2.3 / December 13, 2018
(4.2/5) (139)

Description

Geldt er een weerwaarschuwing voor jouw buurt? Blijf op de hoogtevia de automatische pushberichten, de app en de handige widgets.Helemaal gratis en reclamevrij! Met deze weerapp geven we dewaarschuwingen door die het KNMI heeft afgegeven. Dankzij deautomatische locatiebepaling krijg je een pop up-bericht zodra zicheen waarschuwing of weeralarm in je omgeving voordoet. Ook bevat deapp een handige widget waarmee je op de hoogte blijft van deweertoestand, zonder dat je de hoofdapp hoeft te starten. Ookextra: een widget met de KNMI neerslagradar. Deze Weerwaarschuwingapp is gratis, bevat geen advertenties en geen in-app betalingen.Deze app hoort namelijk bij onze weerapp Het Weer in Nederland enis bedoeld als gratis aanvulling daarvan. Je kunt deze appnatuurlijk ook gewoon los gebruiken. Gebruiksvoorwaarden: We doenons uiterste best om een fantastische en accurate weer app televeren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software ende daarin gepresenteerde data altijd correct werken en zijn.Daarbij kunnen databronnen soms wisselen en kun je geen rechtenontlenen aan deze app of de daarin gepresenteerde informatie. Doordeze app te downloaden en gebruiken accepteer je dezeleveringsvoorwaarden. there is a weather warning for your area?Stay updated via the automatic push notifications, the app anduseful widgets. Totally free and ad-free! This weerapp we giveissued the warnings by the KNMI. Thanks to the automatic locationyou get a pop-up message as soon as a weather alert or warningoccurs in your area. The app also includes a handy widget thatallows you to stay up to date with the weather without having tostart the main app. Also added a widget with the KNMI precipitationradar. The Weather Alert app is free, contains no ads and no in-apppayments. This app namely part of our weerapp Weather in theNetherlands and is intended as a free supplement it. You can simplyuse this app apart. Terms of Use: We do our best to deliver anexcellent and accurate weather app, but can not guarantee that thesoftware and the data presented in it always works and correct.Doing so can sometimes exchange data sources and you can not deriverights from this app or the information presented therein. Bydownloading this app and use constitutes acceptance of these terms.

App Information Weerwaarschuwing: Weeralarm NL

 • App Name
  Weerwaarschuwing: Weeralarm NL
 • Package Name
  com.surfcheck.weerwaarschuwer
 • Updated
  December 13, 2018
 • File Size
  4.0M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.3
 • Developer
  Surfcheck
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Molenstraat 1a 2316 TC Leiden
 • Google Play Link
Surfcheck Show More...
Weather in Holland: the app APK
Surfcheck
Stay up to date with the current weather conditions in theNetherlands - and in the world via the Weather station widget.Reliable data live from the dutch national weather service KNMI.This app (Dutch name: Het Weer in Nederland) now contains 31 maps,forecasts and other items + 5 widgets and Android Wear Smartwatchapp! - Forecasts for today, this evening and tomorrow - Satelliteimages (visible light + infra red) - Detailed 5 day + text-forecast- Maps showing the current temperatures, wind speed (m/s and bft)and visibility - UV prediction for today and tomorrow -Precipitation map - Animated weather map (several days in advance)- Weather alarm + Coastal alarm - Three precipitation radarviews -Rotate your device to zoom in - Three app widgets bring liveweather information to your home screen, including weather stationwidget! Data is downloaded from the Dutch national meteorologicalinstitute KNMI. Due to the nature of this source, some content(specifically the text forecast) is written in Dutch. About KNMIThe Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) is the Dutchnational weather service. Primary tasks of KNMI are weatherforecasting, and monitoring of weather, climate, air quality andseismic activity. KNMI is also the national research andinformation centre for meteorology, climate, air quality, andseismology. > widget only works when you run the app from phonememory, move to SD card will disable it. Disclaimer: We do ourutmost to deliver you the best software and data available in themarket, but of course we cannot guarantee the proper functioning oraccuracy of both. Data sources can change over time. You can notderive rights from this information. By downloading and using HetWeer in Nederland you accept these terms. Location: The roughlocation permission is necessary to enable the Weather stationwidget to show you your local weather data. It is not used norstored for anything else at all.
Weer Nu - Weerbericht, Radar en Waarschuwingen APK
Surfcheck
De weerapp voor Nederland: supersnel, uitgebreid en vooral échtbetrouwbaar. Met het live KNMI-weerbericht voor uw locatie. Weer Nubiedt u: √ De actuele weermetingen van uw locatie, rechtstreeks uithet KNMI-meetstationnetwerk. √ Drie Radaranimaties, inclusieftoekomstanimatie van Buienradar / Sneeuwradar en Europaradar. √Alle KNMI-live kaarten inclusief gevoelstemperatuur enWeeralarmkaart. En ook: √ Verwachtingen: per uur, twee dagenvooruit, de vijfdaagse verwachting en de tekstverwachting + KNMIverwachtingskaartjes. √ Satellietbeelden: ieder uur ververst, uitdrie verschillende bronnen. √ De Pluimengrafieken met devijftiendaagse temperatuur, wind en neerslagverwachting +sneeuwverwachting en ijspluim ( verwachte ijsaangroei ). √Bracknell, Hirlam en Sembachweerkaarten voor experts. Widgets: √Het Weerstation met live weermetingen, werkt wereldwijd! √Live-icoon om het standaard-icoon te vervangen. √ En de Zon enMaan-widget met op- en ondergangstijden, maanschijngestalten en-verlichtingsgraad. Notificaties: √ Toont u het weer op uw locatiein de notificatiebalk van uw androidtoestel! Weer Nu is voorzienvan een speciale tablet modus. En u kunt uw locatie zowelautomatisch laten bepalen, als zelf instellen. (de widgets ennotificatiefunctie zijn met een in-app betaling te activeren - vooreen luttele €2,49 per jaar - dan verdwijnt ook de reclamebanner inde app). Leveringsvoorwaarden: We doen ons uiterste best om eenfantastische en accurate weerapp te leveren, maar kunnen natuurlijkniet garanderen dat de software en de daarin gepresenteerde dataaltijd 100% correct werken en zijn. Daarbij kunnen databronnen somswisselen en kunt u geen rechten ontlenen aan deze weerapp of dedaarin gepresenteerde informatie. Door Weer Nu te downloaden engebruiken accepteert u deze leveringsvoorwaarden. Locatiegebruik Delocatiepermissie is alleen nodig voor de app en widgets om u deactuele weergegevens in uw omgeving te tonen. Deze locatiegegevensworden volstrekt anoniem verwerkt en door Surfcheck op geen enkeleandere manier gebruikt. Weer Nu is de zusterapp van onze weer appHet Weer in Nederland, en wil een van de meest complete weer appsvan Nederland zijn. Deze app is alleen beschikbaar op Android 4 enhoger.
The Tides - the Netherlands 4.3 APK
Surfcheck
This is the most complete tidal app for the Netherlands, the NorthSea and inland waterways. The Tide shows you the astronomical tideforecast and the current water level measurements at all 207measuring points of Rijkswaterstaat, both in the list and on theinteractive map, for the whole of 2019 and 2020. The graph with thetidal curve shows the expected water level + setup. You can addyour favorite tide locations to your preferred list, so you get asuper fast overview at the start of the app. Via the handy tidalclock on the home page you can see exactly when the tide is nearSpring or Neap. In addition, the app shows the current moon phasesand illumination percentages. And of course the sun and moon riseand set times. The Getij shows the water levels at tidal locationsas well as live water levels and water level expectations in themajor rivers, IJsselmeer and Scheldt, up to Antwerp. The measuredvalues ​​are displayed in NAP and LAT and where applicable in MSL(Mean Sea Level) and come directly from the Rijkswaterstaatdatabase. Conditions. We do our utmost to deliver a fantastic andaccurate tide app, but of course we cannot guarantee that thesoftware and the data presented therein will always work and are100% correct. Data sources can sometimes change and you cannotderive any rights from this tide app or the information presentedtherein. By downloading and using Het Getij you accept these termsand conditions. Location The location permission is only needed toshow you the current water levels in your area. Surfcheck does notuse this location data in any other way.
Das Wetter Live - Radar, Warnungen, Wetterbericht APK
Surfcheck
Live Wetterbericht für Deutschland, zuverlässig und komplett. Mitwetterdaten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für Ihren Standort, indie App und Widgets.Live:√ Die aktuelle Wetterlage für Ihren Ort.√Live Regenradar.√ Temperatur- und Windkarte.Vorhersage:√Wettervorhersagekarten für Ihre Region: Heute, Morgen Früh undMorgen Spät.√ Das aktuelle DWD Wetterbericht.Bilder:√ Die neuestenDeutschland- und EU-Satellitenbilder.√ Europäische Infrarotbilder.√Stundlichen Eumetsat Satellitenbilder.Pro:√ Wetterkarte mit Hoch-und Tiefdruckgebiete.√ Hirlam Modell karten√ Bracknell Modellkarten√ GFS Animationen für Deutschland und EuropaWidgets:√Radarwidget: jede halbe Stunde erneut.√ Wetterstation mitStandorterkennung: Bietet Live Wettermessungen an Ihrem Standortauf das Android Startbildschirm. Die Wetterstation ist weltweitabrufbar.√ Pro Wetterstation 4 *2 mit Vorhersage.√ Spezielles4-Tage Vorhersagewidget.√ Live-Icon mit Live Wetterdaten auf IhremOrt.√ Sonne und Mond Widget: Auf- und Untergangszeiten für Sonneund Mond, die aktuelle Mondphase und den Beleuchtungsgrad auf Ihrenaktuellen Standort. Welweit!Das Wetter Live ist kostenlos, dieVerwendung des Live-Icon, Wetterstation- Sonne und Mondwidgetskönnen Sie über den In-App-Upgrade aktivieren.Standort:DasWetterstation-Widget und das Live-Icon verwendet Ihren Standort, umIhnen die aktuellen Wetterdaten in Ihrer Umgebung anzuzeigen. DieseStandortdaten werden weder von Surfcheck anderweitig verwendet nochvon uns gespeichert.Die (Netzwerk)Ortungfunktion spart Energie,aber braucht dass 'Wireless nutzen' in das Androidmenü'Einstellungen > Ort' eingeschaltet ist.Garantie?Wir sindbestrebt, diese App und die darin enthaltenen Daten so korrekt wiemöglich wiederzugeben. Dennoch können wir keine Gewähr für dieRichtigkeit der Daten oder das korrekte Funktionieren der Softwareübernehmen. Das Wetter Live führt ebenfalls begrenzte (anonyme)Statistiken, die der optimalen Konfiguration von sowohl der App alsauch des Backend dienen. Mit der Nutzung dieses Programmes stimmenSie den Lieferbedingungen zu.Live weather forecast for Germany,reliably and completely. With weather data from the German WeatherService (DWD) for your location in the app and widgets.Live:√ Thecurrent weather conditions for your location.√ Live Doppler radar.√temperature and wind map.Prediction:√ weather forecast maps foryour region: Today, early morning and late morning.√ The currentDWD weather.Images:√ The latest Germany and EU satellite images.√European infrared images.√ hour lichen Eumetsat satelliteimages.Pro:√ weather map with high and low pressure areas.√ HIRLAMmodel cards√ Bracknell model cards√ JRC animations for Germany andEuropeWidgets:√ Radar widget: every half hour after that.√ WeatherStation with location detection: Provides live weather readings atyour location on your Android home screen. The weather station isavailable worldwide.√ Pro Weather Station with 2 * 4 prediction.√Special 4-day forecast widget.√ Live Icon with live weather data onyour site.√ sun and moon widget: rise and set times for the sun andmoon, current moon phase and the degree of illumination on yourcurrent location. Welweit!Weather Live is free, the use of liveicon weather station sun and moon widgets you can activate via thein-app upgrade.Location:The Weather Station widget and live iconused your site to show you the current weather conditions in yourarea. This location data is used otherwise neither of Surfcheckstill stored by us.The (network) location function saves energy,but does that 'wireless use' in the Androidmenü 'Settings>Location' is on.Warranty?We strive to reflect this app and the datacontained therein as correct as possible. However, we can notguarantee the accuracy of the data or the correct functioning ofthe software. Weather Live also limited to (anonymous) statisticsthat serve the optimum configuration of both the app and thebackend. By using this program you agree to the terms of delivery.
Zeeweer - Maritieme app 3.7 APK
Surfcheck
Toont u het actuele weer en golfgegevens, direct uit de meetnettenvan KNMI en Rijkswaterstaat. Op de Noordzee, langs de heleNederlandse kust, de Wadden en de Zeeuwse Delta. Zeeweer is gratisen biedt u: √ Live weermetingen van uw locatie, rechtstreeks uithet KNMI-meetstationnetwerk en uit het Landelijk Meetnet Water vanRijkswaterstaat. √ Het actuele Marifoonbericht. √ Dewaarschuwingskaarten voor zowel kustwateren als Noordzee. √Gedetailleerde GFS-analysekaarten met Wind- Golven- Zicht- enRegenverwachting voor de komende negen dagen. √ Synoptische analyseKNMI, zowel op korte als lange termijn. √ Bracknell- Hirlam- ECMWF-en GME (Deutscher Wetterdienst)-kaartenreeksen om uw eigen analysete kunnen maken. √ De pluimen en algemene 5-daagseverwachting voorNederland. √ De KNMI-neerslagradar. Leveringsvoorwaarden: We doenons uiterste best om een fantastische en accurate weerapp televeren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software ende daarin gepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn.Daarbij kunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechtenontlenen aan deze weerapp of de daarin gepresenteerde informatie.Door Zeeweer te downloaden en gebruiken accepteert u dezeleveringsvoorwaarden. Locatiegebruik De locatiepermissie is alleennodig voor de app en widgets om u de actuele weergegevens in uwomgeving te tonen. Deze locatiegegevens worden volstrekt anoniemverwerkt en door Surfcheck op geen enkele andere manier gebruikt.
Zeeweer - Maritieme app 3.7 APK
Surfcheck
Toont u het actuele weer en golfgegevens, direct uit de meetnettenvan KNMI en Rijkswaterstaat. Op de Noordzee, langs de heleNederlandse kust, de Wadden en de Zeeuwse Delta. Zeeweer is gratisen biedt u: √ Live weermetingen van uw locatie, rechtstreeks uithet KNMI-meetstationnetwerk en uit het Landelijk Meetnet Water vanRijkswaterstaat. √ Het actuele Marifoonbericht. √ Dewaarschuwingskaarten voor zowel kustwateren als Noordzee. √Gedetailleerde GFS-analysekaarten met Wind- Golven- Zicht- enRegenverwachting voor de komende negen dagen. √ Synoptische analyseKNMI, zowel op korte als lange termijn. √ Bracknell- Hirlam- ECMWF-en GME (Deutscher Wetterdienst)-kaartenreeksen om uw eigen analysete kunnen maken. √ De pluimen en algemene 5-daagseverwachting voorNederland. √ De KNMI-neerslagradar. Leveringsvoorwaarden: We doenons uiterste best om een fantastische en accurate weerapp televeren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software ende daarin gepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn.Daarbij kunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechtenontlenen aan deze weerapp of de daarin gepresenteerde informatie.Door Zeeweer te downloaden en gebruiken accepteert u dezeleveringsvoorwaarden. Locatiegebruik De locatiepermissie is alleennodig voor de app en widgets om u de actuele weergegevens in uwomgeving te tonen. Deze locatiegegevens worden volstrekt anoniemverwerkt en door Surfcheck op geen enkele andere manier gebruikt.Shows you the current weather and wave data directly from themonitoring networks of KNMI and Rijkswaterstaat. In the North Sea,along the Dutch coast, the region and in the Zeeland delta. Zeeweeris free and offers: √ Live weather readings from your locationdirectly from the KNMI station network and from the National WaterQuality Monitoring Network of Public Works. √ The current VHFmessage. √ The warning cards for both coastal waters and the NorthSea. √ Detailed maps GFS analysis with Wind-Wave-Current and rainforecast for the next nine days. √ Synoptic analysis KNMI, bothshort and long term. √ Bracknell-Hirlam-ECMWF and GME (DeutscherWetter Dienst) card sets to make. Your own analysis √ The plumesand overall 5-day forecast for Netherlands. √ The KNMIprecipitation radar. Terms of delivery: We do our utmost to delivera fantastic and accurate weerapp but can not guarantee that thesoftware and the data presented therein be 100% accurate and areworking. In addition to data sources may change and you can notderive any rights from this weerapp or the information presentedtherein. By downloading and using Zeeweer you accept these terms.Location Use The location permission is only needed for the app andwidgets to show you. The current weather information in your areaThis location data is completely anonymous, processed and used bySurf Check in any other way.
Weather - Plus 2.5 APK
Surfcheck
The fasted weather app for the Netherlands, featuring high qualitymeasurements, straight from the Dutch National Weather ServiceKNMI.
The Weather in Germany: Radar, weather warnings 7.5 APK
Surfcheck
Stay up to date with the current weather conditions in Germany -and in the world via the Weather station widget. Das Wetter inDeutschland now contains more than 27 maps, forecasts and otheritems! - Forecasts for today, this evening and tomorrow - Satelliteimages (visible light + infra red) - Detailed Wetterlage andtext-forecast - Maps showing the current temperatures and windspeed. - UV prediction for today and tomorrow - Animated weathermap (several days in advance) - Weather alarm + Coastal alarm -Precipitation radar - Rotate your device to view full screen - Fourapp widgets bring live weather information to your home screen,including weather station widget working world wide! Data isdownloaded from the German national meteorological institute DWD.Due to the nature of this source, some content is written inGerman. > widgets only work when you run the app from phonememory, move to SD card will disable it. Disclaimer: We do ourutmost to deliver you the best software and data available in themarket, but of course we cannot guarantee the proper functioning oraccuracy of both. Data sources can change over time. You can notderive rights from this information. By downloading and using DasWetter in Deutschland you accept these terms. Location: The roughlocation permission is necessary to enable the Weather stationwidget to show you your local weather data. It is not used norstored for anything else at all. Image credit: Allgäu near BadHindelang, svenmakesphotoshttps://www.flickr.com/photos/109400496@N05/10980180434/ License:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Loading...