8.0 / March 1, 2017
(4.5/5) ()
Loading...

Description

Van Wieren & Vellinga Adviseurs enAccountants is gevestigd te Dokkum. Wij staan naast de ondernemer,waar dit ons ook brengt.Graag praten wij met onze klanten over hunambities en ideeën en geven passend advies. Samen zetten we stappenvooruit.

Ook al heeft u ons accountantskantoor niet dagelijks nodig, tochzijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg ombij te blijven. Via deze App vindt u alle relevante informatie overons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we uperiodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieelgebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien uvan ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uwmaand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoorrelevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te makenvan de BTW- en Loonheffing-alert dient u bij het downloaden vandeze App pushberichten te accepteren.

Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal. Hierkunt u door ons klaargezette stukken, zoals jaarrekeningen enbelastingaangiften, raadplegenen/of accorderen.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Loonheffing-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte
Van Wieren Vellinga &Advisors and Accountants was established in Dokkum. We stand besidethe entrepreneur, where also our brengt.Graag we talk to ourcustomers about their ambitions and ideas and give appropriateadvice. Together we take steps forward.

Even if you do not need us daily accounting firm, yet the subjectson which we advise you important enough to keep up. Through thisapp you will find all relevant information about our office, youcan make an appointment and we will keep you regularly informed ofissues in fiscal and financial matters that are important to you.VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timelyreminder to do your monthly, quarterly or annual return. To ouroffice to receive relevant news to size and / or use of the VAT andLoonheffing alert you must accept when you download this app pushnotifications.

Also you will visit us online customer portal via this App. Hereyou can put pieces ready by us, such as financial statements andtax returns, raadplegenen / or approve.

New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Loonheffing Alert
Brochures and leaflets
Client Portal
Management Information
Ask a Question
Quick quote

App Information Van Wieren & Vellinga

AppTomorrow BV Show More...

Dojo 1.401 APK
Download de App van Dojo Burning Heart: De familie sportschoolvan’t Gooi.Vol energie door het leven. In balans met jezelf. Respect voorenmet elkaar. Dat zijn de basisprincipes van SportschoolBurningHeart. Een naam die alles zegt. We hebben passie voor onsvak enbrengen dit direct over op onze leden, van beginner totgevorderdeen vechtsporters met wedstrijdambities, en van jong totouder. WantSportschool Burning Heart is een echtefamiliesportschool.Fitness,conditietrainingen, circuittrainingen,kettlebell-trainingen, kickboksen, MMA, Krav maga,personaltraining, capoeira, dance-workouts, een schitterende saunaenadvies op het gebied van leefstijl en voeding: voor dit allesisSportschool Burning Heart the place to be.In onze App vind je meer informatie over de sportschool,onzelessen en trainingen, onze trainers, het rooster, nieuws enevents,maar vind je ook foto's, video's en social media links. Envergeetniet dat je met de App kunt sparen voor leuke prijzen!- Informatie over Dojo Burning Heart- Sporten bij Dojo Burning Heart- Rooster met alle les- en trainingstijden- Onze trainers- Foto's, video's en Social Media- Train & Win actiesDownloadthe App Dojo Burning Heart: Family gym 't Gooi.Full of energy through life. In balance with yourself. Respectforand with each other. Those are the basics of Fitness BurningHeart.A name that says it all. We have a passion for our professionandbring it directly to our members, from beginner to advancedandmartial race with ambitions, and from young to old. BecauseFitnessBurning Heart is a real familiesportschool.Fitness,fitnesstraining, circuit training,kettlebell workouts, kickboxing, MMA, Krav maga,personaltraining, capoeira, dance workouts, a beautiful sauna andadvice inthe field of lifestyle and nutrition: for this is allFitnessBurningHeart the place to be.In our App you can find more information about the gym,ourclasses and training, our trainers, lattice, news and events,butyou will also find photos, videos and social media links. Anddonot forget that you can save up for great prizes! With App- Information about Dojo Burning Heart- Sports at Dojo Burning Heart- Grid with all teaching and training times- Our trainers- Photos, Videos and Social Media- Train & Win actions
AVR Watersport 4.0.1 APK
AVR Watersport is een snelgroeiend bedrijf datsinds november 2003 actief is. Wij hebben ons gespecialiseerd in dein- en verkoop van boten en motoren. Daarnaast verrichten wij ookalle onderhoud en reparaties aan zowel motoren als boten.Bij ons koopt u een boot zoals u dat wilt. Wij krijgen al onzeboten zonder optie binnen en bouwen deze af volgens uw wensen. Nietalleen de standaard opties, maar ook speciaal voor u gemaakt. Denkdaarbij eens aan de 21 verschillende soorten vloeren, of tafels inveel verschillende materialen en vormen. Zo heeft u bij ons altijduw special edition.Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons bedrijf,kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op dehoogte van nieuws en acties op die voor u van belang zijn.- Alles over AVR Watersport- Volledig aanbod nieuw en tweedehands- GEMAKKELIJK: aanbod bekijken en direct contact opnemen!- Directe route en contact opnemen- Service- en informatieformulierenAVR Watersport is arapidly growing company that has been active since November 2003.We specialize in buying and selling boats and motors. We alsoperform all maintenance and repairs on both motorcycles and boats.With us you buy a boat the way you want. We get all our boatswithout option within and building that meets your needs. Not onlythe default options, but also made especially for you. Think againto the 21 different types of flooring, or tables in many differentmaterials and shapes. So you have always with us your specialedition.With this App you will find all relevant information about ourcompany, you can make an appointment and we will keep you informedof monthly news and actions that are important to you.- All about AVR Watersport- Full range of new and second-- EASY: View offer and contact us directly!- Direct Route and contact- Service and information forms
Bureau Toerisme Laag Holland 1.401 APK
Laag Holland het prachtige nationaal Landschapvlak boven Amsterdam in de provincie Noord Holland, heeft alleswaar Nederland bij de toerist zo bekend om is. Zuiderzee stadjes,weilanden met koeien, bloemen, molens en kaas. Ontdek de prachtigenatuur per fiets, wandelend of per boot, maak kennis met decultuurhistorie, proef de vele streekproducten.In deze App vindt u handige kaarten, routes, restaurants,overnachtingsmogelijkheden en informatie om u de weg te wijzen naaralles wat Laag Holland te bieden heeft. Foto's en video's geven ueen beeld van dit verrassende stukje Nederland. Alles wat u nodigheeft voor een geslaagd dagje uit of een vakantie in LaagHolland.- Ontdek de vele mogelijkheden om Laag Holland per fiets,wandelend of varend te ontdekken- Volg een wandel- of fietsroute- Vind een bijzondere eetgelegenheid in Laag Holland- Ontdek de leukste plaatsen om te overnachten in LaagHolland- Bekijk foto's en videos van bezienswaardigheden- Bekijk onze evenementen- Maak gebruik van arrangementen en aanbiedingen- Stuur ons een leuke vakantiefoto uit Laag HollandLow Holland beautifulnational scenic area north of Amsterdam in the province NorthHolland, Netherlands at the tourist everything is so well known.Zuiderzee towns, pastures with cows, flowers, windmills and cheese.Discover the beautiful countryside by bike, on foot or by boat,meet the cultural, sample the many local products.In this app you will find helpful maps, routes, restaurants,accommodation and information to help you the way to whatever LowHolland has to offer. Photos and videos give you a picture of thisamazing part of the Netherlands. Everything you need for asuccessful day out or holiday in Lower Holland.- Discover the many possibilities to Low Holland by bike, onfoot or by boat to discover- Follow a hiking or cycling- Find a special eatery Low Holland- Discover the best places to stay in Lower Holland- View photos and videos of interest- View our events- Make use of packages and deals- Send us a nice vacation from Low Holland
Cabinet 1.400 APK
CABINET By Bob Voshol: Maatwerk tot in hetkleinste detailCABINET inloopkasten blinken uit in individuele vormgeving op hetallerhoogste kwaliteitsniveau.CABINET By Bob Voshol:Customized to the smallest detail CABINET walk-in closets excel in individual design at the highestlevel of quality.
Loogman Carwash 1.402 APK
Loogman Carwash is onderdeel van de LoogmanGroep. Het bedrijf is begonnen in 1959 en sinds 1989 gestart metwasstraten. Wat ooit begon als een stukje extra service voortankende klanten, is inmiddels uitgegroeid tot een keten met degrootste wasstraat van Nederland. Loogman Carwash heeft vestigingenin Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam en Utrecht.Het grote succes is vooral te danken aan de constante vernieuwingvan het wasproces in de wasstraten.Loogman Carwash heeft wasstraten in Aalsmeer, Amsterdam,Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam en Utrecht.Om op de hoogte te blijven van acties en locaties, kijk in dezeApp.- Spaar voor leuke kortingen- Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief- Social Media links met leuke acties- Upload jouw eigen Loogman Carwash moment- Wasprogramma's- Services van Loogman- Zakelijke diensten- Video's en foto'sloogman,loogman carwash,carwash,wasstraat,wasstraten,loogmantanken en wassenLoogman Carwash is partof the Loogman Group. The company started in 1959 and since 1989started with washes. What started as an extra service for fuelingcustomers, has grown into a chain with the largest car wash in theNetherlands. Loogman Carwash has offices in Aalsmeer, Amsterdam,Hoofddorp, Lelystad, Rotterdam and Utrecht. The success is mainlydue to the constant renewal of the laundry in the wash.Loogman Carwash has carwashes in Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp,Lelystad, Rotterdam and Utrecht.To keep abreast of activities and locations, visit this App.- Savings for nice discounts- Stay informed with our newsletter- Social Media links with fun activities- Upload your own Loogman Carwash time- Wash programs- Services of Loogman- Business services- Videos and photosLoogman, Loogman car wash, car wash, car wash, car washes,Loogman refueling and washing
Notaris Langereis 1.0.3 APK
Notariskantoor LangereisMaarten Langereis is notaris in Bergen (Noord-Holland) en isgespecialiseerd in ondernemingsrecht en estate-planning.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.-Nieuws en tips (zakelijk en particulier)-Actuele brochures-AZ-Begrippenlijst-Handige checklists-Stel een vraagNotariskantoorLangereisMartin Langereis notary in Bergen (Noord-Holland) and specializesin corporate and estate planning.You do not need daily. Our notary office Nevertheless, thetopics we advise you important enough to 'keep up'. Not only foryourself, your family or your business, but also for family,friends and business associates, you grateful operate with a smartand good advice. With this App you will find all relevantinformation about our firm, you can make an appointment and we willkeep you informed of monthly topics notarial matters that are ofinterest to you.News and tips (wholesale and retail)-Current brochures-AZ Glossary-Convenient checklists-Ask a question
Notaris Rieff Vierlingsbeek 1.0.3 APK
U heeft ons notariskantoor niet dagelijksnodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijkgenoeg om ‘bij te blijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uwbedrijf, maar zeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties,die u dankbaar bedient met een slim en goed advies. Via deze Appvindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u directeen afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte vanonderwerpen op notarieel gebied die voor u van belang zijn.- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)- Actuele brochures- A-Z Begrippenlijst- Handige checklists- Stel een vraagYou have our notaryoffice does not need daily. However, the subjects on which weadvise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself,your family or your business, but also for family, friends andbusiness associates, that you operate with a grateful smart andgood advice. Through this app you will find all relevantinformation about our office, you can make an appointment and wewill keep you informed of monthly issues on notarial matters thatare important to you.- News and practical tips (wholesale and retail)- Current brochures- AZ Glossary- Handy checklists- Ask a question
Notaris Hof 1.0.3 APK
Welkom bij de App van Notariskantoor Hof. Eris gekozen voor een sterke scheiding tussen veel voorkomendewerkzaamheden en specialistisch maatwerk. Veel voorkomendewerkzaamheden worden aangeboden tegen een scherp tarief, met behoudvan kwaliteit en aandacht voor de cliënt.U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn deonderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij teblijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maarzeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaarbedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u allerelevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraakmaken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen opnotarieel gebied die voor u van belang zijn.Welcome to the AppNotariskantoor Court. We have chosen a strong separation betweencommon and specialized custom work. Common activities are offeredat a competitive price, while maintaining quality and attention tothe client.You have our notary office does not need daily. However, thesubjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Notonly for yourself, your family or your business, but also forfamily, friends and business associates, that you operate with agrateful smart and good advice. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we will keep you informed of monthly issues on notarial mattersthat are important to you.
Loading...