1.20 / September 16, 2014
(4.6/5) (12)
Loading...

Description

Woman Today is a “Bible” for generationsofBulgarian women. Woman Today is a symbol of uncompromisingqualityin journalism. The magazine is known for its smart articles,itsprominent writers and topics, which are not influenced bytransienttrends, but set directions in the lives of intelligentwomen.Typical for Woman Today are articles written from afirst-handexperience, which is especially appreciated by theaudience. Themost interesting and famous Bulgarian men and womenchose The WomanToday to share their thoughts, ideas and secrets.Woman Today isthe only lifestyle magazine in Bulgaria which voiceshard socialtopics as the discrimination against women, gender basedpay gap,domestic violence etc. The biggest stars of the cinema,theater, TVand sports have chosen the cover of Women Today. Themagazine isamong the leaders at the Bulgarian market in the fashionand beautyfields. The covers and the fashion photo shoots have beendone byteams of the best photographers, stylists and make-up andhairartists. Topics as healthy lifestyle and the culture of goodfoodhave been among the constant topics of Woman Today. Asalsoeducation, childcare, relationships, psychology,psychology,science, new age related topics, etc. The magazine isthe only oneat the local market publishing poetry of contemporaryBulgarianpoets. Woman Today has been a smart magazine, written withrespectto the readers since 1945. Its digital edition offersadditionalphotos, videos and details on the topics that you willnot find inthe print copy.

App Information Woman Today

 • App Name
  Woman Today
 • Package Name
  bg.ncstudio.magazine.jenata_dnes
 • Updated
  September 16, 2014
 • File Size
  1.1M
 • Requires Android
  Android 3.2 and up
 • Version
  1.20
 • Developer
  New Communications Studio Ltd
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  New Communications Studio 26 Antim I , # 4 , 1303 Sofia Bulgaria
 • Google Play Link

New Communications Studio Ltd Show More...

Woman Today 1.20 APK
Woman Today is a “Bible” for generationsofBulgarian women. Woman Today is a symbol of uncompromisingqualityin journalism. The magazine is known for its smart articles,itsprominent writers and topics, which are not influenced bytransienttrends, but set directions in the lives of intelligentwomen.Typical for Woman Today are articles written from afirst-handexperience, which is especially appreciated by theaudience. Themost interesting and famous Bulgarian men and womenchose The WomanToday to share their thoughts, ideas and secrets.Woman Today isthe only lifestyle magazine in Bulgaria which voiceshard socialtopics as the discrimination against women, gender basedpay gap,domestic violence etc. The biggest stars of the cinema,theater, TVand sports have chosen the cover of Women Today. Themagazine isamong the leaders at the Bulgarian market in the fashionand beautyfields. The covers and the fashion photo shoots have beendone byteams of the best photographers, stylists and make-up andhairartists. Topics as healthy lifestyle and the culture of goodfoodhave been among the constant topics of Woman Today. Asalsoeducation, childcare, relationships, psychology,psychology,science, new age related topics, etc. The magazine isthe only oneat the local market publishing poetry of contemporaryBulgarianpoets. Woman Today has been a smart magazine, written withrespectto the readers since 1945. Its digital edition offersadditionalphotos, videos and details on the topics that you willnot find inthe print copy.
Apples and Friends 1.12 APK
The first multimedia educational game for training of the emotionalintelligence!Apples and Friends is a fun multimedia game forpre-school children (3-5 years), school age (6-7 years) and above,that shows and interprets 16 basic emotions and sensations. Applesand Friends - training of the emotional intelligence is developedin close cooperation with the best children's specialists -psychologists and speech therapists from the Institute for MentalHealth and Development after a long time research.The main areApples and their 15 friends. Additionally Windy-boy and Windy-girlhelp children play throughout the game. Apples and Friends consistsof 3 levels. 6 emotions are trained in the first, 12 emotions inthe second, and 16 emotions in the third. The first play-throughrequires a sequential move from one level to another in order toshow children gradually all emotions.Children have a choice - theycan only play with the Apples or choose one, more or all of other15 Apples’ friends to play with before the beginning of eachlevel.A puzzle with the emotional Apples as main characters is thereward for each successfully completed level. Children are alsoencouraged to explain and elaborate on the different emotions inthe puzzles. Parents are invited to take part, as well! Trytogether to re-create and name the different emotions andsensations. This will help your child develop its emotionalintelligence - to recognize its own feelings and state, talk tothem and in doing so improve its communications skills. Managingyour own emotions starts at a very early age. Try this game withyour children!Expect the next version of Apples and Friends -training of the emotional intelligence with new games.Mainfunctionalities of Apples and Friends - training of the emotionalintelligence:● Connecting the right emotional states and feelingswith the appropriate image.● If necessary - repeat pronouncing theemotional states and sensations.● Choose one, more, or all of theApple`s friends you wish to play with.● Arranging the pieces of the21 puzzles with pictures matching the goals of the game.● Choosefrom Windy-boy or Windy-girl.● Well-designed background and 16emotional images.● Nice background music and friendly userinterface.● Regular updates.Suitable for tablets and smartphoneswith Android 4.0.3 and up.
Епълки - емоции/интелигентност 1.12 APK
Eпълки е първата интерактивна образователна игра, трениращаемоционалната интелигентност! Епълки (Епълки и приятели) e забавнамултимедийна игра за обучение на деца в предучилищна възраст (3-5години), начална училищна възраст (6-7 години) и нагоре, коятопоказва и обяснява 16 базови емоции и усещания. Създадена есъвместно с най-добрите детски специалисти - психолози и логопеди,от „Институт за психично здраве и развитие“ след дългогодишнаработа и проучвания. Основните герои са Eпълките и техните 15приятели, а така също Вятърко и Вятърка, които помагат на децата виграта. Разделена е на 3 нива – в първото ниво се тренират 6емоции, във второто – 12, а в третото – 16. При първо изиграване сеизисква последователно преминаване от едно ниво към друго, за да сезапознаят децата постепенно с всички включени емоции. Децата иматизбор – могат да играят само с Епълките или да изберат един, повечеили всички от другите им 15 приятели, да ги комбинират по своежелание преди началото на всяко ниво. За всяко изиграно до крайниво наградата е пъзел, в който отново герои са емоционалнитеЕпълки. Отправяме покана и към Вас, родителите! Опитайте се заеднода пресъздадете и назовете различните емоционални състояния. Такаще помогнете на своето дете да развие своята емоционалнаинтелигентност - да разпознава своите усещания и състояния, даговори за тях и така да подобри общуването си. Очаквайте следващатаверсия на Епълки и приятели с интересни допълнителни игри. Основнифункционалности на Епълки и приятели: ● Свързване на правилнитеемоционални състояния и усещания със съответното изображение. ● Принеобходимост - повтаряне изговора на емоционалните състояния. ●Избор на един, повече или всички приятели на Епълките, които даучастват в играта. ● Нареждане на 21 пъзела със съответстващи нацелта на играта картинки. ● Настройки за избор на герой и музика. ●Плавно преминаване от първо до трето ниво, след което децата самиизбират как да продължат. Подходяща за таблети и смартфони сAndroid 4.0.3 и нагореEpalki's first interactive educational game,practicing emotional intelligence!Epalki (Epalki and friends) e funmultimedia game for the training of pre-school children (3-5years), school age (6-7 years) and above, that shows and explainsthe 16 basic emotions and sensations. It was created with the bestchildren's specialists - psychologists and speech therapists from"Institute for Mental Health and Development" after years of workand research.The main characters are Epalkite and their 15 friendsand also Vyatarko and Vyatarka that help children in the game. Itis divided into 3 levels - at the first level are trained 6emotions in the second - 12 in the third - 16. In the firstplay-through requires a successive transition from one level toanother in order to introduce children gradually including allemotions.Children have a choice - they can only play with Epalkiteor choose one, more or all of their other 15 friends combine themat will before the beginning of each level.For each play to endlevel prize puzzle in which characters are again emotionalEpalki.We invite you also to the parents! Try together to re-createand name the different emotional states. This will help your childdevelop their emotional intelligence - to recognize their feelingsand states to talk to them and thus improve theircommunication.Expect the next version of Epalki and friends withinteresting games.Main functionalities of Epalki and friends:●Connecting correct emotional states and sensations withappropriate   image.● If necessary - repeatpronounce emotional states.● Choose one or more friends allEpalkite to play.● Order of 21 puzzle by matching the goal of thegame pictures.● Settings to select the character and music.● Smoothtransition from the first to the third level, after which thechildren can choose how to continue.Suitable for tablets andsmartphones with Android 4.0.3 and up
Mega Mall Sofia 1.0.5 APK
Be the first to know the most currentpromotions, news and events at Mega Mall!- Promotions: receive notifications about every new promotion ofthe shops, that you love;- Services and Drinks & Food: be informed for the currentoffers of the places where you love to eat and drink or receiveinformation for your favorite services;- Events: do not miss the special events at Mega mall, full ofsurprises and gifts;- Map of the Mall: use the interactive map of the Mega Mall and tagyour favorite shops.- Location: now it is easier for you to visit Mega Mall. We offeryou a map with option for recognition of you currentlocation.For more information visit:http://megamallsofia.bg/
Наш Дом - 01-02/2016 1.20 APK
НАШ ДОМ е най-авторитетното българско списаниеза архитектура и интериорен дизайн с над 45 години история.Тематиката му включва богато разнообразие от теми: новини итенденции в областта на обзавеждането, конкурси и изложения вобластта на архитектурата и интериора, представяне на новипродукти, консултации и практични съвети. На страниците на НАШ ДОМсе публикуват най-добрите български и чужди интериори. Представятсе както световни имена в дизайна и архитектурата, така и нашиизявени автори.Мобилното приложение на списанието, наред с това на ЖЕНАТА ДНЕС, епървото в областта на българските месечни лайфстайл издания.Nash dom (Our Home) is the most prestigious Bulgarian magazinefor architecture and interior design with over 45 years of history.Nash dom includes a variety of topics: news and trends in the fieldof furniture, presentation of new products, advices and practicaltips. Nash dom publishes the best Bulgarian and foreign interiors.The magazine presents global names in design and architecture, aswell as Bulgarian distinguished authors. Nash dom has a practicalapplication with latest offers, prices and contact details ofcompanies - manufacturers and shops.The mobile app of Nash Dom is the first one in the field oflifestyle magazines along with Woman today.Спестете 25% с Месечен абонамент за 2.69 EuroАбонаментът се подновява автоматично на Вашето устройство всекимесец, като заплащането също се извършва всеки месец. Можете дапрекратите този вид абонамент по всяко време след изтичане напървите три месеца.Ако искате да закупите само 1 брой – 3,59 EuroС прекратяването на абонаментите веднага спира достъпът доизлизащите нови броеве.Не забравяйте да съхраните на своето устройство броевете, коитовече сте платили и желаете да запазите, тъй като след прекратяванена абонамента няма да имате повече достъп до архива наизданието.OUR HOUSE is the mostprestigious Bulgarian magazine for architecture and interior designwith over 45 years history. His topics include a variety of topics:news and trends in the furniture, competitions and exhibitions inthe field of architecture and interior, introducing new products,advice and practical tips. On the pages of Nash Dom publish thebest Bulgarian and foreign interiors. Present both global names indesign and architecture, and our distinguished authors.Mobile app of the magazine, along with that of a woman today is thefirst in the Bulgarian monthly lifestyle magazines.Nash dom (Our Home) is the most prestigious Bulgarian magazinefor architecture and interior design with over 45 years of history.Nash dom includes a variety of topics: news and trends in the fieldof furniture, presentation of new products, advices and practicaltips. Nash dom publishes the best Bulgarian and foreign interiors.The magazine presents global names in design and architecture, aswell as Bulgarian distinguished authors. Nash dom has a practicalapplication with latest offers, prices and contact details ofcompanies - manufacturers and shops.The mobile app of Nash Dom is the first one in the field oflifestyle magazines along with Woman today.Save 25% with a monthly subscription for 2.69 EuroSubscriptions automatically renew your device each month and thepayment is also done every month. You can stop this kind ofsubscription at any time after the first three months.If you want to buy just one number - 3,59 EuroWith unsubscribe immediately stop access to new issuesgoers.Do not forget to save on your device the issues that you havealready paid, and you want to keep, because once unsubscribe nolonger have access to the archives of the publication.
Loading...