/ June 30, 2017
(3.4/5) (7)

Description

Vanaf 27 juni kunnen zorgaanbiedersengemeenten snel, makkelijk en veilig Wmo- enJeugdzorg-berichtenversturen en ontvangen. Dit kan met dezogenaamde Berichtenapp iWmoen iJw (beschikbaar via de Appstore ende Playstore) of via eeninternetbrowser(berichtenapp.vng.nl).

De VNG heeft de berichtenapp ontwikkeld om kleinere gemeentenenaanbieders te helpen, ervaring op te doen met het gebruik vanappsin het sociaal domein en om invulling te geven aan hetjeugd-ggzconvenant. Met deze nieuwe app wil men we kijken of:

- de informatievoorziening drastisch vereenvoudigd kanworden;
- apps in het sociaal domein verder geïntroduceerdkunnenworden;
- deze vorm van applicaties ontwikkelen gebruiksvriendelijker isenimplementatiekosten kan besparen.
‘Plug & Play’ in het Sociaal Domein

De VNG wil met de introductie van de app de beweging in gangzettenom softwareontwikkeling te laten verschuiven vanberichtenverkeernaar daadwerkelijke ondersteuning van cliëntenen(zorg)professionals. De focus moet komen te liggen aan devoorkant,zelfredzaamheid, regie, ontschotting, meer maatwerk zijnhierbijkernbegrippen. Hiermee kan een grote slag gemaakt wordenvoor watbetreft de transformatieopdracht bij de hervorming vandelangdurige zorg.

Hoe verder? De berichtenapp zal tot 1-1-2017 in de vorm vaneenpilot verder beproefd worden. Het doel hiervan is om inzichtenopte doen en te leren vanuit het gebruik van de app. Insamenwerkingmet KING zal op basis van de ervaringen en inzichtengedurende depilot een ontwerpvoorstel komen voor het geschikt makenvan debasisinfrastructuur (GGk en VECOZO) t.b.v.apps.Softwareleveranciers kunnen dan eenvoudiger aansluiten engebruikmaken van de basisinfrastructuur en de diensten. Verder zalsamenmet het Zorginstituut Nederland verkend worden op welkewijzecompliancy en certificering ingezet kan worden zodat dekwaliteiten gebruiksvriendelijkheid van apps geborgen is. In hetnajaarwillen we verder met softwareleveranciers het gesprek aangaanzodatde huidige barrières en complexiteit t.a.v.basisinfrastructuur zoveel mogelijk weggenomen worden.

Gemeenten en professionals de Berichtenapp is handig vooro.a.kleinere gemeenten en (zorg)aanbieders die geen eigenapplicatiehebben of kunnen betalen. Zij kunnen alle iWmo en iJwversie 2.0berichten ermee aanmaken en ontvangen(inclusiefretourberichten).

Gemeenten die de Berichtenapp willen gebruiken, kunnen dat doenalsgastgebruiker. Zij kunnen dan met de app berichten maken eninlezenmaar die moeten via het GGk doorgestuurd worden.Zorgaanbiederskunnen zich melden bij VECOZO om direct vanuit de appberichten uitte wisselen met gemeenten.
From June 27healthcareproviders and municipalities can send quick, easy andsafe Wmo andYouth messages and received. This can be called theMessages appiWmo and IJW (available through the App Store and PlayStore) orvia a web browser (berichtenapp.vng.nl).

The VNG has developed the messaging app to helpsmallermunicipalities and providers gain experience with the use ofappsin the social domain and to give substance to the youthmentalhealth care agreement. With this new app they want, orwelook:

- The information can be drastically simplified;
- Apps can be further introduced in the social domain;
- This type of applications development is user friendly andcansave implementation costs.
'Plug & Play' in the Social Domain

The VNG will with the launch of the app, launch the movement tomakesoftware development shift from messaging towards effectivesupportfor clients and (care) professionals. The focus should beplaced atthe front, self-reliance, directing,decompartmentalisation, morecustomization are key here. Thisallows a large stroke can be madewith regard to the transformationtask in reforming long-termcare.

How further? The messaging app will be further tested to 1-1-2017inthe form of a pilot. The aim is to gain insights and learn fromtheuse of the app. In cooperation with KING will be based ontheexperiences and insights during the pilot will draft a proposaltomake it suitable for basic infrastructure (GGK andVECOZO)receivers for apps. Software vendors can then connect easilyanduse the basic infrastructure and services. Will be furtherexploredwith the Netherlands Institute for Care how compliancyandcertification can be used so that the quality and usability ofappssalvaged. In the autumn we want to enter into furtherdiscussionwith software vendors so that the current barriers andcomplexityAttn basic infrastructure must be eliminated as muchaspossible.

Municipalities and professionals the Messages app is usefulfor,inter alia smaller municipalities and (care) providers that donotown application or can afford. They can all iWmo and IJWversion2.0 to create reports and receive them (includingreturnmessages).

Municipalities wishing to use the Messages app can do so as aguestuser. They can do with the app messages and read but tobetransmitted through the GGK. Healthcare providers can reporttoVECOZO to exchange messages directly from the appwithmunicipalities.

App Information VNG Berichtenapp

 • App Name
  VNG Berichtenapp
 • Package Name
  nl.vng.berichtenapp
 • Updated
  June 30, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
 • Developer
  Weave 
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email info@weave.nl
  Coolsingel 104 3011 AG Rotterdam
 • Google Play Link

Weave  Show More...

VNG Berichtenapp APK
Weave 
Vanaf 27 juni kunnen zorgaanbiedersengemeenten snel, makkelijk en veilig Wmo- enJeugdzorg-berichtenversturen en ontvangen. Dit kan met dezogenaamde Berichtenapp iWmoen iJw (beschikbaar via de Appstore ende Playstore) of via eeninternetbrowser(berichtenapp.vng.nl).De VNG heeft de berichtenapp ontwikkeld om kleinere gemeentenenaanbieders te helpen, ervaring op te doen met het gebruik vanappsin het sociaal domein en om invulling te geven aan hetjeugd-ggzconvenant. Met deze nieuwe app wil men we kijken of:- de informatievoorziening drastisch vereenvoudigd kanworden;- apps in het sociaal domein verder geïntroduceerdkunnenworden;- deze vorm van applicaties ontwikkelen gebruiksvriendelijker isenimplementatiekosten kan besparen.‘Plug & Play’ in het Sociaal DomeinDe VNG wil met de introductie van de app de beweging in gangzettenom softwareontwikkeling te laten verschuiven vanberichtenverkeernaar daadwerkelijke ondersteuning van cliëntenen(zorg)professionals. De focus moet komen te liggen aan devoorkant,zelfredzaamheid, regie, ontschotting, meer maatwerk zijnhierbijkernbegrippen. Hiermee kan een grote slag gemaakt wordenvoor watbetreft de transformatieopdracht bij de hervorming vandelangdurige zorg.Hoe verder? De berichtenapp zal tot 1-1-2017 in de vorm vaneenpilot verder beproefd worden. Het doel hiervan is om inzichtenopte doen en te leren vanuit het gebruik van de app. Insamenwerkingmet KING zal op basis van de ervaringen en inzichtengedurende depilot een ontwerpvoorstel komen voor het geschikt makenvan debasisinfrastructuur (GGk en VECOZO) t.b.v.apps.Softwareleveranciers kunnen dan eenvoudiger aansluiten engebruikmaken van de basisinfrastructuur en de diensten. Verder zalsamenmet het Zorginstituut Nederland verkend worden op welkewijzecompliancy en certificering ingezet kan worden zodat dekwaliteiten gebruiksvriendelijkheid van apps geborgen is. In hetnajaarwillen we verder met softwareleveranciers het gesprek aangaanzodatde huidige barrières en complexiteit t.a.v.basisinfrastructuur zoveel mogelijk weggenomen worden.Gemeenten en professionals de Berichtenapp is handig vooro.a.kleinere gemeenten en (zorg)aanbieders die geen eigenapplicatiehebben of kunnen betalen. Zij kunnen alle iWmo en iJwversie 2.0berichten ermee aanmaken en ontvangen(inclusiefretourberichten).Gemeenten die de Berichtenapp willen gebruiken, kunnen dat doenalsgastgebruiker. Zij kunnen dan met de app berichten maken eninlezenmaar die moeten via het GGk doorgestuurd worden.Zorgaanbiederskunnen zich melden bij VECOZO om direct vanuit de appberichten uitte wisselen met gemeenten.From June 27healthcareproviders and municipalities can send quick, easy andsafe Wmo andYouth messages and received. This can be called theMessages appiWmo and IJW (available through the App Store and PlayStore) orvia a web browser (berichtenapp.vng.nl).The VNG has developed the messaging app to helpsmallermunicipalities and providers gain experience with the use ofappsin the social domain and to give substance to the youthmentalhealth care agreement. With this new app they want, orwelook:- The information can be drastically simplified;- Apps can be further introduced in the social domain;- This type of applications development is user friendly andcansave implementation costs.'Plug & Play' in the Social DomainThe VNG will with the launch of the app, launch the movement tomakesoftware development shift from messaging towards effectivesupportfor clients and (care) professionals. The focus should beplaced atthe front, self-reliance, directing,decompartmentalisation, morecustomization are key here. Thisallows a large stroke can be madewith regard to the transformationtask in reforming long-termcare.How further? The messaging app will be further tested to 1-1-2017inthe form of a pilot. The aim is to gain insights and learn fromtheuse of the app. In cooperation with KING will be based ontheexperiences and insights during the pilot will draft a proposaltomake it suitable for basic infrastructure (GGK andVECOZO)receivers for apps. Software vendors can then connect easilyanduse the basic infrastructure and services. Will be furtherexploredwith the Netherlands Institute for Care how compliancyandcertification can be used so that the quality and usability ofappssalvaged. In the autumn we want to enter into furtherdiscussionwith software vendors so that the current barriers andcomplexityAttn basic infrastructure must be eliminated as muchaspossible.Municipalities and professionals the Messages app is usefulfor,inter alia smaller municipalities and (care) providers that donotown application or can afford. They can all iWmo and IJWversion2.0 to create reports and receive them (includingreturnmessages).Municipalities wishing to use the Messages app can do so as aguestuser. They can do with the app messages and read but tobetransmitted through the GGK. Healthcare providers can reporttoVECOZO to exchange messages directly from the appwithmunicipalities.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.