2.1.2 / September 4, 2018
(4.2/5) (440)
Loading...

Description

If you want to know what’s happening with the weather then nothingwill keep you more up to date than the Weatherplaza App. No matterwhat you’re doing this App will make sure the weather won’t ruinyour day. The App provides weather forecasts up to 14 days aheadfor locations worldwide using the latest global model weather dataavailable. However the key features of the App are ‘weather alerts’which will notify you as soon as bad weather is likely to affectyour activities. If you’re planing a barbeque, planning some wintersports, playing golf or simply hanging out washing, you’ll receivean alert if the weather is going to turn against you. So whereveryou are, you’ll not only know what the weathers going to be, butyou’ll also be alerted if the weather going to threaten your plansWhy Weatherplaza
 - A simple and easy to understand App - A servicewhich uses global weather models combined with intuitive contentdevelopment to provide accurate and reliable forecasts used byindividuals, companies and governments - A one-stop shop for allyour weather needs

App Information Weatherplaza

 • App Name
  Weatherplaza
 • Package Name
  com.meteoplaza.app
 • Updated
  September 4, 2018
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.1.2
 • Developer
  Infoplaza
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link

Infoplaza Show More...

Rain Alarm Weatherplaza APK
Infoplaza
Weatherplaza Rain Alarm will not only let you know if it’s going torain, it will also let you know when it will rain and how much islikely to fall. Rainfall patterns and movement are displayed in asimple, elegant map, while rainfall levels and intesity are shownin an easy to understand graph. Using the latest data from globalweather models combined with high-resolution radar data, Rain Alarmis a highly reliable, predictive rainfall App that will provideaccurate alerts if rain is close to you. No matter what you’redoing this App will make sure the rain won’t ruin your day. Keyfeatures of Rain Alarm include: - Rainfall patterns, movement andintensity forecasted up to 2 hours ahead - Message alert sent 15minutes before rain will fall at your location - Service uses highquality weather data combined with high-resolution radar data toaccurately predict when its going to rain - Live ‘rain radar’ isavailable for all of Europe, USA, Africa, Australia and parts ofSouth-America (or take a look at the rain radar coverage map).
Lightning Alarm Weatherplaza 1.5.1 APK
Infoplaza
Lightning Alarm will not only let you know if there’s going to belightning, but it will also tell you where. Thunderstorm movementand intensity is displayed on a simple, elegant map. At a glanceyou can see how close lightning is allowing you to decide if youshould stay outdoors or be safer inside. Using the latest data fromglobal weather models combined with high-resolution lightning data,Lightning Alarm is a highly reliable, predictive thunderstorm Appthat will provide accurate alerts if lightning is is close to you.No matter what you’re doing this App will make sure that you’ll besafe if there’s lightning nearby Key features of Lightning Alarm -Thunderstorm movement and intensity forecasted up to 2 hours ahead- Message alert sent 15 minutes before lightning is expected atyour location - Service uses high quality weather data combinedwith high-resolution lightning data to accurately predict whenlightning will occur
Weerplaza - complete weer app 3.1.2 APK
Infoplaza
Als u altijd het weer bij de hand wilt hebben, download dan deWeerplaza app. De bekende weer app van Weerplaza biedt (zeer)uitgebreide weersinformatie: buienalert, buien en regenradar en hetlaatste weernieuws. De Weerplaza app is ontwikkeld op basis vanfeedback van vele gebruikers. Lees hieronder ook hoe de appgewaardeerd wordt door de gebruikers. WEERPLAZA IS HANDIG VOOR: -je vakantie: we bieden uitgebreide weerberichten, wolkenbeelden enregenradar voor heel veel vakantiebestemmingen. - de uurlijkseweersverwachting voor iedere locatie (op veler verzoek toegevoegd).- je wintersportvakantie met actuele sneeuwhoogten, weerberichtenen live videobeelden om de sneeuwcondities te zien. - volg het weerop de voet met actuele en extremen weerkaarten. - expertweerkaarten met 15 daagse pluim / eps weersverwachtingen voor hetvolgen van de weertrend op lange termijn. Met pushberichtenwaarschuwen we u voor buien, naderende onweersbuien en eenweeralarm. Met weernieuws door bekende meteorologen wordt deachtergrond bij het weer tot in detail uitgelegd. Ook voorwintersporters is de app een must. Naast het weerbericht voor uwski resort, krijgt u inzicht in de actuele en verwachtesneeuwcondities. U blijft op de hoogte van verse sneeuwval middelspushberichten. U gaat dus voorbereid op vakantie! WAAROM WEERPLAZA?- Een bijzonder complete weer app - Zeer betrouwbaar, deweersverwachtingen van Weerplaza worden ook gebruikt door bedrijvenen overheden - De app is duidelijk, overzichtelijk en intuïtief WATVINDEN ANDERE GEBRUIKERS? Onze gebruikers, meer dan 2.5 miljoengebruikers per maand, waarderen de Weerplaza app en website alsuitstekend en beste en daar zijn we trots op: gebruikers waarderende Weerplaza app met 4,5 ster. We hebben nauw samengewerkt met onzegebruikers en hopen dat deze app je bevalt. Heb je ideeën of vindje iets niet handig, laat het ons dan graag weten [email protected] Waarom bevat de Weerplaza app banners? DeWeerplaza app is gratis maar bevat wel banners om enige inkomstente genereren. Met deze inkomsten kunnen we dagelijks deweerberichten maken en ook de app steeds verder ontwikkelen. Wijproberen banners subtiel en beperkt te tonen, je zult geen grotebanners vinden die over je hele scherm vallen. Vind je dat debalans tussen het tonen van banners en onze weerberichten niet goedis, laat ons dan weten wat beter kan via [email protected] If youalways want to have it again at hand, download the Weather appPlaza. The known app Weather Plaza offers (very) detailed weather:rain alert, rain and rain radar and the latest weather news. TheWeather Plaza app is developed based on feedback from many users.Read below how the app is appreciated by the users. WEATHER PLAZAIS USEFUL FOR: - Holidays: We provide comprehensive weather, cloudsand rain radar images for many holiday destinations. - the hourlyforecast for any location (added by popular demand). - You ski withactual snow depth, weather and live video to see the snowconditions. - Follow the weather closely with current and extremeweather maps. - expert weather maps 15 days plume / eps forecastsfor monitoring the long-term weather trend. With push notificationswe caution for rain, approaching thunderstorms and weather alerts.With weather news explains the background to the weather in detailby renowned meteorologists. For winter sports enthusiasts, the appis a must. Besides the weather for your ski resort, you will gaininsight into the current and expected snow conditions. You keepabreast of fresh snowfall through push notifications. So goprepared for vacation! WEATHER WHY PLAZA? - A very complete weatherapp - Highly reliable, the Plaza Weather forecasts are also used bycompanies and governments - The app is clear, clear and intuitiveWHAT DO OTHER USERS? Our users, more than 2.5 million users permonth, the Plaza Weather app and website value is excellent and thebest and we are proud Users appreciate the Weather app Plaza4.5-star. We have worked closely with our users and hope you likethis app. Do you have ideas or you find something useful, pleaselet us to know through [email protected] Why does the Weatherapp banners Plaza? The Weather Plaza app is free but containsbanners to generate some income. With this income we can make dailyweather reports and also continue to develop the app. We try toshow banners subtle and limited, you will not find any largebanners that are all over your screen. Like the balance betweendisplaying banners and our weather is not good, let us know whatcan be improved through [email protected]
Weatherplaza 2.1.2 APK
Infoplaza
If you want to know what’s happening with the weather then nothingwill keep you more up to date than the Weatherplaza App. No matterwhat you’re doing this App will make sure the weather won’t ruinyour day. The App provides weather forecasts up to 14 days aheadfor locations worldwide using the latest global model weather dataavailable. However the key features of the App are ‘weather alerts’which will notify you as soon as bad weather is likely to affectyour activities. If you’re planing a barbeque, planning some wintersports, playing golf or simply hanging out washing, you’ll receivean alert if the weather is going to turn against you. So whereveryou are, you’ll not only know what the weathers going to be, butyou’ll also be alerted if the weather going to threaten your plansWhy Weatherplaza
 - A simple and easy to understand App - A servicewhich uses global weather models combined with intuitive contentdevelopment to provide accurate and reliable forecasts used byindividuals, companies and governments - A one-stop shop for allyour weather needs
Verkeerplaza - file informatie APK
Infoplaza
Verkeerplaza toont de actuele Verkeersinformatie van Nederland.Realtime file-informatie helder en eenvoudig gepresenteerd. Wetonen niet alleen het aantal files, maar ook je positie, richting& snelheid. Relevante verkeersmeldingen worden tevens op dekaart en in het overzicht getoond. Overzichtelijk gepresenteerd opde wegenkaart die direct op jou huidige locatie inzoomt.Verkeerplaza geeft snel antwoord op: - Zijn er files in de buurt? -Waar staan de files? - Hoe lang zijn de files? - Wat is de oorzaakvan de file? - Hoeveel minuten vertraging? - Neemt de file toe ofaf? - Zijn er omleidingsadviezen? En binnenkort komenflitsmeldingen in de app! Dankzij Verkeerplaza ben je dus altijd,overal en volledig op de hoogte van de situatie op de weg. DownloadVerkeerplaza nu. Opmerkingen, feedback en vragen zijn altijd welkomen kunnen via de app aan ons gesteld worden. We gaan zo zuinigmogelijk om met uw batterij. Continu gebruik van de GPS kannegatief invloed hebben batterij capaciteit. Traffic Plaza showsthe current traffic of the Netherlands. Real-time trafficinformation presented clearly and simply. We not only show thenumber of files, but also your position, direction and speed.Relevant traffic reports are also on the card and displayed in theoverview. Clearly presented on the map to zoom in directly on youcurrent location. Traffic Plaza provides quick answers: - Are thereany files in your neighborhood? - Where are the files? - How longare the files? - What is the cause of the traffic jam? - How manyminutes late? - Does the file or away? - Are there any diversionadvice? And coming soon flash messages in the app! Thanks toTraffic Inn, you are always, everywhere and fully informed of thesituation on the road. Download Traffic Plaza now. Comments,feedback and questions are always welcome and can be made to us viathe app. We as economically possible with your battery. Continuoususe of the GPS can negatively affect battery capacity.
Weerplaza TV 1.0 APK
Infoplaza
Jouw weerbericht live op TV. Niet meer minutenlang naar foto’s vanandere kijken, maar meteen de weersinfo die jij nodig hebt.Weerplaza TV voor de Chromecast geeft je de mogelijkheid om jouweigen weerbericht 24/7 via de televisie te volgen. Nadat jeverbonden bent met je Chromecast zie je de weersverwachting enregenradar voor jouw locatie op de tv, daarnaast kan je dagelijkshet Weerplaza weerjournaal bekijken. Bij droog weer toont WeerplazaTV niet de buienradar, maar de satellietbeelden. Zolang deChromecast aan blijft staan, wordt het weerbericht elke 10 minutenvernieuwd. Met Weerplaza TV heb je dus het actuele weerberichtaltijd bij de hand met slechts 1 klik op je afstandsbediening. DeWeerplaza TV app is ontwikkeld door Little Robots.Your weatherforecast live on TV. No more minutes looking at pictures of other,but once again the info that you need. Weather Plaza TV forChrome Cast allows you to follow. Your own weather 24/7 viatelevision Once you're connected to your Chrome Cast you can seethe weather and rain radar for your location on the TV, in additionyou can view weather Plaza weather news daily. In dry weatherWeather Plaza TV does not show the rain radar, but the satelliteimages. As long as the Chrome Cast left on, the weather every10 minutes. With Weather Plaza TV you always have the currentweather at hand with just one click on your remote.The WeatherPlaza TV app was developed by Little Robots.
Flash Flood Forecasting 1.0.8 APK
Infoplaza
Flash Flood Forecasting app
Loading...