1.0 / September 29, 2012
(4.5/5) (130)

Description

This App is a virtual rosary . This app automatically selects theday and Theme of Rosary. This App counts the Hail Mary's as per thetouch. Touch on center of the screen to move forward in Rosary.

App Information Virtual Rosary Catholic

 • App Name
  Virtual Rosary Catholic
 • Package Name
  com.RosaryCatholic
 • Updated
  September 29, 2012
 • File Size
  865k
 • Requires Android
  Android 2.0.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Maria John Paul
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link
Maria John Paul Show More...
Tamil Rosary Catholic 1.2 APK
This app is the Virtual Rosary in Tamil. This app displays theRosary theme in Tamil according to the day(Ex, Saturday - HappyType etc). This app also counts the Hail Mary’s and displays thecomplete prayer till the end.Note:- Users can click on the Prayertext to move the next prayer.
Virtual Rosary Catholic 1.0 APK
This App is a virtual rosary . This app automatically selects theday and Theme of Rosary. This App counts the Hail Mary's as per thetouch. Touch on center of the screen to move forward in Rosary.
Rózsafüzér magyarul Hun Rosary 1.2 APK
"A rózsafüzér (latinul rosarium, más szóval szentolvasó) akatolikus egyházban az imádság egyik közkedvelt formája (illetve azehhez használt eszköz).Formáját tekintve lényege, hogy bizonyosimákat meghatározott számban és sorrendben kell mondani.Arózsafüzér ún. máriás ájtatosság, amely már évszázadok (kb. a 15.század) óta a katolikusok egyik legkedvesebb és legelterjedtebbimádsága.A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásával Isten Anyjáttiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk.A Szentolvasóegy-egy szakaszát "tizednek" nevezzük.A rózsafüzér azimádságnak-elmélkedésnek az a formája, melyet bárki, bárhol, szintebármilyen körülmények között imádkozhat egyedül vagy közösségben. Arózsafüzér Jézus életének sarkalatos pontjairól, a titkokrólvalóelmélkedésre hív!A rózsafüzért imádkozva igen fontos, hogy- atitkot mindig mondjuk az üdvözlégy közepén, hiszen így sokkaljobban tudunk elmélkedni arról,- a titkokról elmélkedjünk! Ennektalán legjobb módja, hogy a tized (Miatyánk) előtt rövidgondolatsorral felelevenítjük Jézusnak és/vagy a Szűzanyának atitokkal kapcsolatos legfontosabb cselekedeteit, azok okát,mozgatórugóját, hogy az így hallott és átgondolt nemes példa hitünknövekedését szolgálhassa.Például „akit érettünk megostoroztak”.Képzeljük magunk elé, amint Jézust ostorral ütlegelik. Ő ezttudatosan vállalta az én bűneimért. Alázattal viselte. Én milyentesti-lelki szenvedést tudok vállalni? Kiért?Javasolt, hogymindenki, aki csak teheti legalább egy tized rózsafüzért mondjon elnaponta hazánkért, Európáért. Legyen naponta öt percünk, hogyelmondhassunk egy tizedet (Miatyánk és tíz Üdvözlégy, Dicsőség ésFatimai fohász). Imádkozzunk, engeszteljünk, ajánljuk fel magunkatés családunkat Jézus és Mária szeplőtelen szívének.""The Rosary (inLatin rosarium, in other words, sacred reading), the CatholicChurch is a popular form of prayer (or the device used forthis).Form is given to certain number of prayers and set out tosay.The so-called rosary. Marian devotion, which had for centuries(approx. 15th century) is one of the nicest and most popularCatholic prayer.The Rosary (Holy Reading) imádkozásával honor theMother of God and our salvation secrets to remember.The HolyReading a section of "tithe" is called.The Rosary is aprayer-meditation is the form which anyone, anywhere, can prayalone or in community with almost any circumstances. The Rosarycardinal points of the life of Jesus, the call to contemplationtitkokrólvaló!The Rosary prayer is very important that- Say thesecret is always in the middle of the hail, because so much more wecan speculate about- Reflect on the secrets! Perhaps the best wayto do that before the tenth (Our Father) short line of thought werecall Jesus and / or related to the Virgin Mary of the mostimportant works of the secret, they cause a driver to the growth ofthought and heard so noble example for their faith.For example, "Ishall kill us." Let's imagine ourselves as Jesus bashing whip. Heknowingly took this for my sins. Worn with humility. I know how totake physical and mental suffering? For whom?It is recommended thatall who can give at least a tenth of a rosary a day for ourcountry, for Europe. Be five minutes a day to tell our stomach atithe (Our Father and ten Hail Marys, Glory and Fatima prayer).Pray engeszteljünk, we offer ourselves and our family of Jesus andImmaculate Heart of Mary. "
Tamil Rosary Updated with Divine Mercy - catholic 1.0 APK
Tamil Catholic rosary app updated with Divine Mercy (3 0clockprayer)
Loading...