7.1 / January 15, 2019
(4.1/5) (1951)
Loading...

Description

The app combines highly accurate weather forecast for your locationwith a map showing development of weather in a broader area in avery interesting way. This allows you to see where precipitation isgoing to come from or where the wind is blowing from. Theuniqueness of the app comes from the amount of data displayed.Forecast of weather, precipitation, wind, cloud cover, atmosphericpressure, snow cover and other meteorological data for differentaltitudes is available for the whole world. WIND ANIMATION TheVentusky application solves weather displaying in an interestingway. Wind is displayed using streamlines which clearly portray thecontinuous development of weather. Airflow on Earth is always inmotion and the streamlines depict this motion in an amazing way.This makes the interconnection of all atmospheric phenomenaobvious. WEATHER FORECAST Weather forecast for the first three daysis available in the app in one-hour steps. For other days, it’savailable in three-hour steps. Users can also look up sunrise andsunrise times in a given place. WEATHER MODELS Thanks to theVentusky application, visitors get data directly from the numericalmodels that, just a few years ago, were used solely bymeteorologists. The app collects data from the most accuratenumerical models. Besides the well-known data from the American GFSand HRRR models, it also displays data from the Canadian GEM modeland the German COSMO and particular ICON model, which is uniquethanks to its high resolution for the whole world. Two models,EURAD and USRAD, are based on current radar and satellite readings.These models are able to show precisely current precipitation in USand Europe. LIST OF WEATHER MAPS • Temperature (15 levels) •Precipitation (1 hour, 3 hour, long time accumulation) • Radar LISTOF PREMIUM WEATHER MAPS - PAID CONTENT • Wind (16 levels) • Windgusts • Cloud cover (high, middle, low, total) • Snow cover •Humidity • Dew point • Air pressure • CAPE, CIN, LI, Helicity (SRH)• Freezing level • Wave forecast Do you have questions orsuggestions? Please email us at [email protected] Follow us onsocial media • Facebook: https://www.facebook.com/ventusky/ •Twitter: https://twitter.com/Ventuskycom • YouTube:https://www.youtube.com/c/Ventuskycom Visit our website on:https://www.ventusky.com

App Information Ventusky: Weather Maps

 • App Name
  Ventusky: Weather Maps
 • Package Name
  cz.ackee.ventusky
 • Updated
  January 15, 2019
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  7.1
 • Developer
  InMeteo
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  InMeteo, s.r.o. Kotíkovská 1268/75 Plzeň 323 00
 • Google Play Link

Ventusky: Weather Maps Version History

Select Ventusky: Weather Maps Version :
 • 6.0 (858)
 • Ventusky: Weather Maps 6.0 APK File

  Publish Date: 2018 /12/22
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 22.4 MB
  Tested on: (, API: 26)
  File Sha1: da02addf10aea187c5cf7090f65db77d0ff87ec7
  APK Signature: 2e042398e7028cd266b7c6e93c4dba4493753e58

InMeteo Show More...

In-počasí APK
InMeteo
In-počasí je oblíbená česká aplikace, která zobrazí aktuálníteplotu venku a předpověď počasí. V aplikaci naleznete bohatounabídku widgetů zobrazující informace o počasí přímo na ploševašeho mobilního telefonu. Ve widgetech si můžete zobrazit takéaktuální čas nebo svátky a je tedy praktickým rozšířením plochy.Údaje jsou aktualizovány každých 30 minut z husté sítěmeteorologických stanic po celé České republice a odpovídají takvždy skutečným naměřeným hodnotám v daném místě. Widgety na plochuAplikace nabízí celou řadu widgetů na plochu vašeho telefonu (vevelikostech 4x2, 4x1 a 2x1 a také widgety na zamykací obrazovku).Díky widgetům se dozvíte nejen aktuální teplotu venku a předpověďna další dny, ale i aktuální datum, svátek a čas. Největší formátwidgetu zobrazuje hodiny, aktuální teplotu, svátek, datum, počasína dnešní den a aktualitu. Malé widgety zobrazují předpověď na dvadny nebo aktuální teplotu ve vámi zvolené lokalitě. Informace opočasí budete mít vždy po ruce. Předpovědi tvořené českýmimeteorology Předpovědi jsou pravidelně aktualizovány (každých 30minut) a připravovány meteorology z portálu In-počasí. Data proaplikaci tak vznikají přímo v České republice a jsou pravidelněkontrolovány. Aplikace využívá hustou síť meteorologických stanicpo celém našem území. V jejich blízkém okolí se v aplikacizobrazuje aktuální teplota venku na desetinu stupně přesně.Podrobné předpovědi Na 48 hodin dopředu v aplikaci naleznetepodrobné předpovědi po třech hodinách, které nabídnou ucelenýpohled na očekávané počasí v nejbližší době (zahrnují předpověďstavu počasí, teploty, úhrnu srážek a větru). Nechybí samozřejměani předpověď na další dny, ale již jen v souhrnném stavu pro celýden. Numerický model V aplikaci naleznete předpověď srážek, teplota oblačnosti přímo na snímcích z numerického modelu, a to až nanásledujících 6 dní. Nabízí se tak pohled nejen na počasí vezvoleném městě, ale v celé naší republice a blízkém okolí. Snadnotak poznáte, odkud přijdou srážky a kam se případně vydat na výlet.Meteorologické centrum ve vašem telefonu Aplikace se může pochlubitkompletním meteorologickým servisem. Vedle předpovědí nechybí vaplikaci klimatické údaje pro vybrané stanice, přehled rekordů,časy východu a západu Slunce a Měsíce, webové kamery nebo textovépředpovědi. In-weather favorite Czech application that displays thecurrent temperature outside and the weather forecast. In theapplication, you will find a rich selection of widgets displayingweather information right on your desktop to your mobile phone. Thewidget can also display the current time or holidays and istherefore a practical expansion of the area. Data are updated every30 minutes of a dense network of meteorological stations throughoutthe Czech Republic and always correspond to actual measured values​​locally. Widgets on the desktop The application offers a widerange of widgets on the desktop of your phone (in sizes 4x2, 4x1and 2x1, as well as widgets on the lock screen). Thanks widgetswill learn not only the current temperature outside and theforecast for the next few days, but also the current date and timeto feast. The largest widget format displays hours, currenttemperature, the feast, the date, the weather for the day and news.Small widgets display weather for two days or the currenttemperature in your chosen location. Weather information you'llalways have on hand. Forecasts formed Czech meteorologistsForecasts are updated periodically (every 30 minutes) and trainedmeteorologists from the website In-weather. Data for applicationand originate in the Czech Republic and are regularly inspected.The app uses a dense network of weather stations throughout ourterritory. In the vicinity in the application displays the currenttemperature outside tenth of a degree accuracy. Detailed forecast48 hours in advance for detailed predictions after three hours,which offer a comprehensive view of the weather expected in thenear future (forecast includes the weather conditions, temperature,rainfall and wind). There is of course no forecast for the nextdays, but only in the general condition of the day. Numerical modelIn refer to forecast precipitation, temperature and cloud directlyon the pictures of the numerical model, not only for the next 6days. This offers a view of not only the weather for the selectedcity, but throughout our country and the surrounding area. Youeasily recognize where they come rainfall and where possibly go ona trip. Meteorological Center on your phone Application boasts acomplete meteorological service. Besides missing in predictions ofclimate data for selected stations, summary records, the times ofsunrise and sunset and the moon, web cam or text prediction.
Ventusky: Weather Maps 7.1 APK
InMeteo
The app combines highly accurate weather forecast for your locationwith a map showing development of weather in a broader area in avery interesting way. This allows you to see where precipitation isgoing to come from or where the wind is blowing from. Theuniqueness of the app comes from the amount of data displayed.Forecast of weather, precipitation, wind, cloud cover, atmosphericpressure, snow cover and other meteorological data for differentaltitudes is available for the whole world. WIND ANIMATION TheVentusky application solves weather displaying in an interestingway. Wind is displayed using streamlines which clearly portray thecontinuous development of weather. Airflow on Earth is always inmotion and the streamlines depict this motion in an amazing way.This makes the interconnection of all atmospheric phenomenaobvious. WEATHER FORECAST Weather forecast for the first three daysis available in the app in one-hour steps. For other days, it’savailable in three-hour steps. Users can also look up sunrise andsunrise times in a given place. WEATHER MODELS Thanks to theVentusky application, visitors get data directly from the numericalmodels that, just a few years ago, were used solely bymeteorologists. The app collects data from the most accuratenumerical models. Besides the well-known data from the American GFSand HRRR models, it also displays data from the Canadian GEM modeland the German COSMO and particular ICON model, which is uniquethanks to its high resolution for the whole world. Two models,EURAD and USRAD, are based on current radar and satellite readings.These models are able to show precisely current precipitation in USand Europe. LIST OF WEATHER MAPS • Temperature (15 levels) •Precipitation (1 hour, 3 hour, long time accumulation) • Radar LISTOF PREMIUM WEATHER MAPS - PAID CONTENT • Wind (16 levels) • Windgusts • Cloud cover (high, middle, low, total) • Snow cover •Humidity • Dew point • Air pressure • CAPE, CIN, LI, Helicity (SRH)• Freezing level • Wave forecast Do you have questions orsuggestions? Please email us at [email protected] Follow us onsocial media • Facebook: https://www.facebook.com/ventusky/ •Twitter: https://twitter.com/Ventuskycom • YouTube:https://www.youtube.com/c/Ventuskycom Visit our website on:https://www.ventusky.com
Wetterradar AT 0.9.1 APK
InMeteo
Mit der Wetterradar-Anwendung können Sie den aktuellen Niederschlagin Österreich und der näheren Umgebung beobachten. So können Sieselbst sehen, wann und wo es in den nächsten Stunden regnet oderschneit. Der aktuelle Niederschlag ist auf der Karte verzeichnet.Die Auflösung beträgt bis zu 1 km.With the weather radarapplication, you can watch the current precipitation in Austria andthe surrounding area. So you can see where and when it rains orsnows in the next few hours even. The current rainfall is marked onthe map. The resolution is up to 1 km.
Meteoradar In-počasí 1.1.3 APK
InMeteo
Mezi hlavní funkce patří zobrazení aktuálních srážek nad ČR (tzv.radarových snímků). Poznáte tak, kde aktuálně prší nebo sněží.Aplikace je dobrým pomocníkem na vaše cesty a výlety.V dalšíchvrstvách můžete zobrazit teploty z meteostanic v ČR nebo zprávy oaktuálním počasí od uživatelů serveru www.In-Pocasi.cz.Aplikaceumožňuje zasílat informace o počasí ve vaší lokalitě. Pokud se uvás vyskytuje například silná bouřka, stačí v aplikaci vytvořithlášení o počasí, které si následně přečtou stovky lidí. Přidatmůžete aktuální fotografii či popis počasí. Ostatní lidi takvarujete před nepříznivým počasím, které panuje ve vašem městě apravděpodobně zasáhne i další.Srážky a jejich předpověď(radar)Aplikace na mapě zobrazí aktuální srážky nad Českem aNěmeckem s přesností až 1 km. Nechybí ani předpověď jejich vývojena následující hodinu. Přesně tak poznáte, kdy přeháňka dorazípřímo do vašeho města.Údaje z meteostanicNa mapě jsou dostupnéúdaje z více než 100 meteorologických stanic. Meteorologickéstanice zaznamenávají teplotu, vítr, srážky ale i vlhkost nebo tlakvzduchu.BleskyV případě bouřek aplikace zobrazí i místa, kde uhodilblesk. Na základě radarového snímku potom poznáte, jak se budebouřka nadále vyvíjet.MeteozprávyAplikace zobrazuje informace opočasí přímo od uživatelů, kteří sledují počasí v danýchmístech.Přidávejte informace o počasíAplikace umožňuje zasílatinformace o počasí ve vaší lokalitě. Pokud se u vás vyskytujenapříklad silná bouřka, stačí v aplikaci vytvořit hlášení o počasí,které si následně přečtou stovky lidí. Ostatní lidi tak varujetepřed nepříznivým počasím, které panuje ve vašem městě apravděpodobně zasáhne i další.http://www.in-pocasi.cz/aplikace/meteomapy.phpThe main featuresinclude display of actual rainfall over the Czech Republic (ie.Radar images). You will know where actually raining or snowing. Theapplication is a good helper for your trips and excursions.In otherlayers you can display the temperature of meteorological stationsin the Czech Republic or message about the current weather fromserver users www.In-Pocasi.cz.This application allows you to sendinformation about the weather in your location. If you aresuffering from a bad thunderstorm example, just in the applicationto create a weather report, which then read by hundreds of people.Add your current photo or description of the weather. Other peopleand warns against inclement weather that prevails in your town, andis likely to reach even further. Precipitation and weather (radar)Applications on the map displays the current rainfall over theCzech Republic and Germany with an accuracy of 1 km. There is alsoa prediction of their development to the next hour. Exactly knowwhen showers arrive directly to your city. Data from weatherstations The map data are available from more than 100 weatherstations. Meteorological stations record the temperature, wind,precipitation as well as humidity or air pressure. Flash In thecase of storms and the application displays the place wherelightning struck. Based on the radar picture then you will know howthe storm will continue to evolve. Meteozprávy The applicationdisplays weather information directly from users who monitor theweather in these locations. Add weather information Thisapplication allows you to send information about the weather inyour location. If you are suffering from a bad thunderstormexample, just in the application to create a weather report, whichthen read by hundreds of people. Other people and warns againstinclement weather that prevails in your town, and is likely toreach evenfurther. http://www.in-pocasi.cz/aplikace/meteomapy.php
Loading...