2.4 / June 30, 2018
(4.0/5) (616)
Loading...

Description

هواشناسی امروز, نرم افزار آسان و ساده و ساده است که به شما امکان میدهد آب و هوا را در تمام کشورهای جهان ببینید، فقط نام شهر را که میخواهید انتخاب کنید و دمای فعلی، شرایط آب و هوایی فعلی را فراهم میکند.امکانات :آب و هوای فعلی6 روز آینده پیش بینی آب و هوا.تغییر بههر مکان دیگر در جهان.در هنگام تایپ مکان (تکمیل خودکار) به شما کمکمی کند.تشخیص موقعیت مکانی اتوماتیک توسط GPS برای آندروید 23 یا کمتر(برای تمام نسخه های آندروید قابل استفاده خواهد بود).پشتیبانی ازواحد های اندازه گیری مختلف (سانتیگراد و فارنهایت).رابط کاربری سبک وزیباتغییر بین تم های مختلف و زیبا.رابط توضیحیبرای تغییر بین سلسیوسو فارنهایت روی درجه حرارت ضربه بزنید.مکان را به صورت دستی بر رویمکان خود ضربه بزنیدMeteorology Today, software is easy and simpleand that allows you to weather the whole world to see, just thename of the city you want to select the current temperature,weather conditions currently provides.Possibilities :Currentweather6 days weather forecast.Change to any other place in theworld.Places when typing (autocomplete) to help you.Automaticlocation detection by GPS for Android 23 or less (for all Androidversions will be available).Support for different measurement units(Celsius and Fahrenheit).Style interface and beautifulChangebetween different themes and beautiful.Explanatory interfaceToswitch between Celsius and Fahrenheit temperatures on tap.Locationmanually tap on your location

App Information weather.today

 • App Name
  weather.today
 • Package Name
  weather.today
 • Updated
  June 30, 2018
 • File Size
  4.0M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.4
 • Developer
  Kaykay
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link

Kaykay Show More...

Adult Jokes in Hindi 1.8 APK
Kaykay
hundreds of hilarious jokes that will brighten up your day! Are youwaiting for the bus?Are you in line? You have nothing to do ?Simply use this app to cheer you up or give your buddy a funnylaugh.Note : we blurred jokes in screenshots because of the policythat concerns the adult content
Dirty jokes 1.8 APK
Kaykay
Laugh out loud at this free and offlinecollection of Dirty jokes.If you have a dirty mind, you may enjoy our selection of dirtyjokes.Features:- Unique and neat layout.- share the Jokes with your friends.- Readable text.- Set the joke of the day.- App remembers the last read Dirty jokes so you won't have tostart from beginning.- Swipe left/right to go to previous/next Dirty joke.- Able to change the Background, Font Color and Font Size.- Copy jokes and paste into all your applications.- Quick search.
Relationship rules 1.7 APK
Kaykay
Relationship rules!For some, romantic relationships are the mostmeaningful element in their lives. But the ability to have aloving, healthy relationships is not all innate. failure inrelationships happens (relationship problems), and some of us needrelationship advice and relationship tips to make it work. The goodnews is with our app "Relationship rules", you can learn what youneed to know to improve your relationship or to make itlast.Features:- Neat and clean Layout.- Set rules as favorite andquickly browse through the favorites.- Quick sharing feature thatenables to share via Facebook and other sharing apps.- Able tochange the Background, Font Color and Font Size.- SearchRelationship rules.- Swipe to quickly view rules.- Save yourfavorite rules for later viewing.- Copy rules and paste into allyour applications.
ترجمه فارسی به انگلیسی 3.0 APK
Kaykay
برنامه ترجمه فارسی به انگلیسی قادر به ترجمه کلمات و متون از فارسیبه زبان انگلیسی و از انگلیسی به فارسی است. این ترجمه شامل ویژگی هایزیر: - ترجمه کلمات، متن و عبارات. - ترجمه از کلیپ بورد. - شسته ورفته و کاربر پسند رابط. - این نرم افزار ترجمه از و به زبان هایدیگر. - با کلیک کردن روی نماد ستاره در تاریخ، می توانید یک ترجمه رابه لیست علاقه مندی های خود اضافه کنید. - ترجمه صوتی. - طراحی بینظیر و پاسخگو برای تمام دستگاه ها (تبلت ها، تلفن ها). - اشتراکگذاری متن ترجمه شده را با دوستان خود. - شما می توانید متن ترجمه شدهرا کپی کنید و به اشتراک بگذارید - شما هر کلمه ای را در متن ترجمهشده با کلیک بر روی آن برای ترجمه آن نیز ترجمه می کنید - قادر بهترجمه تا 90 زبان، ترجمه سریع و ساده است Powered by Yandex.Translate- http://translate.yandex.com Farsi to English translation app isable to translate words and texts from Persian into English andfrom English into Persian. This translator contains the followingfeatures: - translate words, phrases and text. - translation fromclipboard. - neat and user-friendly interface. - This applicationtranslates from and to other languages. - Clicking on the staricon, you can add a translation to your favorites. - audiotranslation. - unique design and responsive for all devices(tablets and phones). - Share the translated text with yourfriends. - You can copy the translated text, and share - Your everyword in the translated text to translate it by clicking on it whiletranslating - able to translate up to 90 languages, translationsquick and simple Powered by Yandex.Translate -http://translate.yandex.com
facts.inpersian 1.8 APK
Kaykay
این برنامه رایگان شامل یک مجموعه خوب از دانش و اطلاعات عمومی جالباست که می تواند برای شما مفید باشد.آیا می دانید؟ اطلاعات با ارزش،سرگرم کننده، سرگرمی، حقایق جالب در دست شما.این برنامه دانش عمومیخود را افزایش دهد. شما بدست می آورید که در مورد حقایق ناشناخته میدانم. نرم افزار طراحی شده است به عنوان خوانده شده حقایق جالب واطلاعات.وقت آزاد خود را با چیزی مفید مانند حقایق جالب جدید و دانشرا پر کنید.آموزش خودتان در حال حاضر!This free program contains agood collection of knowledge and interesting general information inFarsi (Persian) language that can be helpful for you.Do you know?Valuable informations, amusing, fun, interesting facts in yourhands.This app will increase your General Knowledge. You will getto know about unknown facts. The application is designed to readinteresting facts and informations.Fill your free time withsomething useful such as new interesting facts andknowledge.educate yourself now!It's free, including a goodcollection of interesting public information and knowledge that canbe useful for you.Do you know? Valuable information, fun,entertainment, interesting facts in your hands.It will increaseyour general knowledge. You get to know the unknown facts. Thesoftware is designed to read interesting facts and information.Hisfree time with something useful, such as new interesting facts andknowledge to complete.Train yourself now!This free program containsa good collection of knowledge and interesting general informationin Farsi (Persian) language that can be helpful for you.Do youknow? Valuable informations, amusing, fun, interesting facts inyour hands.This app will increase your General Knowledge. You willget to know about unknown facts. The application is designed toread interesting facts and informations.Fill your free time withsomething useful such as new interesting facts andknowledge.educate yourself now!
ترجمه انگلیسی به فارسی انلاین 3.1 APK
Kaykay
ترجمه انگلیسی به فارسی (ترجمه متن انگلیسی به فارسی) برنامه اندرویدبرای ترجمه متن از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی است ساختهشده است با پشتیبانی از گفتار به متن و متن به گفتار و پشتیبانی از 90زبان. بهترین برنامه ترجمه آسان و سریع است. این برنامه 2 حالت ترجمهفراهم می کند. - حالت ساده: ترجمه سریع و آسان، مانند مترجمان ساده.زوج زبان و متن را می توان به سرعت با هم مبادله کرد. - حالت مکالمه:این ترجمه موازی را در فرمت مکالمه انجام می دهد که به عنوان یک مترجمدستی بین دو کاربر عمل می کند. این مترجم شامل ویژگی های زیر است: -ترجمه کلمات و احکام - امکان مبادله زبان ها - ترجمه متن انگلیسی بهفارسی و برعکس - رابط کاربری ساده و کاربر پسند - پشتیبانی از ترجمههر زوج از 90 زبان - ابزار مفید برای یادگیری زبان های جدید، سفر وترجمه در حال حرکت! - گفتار به متن و سپس ترجمه - متن به گفتار - زبانپیش فرض را در تنظیمات انتخاب کنید - امکان به اشتراک گذاشتن ورودی یامتن ترجمه شده - ترجمه سریع و آسان اطلاعیه مهم ترجمه انگلیسی بهفارسی برای دسترسی به ویژگی های زیر درخواست دو مجوز می کند: -میکروفون برای ترجمه گفتار - ذخیره سازی خارجی برای داده های ترجمهPowered by Yandex.Translate - http://translate.yandex.com Englishto Farsi translation is an Android application for translating thetext from English to Farsi and from Persian to English Built withspeech-to-text support and text-to-speech support for 90 languages.The best translation app is easy and fast. This app provides 2translation modes. - Simple mode: Fast and easy translation, suchas simple translators. The couple of language and text can beswiftly exchanged. - Conversation mode: This transmits a paralleltranslation in the conversation format, which acts as a handwritinginterpreter between two users. This translator includes thefollowing features: - Translation of words and sentences - Theability to exchange languages - Translate English to Farsi and viceversa - Simple and user-friendly interface - Supports thetranslation of any pair of 90 languages - A handy tool for learningnew languages, travel and moving translations! - Speech to text andthen translation - Text to Speech - Select the default language inthe settings - Ability to share input or translated text - Quickand easy translation important Notice The English-Persiantranslation to request the following features requires twopermissions: - A microphone for speech transmissions - Externalstorage for translation data Powered by Yandex.Translate -http://translate.yandex.com
weather.today 2.4 APK
Kaykay
هواشناسی امروز, نرم افزار آسان و ساده و ساده است که به شما امکان میدهد آب و هوا را در تمام کشورهای جهان ببینید، فقط نام شهر را که میخواهید انتخاب کنید و دمای فعلی، شرایط آب و هوایی فعلی را فراهم میکند.امکانات :آب و هوای فعلی6 روز آینده پیش بینی آب و هوا.تغییر بههر مکان دیگر در جهان.در هنگام تایپ مکان (تکمیل خودکار) به شما کمکمی کند.تشخیص موقعیت مکانی اتوماتیک توسط GPS برای آندروید 23 یا کمتر(برای تمام نسخه های آندروید قابل استفاده خواهد بود).پشتیبانی ازواحد های اندازه گیری مختلف (سانتیگراد و فارنهایت).رابط کاربری سبک وزیباتغییر بین تم های مختلف و زیبا.رابط توضیحیبرای تغییر بین سلسیوسو فارنهایت روی درجه حرارت ضربه بزنید.مکان را به صورت دستی بر رویمکان خود ضربه بزنیدMeteorology Today, software is easy and simpleand that allows you to weather the whole world to see, just thename of the city you want to select the current temperature,weather conditions currently provides.Possibilities :Currentweather6 days weather forecast.Change to any other place in theworld.Places when typing (autocomplete) to help you.Automaticlocation detection by GPS for Android 23 or less (for all Androidversions will be available).Support for different measurement units(Celsius and Fahrenheit).Style interface and beautifulChangebetween different themes and beautiful.Explanatory interfaceToswitch between Celsius and Fahrenheit temperatures on tap.Locationmanually tap on your location
english.alphabet 1.3 APK
Kaykay
آموزش زبان انگلیسی (یادگیری زبان انگلیسی)یک راه بسیار سرگرم کنندهبرای کودک نو پا به یادگیری حروف انگلیسی و اصطلاحات انگلیسی.این نرمافزار برای همه به خصوص کودکان.آیا میدانید؟* این نرم افزار دارایتصویر از هر حروف الفبا و هر نام حیوانی که با همان الفبای آغاز میشود.* این نرم افزار دارای صدای انسان برای هر حروف الفبا و بعضی ازکلمات انگلیسی (نام حیوانات).* این نرم افزار دارای تمام حروف از جملهحروف A تا Z.* این نرم افزار دارای صداهای واقعی مرتبط با کلمات.* شمامی توانید "Next" را فشار دهید تا از الفبای رفتن به یک بعدی، تصاویرآن را مشاهده کنید و گوش دادن به تلفن های موبایل خود را فشار دهید.*شما می توانید "Previous" را فشار دهید تا از الفبای به یکی از قبلیبروید، تصاویر آن را مشاهده کنید و گوش دادن به تلفن های موبایل خودرا فشار دهید.* این نرم افزار دارای یک نمایش اسلاید موجود است که درآن شما می توانید به نشستن و تماشای.English language teaching(learning English)A lot of fun for a toddler to learn English wordsand phrases in English.The software for everyone, especiallychildren.Do you know?* This software has the image of the lettersof the alphabet and the alphabet begins with the same animal.* Thissoftware has the human voice for each letter of the alphabet andsome words in English (the animals).* This software has all theletters of the alphabet A to Z.* This software has the actualsounds associated with the words.* You can use the "Next" button togo to the next alphabet, see images and listen to sounds press.*You can "Previous" button to go from the alphabet to the previousone, to see pictures and listen to your mobile phone button.* Thissoftware has a slideshow is available where you can sit back andwatch.
Loading...