1.0.0.0 / April 26, 2016
(3.1/5) ()
Loading...

Description

Visma Accountancydag 2016 app iseeninformatieve map voor bezoekers van dit event op 18 mei 2016.

De app geeft informatie over de locatie en berekent de routevooru. Daarnaast vindt u informatie over het programmaenachtergrondinformatie over de sprekers. Uiteraard ontbreektdenodige productinformatie niet, net als de bedrijfsinformatievanVisma zelf. Gedurende de dag kunt u de app gebruiken omdetwitterfeed te volgen.

App Information Visma Accountancydag 2016

 • App Name
  Visma Accountancydag 2016
 • Package Name
  com.app.p1529HJ
 • Updated
  April 26, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.0.0
 • Developer
  Visma Software B.V.
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Visma Software B.V. Show More...

AccountView Contact 1.4.1 APK
Met AccountView Contact hebt u altijd enoveral toegang tot de gegevens van uw relaties. Bovendien kunt u inde app hun activiteiten op Twitter en LinkedIn volgen. Zo beschiktu altijd over actuele informatie over uw relaties.Mogelijkheden:- Bekijk de meest recente tweets van uw relaties met behulp van deTwitter-integratie.- U kunt bedrijven en contactpersonen vanuit de app direct inAccountView wijzigen of toevoegen.- Betaal openstaande posten via uw directe bankkoppeling.- Bekijk de openstaande posten van elke debiteur en crediteur,inclusief de daaraan gekoppelde documenten van facturen enaanmaningen.- Bekijk de dashboardinformatie uit AccountView.- Te betalen posten selecteren en te versturen via directebankkoppeling.- Draag bladwijzers voor belangrijke presentaties of websitesoveral met u mee.- Zoek in een handomdraai de juiste relatiegegevens in de app, ofzoek op internet meer informatie over bestaande relaties.- Bel, sms of e-mail relaties direct vanuit de app.Vereisten:AccountView Contact is voor iedereen gratis te downloaden. Omgegevens uit uw AccountView Windows-administratie op te halen, moetu beschikken over een licentie die dit mogelijk maakt. Gebruikt uAccountView Go, dan kan uw accountant u meer vertellen over demogelijkheden.Hebt u vragen of opmerkingen? Kijk op http://www.vismasoftware.nlvoor meer informatie. U kunt contact met ons opnemen door eene-mail te sturen naar verkoop@visma.com of te bellen naar 020 3552999.With AccountView contactyou anytime, anywhere access to data of your relationships. Inaddition to the app you can follow their activities on Twitter andLinkedIn. So you always have the latest information about yourcontacts.Opportunities:- See the latest tweets from your contacts using the Twitterintegration.- You can change or add companies and contacts directly from theapp View Account.- Pay your outstanding amounts through direct bank link.- View outstanding items of each debtor and creditor, including therelated documents, invoices and reminders.- Check the dashboard information in AccountView.- Payable select items and send it via direct bank link.- Wear bookmarks wherever you go for important presentations orwebsites.- Find a snap correct contact information in the app, or search theInternet more information on existing relationships.- Call, text or email contacts directly from the app.requirements:Account View Contact can be downloaded free for everyone. Toretrieve data from your AccountView Windows administration, youmust have a license that makes this possible. Use AccountView Go,your accountant can tell you more about the possibilities.If you have questions or comments? Visithttp://www.vismasoftware.nl for more information. You can contactus by sending an email to verkoop@visma.com or call 020 3552999.
AccountView Mobile Scanner APK
Met AccountView Mobile Scanner kunt u foto’smaken van kassabonnen en facturen en deze beschikbaar stellen inAccountView Windows of AccountView Go.Doordat al uw Mobile Scanner-documenten bewaard blijven, kunt u uwbonnen en facturen nooit meer vergeten of kwijtraken en hebt u zealtijd bij de hand. In Accountview Windows of AccountView Go kunt ude documenten vervolgens bekijken en direct gebruiken om eenboeking aan te maken. Het document verschijnt als bijlage bij deboeking, zodat u het altijd kunt terugzien.Vereisten:AccountView Mobile Scanner is voor iedereen gratis te downloaden.Om documenten te kunnen koppelen in AccountView Windows, moet ubeschikken over een licentie die dit mogelijk maakt. Gebruikt uAccountView Go, dan kan uw accountant u meer vertellen over demogelijkheden.Hebt u vragen of opmerkingen? Kijk ophttp://www.vismasoftware.nl voor meer informatie. U kunt contactmet ons opnemen door een e-mail te sturen naarsales@vismasoftware.nl of te bellen naar 020 355 2999.With Account View MobileScanner take pictures of receipts and invoices and make itavailable in Windows or View Account Account View Go.Because you all your Mobile Scanner documents are preserved, yourreceipts and invoices never forget or lose and have them always athand. Allows you to view Windows Account or View Account Go thenreview the documents and used directly to make a booking. Thedocument appears as an annex to the booking, so you can always lookback.Requirements:Account View Mobile Scanner is free to download for everyone. To beable to link in Account View Windows, documents have a license thatmakes this possible. You can use your accountant Accountview Go,tell you more about the possibilities.If you have questions or comments? Visithttp://www.vismasoftware.nl for more information. You can contactus by sending an e-mail to sales@vismasoftware.nl or call 020 3552999.
Visma Accountancydag 2016 1.0.0.0 APK
Visma Accountancydag 2016 app iseeninformatieve map voor bezoekers van dit event op 18 mei 2016.De app geeft informatie over de locatie en berekent de routevooru. Daarnaast vindt u informatie over het programmaenachtergrondinformatie over de sprekers. Uiteraard ontbreektdenodige productinformatie niet, net als de bedrijfsinformatievanVisma zelf. Gedurende de dag kunt u de app gebruiken omdetwitterfeed te volgen.
Visma eAccounting Preview 1.1.0.0 APK
De Visma eAccounting Preview app geefteensnelle indruk van online boekhoudsoftware Visma eAccounting.Indeze app worden alle mogelijkheden weergegeven, van boekhoudentotfacturering en gratis website, webshop, aanvullendemodules,prijzen en extra informatie. Klik er eenvoudigdoorheen.The VismaeAccountingPreview app gives a quick impression of onlineaccounting softwareVisma eAccounting. In this app displays allpossibilities, fromaccounting to billing and free website, webshop, additionalmodules, prices and additional information. Clickit easily throughit.
Loading...