2.0.0 / August 22, 2017
(2.8/5) (14)
Loading...

Description

Hoeveel kraanwater gebruik je in huis? Ontdek hoe duurzaam jij metdrinkwater omgaat én ontvang tips over hoe jij water kanbesparen.Met deze applicatie krijg je in één keer inzicht in jouwwaterverbruik in huis. Voer maandelijks de stand van je watermeterin en laat de rest over aan deze app. Hij geeft jou een persoonlijkoverzicht van:- hoeveel drinkwater je maandelijks in huisverbruikt;- of je meer of minder dan het gemiddelde in Nederlandverbruikt;- hoe duurzaam jouw waterverbruik is. De app geeft jedaarnaast maandelijks besparingstips die jou helpen duurzamer metdrinkwater om te gaan. Zo draag je jouw steentje bij aan eenduurzame samenleving en een groene toekomst. Let op! Dezeapplicatie is ontwikkeld door drinkwaterbedrijf Oasen, maar staatlos van de officiële jaarlijkse meterstandopname. Klanten die vanOasen een oproep hebben ontvangen voor het doorgeven van demeterstand, kunnen die via www.oasen.nl of de papierenmeteropnamekaart doorgeven.How much tap water you use at home?Discover how you deal with sustainable drinking water and get tipson how you can save water.With this application you will at onceunderstand your water at home. Enter the state of your monthlywater meter and leave the rest to this app. He gives you a personaloverview of:- How much water you consume monthly in-house;- Whetheryou are more or less than the average in the Netherlands consume;-How sustainable your water is.The app also gives you monthly savingtips that will help you with sustainable drinking water to go. Soyou wear your part for a sustainable society and a greenerfuture.Caution! This application was developed by water companyOasis, but is separate from the official annual consumptionrecording. Customers Oasis' received for passing the meter, a callthat can transmit meter reading card. Www.oasen.nl or via the paper

App Information Watersaver

Drinkwaterbedrijf Oasen Show More...

Watersaver 2.0.0 APK
Hoeveel kraanwater gebruik je in huis? Ontdek hoe duurzaam jij metdrinkwater omgaat én ontvang tips over hoe jij water kanbesparen.Met deze applicatie krijg je in één keer inzicht in jouwwaterverbruik in huis. Voer maandelijks de stand van je watermeterin en laat de rest over aan deze app. Hij geeft jou een persoonlijkoverzicht van:- hoeveel drinkwater je maandelijks in huisverbruikt;- of je meer of minder dan het gemiddelde in Nederlandverbruikt;- hoe duurzaam jouw waterverbruik is. De app geeft jedaarnaast maandelijks besparingstips die jou helpen duurzamer metdrinkwater om te gaan. Zo draag je jouw steentje bij aan eenduurzame samenleving en een groene toekomst. Let op! Dezeapplicatie is ontwikkeld door drinkwaterbedrijf Oasen, maar staatlos van de officiële jaarlijkse meterstandopname. Klanten die vanOasen een oproep hebben ontvangen voor het doorgeven van demeterstand, kunnen die via www.oasen.nl of de papierenmeteropnamekaart doorgeven.How much tap water you use at home?Discover how you deal with sustainable drinking water and get tipson how you can save water.With this application you will at onceunderstand your water at home. Enter the state of your monthlywater meter and leave the rest to this app. He gives you a personaloverview of:- How much water you consume monthly in-house;- Whetheryou are more or less than the average in the Netherlands consume;-How sustainable your water is.The app also gives you monthly savingtips that will help you with sustainable drinking water to go. Soyou wear your part for a sustainable society and a greenerfuture.Caution! This application was developed by water companyOasis, but is separate from the official annual consumptionrecording. Customers Oasis' received for passing the meter, a callthat can transmit meter reading card. Www.oasen.nl or via the paper
Watersaver 2.4.5 APK
Hoeveel kraanwater gebruik je in huis? Ontdek hoe duurzaam jijmetdrinkwater omgaat én ontvang tips over hoe jij water kanbesparen.Met deze applicatie krijg je in één keer inzicht injouwwaterverbruik in huis. Voer dagelijks de stand van jewatermeter inen laat de rest over aan deze app. Hij geeft jou eenpersoonlijkoverzicht van: - hoeveel drinkwater je maandelijks inhuisverbruikt; - of je meer of minder dan het gemiddelde inNederlandverbruikt; - hoeveel water je verbruikt per douchebeurt Deappgeeft je daarnaast maandelijks besparingstips die jouhelpenduurzamer met drinkwater om te gaan. Zo draag je jouwsteentje bijaan een duurzame samenleving en een groene toekomst.Let op! Dezeapplicatie is ontwikkeld door drinkwaterbedrijf Oasen,maar staatlos van de officiële jaarlijkse meterstandopname. Klantendie vanOasen een oproep hebben ontvangen voor het doorgeven vandemeterstand, kunnen die via www.oasen.nl of depapierenmeteropnamekaart doorgeven. How much tap water do you useat home?Discover how sustainable you are with drinking water andreceivetips on how you can save water. With this application yougetinsight in your water consumption at home in one go. Enterthestate of your water meter daily and leave the rest to this app.Hegives you a personal overview of: - how much drinking water youuseevery month in your home; - whether you use more or less thantheaverage in the Netherlands; - how much water you use per showerTheapp also gives you monthly savings tips that help you to dealwithdrinking water more sustainably. This way you contribute toasustainable society and a green future. Pay attention!Thisapplication was developed by drinking water company Oasen, butisindependent of the official annual meter reading. Customerswhohave received a call from Oasen for the passing of themeterreading, can send it via www.oasen.nl or the paper meterreadingcard.
Loading...