2.1.1 Build (313) / July 11, 2018
(3.4/5) (259)
Loading...

Description

The UV-INDEKS app can be used everywhere in the world to provideyou with a UV index forecast for your current position or forselected destinations that you add to your profile. You can alsosee how the expected cloud cover will affect the UV index. You canset the app to either daily updates or alerts when the UV index is3 or more. The app also contains an interactive guide to help youidentify your skin type and get specific advice about sunprotection. The free UV-INDEKS app is a collaboration between TheDanish Cancer Society, TrygFonden, The Danish Health Authority andThe Danish Environmental Protection Agency.

App Information Uv-indeks

 • App Name
  Uv-indeks
 • Package Name
  dk.kb.uv_android
 • Updated
  July 11, 2018
 • File Size
  5.2M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.1.1 Build (313)
 • Developer
  Kræftens Bekæmpelse
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Strandboulevarden 49 DK-2100 København Ø Denmark
 • Google Play Link

Kræftens Bekæmpelse Show More...

Uv-indeks 2.1.1 Build (313) APK
The UV-INDEKS app can be used everywhere in the world to provideyou with a UV index forecast for your current position or forselected destinations that you add to your profile. You can alsosee how the expected cloud cover will affect the UV index. You canset the app to either daily updates or alerts when the UV index is3 or more. The app also contains an interactive guide to help youidentify your skin type and get specific advice about sunprotection. The free UV-INDEKS app is a collaboration between TheDanish Cancer Society, TrygFonden, The Danish Health Authority andThe Danish Environmental Protection Agency.
e-kvit 3.0.0 APK
E-kvit er en rygestop-app, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelsetil at hjælpe dig igennem dit rygestop.Appen følger dig fraforberedelsen, til du er helt røgfri. Ved at bruge dine oplysningerskræddersyes forløbet nøjagtigt til dig og dine behov. Hver dagmodtager du støttende beskeder, som gør det lettere at bliverøgfri. E-kvit er selvfølgelig gratis.E-sign is a smoking cessationapp, developed by the Cancer Society to help you through yourquit.The app follows you from preparation until you are completelysmoke-free. By using your information tailored process precisely toyou and your needs. Every day you will receive supportive messages,which makes it easier to quit smoking.E-sign is of course free.
XHALE 2.0.6 APK
XHALE er fyldt med øvelser og film, med gode råd frarygestoprådgivere, unge og XHALEs ambassadører. Så uanset om du vilstarte et rygestop – eller bare vil blive klogere på din rygning,kan du bruge XHALE. Hvis du vælger at tilmelde dig rygestoppet, kandu få støtte fra: Carla Mickelborg L.I.G.A Rune Glifberg Waqas TimChristensen XHALE er udviklet af Kræftens Bekæmpelse - og harvundet pris for bedste app i kategorien ’Health and Wellbeing’ ved’World Summit Award 2016’. XHALE is filled with exercises and film,with advice from smoking cessation counselors, youth and XHALEsambassadors. So whether you want to start a smoking cessation - orjust want to learn more about your smoking, you can use XHALE. Ifyou choose to sign up quitting, you can get support from: CarlaMickelborg L.I.G.A Rune Glifberg Waqas Tim Christensen XHALEdeveloped by the Danish Cancer Society - and has won the award forthe best app in the category 'Health and Wellbeing' in 'WorldSummit Award 2016'.
Liv med Kræft 2.0 Build (330) APK
Appen er et værktøj til dig som kræftpatient. Du kan laveselvmålinger, håndtere din medicin, finde Dagens lyspunkter, fåmeditationsguides og skrive dine lægeaftaler, noter og kontakterind i appen. Det hele samles i et fælles overblik i appens kalenderLiv med Kræft indeholder: Selvmåling - hvor du f.eks. kan vurderedine smerter, dit humør eller hvor meget du får bevæget dig. MinMedicin - hvor du kan blive husket på at tage din medicin og fåoverblik over dit medicinforbrug. Dagens lyspunkter – Husk også påde gode ting der sker og læg det i Dagens lyspunkter Aftaler –Skriv dine aftaler med f.eks. din læge ind og lav en liste med despørgsmål, du vil stille lægen Noter – Brug den til at holde logbogover dit sygdomsforløb. Kalender – hvor du fået et samlet overblikover de ting, du har skrevet Dertil kommer bl.a. afspændingsmusik,øvelser og meditationsguides samt rådgivningstilbud og aktiviteternær dig. The app is a tool for you as a cancer patient. You canmake measurements yourself, manage your medications, find Today'sbright spots, get meditation guides and post your doctorappointments, notes, and contacts into the app. It all broughttogether in a common overview of the app's calendar Life withCancer contain: Even Measurement - where you for example. canassess your pain, your mood or how much you have moved you. MyMedicine - where you can be remembered to take your medicine andget an overview of the drug prescribed. Today's bright spots -Remember the good things happening and put it in Today's brightspots Agreements - Write your agreements with such. your doctorinto and make a list of the questions you want to ask the doctorNotes - Use it to keep a logbook of your illness. Calendar - whereyou get an overview of the things you have written In addition,inter alia, relaxation music, exercises and meditation guides andconsultancy services and activities near you.
Stafet For Livet 1.0 Build (93) APK
Stafet For Livet app Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætterfokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er enanledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem,der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamlingi kampen mod kræft. Med app’en får du oplysninger om din lokalestafet, overblik over tilmeldte hold, program og praktiskeinformationer. App’en indeholder også en rundetæller så de enkeltehold og deltagere nemt kan registrere deres runder.Relay for LifeappRelay for Life is a day where we focus on cancer cause, fighttogether and celebrating life. It is an occasion to remember thosewe have lost and give hope to those who struggle. Relay for Life iscommunity awareness and gathering in the fight against cancer.Withthe app gives you information about your local relay, overview ofregistered teams, program and practical information. The app alsoincludes a round counts as the individual teams and participantscan easily register their rounds.
Sammenholdet 1.0 APK
Sammenholdet hjælper kræftpatienter og deres pårørende medatorganisere et netværk, der kan støtte under sygdomsforløbet.MedSammenholdet app’en kan du: • Oprette et netværk eller få hjælpfraen pårørende som administrator • Invitér dine nære og ditnetværkind • Kommunikere nemt til netværket • Få støtte tilpraktiskeopgaver, såsom transport, madlavning og børnepasning •Aftale besøg• Dele informationer i et sikkert og lukket netværkKender du enmed kræft i din omgangskreds? ”Jeg ville ønske der varnogen derhavde gjort noget.” Mange kræftpatienter sidder medfølelsen af athave brug for hjælp, men ikke vide, hvordan de skalrække ud.Omvendt, vil mange pårørende - både de nære og i detbrederenetværk – rigtig gerne hjælpe, men ved ikke hvordan de skalgøredet. Derfor har vi lavet Sammenholdet. Sammenholdet hjælper medatkoordinere støtte omkring kræftpatienten på en overskueligogkonkret måde. Kender du en i din omgangskreds med kræft, såtagselv initiativet til at hjælpe og vær ikke bange for at spørgeigenen anden gang, hvis du får et nej tak. Du kan jo starte medatanbefale personen at benytte app’en Sam¬menholdet. Den gørdetlettere at række ud efter hjælp. The covenant helps cancerpatientsand their relatives to organize a network that can supportthecourse of the disease. With the Compared app, you can: • Createanetwork or get help from a relative as an administrator •Inviteyour network and your network • Communicate easily to thenetwork •Get support for practical tasks, such as transportation,cookingand childcare • Agreement visit • Shared information in asecureand closed network Do you know one with cancer inyourneighborhood? "I wish there was someone who had donesomething."Many cancer patients are sitting with the feeling ofneeding helpbut not knowing how to reach out. Conversely, manyrelatives - boththe close and the broader network - really want tohelp, but do notknow how to do it. Therefore, we have made thecovenant. Thecontext helps coordinate support around the cancerpatient in aclear and concrete manner. If you know one in yourcircle ofcancer, take the initiative to help and do not be afraidto askagain a second if you get a no thank you. You can startbyrecommending the person using the App community. It makes iteasierto reach out for help.
Loading...