1.3.1 / April 3, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Kalkulator® is een handig hulpmiddel om de hoeveelheid Magkal ofVitakal te berekenen aan de hand van uw grondmonster. Tevens kanhet worden gebruikt voor de bepaling van uw kalkgift indien u geenrecent grondmonster heeft. De ideale ph-waarde varieert van 5,5 tot6,5. Dit is afhankelijk van de grondsoort, het organischstofgehalte, het slib- of lutumgehalte en natuurlijk de teelt. Tezure of alkalische (pH waarde groter dan 7) grond leidt totopbrengstverlies en veroorzaakt ernstige schade aan de ontwikkelingvan plant en dier. Uitgebreide informatie over de ideale pH-waardeper gewas en grondsoort kunt u vinden op www.vitasol.nl.

App Information Vitasol Kalkulator

 • App Name
  Vitasol Kalkulator
 • Package Name
  nl.doodlesoft.kalkulator
 • Updated
  April 3, 2018
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3.1
 • Developer
  DoodleSoft
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

DoodleSoft Show More...

SKO Kijkcijfer-App 2.4.0 APK
DoodleSoft
Met de gratis SKO Kijkcijfer-App kunt u de kijkcijfers van devoorgaande 14 dagen raadplegen. Bekijk de laatste toplijsten enkijkcijfers van programma’s of zenders met behulp van deze handigeApp. Iedere ochtend worden de volgende kijkcijferrapporten terbeschikking gesteld: *Top 25* Een toplijst van meest bekekenprogramma’s. *Dagrapporten programma’s* Een rapportage vanuitgezonden programma’s met de daarbij behorende kijkcijfers.*Dagrapporten tijdvakken* Een rapportage waarin de kijkcijfers pertijdvak en zender worden getoond. In deze rapporten worden dekijkdichtheid, absolute aantallen en marktaandelen van de doelgroep6+ gepubliceerd. Voor meer kijkcijferrapporten verwijzen we graagnaar www.kijkonderzoek.nl. Op deze website worden onder andere SKOWeb-TV toplijsten en SKO digitaal rapportages gepubliceerd.Daarnaast is er informatie te vinden over de methodologie van hetkijkonderzoek en kunt u via een formulier kijkcijfers aanvragen.***Stichting KijkOnderzoek*** Deze KijkcijferApp wordt gratisaangeboden door Stichting KijkOnderzoek (SKO). StichtingKijkOnderzoek is verantwoordelijk voor het onderzoek naar hetkijkgedrag van de Nederlandse bevolking. SKO controleert enrapporteert de kijkcijfers en zorgt voor aanpassingen en innovatiesin de methode van het kijkonderzoek. ***Voorwaarden*** Deintellectuele eigendomsrechten op de kijkcijfers berusten bij deStichting KijkOnderzoek (‘SKO’), www.kijkonderzoek.nl. Door de SKOKijkcijfer-App te installeren gaat u akkoord met de volgendevoorwaarden. SKO is met betrekking tot het opstellen van dekijkcijfers afhankelijk van derden en geeft geen garantie metbetrekking tot de beschikbaarheid, de inhoud, de juistheid of devolledigheid van de kijkcijfers. SKO is niet aansprakelijk voorvorderingen die verband houden met de kijkcijfers. U mag dekijkcijfers niet hergebruiken of publiceren zonder voorafgaandetoestemming van SKO.With the free App-SKO Media measurement, seethe ratings from the previous 14 days. Check out the latest listsand ratings of programs or channels by using this handy app.Everymorning the following TV ratings reports made available:* Top 25 *Atop list of most watched programs.* Daily reports programs *Areport of broadcast programs with corresponding ratings.* Dailyreports periods *A report detailing the ratings by period andtransmitter are shown.In these reports, the audience, absolutenumbers and market shares of the target 6 + published.For moretelevision audience reports, please refer to www.kijkonderzoek.nl.On this website, including Web TV SKO SKO lists and reportspublished digitally. There is also to be found on the methodologyof the research and look can be requested via a form ratingsinformation.  Audience Research Foundation *** ***ThisKijkcijferApp is provided free by Audience Research Foundation(SKO). Audience Research Foundation is responsible for theinvestigation into the viewing habits of the Dutch population. SKOmonitors and reports the ratings and makes adjustments andinnovations in the method of viewingresearch.  Conditions *** ***The intellectual propertyrights to the ratings held by the Audience Research Foundation(SKO), www.kijkonderzoek.nl. By installing the SKO Mediameasurement-App, you agree to the following terms. SKO is relatedto the preparation of the ratings depend on third parties and makesno warranty as to the availability, content, accuracy orcompleteness of the ratings. SKO is not liable for claims relatedto the ratings. You may not reuse the ratings or published withoutprior permission of SKO.
De Ark Heemskerk 8.675.309 APK
DoodleSoft
Ouders van Stichting Fedra kunnen gebruik maken van de app van deschool waarop hun kind zit om over diverse zaken geïnformeerd teworden.U kunt bijvoorbeeld de jaaragenda raadplegen of de laatstenieuwsbrief lezen. Ook kunt u op eenvoudige wijze contact opnemenmet de school.Als u dit wenst, kunt u via pushmededelingen op dehoogte gehouden worden van belangrijke gebeurtenissen.Deze appwordt beheerd via SocialSchoolCMS.Parents Foundation Fedra can usethe app from the school to which their child is to be informedabout various matters.For example, consult the calendar year, orread the latest newsletter. Also, you can easily contact theschool.If you wish, you can be informed via push notifications ofimportant events.This app is managed by SocialSchoolCMS.
De Lunetten 5.0.1.1 APK
DoodleSoft
Ouders van Stichting Fedra kunnen gebruik maken van de app van deLunetten om over diverse zaken geïnformeerd te worden. U kuntbijvoorbeeld de jaaragenda raadplegen of de laatste nieuwsbrieflezen. Ook kunt u op eenvoudige wijze contact opnemen met deschool. Als u dit wenst, kunt u via pushmededelingen op de hoogtegehouden worden van belangrijke gebeurtenissen. Deze app wordtbeheerd via SocialSchoolCMS.
De Bethelschool 5.0.1.1 APK
DoodleSoft
Ouders van Stichting Fedra kunnen gebruik maken van de app van deBethelschool om over diverse zaken geïnformeerd te worden. U kuntbijvoorbeeld de jaaragenda raadplegen of de laatste nieuwsbrieflezen. Ook kunt u op eenvoudige wijze contact opnemen met deschool. Als u dit wenst, kunt u via pushmededelingen op de hoogtegehouden worden van belangrijke gebeurtenissen. Deze app wordtbeheerd via SocialSchoolCMS.
Vitasol Kalkulator 1.3.1 APK
DoodleSoft
Kalkulator® is een handig hulpmiddel om de hoeveelheid Magkal ofVitakal te berekenen aan de hand van uw grondmonster. Tevens kanhet worden gebruikt voor de bepaling van uw kalkgift indien u geenrecent grondmonster heeft. De ideale ph-waarde varieert van 5,5 tot6,5. Dit is afhankelijk van de grondsoort, het organischstofgehalte, het slib- of lutumgehalte en natuurlijk de teelt. Tezure of alkalische (pH waarde groter dan 7) grond leidt totopbrengstverlies en veroorzaakt ernstige schade aan de ontwikkelingvan plant en dier. Uitgebreide informatie over de ideale pH-waardeper gewas en grondsoort kunt u vinden op www.vitasol.nl.
Looopings 3.0.6 APK
DoodleSoft
Looopings.nl (met 3 o's) is de bekendste enmeest toonaangevende pretparksite van Nederland en België. Webrengen opvallend nieuws uit de wereld van Europese pretparken enattracties. En vanaf nu hebben we ook een app.Looopings.nl (with 3 o's)is the most famous and leading theme park site in the Netherlandsand Belgium. We bring notable news from the world of European themeparks and attractions. And now we have an app.
Berlage Lyceum 5.0 APK
DoodleSoft
Dit is de officiële app van het Berlage Lyceum. In de app vind jeonder andere mededelingen, nieuwsbrieven en de jaaragenda.This isthe official app of the Berlage Lyceum. In the app you will find,among other announcements, newsletters and annual calendar.
Young Art Festival 8.1.1 APK
DoodleSoft
Young Art Festival vindt dit jaar plaats op 20 en 21 juli inBeverwijk. Download deze app om op de hoogte te blijven van allesrondom het festival.Young Art Festival will take place on 20 andJuly 21 in Beverwijk. Download this app to stay on top ofeverything around the festival.
Loading...