2.1.8 / May 4, 2020
(4.5/5) (1,653)

Description

If you want to know what’s happening with the weather then nothingwill keep you more up to date than the Weatherplaza App. No matterwhat you’re doing this App will make sure the weather won’t ruinyour day. The App provides weather forecasts up to 14 days aheadfor locations worldwide using the latest global model weather dataavailable. However the key features of the App are ‘weather alerts’which will notify you as soon as bad weather is likely to affectyour activities. If you’re planing a barbeque, planning some wintersports, playing golf or simply hanging out washing, you’ll receivean alert if the weather is going to turn against you. So whereveryou are, you’ll not only know what the weathers going to be, butyou’ll also be alerted if the weather going to threaten your plansWhy Weatherplaza
 - A simple and easy to understand App - A servicewhich uses global weather models combined with intuitive contentdevelopment to provide accurate and reliable forecasts used byindividuals, companies and governments - A one-stop shop for allyour weather needs

App Information Weatherplaza

 • App Name
  Weatherplaza
 • Package Name
  com.meteoplaza.app
 • Updated
  May 4, 2020
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.1.8
 • Developer
  Infoplaza
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link
Infoplaza Show More...
Rain Alarm Weatherplaza 1.5.3 APK
Infoplaza
Weatherplaza Rain Alarm will not only let you know if it’s going torain, it will also let you know when it will rain and how much islikely to fall. Rainfall patterns and movement are displayed in asimple, elegant map, while rainfall levels and intesity are shownin an easy to understand graph. Using the latest data from globalweather models combined with high-resolution radar data, Rain Alarmis a highly reliable, predictive rainfall App that will provideaccurate alerts if rain is close to you. No matter what you’redoing this App will make sure the rain won’t ruin your day. Keyfeatures of Rain Alarm include: - Rainfall patterns, movement andintensity forecasted up to 2 hours ahead - Message alert sent 15minutes before rain will fall at your location - Service uses highquality weather data combined with high-resolution radar data toaccurately predict when its going to rain - Live ‘rain radar’ isavailable for all of Europe, USA, Africa, Australia and parts ofSouth-America (or take a look at the rain radar coverage map).
Lightning Alarm Weatherplaza 1.5.3 APK
Infoplaza
Lightning Alarm will not only let you know if there’s going to belightning, but it will also tell you where. Thunderstorm movementand intensity is displayed on a simple, elegant map. At a glanceyou can see how close lightning is allowing you to decide if youshould stay outdoors or be safer inside. Using the latest data fromglobal weather models combined with high-resolution lightning data,Lightning Alarm is a highly reliable, predictive thunderstorm Appthat will provide accurate alerts if lightning is is close to you.No matter what you’re doing this App will make sure that you’ll besafe if there’s lightning nearby Key features of Lightning Alarm -Thunderstorm movement and intensity forecasted up to 2 hours ahead- Message alert sent 15 minutes before lightning is expected atyour location - Service uses high quality weather data combinedwith high-resolution lightning data to accurately predict whenlightning will occur
Weatherplaza 2.1.8 APK
Infoplaza
If you want to know what’s happening with the weather then nothingwill keep you more up to date than the Weatherplaza App. No matterwhat you’re doing this App will make sure the weather won’t ruinyour day. The App provides weather forecasts up to 14 days aheadfor locations worldwide using the latest global model weather dataavailable. However the key features of the App are ‘weather alerts’which will notify you as soon as bad weather is likely to affectyour activities. If you’re planing a barbeque, planning some wintersports, playing golf or simply hanging out washing, you’ll receivean alert if the weather is going to turn against you. So whereveryou are, you’ll not only know what the weathers going to be, butyou’ll also be alerted if the weather going to threaten your plansWhy Weatherplaza
 - A simple and easy to understand App - A servicewhich uses global weather models combined with intuitive contentdevelopment to provide accurate and reliable forecasts used byindividuals, companies and governments - A one-stop shop for allyour weather needs
Verkeerplaza - file informatie APK
Infoplaza
Verkeerplaza toont de actuele Verkeersinformatie van Nederland.Realtime file-informatie helder en eenvoudig gepresenteerd. Wetonen niet alleen het aantal files, maar ook je positie, richting& snelheid. Relevante verkeersmeldingen worden tevens op dekaart en in het overzicht getoond. Overzichtelijk gepresenteerd opde wegenkaart die direct op jou huidige locatie inzoomt.Verkeerplaza stuurt meldingen bij: - Flitsers - Voertuigen metzwaailicht, zoals ambulances Verkeerplaza geeft snel antwoord op: -Zijn er files in de buurt? - Waar staan de files? - Hoe lang zijnde files? - Wat is de oorzaak van de file? - Hoeveel minutenvertraging? - Neemt de file toe of af? - Zijn eromleidingsadviezen? Dankzij Verkeerplaza ben je dus altijd, overalen volledig op de hoogte van de situatie op de weg. DownloadVerkeerplaza nu. Opmerkingen, feedback en vragen zijn altijd welkomen kunnen via de app aan ons gesteld worden. We gaan zo zuinigmogelijk om met uw batterij. Continu gebruik van de GPS kannegatief invloed hebben batterij capaciteit. Verkeerplaza shows thecurrent Traffic information of the Netherlands. Real-time fileinformation clearly and simply presented. We not only show thenumber of traffic jams, but also your position, direction &speed. Relevant traffic reports are also shown on the map and inthe overview. Clearly presented on the road map that zooms directlyin to your current location. Traffic plaza sends notifications to:- Speed ​​cameras - Vehicles with flashing lights, such asambulances Traffic plaza gives a quick answer to: - Are theretraffic jams nearby? - Where are the traffic jams? - How long arethe traffic jams? - What is the cause of the traffic jam? - Howmany minutes late? - Does the traffic jam increase or decrease? -Are there diversion advice? Thanks to Verkeerplaza you are always,everywhere and fully informed of the situation on the road.Download Traffic Plaza now. Comments, feedback and questions arealways welcome and can be submitted to us via the app. We will useyour battery as efficiently as possible. Continuous use of the GPScan negatively impact battery capacity.
Weerplaza TV 1.0 APK
Infoplaza
Jouw weerbericht live op TV. Niet meer minutenlang naar foto’s vanandere kijken, maar meteen de weersinfo die jij nodig hebt.Weerplaza TV voor de Chromecast geeft je de mogelijkheid om jouweigen weerbericht 24/7 via de televisie te volgen. Nadat jeverbonden bent met je Chromecast zie je de weersverwachting enregenradar voor jouw locatie op de tv, daarnaast kan je dagelijkshet Weerplaza weerjournaal bekijken. Bij droog weer toont WeerplazaTV niet de buienradar, maar de satellietbeelden. Zolang deChromecast aan blijft staan, wordt het weerbericht elke 10 minutenvernieuwd. Met Weerplaza TV heb je dus het actuele weerberichtaltijd bij de hand met slechts 1 klik op je afstandsbediening. DeWeerplaza TV app is ontwikkeld door Little Robots.Your weatherforecast live on TV. No more minutes looking at pictures of other,but once again the info that you need. Weather Plaza TV forChrome Cast allows you to follow. Your own weather 24/7 viatelevision Once you're connected to your Chrome Cast you can seethe weather and rain radar for your location on the TV, in additionyou can view weather Plaza weather news daily. In dry weatherWeather Plaza TV does not show the rain radar, but the satelliteimages. As long as the Chrome Cast left on, the weather every10 minutes. With Weather Plaza TV you always have the currentweather at hand with just one click on your remote.The WeatherPlaza TV app was developed by Little Robots.
Flash Flood Forecasting 1.0.8 APK
Infoplaza
Flash Flood Forecasting app
Schwung - lekker snel door groen 2.2.0 APK
Infoplaza
Schwung is de oplossing die ervoor zorgt dat fietsers sneller ophun bestemming zijn en minder vaak hoeven te wachten voor een roodlicht. Je smartphone, waar de Schwung app op geïnstalleerd is,staat in verbinding met de verkeerslichten op je route en daardoorword je eerder gezien en kan er groen licht worden aangevraagd. DeSchwung app detecteert automatisch dat er gefietst wordt en de appstart vanzelf en schakelt ook weer uit als er niet meer gefietstwordt. Je hoeft dus niets te doen. NB. Schwung werkt alleen bijverkeerspunten die voorbereid zijn op het gebruik van Schwung. Eenlijst met actuele locaties kan je vinden in de app bij 'Deelnemendegemeenten' en op de kaart in de app. Voor vragen kan je terecht oponze website https://schwung.nu/faq/ Door deze app te installerengeeft u aan dat u onze privacystatement heeft gelezen ophttps://schwung.nu/privacy-informatie/ Schwung is the solution thatensures that cyclists arrive faster at their destination and lessoften have to wait for a red light. Your smartphone, on which theSchwung app is installed, is connected to the traffic lights onyour route and therefore you are seen earlier and green light canbe requested. The Schwung app automatically detects that cycling istaking place and the app starts automatically and switches offagain when cycling is stopped. So you don't have to do anything.NB. Schwung only works at traffic points that are prepared for theuse of Schwung. You can find a list of current locations in the appunder 'Participating municipalities' and on the map in the app. Forquestions you can visit our website https://schwung.nu/faq/ Byinstalling this app you indicate that you have read our privacystatement on https://schwung.nu/privacy-informatie/
Loading...