1.6 / October 1, 2017
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

You will get daily Kannada Powerful Retreat from Bro. Rosario,Swargiya Yatre Blessings TimeDaily updated retreatsVideo ViewRetreat Updated Audio Play Retreat Since 2015 to TillPrayer Requestfrom WhatsApp, Email, Text Message and Letter PostShareTestimonyView TestimonyContact Usಬ್ರ. ರೋಸಾರಿಯೊ, ಸ್ವಗಿ೯ಯ್ ಯಾತ್ರೆಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ರವರಿಂದ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ,ಅದ್ಭುತ್ ಶಕ್ತಿಯ್ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿದಿನ,ಪ್ರತಿನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಗಿ೯ಯ್ ರಾಜ್ಯದ್ ಆಶಿವಾ೯ದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ‌ ವಿಕ್ಷಣೆಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ‌ ವಿಕ್ಷಣೆ (2015 ಕಿಂಗ್ ಇವರೆಗೆ)ಪ್ರಾಥ೯ನೆಸಹಾಯ್ ಅದ್ಭುತಗಳು ಹಂಚಿಕೋಳ್ಳಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ವಿಕ್ಷಿಸಿಸಂಪಕಿ೯ಸಿ

App Information Word of God - Kannada

 • App Name
  Word of God - Kannada
 • Package Name
  com.thunkable.android.frankyjohn88.Word_of_God
 • Updated
  October 1, 2017
 • File Size
  5.3M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  ComTechMobi
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Personalization
 • Developer
 • Google Play Link

ComTechMobi Show More...

Somya Tuze Samor - Konkani Prayers 1.3 APK
ComTechMobi
"ಮಾಗಾ ಆನಿ ತುಮಿ೦ ಘೆತೆಲ್ಯಾತ್. ಸೊಧಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦, ಆನಿ ಬಡಯಾತುಮ್ಕಾ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦"ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂಮುಳಾವಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ1. ಖುರ್ಸಾಚೊಘುರ್ತ್2. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ + ಕುರ್ವೆನ್3. ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಕ್4. ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂಮಾಗ್ಣೆಂ5. ಭೊಡ್ವ್ಯಾಚೊ ನಮಾನ್6.ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಚಿಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ7. ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂವಿಧಾನ್8. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್9. ಮೊಗಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್10. ದುಖಿಚೆಂ ವಿಧಾನ್11.ಆವ್ಮರಿ12. ಸರ್ಗಾಚೆ ರಾಣ ಯೆ (ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್)13. ರಾಕಣ್ ಭೊಡ್ವ್ಯಾ ಕಡೆಮಾಗ್ಣೆಂ14. ಸರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ15. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ16.ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿ17. ನಮಾನ್ ರಾಣ ಯೆ18. ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್19. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಉಪದೆಸ್20. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ (ಸಂಸ್ಕಾರ್)21. ಮೊಗಾಚೆ ದೋನ್ ಉಪದೆಸ್ (ಮಾರ್ಕ್12:30-31)22. ಭಾಂಗಾರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಿಯಮ್ (ಮಾತೆವ್ 7:12)23. ದೇವ್ ಸಂಬಂಧಾಚೆತೀನ್ ಶೆಗುಣ್24. ಬರೆ ಚಾಲಿಚೆ ಚಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆಗುಣ್25.ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂಸಾತ್ ದೆಣಿಂ26.ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಬಾರಾ ಫಳಾಂ27.ದಯಾಳ್ ಕರ್ಣ್ಯೊ (ಕುಡಿಚ್ಯಾಫಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಾತ್ ಕರ್ಣ್ಯೊ/ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಾತ್ಕರ್ಣ್ಯೊ.)28.ಮಹಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿಂ ಸಾತ್ ಮುಳಾಂ29.ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಚಾರ್ ವಸ್ತು30.ಆಟ್ಭಾಗಿ**ಕುಮ್ಸಾರ್, ಕುಮ್ಗಾರ್, ಮೀಸ್ , ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಭೆಟ್**-ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ತಯಾರಾಯ್-ಸುರ್ವೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಝಡ್ತಿಕುಮ್ಸಾರ್ಕುಮ್ಸಾರಾಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂಆತಾಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್ಕುಮ್ಗಾರಕ್ ತಯಾರಾಯ್ಆಧಾರ್ಮಾಗ್ಭಾವಾರ್ಥಚೆಂ ವಿಧಾನ್ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ದುಖಿಚೆವಿಧಾನ್ಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ಕುಮ್ಗಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಅರ್ಗಾಂಭಾವಾರ್ಥಚೆಂ ವಿಧಾನ್ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಚೆಂವಿಧಾನ್ಮೊಗಾಚೆ ವಿಧಾನ್ ಭೆಟೊವ್ಣೆಚೆಂ ವಿಧಾನ್ಆಪ್ಣಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಹೆರಾಂಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ತೇಸಾ೯ಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ಭಾಗೆವಂತ್ ರೊಜಾರಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ಸಂತೊಸಾಚೆಮಿಸ್ತೆರ್ದುಖಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ಅನಾಂದಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಮಿಸ್ತೆರ್ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಲದಿನ್ದ್ಶೆವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಿಲದಿನ್ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ತೇಸ್೯ನೊವೆನಾಂ ಆನಿಂಮಾಗ್ಣಿಂನೊವೆನಾಂ:ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ನೊವೆನ್ಸಾ೦ಜೂದಾಕ್ ನೊವೆನಾಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಚೆ೦ ನೊವೆನ್ವೆಲಂಕನಿಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಮಾಯೆಕ್ ನೊವೆನ್ಸಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ನೊವೆನ್ಮಾಗ್ಣಿಂ:ಶಾಂತಿ ಪಾಸತ್ಮಾಗ್ಣೆoಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ಮಾಗ್ಣೆಂಅಜ್ಯಾಪಾ೦ಚಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ಮಾಗ್ಣೆ೦ಜೆಜುಚಾ ಖಾ೦ದ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ನಮಾಸ್ಕಾರ್ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿ ಕಡೆನ್ಮಾಗ್ಣೆ೦ದನ್ಪಾರ ತೀನ್ ವರಾ೦ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚೆ೦ಮಾಗ್ಣೆ೦ಯುವಜಣಾ೦ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಪ್ರಶಾ೦ತಿ ಜೊಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಭಾಗೆವ೦ತ್ಬಾಪಾಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಆಮೊಲಿಕ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಆರಾಧನಾಚೆ೦ಮಾಗ್ಣೆ೦ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾ೦ವ್ಡಾ೦ಚ್ಯಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ಕಾಳ್ಳಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ೦ ಸಮರ್ಪಣ್ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ೦ಮಾಗ್ಣೆ೦:ಭೆಸ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಕಾಕುಳ್ತಿ ಪಾಸತ್ಮಾಗ್ಣೆಂದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆ-ಆಧಾರಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಆಪ್ಣಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಪವಿತ್ರ್ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಮಾಜಿ ಮುಖಾರ್ಮಾಗ್ಣೆಂಮರಿಯೆಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂಮಾಗ್ಣೆಂಸಾ೦. ಲೊರೆಸಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ.ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಿ ಮಜತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣಿಂಸಾಂಜುಜೆ ಬಾಪಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರ್ಮಾಗ್ಣೆಂಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜೆಜುಬಾಳ್ಕಾಕಡೆ ತೀನ್ ಮಾಗ್ಣಿಂಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಾ ಮಜತಿನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ಮಾಗ್ಣೆಂಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ದಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ.ಆಮ್ಚಾಪುರ್ವಿತಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂಮಾಗ್ಣೆ
HCSC-Manki 2.0 APK
ComTechMobi
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಆಮಿಅಳವಡಿಸಲ್ಲೊ ಮಾಹಿತಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್¶ ಹೊಮ್ (Home)¶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈವ್¶ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್¶ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬಾಂಚೆ ಸ್ಫೊಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಂತ್ Ranking Listಸೊಬಿತ್ ಆಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕರಾಂ
Word of God - Kannada 1.6 APK
ComTechMobi
You will get daily Kannada Powerful Retreat from Bro. Rosario,Swargiya Yatre Blessings TimeDaily updated retreatsVideo ViewRetreat Updated Audio Play Retreat Since 2015 to TillPrayer Requestfrom WhatsApp, Email, Text Message and Letter PostShareTestimonyView TestimonyContact Usಬ್ರ. ರೋಸಾರಿಯೊ, ಸ್ವಗಿ೯ಯ್ ಯಾತ್ರೆಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ರವರಿಂದ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ,ಅದ್ಭುತ್ ಶಕ್ತಿಯ್ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿದಿನ,ಪ್ರತಿನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಗಿ೯ಯ್ ರಾಜ್ಯದ್ ಆಶಿವಾ೯ದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ‌ ವಿಕ್ಷಣೆಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ‌ ವಿಕ್ಷಣೆ (2015 ಕಿಂಗ್ ಇವರೆಗೆ)ಪ್ರಾಥ೯ನೆಸಹಾಯ್ ಅದ್ಭುತಗಳು ಹಂಚಿಕೋಳ್ಳಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ವಿಕ್ಷಿಸಿಸಂಪಕಿ೯ಸಿ
Konkani Nazar Pro 3.4 APK
ComTechMobi
This app mainly Web-view program to get easyuseful information.The following Information Available:#Christian Kanoon in Konkani Language.# News : Konkani News, Rakno, Sevok, Konkani Cilume, MaiBaas,Poinari etc.#Recipe : Main recipe, Breakfast, Juice and Cake#Konkani Music: Konkani Online music station.# Matrimonial lINKS : This links Available from DCC Mulki andChristian. matrimonial links# Useful Links : Karnataka Govt. Links, Different type of schemeand jobs linksLike it, Enjoy it!!!!!!! Thank YOu.
CGST & SGST Calculator 1.4 APK
ComTechMobi
This is not an Official Application. This application is all aboutthe proposed Goods and Services Tax Which is likly to getimplemented in India somewhere in 2017. This App containts thefollowing Features:1. CGST and SGST Calculator (Together)2. AboutGST (Collected from Various News Papers and Web)3. Barcode Readerand Check Online System4. TollFree Contact Number and email (GSTInformation)
Swargiya Yathre Blessing Time - Kannada 2.01 APK
ComTechMobi
You will get daily Kannada Powerful Retreat from Bro. Rosario,Swargiya Yatre Blessings Time Daily updated retreats Video ViewRetreat Audio Play Retreat Prayer Request from WhatsApp, Email,Text Message and Letter Post Share Testimony Contact Us ಬ್ರ.ರೋಸಾರಿಯೊ, ಸ್ವಗಿ೯ಯ್ ಯಾತ್ರೆ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ರವರಿಂದ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪವಿತ್ರ್ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಅದ್ಭುತ್ ಶಕ್ತಿಯ್ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಗಿ೯ಯ್ ರಾಜ್ಯದ್ಆಶಿವಾ೯ದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ‌ ವಿಕ್ಷಣೆ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ‌ವಿಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ ಸಹಾಯ್ ಅದ್ಭುತಗಳು ಹಂಚಿಕೋಳ್ಳಿ ಸಂಪಕಿ೯ಸಿ
CF Player - (Multi Player - Audio & Video) 1.8 APK
ComTechMobi
PLEASE READ THIS BEFORE INSTALLING 1. This app plays only localvideo & audio files (mp4, mp3 and opus ) that you already have.This app does not support music or video streaming or downloading.2. As this app doesn't have internet permission, It can't have anyfeature that uses internet. ------------------------------------ CFPlayer is simple, light yet powerful multi player with allessential music and Video playing features with some advancefeatures like... FEATURE Music Player Features • Implement MaterialDesign UI • Material Drawer Menu • Scan local music files • DynamicColor (Change Personal color) • Progress Current Playing • TimerIndicator • Playing mode ( Shuffle, Straight, Repeat, Once ) •Refresh or Synchronize music list floating button • Multi Formataudios play (mp3 and opus) Video Player Features • ImplementMaterial Design UI • Material Drawer Menu • Scan local Video files(including Sent items and Whatsapp status videos) • ProgressCurrent Playing • Timer Indicator • Refresh or Synchronize Videolist floating button • Auto Play Videos 100% Free cf player iscompletely free video & music player app. It has no In-Apppurchase.
Personal Christmas Card 1.1.7 APK
ComTechMobi
Send the Best Personal Christmas Greeting Cards directly fromyourAndroid device. Download now this 100% Free Christmas Cards apponyour smartphone. This App Contains: ** Custom Fonts ** ColorPickerfor Text ** Thames This free Christmas greeting cards apphelps yousend the most appropriate and thoughtful eCards to yourfriends viaWhatsApp, Facebook, Twitter, Mail or MMS or any socialnetworkinstalled in your device. Send wishes of Christmas is nowtoo easywith this greeting cards app. Christmas is just near anddon'tforget to send fun and joyful Christmas greeting cards to allyourfriends & family member. Merry Christmas!! Happy New Year!!Iused free Commercial ttffontshttps://www.1001fonts.com/free-fonts-for-commercial-use.html
Loading...