2.0.1 / July 7, 2016
(4.4/5) (11)
Loading...

Description

Az embereket régóta foglalkoztatja az időutazás gondolata. Mindenkielgondolkodott már azon, milyen lehetett a középkori élet, hogyanéltek az akkori emberek. A Pazirik Kft. által fejlesztettalkalmazás segítségével most a rekonstruált terek a szemünk előttelevenednek meg. A virtuális időutazás alkalmazás a mai digitálistudomány legmodernebb eszközei segítségével repít minket vissza amúltba és tárja elénk a sosem látott, szemet gyönyörködtetővárrekonstrukciót. Éld át te is, hogyan nézhetett ki az Egri vár.Mindezt hogyan? A válasz: Virtuális Időutazás. Lásd aláthatatlant!People long been concerned with the idea of ​​timetravel. Everyone's already thought about what it was like inmedieval life, how people lived at that time. Developed by PazirikKft. You can now use the reconstructed spaces come to life beforeour eyes. The virtual time travel application in today's digitaltools using the latest science takes us back to the past andreveals the never seen eye-catching várrekonstrukciót. Feel you howlooked like the Castle of Eger. But how? Answer: Virtual timetravel. See the invisible!

App Information Virtuális Időutazás - Eger

 • App Name
  Virtuális Időutazás - Eger
 • Package Name
  com.pazirik.virtualtour.eger
 • Updated
  July 7, 2016
 • File Size
  89M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  2.0.1
 • Developer
  Pazirik Ltd.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Pazirik Ltd. Show More...

KockaPalota AR 1.1 APK
Pazirik Ltd.
Az Augmented Reality alkalmazás segítségével okostelefonodon vagytableteden életre keltheted az AR kártyákhoz tartozó LEGO figurákat(az ún. kiterjesztett valóságot). Az alkalmazás elindítása utánfókuszálj készülékeddel az AR kártya képes felére, ahol a figuraarca látható és a kártyához tartozó modell máris megjelenikkészüléked kijelzőjén. A modell forgatásához, közelítéséhez mozgasdaz AR kártyát a kívánt távolságba és szögbe!Az eredeti AR kártyákata KockaPalotában találod: http://kockapalota.hu , vagy letöltheteda következőlinkeken:http://goo.gl/2HXAVKhttp://goo.gl/EsZlgphttp://goo.gl/uqxHvIhttp://goo.gl/rBSW3Dhttp://goo.gl/T2UuFbTheAugmented Reality application using a smart phone or on yourtableteden revitalized the AR cards for your LEGO figurines (the.Augmented Reality). After launching the applicationkészülékeddel keep the focus on the AR card on the half where youcan see the figure's face and model of the card you'll appearon-screen prompts.To rotate the model, the move towards an AR cardinto the distance and angle!The original AR cards to find the cubePalace: http://kockapalota.hu, or you can download the followinglinks:http://goo.gl/2HXAVKhttp://goo.gl/EsZlgphttp://goo.gl/uqxHvIhttp://goo.gl/rBSW3Dhttp://goo.gl/T2UuFb
Kerékpáros Baranya 1.0.0 APK
Pazirik Ltd.
Kedves Vendégünk! Örömmel nyújtjuk át Baranya megye első kerékpárosmobilalkalmazását, amely az Ős-Dráva kerékpárút Dráva-mentitérségében nyújt segítséget és hasznos információkat a Harkány –Barcs útvonal mentén. Az alkalmazás nem csak a kerékpártúrán, kinna terepen nyújthat segítséget az eligazodásban, hanem az előzetestervezésben is. A digitális térkép mellett az útvonal környezetébenfelfedezésre váró ormánsági értékek, kincsek is megtalálhatóakcsakúgy, mint az országosan is egyedülálló közösségi és turisztikaikerékpár-kölcsönzési hálózat 5 dokkoló állomása, illetve a többmint 110 km-es túraútvonal mentén telepített 12 db kerékpárospihenőhely. Az alkalmazás problémamentes működéséhez 45 MB tárhelyszükséges.Az alkalmazással kapcsolatos észrevételeket azinfo@kerekparosbaranya.hu e-mail címre várjuk.Élményekben gazdagtekerést kívánunk:Baranya Megyei ÖnkormányzatA City eBike kölcsönzőrendszerrel kapcsolatos információk az üzemeltető alábbielérhetőségein találhatóak:City eBikewww.cityebike.huTel: +36 306506945hello@cityebike.huDear guest! We are happy to providecycling through Baranja County first mobile application, which isthe big-Drava Drava cycle path provides useful information aboutthe region and help Harkany - Mortar along the route. Theapplication not only in cycling, out in the field, provide supportto the orientation, but also of the preliminary design. In additionto the digital map of the vicinity of the route to be discoveredOrmánság values, treasures can be found, as well as the countryalso deployed a unique community and tourist bike rental network 5docking station, as well as more than 110 km of hiking trails alongwith 12 cyclists furniture. 45 MB of disk space required forthe smooth operation of the application.Comments on the applicationare welcome info@kerekparosbaranya.hu the e-mail address.We wishyou eventful pedaling:Baranja CountyInformation about the CityEbike rental availabilities below the operating system willfind:City Ebikewww.cityebike.huTel: +36 306506945hello@cityebike.hu
Circuitul Bisericilor Medieval 1.0.2 APK
Pazirik Ltd.
Biserica medievală a fost modul de a aborda drumul tematic, carevrea să familiarizează în profunzime pe cei interesaţi, uniculpatrimoniu cultural şi religios în Bazinul Carpatic. Acest drumtematic este destinat să prezinte patrimoniul ecleziastic medievalîn Nord-Vestul Ungariei, Transcarpatia şi Nordul Partiumului, careodată era să formeze o întreagă regiune istorică. Drumul careposedă comune rădăcini istorice, din punct de vedere geografic,trece prin judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, judeţul SatuMare din România, şi Transcarpatia din Ucraina. Bisericilemedievale din Transcarpatica, formează graniţa Estică pentrucreştinismul Occidental. Aici se termină gotica, şi începe țarabiserici din lemn și a Bisericii Ortodoxe. Istoria turbulentă aTranscarpatiei era şi istoria zbuciumată a bisericii. Multe dintreele au fost distruse după invazia mongolă, și după aparițiaReformei au fost luate de Protestanţi. Multe dintre ele au fostarse în lupta de libertate a epoci, în perioada sovietică, în multecazuri casele lui Dumnezeu au fost transformate în muzee ateiste.Pentru astăzi timpul şi istoria s-a relaxat, și patrimoniulbisericesc a devenit o atracție turistică.Cu ajutorul aplicaţieiinteractive "Circuitul Bisericilor Medievale" puteţi aflainformaţii despre destinaţiile turistice aflate pe rutacircuitului. Locaţiile mai însemnate sunt prezentate prin materialescrise şi prin imagini, respectiv în unele cazuri prin conţinuturiaudiovizuale. Aplicaţia se poate descărca gratuit în versiuni înlimba maghiară, engleză şi română.The medieval church was how todeal with thematic way, who wants to thoroughly familiarize thoseinterested, the only cultural and religious heritage in theCarpathian Basin. This road is intended to present thematicmedieval ecclesiastical heritage in North-West Hungary,Transcarpathia and Northern Partium, which was once the historicalregion to form a whole. The road has common historical roots ofgeographically passes through Szabolcs-Szatmár-Bereg in Hungary,Satu Mare in Romania, and Transcarpathia in Ukraine. Transcarpaticamedieval churches, forms the eastern border to WesternChristianity. Here ends Gothic wooden churches and begin countryand the Orthodox Church. The history of Transcarpathia wasturbulent and tumultuous history of the church. Many of them weredestroyed by the Mongol invasion, and after emergence were takenProtestant Reformation. Many of them were burned in the fight forfreedom of the era, in Soviet times, in many cases God's houseswere transformed into museums atheist. For today's relaxed time andhistory, and religious heritage has become a touristattraction.With interactive application "Medieval Churches Circuit"you can find information about tourist destinations located on thecircuit route. Most important locations are presented in writtenmaterial and images that in some cases by audiovisual content. Theapplication can download the free versions in Hungarian, Englishand Romanian.
Circuitul Bisericilor Partium 1.0.4 APK
Pazirik Ltd.
Sub denumirea “Circuitul Bisericilor Medievale” a fost înfiinţat uncircuit turistic tematic ce îşi propune să ofere celor interesaţiinformaţii detaliate despre moştenirea culturală şi religioasăunică, păstrată în Bazinul Carpatic. Acest circuit este menit săprezinte moştenirea ecleziastică medievală a unei regiuni formatedin Ungaria de nord-est, Transcarpatia şi partea nordică ateritoriului numit Partium. Circuitul parcurge obiective dinjudeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, judeţul Satu Mare dinRomânia şi regiunea Transcarpatia din Ucraina, teritorii strânslegate de rădăcinile istoriei comune. Monumentele şi locurilememoriale din colţul nord-vestic al teritoriului numit Partium, cupuţine excepţii nu sunt considerate printre cele mai cunoscutedestinaţii turistice, deşi valorile lor artistice şi culturale armerita pe bună dreptate un interes mai ridicat. Pe lângă casteleruinate sau restaurate exemplar, ce poartă urmele diferitelor epocişi stiluri, alături de locurile memoriale ale unor personalităţicelebre ale literaturii, un grup important al obiectivelorturistice este format din vestigiile moştenirii medievaleecleziastice: biserici predominant reformate din satele şi fosteleorașe-târg. Traseul sătmărean al circuitului leagă opt bisericimedievale, în care au fost amenajate expoziţii permanente sau potfi accesate prezentări despre istoria acestor monumente, despredestinele parohiilor şi moştenirea materială păstrată. Cu ajutorulaplicaţiei interactive "Circuitul Bisericilor Medievale" puteţiafla informaţii despre destinaţiile turistice aflate pe rutacircuitului. Locaţiile mai însemnate sunt prezentate prin materialescrise şi prin imagini, respectiv în unele cazuri prin conţinuturiaudiovizuale. Aplicaţia se poate descărca gratuit în versiuni înlimba maghiară, engleză şi română.Conţinutul acestei aplicații nureprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.Underthe name "Circuit Medieval Churches" was established thematictourist circuit which aims to provide those interested in detailedinformation about the unique cultural and religious heritage,preserved in the Carpathian Basin. This circuit is designed toprovide medieval ecclesiastical heritage of a region consisting ofnortheastern Hungary, Transcarpathia and the northern part of theterritory called Partium. The circuit through goals fromSzabolcs-Szatmár-Bereg in Hungary, Satu Mare County in Romania andthe Transcarpathian region of Ukraine, territories closely relatedto the common history roots.Monuments and memorial sites in thenorthwestern corner of the territory called Partium, with fewexceptions are considered among the most popular touristdestinations, although their artistic and cultural values ​​rightlydeserves a higher interest. In addition to ruined castles orrestored copy, bearing traces of different eras and styles, alongwith famous personalities memorial places of literature, animportant group of sightseeing consists of the remains of medievalecclesiastical heritage: predominantly reformed churches in thevillages and former city- fair. Satu Mare circuit route linkingeight medieval churches, which were arranged in permanentexhibitions or presentations can be accessed on the history ofthese monuments, about destiny parishes and material heritagepreserved.With interactive application "Medieval Churches Circuit"you can find information about tourist destinations located on thecircuit route. Most important locations are presented in writtenmaterial and images that in some cases by audiovisual content. Theapplication can download the free versions in Hungarian, Englishand Romanian.The content of this application does not necessarilyrepresent the official position of the European Union.
Heritage Tour of Partium 1.0.4 APK
Pazirik Ltd.
The Route of Medieval Churches is the name of the thematic routedesigned with the intention of thoroughly familiarising interestedtourists with a unique religious and cultural heritage found in theCarpathian Basin.This thematic route was created with the purposeof presenting the medieval ecclesiastical heritage of threegeographical units, which previously formed a historical region inthe past: Northeast Hungary, Kárpátalja (Subcarpathia) and thenorthern area of the region called Partium. The route crossesSzabolcs-Szatmár-Bereg county in Hungary, Satu Mare county inRomania and Transcarpathia in Ukraine. A web of common historicalroots ties together these three administrative units. Thehistorical monuments and memorials located in the north-westernpart of Partium with few exceptions do not belong to the mostwell-known tourist attractions, however from artistic andhistorical point of view, they would deserve a more increasedattention. Besides the ruinous or exemplarily refurbished castlesfeaturing modifications made in different historical periods andthe memorials of the famous representatives of literary history,the mainly protestant churches in villages and former countrytowns, featuring medieval ecclesiastical heritage, create asignificant part of the region’s tourist attractions. A part ofthis tour crosses Satu Mare county including eight medievalchurches located here, providing regular exhibitions andpresentation for the visitors in order to find out more about thehistory of the churchs’ construction, the destiny of theircongregations and their relics.The Route of Medieval Churchesinteractive application helps you to find out more about thetourist attractions along this thematic route. The user of thisapplication can find written, visual and in several casesaudio-visual contents about these particular locations. Theapplication can be downloaded for free, available in Hungarian,Romanian and English versions.The content of this application doesnot necessarily represent the official position of the EuropeanUnion.
Régészeti Pillanatképek AR 1.0 APK
Pazirik Ltd.
Az alkalmazás a Régészeti Pillanatképek – Ásatásaink legújabbkincsei 2011-2014 című kiállításhoz készült a Szent István KirályMúzeum megbízásából.Az Augmented Reality alkalmazás segítségévelokostelefonján vagy tabletjén megjelenítheti az AR kártyáhoztartozó tárgyakat (az ún. kiterjesztett valóságot).A programelindítása után fókuszáljon a kiállításban elhelyezett AR kártyáraés az adott tárgy máris megjelenik készüléke kijelzőjén 3D-ben. Atárgy forgatásához, közelítéséhez mozgassa okostelefonját vagytabletjét a kívánt távolságba, szögbe.The application of theArchaeological Screenshots - recent excavations made by the2011-2014 exhibition Treasures of King St. Stephen Museumbehalf.The Augmented Reality application by using your smartphoneor tabletjén display objects within the AR card (the so-called.Augmented Reality).After starting the program to focus on the ARcard and placed on exhibition, the object will be displayed in thedisplay device in 3D.The object to rotate, move approximationsmartphone or tabletjét the desired distance, angle.
Regéci vár - Időutazás 1.0.2 APK
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja az időutazás gondolata. Mindenkielgondolkodott már azon, milyen lehetett a középkori élet, hogyanéltek az akkori emberek. A Pazirik Kft. által fejlesztettalkalmazás segítségével most a rekonstruált terek a szemünk előttelevenednek meg. A virtuális időutazás alkalmazás a mai digitálistudomány legmodernebb eszközei segítségével repít minket vissza amúltba és tárja elénk a sosem látott, szemet gyönyörködtetővárrekonstrukciót. Éld át te is, hogyan nézhetett ki a regéci vár.Mindezt hogyan? A válasz: Virtuális Időutazás. Lásd aláthatatlant!People long been concerned with the idea of ​​timetravel. Everyone's already thought about what it was like inmedieval life, how people lived at the time. Developed by PazirikLtd. For now using the reconstructed spaces come to life before oureyes. The virtual time travel application in today's digital toolsto modern science takes us back to the past and reveals the neverseen eye-catching várrekonstrukciót. Feel you how Regéc looked likea castle. But how? The answer is: Virtual Time Travel. See theinvisible!
Szigligeti vár - Időutazás 1.0.0 APK
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja az időutazás gondolata. Mindenkielgondolkodott már azon, milyen lehetett a középkori élet, hogyanéltek az akkori emberek. A Pazirik Kft. által fejlesztettalkalmazás segítségével most a rekonstruált terek a szemünk előttelevenednek meg. A virtuális időutazás alkalmazás a mai digitálistudomány legmodernebb eszközei segítségével repít minket vissza amúltba és tárja elénk a sosem látott, szemet gyönyörködtetővárrekonstrukciót. Éld át te is, hogyan nézhetett ki a szigligetivár. Mindezt hogyan? A válasz: Virtuális Időutazás. Lásd aláthatatlant!Alacsony felbontású verzió!People have long beeninterested in the idea of ​​time travel. Everyone thought everwondered what it was like in medieval life, how people lived atthat time. Developed by Pazirik Ltd. application to the nowreconstructed spaces come to life before our eyes. The virtual timetravel use today's digital tools to the most modern science takesus back to the past and reveals a never seen eye-catchingvárrekonstrukciót. Relive you how Szigligeti looked like a castle.But how? Answer: Virtual Time Travel. See the invisible!Low-resversion!
Loading...