1.3.2 / August 30, 2015
(4.8/5) ()
Loading...

Description

Wiload System by New Concept ConsultingSoleLtd.

App Information Wiload

New Concept Consulting Sole Ltd. Show More...

NCC 2.0.2 APK
Live Radio and check lotto result everyday(only for laos)
E-Topup 1.3 APK
E-Topup System by New Concept Consulting Sole Ltd.
Wiload 1.3.2 APK
Wiload System by New Concept ConsultingSoleLtd.
Wiload 2.0.3 APK
ແອັບວີໂຫລດແມ່ນແອັບທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ຕື່ມເງິນໃຫ້ເບີມືຖືແບບຕື່ມເງິນ,ໂທລະສັບແບບບໍ່ມີສາຍ, ເບີຫລິ້ນເນັດ, ແອັບດຽວສາມາດຕື່ມໄດ້ເຖິງ 3ເຄືອຂ່າຍ (ເບີເອັມໂຟນ, ອີທີເອລແລະ ຢູນີເທວ)ໂດຍການໂອນມູນຄ່າໂທໂດຍກົງເຂົ້າໃນບັນຊີພື້ນຖານ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການໂທ,ຫລິ້ນອິນເຕີເນັດ ແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆໄດ້ຄືກັນກັບການຕື່ມເງິນຜ່ານບັດຕື່ມເງິນທຸກຢ່າງ.ເຊິ່ງໃນຫນ້າຫລັກຈະມີມູນຄ່າໂທຕ່າງໆໃຫ້ເລືອກຕື່ມ,ມີຟັ້ງຊັ້ນປ່ຽນພາສາລາວແລະອັງກິດ ແລະ ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໄດ້ ນອກນັ້ນຍັງສາມາດກວດລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໄດ້ໃນການໂອນມູນຄ່າໂທຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຄັ້ງ,ສາມາດຫລິ້ນໄດ້ທັງມືຖືແລະເທັບເລັດ Apple TV download the app wasdeveloped so that customers can purchase the number of mobilerefill phone, wireless, phone the internet, apps alone can add upto 3 network (Off Mfone, An Elk and Unitel) by transferringrecharge directly into basic account to use for calls, the Internetand send messages as well as refill card refill everything. WhichHome to recharge various options add functionality to changelanguage and English, and change the password also can check themovement of the transfer charge in each can play both mobile andtablets
Kapao by NCF 1.0.1-PRO APK
ກະເປົ໋າ ຄືນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍທ່ານເຮັດທຸລະກໍາການເງິນໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍເຊັ່ນ: ການໂອນເງິນ -ການຊໍາລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີເມນູເສີມ ທີ່ສາມາດກວດຜົນຫວຍ,ສົ່ງຂໍເກັບເງິນ, ຕື່ມມູນຄ່າໂທ ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍທີ່ ສະຖາບັນການເງິນຈຸະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ນິວຄອນເຊັບ(NCF)ໄດ້ອອກແບບມາສະເພາະເພື່ອຄົນລາວ ໃນຕະຫຼາດລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍແລະ ທັນສະໄໝໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານໄດ້ຍິ່ງຂື້ນBags ofinnovative new help transaction money as easy as transactions -payment services as well as a menu extra can check lottery sendmoney, to recharge and by the financial institutions present in thedeposit New Concept (NCF) was designed specifically to Lao Laomarket to create a comfortable and modern living everyday You havethe worse
Loading...