1.1.0 / December 16, 2013
(2.3/5) (3)
Loading...

Description

This app shows 196 countries with their flagand their location. They are sorted in an alphabetical order soit's pretty easy to use.
This app is a must have if you easily mix up what country goes withwhat flag or location.

App Information World Countries, Flags

 • App Name
  World Countries, Flags
 • Package Name
  com.oronra.developing.worldflags
 • Updated
  December 16, 2013
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  Oronra.development
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Email oronra.developing@gmail.com
  Aan de put 44, 6373VT, Landgraaf The Netherlands
 • Google Play Link

Oronra.development Show More...

Bomen e.a. flora determineren 4 APK
Met deze zeer uitgebreide applicatie kun je demeest voorkomende flora in onze omgeving determineren.In deze applicatie zijn de volgende inheemse soortenopgenomen:- Bomen- Duin-, water-, berm-, bos- en heideplanten- Orchideeën- Gewassen- Paddenstoelen*- Grassen, mossen en varens* Waarschuwing:Niet alle soorten zijn in deze app opgenomen. Er zijn veelpaddenstoelen die op elkaar lijken en een groot aantal daarvan zijngiftig. Gebruik deze app niet voor zoeken en vervolgens nuttigenvan paddenstoelen.In totaal zijn 220 verschillende soorten flora opgenomen.Middels het doorlopen van een aantal vragen kom je vanzelf bijhet juiste soort uit. Bomen kunnen aan de hand van hun bladeren,knoppen of vruchten gedetermineerd worden. Het hele jaar door kanhet daarom gebruikt worden. De app bevat foto's en zeer uitgebreidebeschrijvingen. Hiervoor is wel een mobiele internetverbindingnodig.Alle soorten zijn ook op alfabetische volgorde terug te vindenzodat alle gewenste informatie snel te benaderen is.This complete applicationyou can identify the most common flora in our environment.In this application, the following native species areincluded:- Trees- Dune, water, roadside, forest and heath plants- Orchids- Crops- Mushrooms *- Grasses, mosses and ferns* Warning:Not all species are included in this app. There are many mushroomsthat look alike and many of them are poisonous. Do not use this appto find and then consuming mushrooms.A total of 220 different species of flora included.Through the completion of a number of questions you'll come tothe right kind of. Trees can be determined on the basis of theirleaves, fruits, or buds. Throughout the year, it can therefore beused. The app includes photos and extensive descriptions. To dothis requires a mobile internet connection.All species are also found in alphabetical order so that all theinformation is quickly approaching.
Normering onderwijs 1.3 APK
Deze applicatie is ideaal voor iedereen die inhet onderwijs werkt en te maken heeft met het normeren van toetsen.De 80% en de 70% normering zijn voorgeprogrammeerd. Voer eenvoudighet aantal toetsvragen en het aantal gemaakte fouten in en hettoetsresultaat wordt berekend. Nooit meer hoef je gebruik te makenvan onhandige omrekentabellen, deze applicatie doet al hetwerk.This application is idealfor anyone who works in education, and has to do with thestandardizing of keys. The 80% and 70% are pre-standardization.Simply enter the number of test questions and the number of errorsand the test result is calculated. No more do you have to makeawkward conversion, use this application does all the work.
World Countries, Flags 1.1.0 APK
This app shows 196 countries with their flagand their location. They are sorted in an alphabetical order soit's pretty easy to use.This app is a must have if you easily mix up what country goes withwhat flag or location.
Dog Whistle 3.2.1 APK
This whistle is designed for getting yourdogsattention. It has three different whistles.This application is also nice to get attention fromyourschoolmates when you are in class. Your teacher will probablynothear the highest whistle because it's a too high frequenty.Yourschoolmates will.
Flashlight 1.1.0 APK
A stylish but simple flashlight thatdoesexactly what you expect from a flashlight.With the press of a button you put the flashlight on oroff.Furthermore, no awkward hassle with thealways-reliableflashlight.
Dog Whistle pro 1.0 APK
De Pro versie van Dog Whistle heeft nu nogmeerfluittonen ter beschikking die u kunt inzetten voor hetkrijgen vande aandacht van uw hond.Daarnaast zijn veel verschillende hondengeluiden opgenomeneneenvoudig af te spelen. Hiermee imiteert u een andere hondwaardooruw hond zeker zal reageren.The Pro version ofDogWhistle now has more whistles available that you can useforgetting the attention of your dog.In addition, many different dog sounds included and easy toplay.This imitates you another dog so your dog will surelyrespond.
Vogels e.a. fauna determineren 1.1 APK
Met deze zeer uitgebreide app kun je demeestvoorkomende fauna in onze omgeving determineren.Het volgende is in deze app opgenomen:- Bodemdieren- Grazers- Insecten- Muizen- Vlinders- Reptielen en amfibieën- Spinnen- Vogels- WaterdierenIn totaal zijn 304 verschillende soorten opgenomen. Middelshetdoorlopen van een aantal vragen kom je vanzelf bij het juistesoortuit. De app bevat foto's en uitgebreide beschrijvingen.Alle soorten zijn ook op alfabetische volgorde terug tevindenzodat alle gewenste informatie snel te benaderen is.With this extensiveappallows you to identify the most common fauna in our environment.The following is included in this app:- Benthic- Grazers- Insects- Mice- Butterflies- Reptiles and Amphibians- Spiders- Birds- AquaticA total of 304 different species recorded. Through it passesthrougha series of questions and you'll get to the right kind. Theappincludes photos and detailed descriptions.All types are also available so that all required informationisapproaching soon. Alphabetically
Loading...