2.2.0 / April 5, 2018
(3.4/5) (11)
Loading...

Description

Vanaf 27 juni kunnen zorgaanbieders en gemeenten snel, makkelijk enveilig Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kanmet de zogenaamde Berichtenapp iWmo en iJw (beschikbaar via deAppstore en de Playstore) of via een internetbrowser(berichtenapp.vng.nl).De VNG heeft de berichtenapp ontwikkeld omkleinere gemeenten en aanbieders te helpen, ervaring op te doen methet gebruik van apps in het sociaal domein en om invulling te gevenaan het jeugd-ggz convenant. Met deze nieuwe app wil men we kijkenof:- de informatievoorziening drastisch vereenvoudigd kan worden;-apps in het sociaal domein verder geïntroduceerd kunnen worden;-deze vorm van applicaties ontwikkelen gebruiksvriendelijker is enimplementatiekosten kan besparen.‘Plug & Play’ in het SociaalDomeinDe VNG wil met de introductie van de app de beweging in gangzetten om softwareontwikkeling te laten verschuiven vanberichtenverkeer naar daadwerkelijke ondersteuning van cliënten en(zorg)professionals. De focus moet komen te liggen aan de voorkant,zelfredzaamheid, regie, ontschotting, meer maatwerk zijn hierbijkernbegrippen. Hiermee kan een grote slag gemaakt worden voor watbetreft de transformatieopdracht bij de hervorming van delangdurige zorg.Hoe verder? De berichtenapp zal tot 1-1-2017 in devorm van een pilot verder beproefd worden. Het doel hiervan is ominzichten op te doen en te leren vanuit het gebruik van de app. Insamenwerking met KING zal op basis van de ervaringen en inzichtengedurende de pilot een ontwerpvoorstel komen voor het geschiktmaken van de basisinfrastructuur (GGk en VECOZO) t.b.v. apps.Softwareleveranciers kunnen dan eenvoudiger aansluiten en gebruikmaken van de basisinfrastructuur en de diensten. Verder zal samenmet het Zorginstituut Nederland verkend worden op welke wijzecompliancy en certificering ingezet kan worden zodat de kwaliteiten gebruiksvriendelijkheid van apps geborgen is. In het najaarwillen we verder met softwareleveranciers het gesprek aangaan zodatde huidige barrières en complexiteit t.a.v. basisinfrastructuur zoveel mogelijk weggenomen worden.Gemeenten en professionals deBerichtenapp is handig voor o.a. kleinere gemeenten en(zorg)aanbieders die geen eigen applicatie hebben of kunnenbetalen. Zij kunnen alle iWmo en iJw versie 2.0 berichten ermeeaanmaken en ontvangen (inclusief retourberichten).Gemeenten die deBerichtenapp willen gebruiken, kunnen dat doen als gastgebruiker.Zij kunnen dan met de app berichten maken en inlezen maar diemoeten via het GGk doorgestuurd worden. Zorgaanbieders kunnen zichmelden bij VECOZO om direct vanuit de app berichten uit te wisselenmet gemeenten.From June 27 healthcare providers and municipalitiescan send quick, easy and safe Wmo and Youth messages and received.This can be called the Messages app iWmo and IJW (available throughthe App Store and Play Store) or via a web browser(berichtenapp.vng.nl).The VNG has developed the messaging app tohelp smaller municipalities and providers gain experience with theuse of apps in the social domain and to give substance to the youthmental health care agreement. With this new app they want, or welook:- The information can be drastically simplified;- Apps can befurther introduced in the social domain;- This type of applicationsdevelopment is user friendly and can save implementationcosts.'Plug & Play' in the Social DomainThe VNG will with thelaunch of the app, launch the movement to make software developmentshift from messaging towards effective support for clients and(care) professionals. The focus should be placed at the front,self-reliance, directing, decompartmentalisation, morecustomization are key here. This allows a large stroke can be madewith regard to the transformation task in reforming long-termcare.How further? The messaging app will be further tested to1-1-2017 in the form of a pilot. The aim is to gain insights andlearn from the use of the app. In cooperation with KING will bebased on the experiences and insights during the pilot will draft aproposal to make it suitable for basic infrastructure (GGK andVECOZO) receivers for apps. Software vendors can then connecteasily and use the basic infrastructure and services. Will befurther explored with the Netherlands Institute for Care howcompliancy and certification can be used so that the quality andusability of apps salvaged. In the autumn we want to enter intofurther discussion with software vendors so that the currentbarriers and complexity Attn basic infrastructure must beeliminated as much as possible.Municipalities and professionals theMessages app is useful for, inter alia smaller municipalities and(care) providers that do not own application or can afford. Theycan all iWmo and IJW version 2.0 to create reports and receive them(including return messages).Municipalities wishing to use theMessages app can do so as a guest user. They can do with the appmessages and read but to be transmitted through the GGK. Healthcareproviders can report to VECOZO to exchange messages directly fromthe app with municipalities.

App Information VNG Berichtenapp

 • App Name
  VNG Berichtenapp
 • Package Name
  nl.vng.berichtenapp
 • Updated
  April 5, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.2.0
 • Developer
  Weave 
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Coolsingel 104 3011 AG Rotterdam
 • Google Play Link

Weave  Show More...

VNG Berichtenapp 2.2.0 APK
Weave 
Vanaf 27 juni kunnen zorgaanbieders en gemeenten snel, makkelijk enveilig Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kanmet de zogenaamde Berichtenapp iWmo en iJw (beschikbaar via deAppstore en de Playstore) of via een internetbrowser(berichtenapp.vng.nl).De VNG heeft de berichtenapp ontwikkeld omkleinere gemeenten en aanbieders te helpen, ervaring op te doen methet gebruik van apps in het sociaal domein en om invulling te gevenaan het jeugd-ggz convenant. Met deze nieuwe app wil men we kijkenof:- de informatievoorziening drastisch vereenvoudigd kan worden;-apps in het sociaal domein verder geïntroduceerd kunnen worden;-deze vorm van applicaties ontwikkelen gebruiksvriendelijker is enimplementatiekosten kan besparen.‘Plug & Play’ in het SociaalDomeinDe VNG wil met de introductie van de app de beweging in gangzetten om softwareontwikkeling te laten verschuiven vanberichtenverkeer naar daadwerkelijke ondersteuning van cliënten en(zorg)professionals. De focus moet komen te liggen aan de voorkant,zelfredzaamheid, regie, ontschotting, meer maatwerk zijn hierbijkernbegrippen. Hiermee kan een grote slag gemaakt worden voor watbetreft de transformatieopdracht bij de hervorming van delangdurige zorg.Hoe verder? De berichtenapp zal tot 1-1-2017 in devorm van een pilot verder beproefd worden. Het doel hiervan is ominzichten op te doen en te leren vanuit het gebruik van de app. Insamenwerking met KING zal op basis van de ervaringen en inzichtengedurende de pilot een ontwerpvoorstel komen voor het geschiktmaken van de basisinfrastructuur (GGk en VECOZO) t.b.v. apps.Softwareleveranciers kunnen dan eenvoudiger aansluiten en gebruikmaken van de basisinfrastructuur en de diensten. Verder zal samenmet het Zorginstituut Nederland verkend worden op welke wijzecompliancy en certificering ingezet kan worden zodat de kwaliteiten gebruiksvriendelijkheid van apps geborgen is. In het najaarwillen we verder met softwareleveranciers het gesprek aangaan zodatde huidige barrières en complexiteit t.a.v. basisinfrastructuur zoveel mogelijk weggenomen worden.Gemeenten en professionals deBerichtenapp is handig voor o.a. kleinere gemeenten en(zorg)aanbieders die geen eigen applicatie hebben of kunnenbetalen. Zij kunnen alle iWmo en iJw versie 2.0 berichten ermeeaanmaken en ontvangen (inclusief retourberichten).Gemeenten die deBerichtenapp willen gebruiken, kunnen dat doen als gastgebruiker.Zij kunnen dan met de app berichten maken en inlezen maar diemoeten via het GGk doorgestuurd worden. Zorgaanbieders kunnen zichmelden bij VECOZO om direct vanuit de app berichten uit te wisselenmet gemeenten.From June 27 healthcare providers and municipalitiescan send quick, easy and safe Wmo and Youth messages and received.This can be called the Messages app iWmo and IJW (available throughthe App Store and Play Store) or via a web browser(berichtenapp.vng.nl).The VNG has developed the messaging app tohelp smaller municipalities and providers gain experience with theuse of apps in the social domain and to give substance to the youthmental health care agreement. With this new app they want, or welook:- The information can be drastically simplified;- Apps can befurther introduced in the social domain;- This type of applicationsdevelopment is user friendly and can save implementationcosts.'Plug & Play' in the Social DomainThe VNG will with thelaunch of the app, launch the movement to make software developmentshift from messaging towards effective support for clients and(care) professionals. The focus should be placed at the front,self-reliance, directing, decompartmentalisation, morecustomization are key here. This allows a large stroke can be madewith regard to the transformation task in reforming long-termcare.How further? The messaging app will be further tested to1-1-2017 in the form of a pilot. The aim is to gain insights andlearn from the use of the app. In cooperation with KING will bebased on the experiences and insights during the pilot will draft aproposal to make it suitable for basic infrastructure (GGK andVECOZO) receivers for apps. Software vendors can then connecteasily and use the basic infrastructure and services. Will befurther explored with the Netherlands Institute for Care howcompliancy and certification can be used so that the quality andusability of apps salvaged. In the autumn we want to enter intofurther discussion with software vendors so that the currentbarriers and complexity Attn basic infrastructure must beeliminated as much as possible.Municipalities and professionals theMessages app is useful for, inter alia smaller municipalities and(care) providers that do not own application or can afford. Theycan all iWmo and IJW version 2.0 to create reports and receive them(including return messages).Municipalities wishing to use theMessages app can do so as a guest user. They can do with the appmessages and read but to be transmitted through the GGK. Healthcareproviders can report to VECOZO to exchange messages directly fromthe app with municipalities.
Loading...