/ April 22, 2020
(2.7/5) (7)
Loading...

Description

Aktualności i powiadomienia Aplikacja oferuje błyskawiczny dostępdoaktualności. Dzięki niej otrzymasz powiadomienia np. oawaryjnych iplanowanych przerwach w dostawie wody. System zgłoszeńAplikacja wbardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanie do WiK Opoleodczytustanu licznika zużycia wody lub problemu technicznego. Zaplikacjimożesz korzystać anonimowo - nie musisz zakładać konta ipodawaćżadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia nadostęp do:- systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywaćostrzeżeniakryzysowe, czy powiadomienia o ważnych aktualnościach -magazynuzdjęć, aby móc np. dodać zdjęcie licznika zużycia wody dosystemuzgłaszania odczytów - odbiornika GPS, aby pobraćprecyzyjnąlokalizację i przypisać ją do zgłoszenia

App Information Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

 • App Name
  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
 • Package Name
  pl.com.wikopole
 • Updated
  April 22, 2020
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  netkoncept.com
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

netkoncept.com Show More...

mobiJOB 1.0.3 APK
mobiJOB to aplikacja mobilna z ofertami pracyw Polsce i za granicą zamieszczanymi przez Agencje Zatrudnienia iPracodawców. Jest prosta, intuicyjna i funkcjonalna.DLA OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY:- Wyszukiwanie ofert pracy: podstawowe (stanowisko, kraj,miejscowość, odległość, geolokalizacja) zaawansowane (agencjazatrudnienia, branża, wysokość wynagrodzenia).- Szybki kontakt e-mailowy lub telefoniczny z osobą lub agencjązatrudnienia wskazaną w wybranym ogłoszeniu o pracę.- Historia wyszukiwań ułatwiająca poszukiwanie i zapamiętywanieofert pracy.- Automatyczne darmowe powiadomienia o nowych ofertach wysyłanewedług zapamiętanychkryteriów wyboru (po zaznaczeniu stosownych opcji).- Dane kontaktowe i teleadresowe do agencji zatrudnienia.DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA:- Szybki kontakt z kandydatami - zainteresowani kandydaci otrzymująnatychmiastowe powiadomienia o nowej ofercie pracy odpowiadającejzapamiętanym kryteriom wyboru.- Ogłoszenia o pracę dostępne 24h i w każdym miejscu, w kraju izagranicą, bez konieczności uruchamiania komputera.- Ogłoszenia ukazują się równolegle w Aplikacji oraz na stronieinternetowej www.mobijob.pl - ważny argument dla zleceniodawcóworaz pracodawców.- Dane kontaktowe i teleadresowe Agencji w Aplikacji(opcjonalnie).- Nie wymaga pracochłonnych wdrożeń, prosty i funkcjonalnyinterface.TWÓRCY APLIKACJI ---Konsorcjum Loyal Solutions Sp. z o.o. (agencja komunikacjimarketingowej) oraz netkoncept.com Sp. jawna (partnertechnologiczny), specjalizuje się w budowaniu dedykowanychrozwiązań dla biznesu i sektora publicznego. Śledząc bieżące trendyna rynku pracy w Polsce i Europie, projektujemy, budujemy iwdrażamy „szyte na miarę” aplikacje na urządzenia mobilne dla tychpodmiotów, które poszukują innowacyjnych i efektywnych narzędzikomunikacyjnych.Jesteśmy grupą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem wprowadzeniu agencji zatrudnienia, projektach IT i komunikacjimarketingowej. To unikalne połączenie kompetencji naszego zespołuumożliwia nam wypracowanie i dostarczanie dynamicznych inowoczesnych rozwiązań odpowiadających potrzebom użytkowników iklientów.netkoncept.com Sp. jawna powstała w 2001 roku. Specjalizuje sięw budowaniu i wdrażaniu unikalnych systemów bazodanowych, systemóweCommerce, eGovernment oraz systemów zarządzania treścią stroninternetowych. Zaufało nam już ponad 300 instytucji publicznychoraz przedstawicieli biznesu.Tworzymy kreatywny zespół fachowców posiadających wykształceniewyższe informatyczne i ekonomiczne oraz wieloletnie doświadczenie wbranży usług internetowych i programistycznych, które zapewnianajwyższą jakość produktów i usług.Strona internetowa aplikacji: http://mobijob.pl/mobiJOB is a mobileapplication with job offers in Poland and abroad your submissionsby the Employment Agencies and Employers. It is simple, intuitiveand functional.FOR jobseekers:- Job Search: primary (position, country, city, distance,geolocation) Advanced (employment agency, industry, salary).- Fast contact us by e-mail or phone with a person or employmentagency indicated in the announcement of the selected job.- History of searches for easy search and store jobs.- Automatic free alerts about new offers sent by saved  selection criteria (after selecting the appropriateoption).- Contact details and details of the employment agencies.FOR EMPLOYMENT AGENCY:- Quick contact with candidates - interested candidates receiveimmediate notification of new job corresponding to the storedselection criteria.- Announcements of job available 24 hours, anywhere, at home andabroad, without having to boot the computer.- Ads appear parallel in the Application and the websitewww.mobijob.pl - an important argument for clients andemployers.- Contact details and details of the Agency Application(optional).- Does not require labor-intensive implementations, a simple andfunctional interface.ARTIST APPLICATIONS ---Loyal Consortium Solutions Pvt. with o.o (Marketing communicationagency) and netkoncept.com Sp. overt (technology partner),specializes in building customized solutions for business and thepublic sector. Following current trends in the labor market inPoland and Europe, we design, build and implement 'tailor-made'mobile phone applications for those entities that are looking forinnovative and effective communication tools.We are a group of professionals with years of experience in theconduct of employment agencies, IT projects and marketingcommunications. This unique combination of competence of our teamenables us to develop and deliver dynamic and innovative solutionsto meet the needs of users and customers.netkoncept.com Sp. overt established in 2001. He specializes inbuilding and implementing unique database systems, systemseCommerce, eGovernment and content management systems websites. Wehave been trusted more than 300 public institutions and businessrepresentatives.We develop a creative team of professionals with highereducation and economic information and many years of experience inInternet services and software, which provides the highest qualityproducts and services.Website applications: http://mobijob.pl/
Gmina Prusice 2.0.2 APK
Aktualności, wydarzenia i powiadomienia Aplikacja oferujebłyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń, informacjiz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niej otrzymaszpowiadomienia o sytuacji kryzysowej, terminie wywozu odpadów czykonieczności zapłaty podatku. Mapa potrzeb – zgłaszanie problemówAplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanie różnychproblemów czy usterek.  Może to być np. niebezpieczne miejsce,awaria oświetlenia ulicznego, problem z wywozem odpadów czy dzikiewysypisko śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób zdjęcie,naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie. Kalendarzwywozu odpadów  Aplikacja przypomni o terminie odbioruposzczególnych odpadów, poinformuje o zasadach prowadzeniaselektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościach związanychz tą tematyką. Moduł umożliwia dodatkowo wysyłanie reklamacjiodnośnie braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnika lub innychsytuacji. Interaktywna mapa Obiekty na interaktywnej mapie sągrupowane w kategoriach i podkategoriach, posiada dane opisowe ikontaktowe oraz multimedialne. Dodatkową funkcją jest uruchomieniefunkcji nawigacji prowadzącej do wybranego obiektu. Z aplikacjimożesz korzystać anonimowo – nie musisz zakładać konta i podawaćżadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia na dostępdo: - systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywać ostrzeżeniakryzysowe, przypomnienia o wystawieniu pojemnika z odpadami czypowiadomienia o ważnych aktualnościach - kalendarza, aby zapisać wnim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany, wpisać je wplan dnia oraz przypomnieć o nim dzień wcześniej - magazynu zdjęć,aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszania problemów - odbiornikaGPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację i przypisać ją do zgłoszenia
PROWOD Sp. z o. o. 1.9.3 APK
Aktualności i powiadomienia Aplikacja oferuje błyskawiczny dostępdoaktualności. Dzięki niej otrzymasz powiadomienia osytuacjikryzysowej oraz przypomnienie o terminie wywozu odpadów.Systemzgłoszeń Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala nazgłaszanie doProwod Sp. z o. o. odczytu stanu licznika zużyciawody, awarii lubdzikiego wysypiska odpadów. Kalendarz wywozuodpadów Aplikacjaprzypomni o terminie odbioru poszczególnychodpadów, poinformuje ozasadach prowadzenia selektywnej zbiórkiodpadów, powiadomi oaktualnościach związanych z tą tematyką. Modułumożliwia dodatkowowysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioruodpadów, uszkodzonegopojemnika lub innych sytuacji. Z aplikacjimożesz korzystaćanonimowo - nie musisz zakładać konta i podawaćżadnych danych.Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia na dostęp do:- systemupowiadomień push, abyś mógł otrzymywać ostrzeżeniakryzysowe,przypomnienia o wystawieniu pojemnika z odpadami czypowiadomieniao ważnych aktualnościach - magazynu zdjęć, aby mócdodać zdjęcie dosystemu zgłaszania problemów - odbiornika GPS, abypobraćprecyzyjną lokalizację i przypisać ją do zgłoszenia
Gmina Popielów 2.0.0 APK
Aktualności, wydarzenia i powiadomienia Aplikacja oferujebłyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń, informacjiz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niej otrzymaszpowiadomienia o sytuacji kryzysowej, terminie wywozu odpadów czykonieczności zapłaty podatku. Kalendarz wywozu odpadów Aplikacja przypomni o terminie odbioru poszczególnych odpadów,poinformuje o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,powiadomi o aktualnościach związanych z tą tematyką. Zaplikacji możesz korzystać anonimowo – nie musisz zakładać konta ipodawać żadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia nadostęp do: - systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywaćostrzeżenia kryzysowe, przypomnienia o wystawieniu pojemnika zodpadami czy powiadomienia o ważnych aktualnościach - kalendarza,aby zapisać w nim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany,wpisać je w plan dnia oraz przypomnieć o nim dzień wcześniej -magazynu zdjęć, aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszaniaproblemów - odbiornika GPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację iprzypisać ją do zgłoszenia
Gmina Toszek 1.9.3 APK
Aktualności, wydarzenia i powiadomienia Aplikacjaoferujebłyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń,informacjiz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niejotrzymaszpowiadomienia o sytuacji kryzysowej czy terminie wywozuodpadów.Mapa potrzeb – zgłaszanie problemów Aplikacja w bardzoprostysposób pozwala na zgłaszanie różnych problemów czyusterek. Może to być np. niebezpieczne miejsce, awariaoświetleniaulicznego, problem z wywozem odpadów czy dzikiewysypisko śmieci.Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób zdjęcie,naciśnij przycisklokalizowania i wyślij zgłoszenie. Kalendarzwywozu odpadów Aplikacja przypomni o terminie odbioruposzczególnych odpadów,poinformuje o zasadach prowadzeniaselektywnej zbiórki odpadów,powiadomi o aktualnościach związanychz tą tematyką. Modułumożliwia dodatkowo wysyłanie reklamacjiodnośnie braku odbioruodpadów, uszkodzonego pojemnika lub innychsytuacji. Interaktywnamapa Obiekty na interaktywnej mapie sągrupowane w kategoriach ipodkategoriach, posiada dane opisowe ikontaktowe orazmultimedialne. Dodatkową funkcją jest uruchomieniefunkcjinawigacji prowadzącej do wybranego obiektu. Z aplikacjimożeszkorzystać anonimowo – nie musisz zakładać konta i podawaćżadnychdanych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia na dostęp do:-systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywaćostrzeżeniakryzysowe, przypomnienia o wystawieniu pojemnika zodpadami czypowiadomienia o ważnych aktualnościach - kalendarza,aby zapisać wnim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany,wpisać je wplan dnia oraz przypomnieć o nim dzień wcześniej -magazynu zdjęć,aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszaniaproblemów - odbiornikaGPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację iprzypisać ją do zgłoszenia
Gmina Dobrodzień 1.7.0 APK
Aktualności, wydarzenia i powiadomienia Aplikacjaoferujebłyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń,informacjiz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niejotrzymaszpowiadomienia o sytuacji kryzysowej, terminie wywozuodpadów czykonieczności zapłaty podatku. Mapa potrzeb – zgłaszanieproblemówAplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanieróżnychproblemów czy usterek.  Może to być np. niebezpiecznemiejsce,awaria oświetlenia ulicznego, problem z wywozem odpadów czydzikiewysypisko śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, zróbzdjęcie,naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie.Kalendarzwywozu odpadów  Aplikacja przypomni o terminieodbioruposzczególnych odpadów, poinformuje o zasadachprowadzeniaselektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościachzwiązanychz tą tematyką. Moduł umożliwia dodatkowo wysyłaniereklamacjiodnośnie braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnikalub innychsytuacji. Interaktywna mapa Obiekty na interaktywnejmapie sągrupowane w kategoriach i podkategoriach, posiada daneopisowe ikontaktowe oraz multimedialne. Dodatkową funkcją jesturuchomieniefunkcji nawigacji prowadzącej do wybranego obiektu. Zaplikacjimożesz korzystać anonimowo – nie musisz zakładać konta ipodawaćżadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia nadostępdo: - systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywaćostrzeżeniakryzysowe, przypomnienia o wystawieniu pojemnika zodpadami czypowiadomienia o ważnych aktualnościach - kalendarza,aby zapisać wnim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany,wpisać je wplan dnia oraz przypomnieć o nim dzień wcześniej -magazynu zdjęć,aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszaniaproblemów - odbiornikaGPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację iprzypisać ją do zgłoszenia
Gmina Głubczyce 1.7.0 APK
Aktualności, wydarzenia i powiadomienia Aplikacjaoferujebłyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń,informacjiz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niejotrzymaszpowiadomienia o sytuacji kryzysowej, terminie wywozuodpadów czykonieczności zapłaty podatku. Mapa potrzeb – zgłaszanieproblemówAplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanieróżnychproblemów czy usterek.  Może to być np. niebezpiecznemiejsce,awaria oświetlenia ulicznego, problem z wywozem odpadów czydzikiewysypisko śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, zróbzdjęcie,naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie.Kalendarzwywozu odpadów  Aplikacja przypomni o terminieodbioruposzczególnych odpadów, poinformuje o zasadachprowadzeniaselektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościachzwiązanychz tą tematyką. Moduł umożliwia dodatkowo wysyłaniereklamacjiodnośnie braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnikalub innychsytuacji. Interaktywna mapa Obiekty na interaktywnejmapie sągrupowane w kategoriach i podkategoriach, posiada daneopisowe ikontaktowe oraz multimedialne. Dodatkową funkcją jesturuchomieniefunkcji nawigacji prowadzącej do wybranego obiektu. Zaplikacjimożesz korzystać anonimowo – nie musisz zakładać konta ipodawaćżadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia nadostępdo: - systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywaćostrzeżeniakryzysowe, przypomnienia o wystawieniu pojemnika zodpadami czypowiadomienia o ważnych aktualnościach - kalendarza,aby zapisać wnim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany,wpisać je wplan dnia oraz przypomnieć o nim dzień wcześniej -magazynu zdjęć,aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszaniaproblemów - odbiornikaGPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację iprzypisać ją do zgłoszenia
Gmina Gierałtowice APK
Aktualności, wydarzenia i powiadomienia Aplikacjaoferujebłyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń,informacjiz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niejotrzymaszpowiadomienia o sytuacji kryzysowej, terminie wywozuodpadów czykonieczności zapłaty podatku. Mapa potrzeb – zgłaszanieproblemówAplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanieróżnychproblemów czy usterek. Może to być np. niebezpiecznemiejsce,awaria oświetlenia ulicznego, problem z wywozem odpadów czydzikiewysypisko śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, zróbzdjęcie,naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie.Kalendarzwywozu odpadów Aplikacja przypomni o terminieodbioruposzczególnych odpadów, poinformuje o zasadachprowadzeniaselektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościachzwiązanychz tą tematyką. Moduł umożliwia dodatkowo wysyłaniereklamacjiodnośnie braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnikalub innychsytuacji. Interaktywna mapa Obiekty na interaktywnejmapie sągrupowane w kategoriach i podkategoriach, posiada daneopisowe ikontaktowe oraz multimedialne. Dodatkową funkcją jesturuchomieniefunkcji nawigacji prowadzącej do wybranego obiektu. Zaplikacjimożesz korzystać anonimowo – nie musisz zakładać konta ipodawaćżadnych danych. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia nadostępdo: - systemu powiadomień push, abyś mógł otrzymywaćostrzeżeniakryzysowe, przypomnienia o wystawieniu pojemnika zodpadami czypowiadomienia o ważnych aktualnościach - kalendarza,aby zapisać wnim termin wydarzenia, którym jesteś zainteresowany,wpisać je wplan dnia oraz przypomnieć o nim dzień wcześniej -magazynu zdjęć,aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszaniaproblemów - odbiornikaGPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację iprzypisać ją do zgłoszenia
Loading...