1.1.21 / August 9, 2017
(5.0/5) (2)

Description

viewConnect is a mobile platform that enables you an offlinecontent presentation. Thanks to viewConnect the presentations aredownloaded automatically and are updated while we are online.ViewConnect has been created using our long-term experience withpharmaceutical business. The application is user friendly, itselegant graphic design makes working with it more pleasant.ViewConnect is a perfect tool for Medical Representatives work.Thecurrent version is a basic release. New CLM modules are developedat the moment, which will enhance the functionality of theplatform.For more information, contact us at contact@viewconnect.eu

App Information viewConnect

 • App Name
  viewConnect
 • Package Name
  pl.lasoft.viewconnect
 • Updated
  August 9, 2017
 • File Size
  3.2M
 • Requires Android
  Android 3.2 and up
 • Version
  1.1.21
 • Developer
  Lasoft
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Lasoft Plac Szczepański 8/210 31-011 Kraków
 • Google Play Link
Lasoft Show More...
Food Trucker 1.0.3 APK
Lasoft
Foodtrucker is an application which helps you find the nearest foodtrucks and how to reach them. Every food truck has it’sdescription, the menu and contact informations. For yourconvinience, there are also other users’ comments and ratings tobetter describe and evaluate the food. The "eat here" feature letsyou check in at specified place and tell your friends that youtaste the specialities of particular food truck. The most popularfood trucks feature will suggest which ones are the most acclaimedby the users. Thanks to a personalized list of your favorite foodtrucks you can keep track of their current location. Some places,especially for users of the Foodtrucker app, may prepare discountsand promotions. If you want to submit your food truck to the app,please contact us at info@foodtrucker.pl.
3xCop 1.1 APK
Lasoft
Aplikacja przeznaczona jest dla pacjentów, którym lekarz przepisałlek Copaxone 40 mg/ml, dawkowany trzy razy w tygodniu.Theapplication is designed for patients who have been prescribed thedrug Copaxone 40 mg / ml dosed three times a week.
viewConnect 1.1.21 APK
Lasoft
viewConnect is a mobile platform that enables you an offlinecontent presentation. Thanks to viewConnect the presentations aredownloaded automatically and are updated while we are online.ViewConnect has been created using our long-term experience withpharmaceutical business. The application is user friendly, itselegant graphic design makes working with it more pleasant.ViewConnect is a perfect tool for Medical Representatives work.Thecurrent version is a basic release. New CLM modules are developedat the moment, which will enhance the functionality of theplatform.For more information, contact us at contact@viewconnect.eu
Alleluja 1.1.2 APK
Lasoft
Aplikacja jest propozycją modlitwy codziennej, zaczerpniętej zmodlitewnika, którym na co dzień posługują się zmartwychwstańcy.Mamy zatem propozycje modlitw w rytmie dnia: porannych,południowych, wieczornych, przy posiłkach; rozmyślania opartego napropozycjach o. Semenenki CR współzałożyciela zgromadzenia i o.Jełowickiego CR spowiednika Chopina. Niezwykle cenne wydają sięmodlitwy w rożnych potrzebach, umacniające wspólnotę, odnawiająceducha, gdzie znaleźć można propozycję m.in. rachunkusumienia.Aplikacja nie jest skierowana tylko dla członkówzgromadzenia, czy braci zewnętrznych, ale jest dla każdego kto dążydo osobistego zmartwychwstania. Zamieszczone KonstytucjeZgromadzenia, czyli podstawowy dokument funkcjonowania i sposobudziałania zgromadzenia, jest zaproszeniem do odkrywania naszejwspólnoty, charyzmatu zgromadzenia, duchowości oraz misji. Poprzezcodzienny kalendarz i podane w nim intencje prosimy również otowarzyszenie nam, byśmy wiernie służyli ZmartwychwstałemuPanu.„Należy więc stale głosić, że Bóg jest większy w swej dobrocii miłosierdziu niż wszystkie nasze przewinienia... Jeżelistworzenia mogą do tego stopnia zająć wszystkie władze duszy to cosię stanie, gdy zwróci się wszystkie swe myśli do Tego, który jestsamą Miłością, miłością doskonałą, jaką mamy się radować przez całąwieczność”(Bogdan Jański)The application is a proposal for dailyprayer, taken from the prayer book, which every day speak of theResurrection. We have therefore proposed prayers in the rhythm ofthe day: morning, southern evening, at meals; speculation based onthe proposals of. Semenenko CR co-founder of the congregation andabout. Jełowicki CR confessor Chopin. Extremely valuable seemprayers in different needs, empowering the community, renewing thespirit, where you can find a proposal, among others, examination ofconscience.The application is not addressed only to members of thecongregation, the brothers outside, but for everyone who strivesfor personal resurrection. Posted Constitutions of theCongregation, which is the basic document the functioning andoperation of the congregation, is an invitation to explore ourcommunity, the charism of the congregation, spirituality andmission.Through daily calendar and given its intentions please alsoaccompany us to faithfully serve the Risen Lord."We shouldtherefore continue to proclaim that God is greater in His goodnessand mercy than all our transgressions ... If you can create so muchtake care of all the faculties of the soul is what happens when heturns all his thoughts to the One who is Love itself , perfectlove, we have to rejoice for all eternity "(Bogdan Jański)
Slide Photo Puzzle 1.0.10 APK
Lasoft
In our game Slide Photo Puzzle you cansolvethe puzzle with many included pictures, you can take yourownpicture from gallery or camera. Jigsaw puzzle is offeringnicegraphics experiences.Game for children and adults.- 4 difficulty levels- highscore rankingsJoin now and Try to beat the scores!
Rachunek Sumienia 1.0.0 APK
Lasoft
Rachunek Sumienia to aplikacja wspierająca wiernych w przygotowaniusię do Sakramentu pokuty. Właściwie i szczerze wykonany rachuneksumienia jest jednym z warunków dobrej spowiedzi, prowadzi dorefleksji nad postępowaniem i nad obecnością Boga w codziennymżyciu.Aplikacja zawiera rachunek sumienia dla dzieci, młodzieży,dorosłych, a także, dlażyjących w duchowości zmartwychwstańczej,konsekrowanych, księży, oraz dlamłodych małżeństw, prawników,biznesmenów, pracujących z chorymi iniesakramentalnych. Zawierarównież opis obrzędu spowiedzi oraz modlitwy jejtowarzyszące, naukiKatechizmu Kościoła Katolickiego mówiące o Sakramenciepokuty, atakże zbiór innych podstawowych modlitw katolickich.Wymienioneelementy stanowią podpowiedzi i pomoc w dążeniu dopojednania z Bogiem, wdrodze do Zbawienia.Examination of Conscienceis an application that supports the faithful to prepare for theSacrament of Penance. Properly and honestly made self-examinationis a prerequisite for a good confession leads to reflection on theproceedings and the presence of God in everyday life.Theapplication includes an examination of conscience for children,adolescents, adults, and also forliving in Resurrectionspirituality, consecrated, priests, and for theyoung couples,lawyers, businessmen, working with the sick andnon-sacramental. Italso includes a description of the rite of confession and prayeritThe accompanying study of the Catechism of the Catholic Churchspeak of the SacramentPenance, as well as other basic set ofCatholic prayers. Theseelements are hints and help in the pursuitof reconciliation with God inthe way to salvation.
com.autopartner.maxserwis 1.0.17 APK
Lasoft
Aplikacja MaXserwis umożliwia użytkownikom pojazdów gromadzeniedanych na temat serwisu i bieżącej eksploatacji użytkowanych przeznich pojazdów. Użytkownik aplikacji zyskuje szybki dostęp do danycho swoim samochodzie: historii dokonanych napraw, historii tankowańi raportu spalania, historii wydatków eksploatacyjnych, informacjio terminie wygaśnięcia przeglądu technicznego i ubezpieczenia OC.Niezwykle przydatną funkcjonalnością jest też wyszukiwarkawarsztatów należących do sieci MaXserwis! The application allowsusers to MaXserwis vehicles to collect data on services and ongoingoperation of vehicles used by them. Application user gains quickaccess to data about your car: history made repairs, refueling andhistory report combustion history of operating expenses,information on the expiry review of the technical and liabilityinsurance. A useful feature is a search engine workshops belongingto the network MaXserwis!
viewConference 1.1.44 APK
Lasoft
It is an unique tool that offers quick and easy access to allnecessary information regarding your conference. Thanks to it youcan easily access its program, speakers, conference venue plan,maps, nearby restaurants, hotels and many more. The application isa complex and at the same time uncomplicated, integrated system ofcommunication with other conference’s Attendees. It gives thepossibility to chat with other participants, take part in thediscussion panel, post photos and connect with social media. Inaddition, the Participant may participate in quizzes and surveysand download materials and presentations. The innovative structureand transparent design of the application make it easy to navigatethrough it, allowing the use of its wide features. Are you lookingfor a modern tool to promote your event/conference? Would you liketo engage your Attendees and create an extraordinary atmosphere?Try out viewConference. Get in touch with us and get an offertailored to your needs. The application is created in cooperationwith WEBSKA Leila Gabteni. http://www.viewconference.eu
Loading...