings information smartertogetherReceive information from your school has become easy byusing the digi dove app. With this app you will always receive thelatest news, offers a view of all activities planned and you havedirect access to all data relevant to you people. The app isdesigned for smart phones but can also be used on tablets.Thedigital dove app offers the following features:• MESSAGESVia a pushnotification on your phone new posts are actively reported. You canread messages directly, open attachments, respond to the content ofa message, for example, sign up for parent meetings.• AGENDAAllactivities of school handy together: general business, activitiesin the group (s) of your children and specific agreements forexample parent meetings or make your reservations for the remains.•CONTACTSUp-to-date contact details of other parents in the group(s) of your child (ren) who want to share this with you. Byclicking, you can directly call, email or location to find.
010werkt 2.0.2 APK
Connected!
De “010werkt”-app informeert werkzoekenden met eenbijstandsuitkering in Rotterdam. De app geeft informatie overvacatures, trainingen en werkervaringsplekken. Ook alle actueleinformatie van de gemeente over de uitkering is hier eenvoudig tevinden. In deze app:· berichten; via pushnotificatie wordt meldinggemaakt van nieuwe berichten van de gemeente over werk en inkomen;·agenda; alle relevante data in een eigen agenda bij elkaar,bijvoorbeeld stortingsdata van uitkeringen;· informatie; relevanteinformatie voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden;·stortingsdatum; verwachte datum waarop de uitkering op de rekeningbijgeschreven is. SteekwoordenGemeente Rotterdam010werktwerk eninkomenuitkeringThe "010werkt" app informs job seekers on welfarein Rotterdam. The app provides information on jobs, training andwork experience places. Also all the latest information from themunicipality on the benefit here is easy to find. In thisapp:· Messages, via push notification mentions new messages fromthe church about work and income;· Agenda, all relevant data in itsown agenda together, for example, deposit dates of benefits;·Information, relevant information for job seekers andbeneficiaries;· Payment date, expected date on which the payment iscredited to the account. Key wordsCity ofRotterdam010werktWork and Incomepayment
Utrecht Werkt 1.0.5 APK
Connected!
“Utrecht Werkt” is er voor mensen met een bijstandsuitkering inUtrecht. U vindt makkelijk vacatures, trainingen enwerkervaringsplekken. Maar ook belangrijke informatie over uwuitkering vindt u snel. In deze app:· berichten; via pushberichtenkrijgt u nieuws over Werk en Inkomen van de gemeente;· agenda; allebelangrijke data in uw eigen agenda bij elkaar;· informatie;belangrijke informatie voor werkzoekenden met eenbijstandsuitkering;· stortingsdatum; de datum waarop de uitkeringop uw rekening staat. Steekwoordengemeente UtrechtUtrecht Werktwerken inkomenuitkeringvacaturesbijstandUtrecht"Utrecht Works" is forpeople on welfare in Utrecht. You can easily find jobs, trainingand work experience places. But also important information aboutyour benefits can be found quickly. In this app:· Messages;via push messages you get news about Work and Income of themunicipality;· Agenda; all the important dates in your diarytogether;· Information; important information for job seekers onwelfare;· Date of payment; the date on which the payment on youraccount. Key wordsCity of UtrechtUtrecht WorksWork andIncomepaymentVacanciesassistanceUtrecht
020werkt 1.0.6 APK
Connected!
De “020werkt”-app informeert werkzoekenden met eenbijstandsuitkering in Amsterdam. De app geeft informatie overvacatures, trainingen en werkervaringsplekken. Ook alle actueleinformatie van de gemeente over de uitkering is hier eenvoudig tevinden. In deze app:· berichten; via pushnotificatie wordt meldinggemaakt van nieuwe berichten van de gemeente over werk en inkomen;·agenda; alle relevante data in een eigen agenda bij elkaar,bijvoorbeeld stortingsdata van uitkeringen;· informatie; relevanteinformatie voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden;·stortingsdatum; verwachte datum waarop de uitkering op de rekeningbijgeschreven is. SteekwoordenGemeente Amsterdam020werktwerk eninkomenuitkeringThe "020werkt" app informs job seekers on welfarein Amsterdam. The app provides information about jobs, training andwork experience places. Also, all current information from themunicipality about the benefit here is easy to find. In thisapp:· Messages; via push notification mention is made of newmessages from the municipality work and income;· Agenda; allrelevant data in its own agenda together, for example date ofpayment of benefits;· Information; relevant information for jobseekers and beneficiaries;· Date of payment; expected date ofpayment on the account is credited. Key wordsMunicipality OfAmsterdam020werktWork and Incomepayment
You.Connect.Now - Connected! 1.0.0 APK
Connected!
Met Connected! kunt u heel efficiënt, snel entegen een vriendelijke prijs een relatie met alle werkzoekenden enuitkeringsgerechtigden binnen uw gemeente opbouwen en onderhouden.U kunt uw cliënten berichten sturen, evenementen in hun agendazetten en alle informatie doorgeven die voor hen van belang is,waaronder de uitbetalingsdatum van de uitkeringen.MENSKRACHT VRIJHOUDENWanneer uw werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden tijdig relevanteen juiste informatie krijgen, zullen ze minder snel geneigd zijn omeen beroep doen op uw helpdesk of informatielijn. Dat isvriendelijk voor uw budget en u houdt menskracht vrij om hulp tekunnen bieden waar dat nodig is.VEILIGE OMGEVINGEen app als Connected! functioneert natuurlijk in een beveiligdeomgeving. Dat houdt in dat u bij verzending via Connected! altijdzeker weet dat uw bericht ook aankomt, omdat u niet met spamfiltersof tegenwerkende providers te maken heeft.CONNECTED! IS AANSPREKEND EN MODERNU communiceert met uw cliënten op een manier die hen aanspreekt endie daarbij milieuvriendelijk en zeker is. Dat is wat je noemtmoderne communicatie.CONNECTED! IN HET KORT• efficiënt, snel en niet duur• menskracht vrij bij uw helpdesk• veilig en voor iedereenWith Connected! can bevery efficient, fast and have a relationship with all job seekersand beneficiaries build at a good price within your community andmaintain. You can send your clients messages, events in theiragenda and provide any information that is important to them,including the date of payment of the benefits.MAN FORCE FREE ACCOUNTWhen getting your job seekers and beneficiaries timely relevant andaccurate information, they will be less likely to rely on your helpdesk or information center. That is friendly to your budget andkeep you free manpower to provide where needed help.SAFE ENVIRONMENTConnected as an app! operates naturally in a secure environment.That means you shipping via Connected! Always be sure that yourmessage will get through, because you do not have to deal with spamfilters or opposing providers.CONNECTED! IS appealing AND MODERNYou communicate with your clients in a way that appeals to them andhere is environmentally friendly and safe. That is what you callmodern communication.CONNECTED! IN BRIEF• efficient, fast and inexpensive• manpower freely at your desk• safe for everyone
Oosterhout werkt 2.0.0 APK
Connected!
De “Oosterhout werkt”-app informeert werkzoekenden met eenbijstandsuitkering in de gemeente Oosterhout. De app geeft onderandere informatie over vacatures, bijeenkomsten en storingsdatauitkeringen. Ook alle actuele informatie van de gemeente over deuitkering is hier eenvoudig te vinden.In deze app:berichten; viapushnotificatie wordt melding gemaakt van nieuwe berichten van degemeente over werk en inkomen;· agenda; alle relevante data in eeneigen agenda bij elkaar, bijvoorbeeld stortingsdata vanuitkeringen;· informatie; relevante informatie voor werkzoekendenen uitkeringsgerechtigden;· stortingsdatum; verwachte datum waaropde uitkering op de rekening bijgeschreven is.The "Oosterhout works"app informs job seekers on welfare in the municipality Oosterhout.The app displays include information on job vacancies, events anddisturbance data distributions. Also, all current information ofthe municipality on the benefit here is easy to find.In thisapp:messages; via push notification mention is made of new messagesfrom the church work and income;· Agenda; all relevant data in itsown agenda together, for example date of payment of benefits;·Information; relevant information for job seekers andbeneficiaries;· Date of payment; expected date of payment on theaccount has been credited.
0320werkt 1.0.0 APK
Connected!
De ‘0320werkt’-app informeert burgers met een bijstandsuitkering inde gemeente Lelystad. De app geeft informatie over bijvoorbeeldvacatures, bijeenkomsten en de betaaldatum van de uitkering. Ookalle actuele informatie over de uitkering is hier eenvoudig tevinden.The '0320werkt' app informs citizens on welfare in the cityof Lelystad. The app provides information on vacancies, meetingsand the payment date of the distribution. Also, all currentinformation about the benefit here is easy to find.
Twenterand Werkt 2.0.0 APK
Connected!
De "Twenterand Werkt"-app informeert mensen met eenbijstandsuitkering in de gemeente Twenterand. De app geeftinformatie over bijvoorbeeld vacatures, bijeenkomsten en debetaaldatum van de uitkering. Ook alle actuele informatie over deuitkering is hier eenvoudig te vinden.The "Twenterand Does" appinforms people on welfare in the municipality Twenterand. The appprovides information on vacancies, meetings and the payment date ofthe distribution. Also, all current information about the benefitis easy to find here.
Loading...