1.5.1 / February 24, 2017
(4.5/5) (46)
Loading...

Description

Märkningen "100% VEGANSKT®. Godkänd av Djurens Rätt" ärvarumärkesregistrerad och Sveriges första egna veganska märkning.Den är enkel och tydlig för konsumenter som inte vill äta livsmedelmed animaliska ingredienser.Med hjälp av denna App kan du på ettenkelt sätt kontrollera om produkter som ännu saknar märkninginnehåller animaliska ingredienser. Allt du behöver göra är att,med hjälp av din mobiltelefon, fotografera streckkoden påproduktens förpackning så söker appen upp information om dessinnehåll i Djurens rätts databas med djurvänliga produkter.Thelabel "100% VEGANSKT®. Approved by Animal Rights" is trademarked,and Sweden's first own vegan labeling. It is simple and clear forconsumers who do not want to eat food with animal ingredients.Usingthis app allows you to easily check for products that have no labelcontaining animal ingredients. All you have to do is, using yourcellphone, photograph the barcode on the product packaging solooking app up information about its contents in the animals' legaldatabase of animal friendly products.

App Information Vegokoll

Djurens Rätt Show More...

Vegokoll 1.5.1 APK
Djurens Rätt
Märkningen "100% VEGANSKT®. Godkänd av Djurens Rätt" ärvarumärkesregistrerad och Sveriges första egna veganska märkning.Den är enkel och tydlig för konsumenter som inte vill äta livsmedelmed animaliska ingredienser.Med hjälp av denna App kan du på ettenkelt sätt kontrollera om produkter som ännu saknar märkninginnehåller animaliska ingredienser. Allt du behöver göra är att,med hjälp av din mobiltelefon, fotografera streckkoden påproduktens förpackning så söker appen upp information om dessinnehåll i Djurens rätts databas med djurvänliga produkter.Thelabel "100% VEGANSKT®. Approved by Animal Rights" is trademarked,and Sweden's first own vegan labeling. It is simple and clear forconsumers who do not want to eat food with animal ingredients.Usingthis app allows you to easily check for products that have no labelcontaining animal ingredients. All you have to do is, using yourcellphone, photograph the barcode on the product packaging solooking app up information about its contents in the animals' legaldatabase of animal friendly products.
Djurvänligt 2.0.0 APK
Djurens Rätt
Djurvänligt är guiden för dig som vill göradjurvänliga val i din vardag.Djur är levande, kännande varelser. Genom att välja pälsfritt,att köpa hygienprodukter som inte är testade på djur och genom attäta vegetariskt eller veganskt gör du enkla djurvänliga val i dinvardag.I appen hittar du de affärer och butiker i Sverige som intesäljer päls, företag som valt att inte testa sina produkter pådjur, alla de spännande vegoprodukter som går att hitta i en vanligmataffär samt vilka företag som erbjuder rabatt till Djurens Rättsmedlemmar. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att hitta något nyttsom du ännu inte provat på. Appen uppdateras kontinuerligt med nyaföretag, märken och produkter. Tipsa oss gärna.Bakom appen står Djurens Rätt, Sveriges största djurrätts- ochdjurskyddsorganisation. Djurens Rätt är en ideell organisation somsedan 1882 arbetet för ett samhälle som respekterar djurensrättigheter. Besök gärna www.djurensratt.se får merinformation.Pet-friendly is the guidefor you who want to make animal-friendly choices in your everydaylife.Animals are living, sentient beings. By choosing fur-free, tobuy hygiene products that are not tested on animals and by eatingvegetarian or vegan, do simple animal-friendly choices in youreveryday life.The app will find the shops and stores in Sweden that do notsell fur, companies that have chosen not test their products onanimals, all of the exciting vegoprodukter that can be found in anysupermarket, and which companies offer discounts for Animal Rightsmembers. Hopefully we can help you find something new that you havenot yet tried. The app is continually updated with new companies,brands, and products. Tell us.This app has Animal Rights Sweden's largest animal rights andanimal welfare organization. Animal Rights is a nonprofitorganization that since 1882 the work for a society that respectsthe rights of animals. Please visit www.djurensratt.se get moreinformation.
Djurvänligt 2.1 2.7.7.39 APK
Djurens Rätt
Djurvänligt är guiden för dig som villgöradjurvänliga val i din vardag.Djur är levande, kännande varelser. Genom att välja pälsfritt,attköpa hygienprodukter som inte är testade på djur och genom attätavegetariskt eller veganskt gör du enkla djurvänliga val idinvardag.I appen hittar du de affärer och butiker i Sverige somintesäljer päls, företag som valt att inte testa sina produkter pådjuroch alla de spännande vegoprodukter som går att hitta i envanligmataffär. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att hitta någotnyttsom du ännu inte provat på. Appen uppdateras kontinuerligt mednyaföretag, märken och produkter. Tipsa oss gärna.Bakom appen står Djurens Rätt, Sveriges största djurrätts-ochdjurskyddsorganisation. Djurens Rätt är en ideell organisationsomsedan 1882 arbetet för ett samhälle som respekterardjurensrättigheter. Besök gärna www.djurensratt.se förmerinformation.Business is the guideforthose who want to make animal-friendly choices in youreverydaylife.Animals are living, sentient beings. By choosing fur-free, tobuyhygiene products that are not tested on animals and byeatingvegetarian or vegan, do simple animal-friendly choices inyoureveryday life.In the app you will find the shops and stores in Sweden thatdonot sell fur, companies that have chosen not to test theirproductson animals and all the exciting vegoprodukter that can befound inany supermarket. Hopefully we can help you find somethingnew thatyou have not yet tried. The app is continually updated withnewcompanies, brands and products. Tell us.This app has Animal Rights Sweden's largest animal rightsandanimal welfare organization. Animal Rights is anonprofitorganization that since 1882 work for a society thatrespects therights of animals. Please visit www.djurensratt.se formoreinformation.
Djurvänligt 2.6 APK
Djurens Rätt
Djurvänligt är guiden för dig som vill göra djurvänliga val i dinvardag. Djur är levande, kännande varelser. Genom att väljapälsfritt, att köpa hygienprodukter som inte är testade på djur ochgenom att äta vegetariskt eller veganskt gör du enkla djurvänligaval i din vardag. I appen hittar du de affärer och butiker iSverige som inte säljer päls, företag som valt att inte testa sinaprodukter på djur och alla de spännande vegoprodukter som går atthitta i en vanlig mataffär. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig atthitta något nytt som du ännu inte provat på. Appen uppdateraskontinuerligt med nya företag, märken och produkter. Tipsa ossgärna. Bakom appen står Djurens Rätt, Sveriges största djurrätts-och djurskyddsorganisation. Djurens Rätt är en ideell organisationsom sedan 1882 arbetet för ett samhälle som respekterar djurensrättigheter. Besök gärna www.djurensratt.se för mer information.Business is the guide for those who want to make animal-friendlychoices in your everyday life. Animals are living, sentient beings.By choosing fur-free, to buy hygiene products that are not testedon animals and by eating vegetarian or vegan, do simpleanimal-friendly choices in your everyday life. In the app you willfind the shops and stores in Sweden that do not sell fur, companiesthat have chosen not to test their products on animals and all theexciting vegoprodukter that can be found in any supermarket.Hopefully we can help you find something new that you have not yettried. The app is continually updated with new companies, brandsand products. Tell us. This app has Animal Rights Sweden's largestanimal rights and animal welfare organization. Animal Rights is anonprofit organization that since 1882 work for a society thatrespects the rights of animals. Please visit www.djurensratt.se formore information.
Loading...