1.1.0 / October 10, 2019
(3.3/5) (1918)
Loading...

Description

Met VISplanner zie je direct op Google Maps kaart waar je met jouwVISpas(sen) wel en niet mag vissen. Er is uitgebreide informatieover het water beschikbaar. Daarnaast zie je eenvoudig waar jehandige visvoorzieningen in de buurt kunt vinden, zoals visstekken,trailerhellingen, visvijvers, en hengelsportzaken. Deze app isbehoorlijk omvangrijk maar hierdoor kun je ook met minder snelleinternetverbindingen overal informatie over alle viswateren vanNederland raadplegen. Je moet dus wel voldoende ruimte op jesmartphone hebben om al deze informatie op te kunnen slaan. Jedownloadt als het ware een interactieve versie van de papierenLijst van Viswateren. De app is in combinatie met de VISpaswettelijk geldig als schriftelijke toestemming. Bugs en problemenlossen we graag op. Mail dan een uitgebreide beschrijving van hetprobleem met je telefoonnummer en het type telefoon wat je gebruiktnaar visplanner@sportvisserijnederland.nl. With VISplanner youimmediately see on Google Maps where you and your VISpas (es) canand can not fish. There is extensive information on the wateravailable. In addition, you can easily see where you can finduseful fishing provisions in the area, such as fishing spots, boatslips, fish ponds, and tackle shops. This app is quite bulky butthis can also with slower Internet connections anywhere accessinformation about all fishing waters in the Netherlands. You musthave enough space on your smartphone to store all this information.You download like an interactive version of the paper List ofFishing Waters. The app is coupled with the VISpas legally validwritten permission. Bugs and problems we like to solve. Mail adetailed description of the problem with your phone number and thetype of phone you use to visplanner@sportvisserijnederland.nl.

App Information VISplanner

VISplanner Version History

Select VISplanner Version :
 • 1.88 (26)
 • 1.88 (26)
 • 1.83 (20)
 • 1.80 (17)
 • 1.79 (16)
 • VISplanner 1.88 APK File

  Publish Date: 2017 /3/9
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 43.2 MB
  Tested on: Android 4.1 (Jelly Bean, API: 16)
  File Sha1: b95be55c40c6e51021586dea4823aa8390d2e9f3
  APK Signature: 415820da4fe670ad8b1006698fb3ef6bd14cc80b
 • VISplanner 1.88 APK File

  Publish Date: 2017 /4/27
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 43.2 MB
  Tested on: Android 4.1 (Jelly Bean, API: 16)
  File Sha1: b95be55c40c6e51021586dea4823aa8390d2e9f3
  APK Signature: 415820da4fe670ad8b1006698fb3ef6bd14cc80b
 • VISplanner 1.83 APK File

  Publish Date: 2016 /8/23
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 38.3 MB
  Tested on: Android 4.1 (Jelly Bean, API: 16)
  File Sha1: 6300f523b51d41ad7260b78f0fa19dd766d17f5c
  APK Signature: 415820da4fe670ad8b1006698fb3ef6bd14cc80b
 • VISplanner 1.80 APK File

  Publish Date: 2016 /5/7
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 38.4 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 2b9246eebd6c7ef674b8f7db478561416feca830
  APK Signature: 415820da4fe670ad8b1006698fb3ef6bd14cc80b
 • VISplanner 1.79 APK File

  Publish Date: 2016 /1/17
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 35.7 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 3825b2143bfe583e007eec997634ddd5fbac76be
  APK Signature: 415820da4fe670ad8b1006698fb3ef6bd14cc80b

Sportvisserij Nederland Show More...

VISplanner 1.1.0 APK
Met VISplanner zie je direct op Google Maps kaart waar je met jouwVISpas(sen) wel en niet mag vissen. Er is uitgebreide informatieover het water beschikbaar. Daarnaast zie je eenvoudig waar jehandige visvoorzieningen in de buurt kunt vinden, zoals visstekken,trailerhellingen, visvijvers, en hengelsportzaken. Deze app isbehoorlijk omvangrijk maar hierdoor kun je ook met minder snelleinternetverbindingen overal informatie over alle viswateren vanNederland raadplegen. Je moet dus wel voldoende ruimte op jesmartphone hebben om al deze informatie op te kunnen slaan. Jedownloadt als het ware een interactieve versie van de papierenLijst van Viswateren. De app is in combinatie met de VISpaswettelijk geldig als schriftelijke toestemming. Bugs en problemenlossen we graag op. Mail dan een uitgebreide beschrijving van hetprobleem met je telefoonnummer en het type telefoon wat je gebruiktnaar visplanner@sportvisserijnederland.nl. With VISplanner youimmediately see on Google Maps where you and your VISpas (es) canand can not fish. There is extensive information on the wateravailable. In addition, you can easily see where you can finduseful fishing provisions in the area, such as fishing spots, boatslips, fish ponds, and tackle shops. This app is quite bulky butthis can also with slower Internet connections anywhere accessinformation about all fishing waters in the Netherlands. You musthave enough space on your smartphone to store all this information.You download like an interactive version of the paper List ofFishing Waters. The app is coupled with the VISpas legally validwritten permission. Bugs and problems we like to solve. Mail adetailed description of the problem with your phone number and thetype of phone you use to visplanner@sportvisserijnederland.nl.
Vissengids 2.5.3 APK
De Vissengids App is een gratis app van de landelijkebelangenvereniging voor sportvissers: Sportvisserij Nederland enhiermee heb je altijd een overzicht van alle Nederlandse vissoortentot je beschikking; in totaal zo’n 170 stuks.  Via diversehandige zoekopties vind je er naast professionele foto’s alles overherkenning, leefwijze, voedsel, gesloten tijden, afmetingen en nogveel meer. Doorzoek ze eenvoudig op alfabet, familie of zoekwoord.Switch eenvoudig tussen zoetwater- en zeevissen. Het kanallemaal.  Belangrijkste functies:  • Alle Nederlandsevissen in hoge resolutie foto's  • Zoetwater- en zeevissendoorzoeken op naam, familienaam of zoekwoord  • Snel eneenvoudig met de determinatiemodule bepalen welke vis je voor jeziet  • Informatie over herkenning, verspreiding, voedsel,leefwijze, wettelijke status, gesloten tijden, maximale grootte enmeer.  Wat voor vis is dit? Meteen checken!  Met deVissengids kun je straks eenvoudig aan de waterkant checken watvoor vis je exact hebt gevangen. Met de zeer eenvoudige maarsuperhandige determinatiesleutel bepaal je binnen een paar secondenprecies welke vis je hebt gevangen. Is het een brasem of kolblei?Een kleine roofblei of alver? Schol of schar? Gul of wijting? Metde Vissengids weet je het direct en 100% zeker! Erg handig voorbijvoorbeeld het vangstenregistratieplatform MijnVISmaat!  DeVissengids is een aanvulling op de succesvolle boekjes ‘DeNederlandse zoetwatervissen’ en ‘Nederlandse Zeevissen’, die ookonline te bekijken zijn. Hij biedt sportvissers, biologen en anderegeïnteresseerden de mogelijkheid om ook via je mobiel vissoorten tebekijken en determineren.  De app wordt in opdracht vanSportvisserij Nederland technisch ontwikkeld door CrossmediaCommunicatiegroep. Meer informatie: www.sportvisserijnederland.nlof www.nederlandsevissen.nl The Fishing Guide App is a free appfrom the national association for anglers: SportvisserijNetherlands and thus you always have an overview of all Dutch fishat your disposal; a total of about 170 pieces. Through variousconvenient search you will find alongside professional photos allabout recognition, lifestyle, food, closed seasons, size and more.Search them easily alphabet, family or keyword. Switch easilybetween freshwater and saltwater fish. Everything is possible. Keyfeatures: • All Dutch fishing in high resolution pictures •Fresh-water and marine fish by searching by name, last name orkeyword • Quick and easy with the identification module determinewhich fish you see before you • Information on identification,distribution, food, lifestyle, legal status, closed seasons,maximum size, and more. What kind of fish is this? Immediatelycheck! The Fishing Guide you can easily check later on thewaterfront what fish you caught exactly. The very simple but superconvenient identification key you determine exactly which fish youcaught within a few seconds. Is it a bream or white bream? A smallasp or bleak? Plaice or dab? Gul or whiting? The Fishing Guide youknow instantly and 100% sure! Very useful for example catchregistration platform MijnVISmaat! The Fishing Guide complementsthe successful books 'The Dutch freshwater fish' and 'Dutch Seafishing', which are also available online. He offers anglers,biologists and other interested parties the possibility to view onyour mobile fish and determination. The app is commissionedSportvisserij Netherlands technically developed by Cross MediaCommunications Group. More information:www.sportvisserijnederland.nl or www.nederlandsevissen.nl
MijnVISmaat 1.6.1 APK
Registreer, deel en analyseer je hengelvangsten. Met MijnVISmaatregistreer je simpel en eenvoudig je vangsten aan de waterkant metje smartphone of tablet. Zo ontstaat je eigen persoonlijkevangstenlogboek en heb je altijd je vangsten in een mooi overzicht.Voeg naast vangstinformatie als locatie, vissoort (er is een mooiekoppeling met de Vissengids van Sportvisserij Nederland), lengte,gewicht, aas en diepte ook foto’s en persoonlijke informatie toe.De voordelen op een rij: * Al je vangstgegevens duidelijk in éénoverzicht * Deel je vangsten direct met je vrienden via socialmedia * Bekijk de visactiviteiten van je vismaten * Uitgebreidepersoonlijke vangststatistieken * Check direct wat er in Nederlandgevangen wordt! voor vragen mail naar info@mijnvismaat.nl Jevangsten kun je eenvoudig delen met je vrienden via de bekendesocial media als Facebook, Hyves en Twitter. Mijn VISmaat is eenechte sportviscommunity: je kunt vismaten uitnodigen, activiteitenvan je vismaten checken, vangsten beoordelen en nog veelmeerRegister, share and analyze your rod catches. With MijnVISmaatyou register you simply and easily catches on the waterfront withyour smartphone or tablet. So you create personal fishing logbookand always have your catch in a nice overview. Add next captureinformation such as location, species (there's a nice link to theFishing Guide Sportvisserij Netherlands), height, weight, bait anddepth also photos and personal information. The advantages at aglance:* All your catch data in a clear overview* Share yourcatches instantly with your friends via social media* Check thefishing activities of your fish size* Extensive personal catchstatistics* Check immediately what is captured in theNetherlands!For questions mail to info@mijnvismaat.nlCatches you,you can easily share with your friends via the famous social medialike Facebook, Hyves and Twitter.My fishing buddy is a realsportviscommunity: you can invite fish size, check activities ofyour fish size, catch rate and more
Stekkie Magazine 1.01 APK
Met de gratis app van het StekkieMagazinebeschikken sportvissers tot 15 jaar altijd overde laatste visverhalen, weetjes, vistips en filmpjes. Stuurjevisverhaal in en doe mee metde prijsvraag!With the free app fromtheHideaway Magazine always have anglers to 15 years onthe last visverhalen, trivia, vistips and movies. Sendyourvisverhaal in and jointhe contest!
Hét Visblad 1.5 APK
Met de app van Hét Visblad beschik jealtijdover een uitgebreid archief aan sportvisartikelen en vistips.Deapp biedt een aantal extra functies, zoals volledig onlinelezen,makkelijk navigeren (en direct kijken) naar video’s,websites,extra fotomateriaal en social media. Meer informatie vindje opwww.hetvisblad.nl.The app Hétfishingmagazine, you always have an extensive archive of sportsfishingarticles and fishing tips. The app offers a number ofadditionalfunctions such as read entirely online, easy to navigate(and lookdirectly) for videos, websites, photographs and additionalsocialmedia. More information can be found onwww.hetvisblad.nl.
Loading...