1.0.1 / October 24, 2013
(4.3/5) (37)
Loading...

Description

WovieGame ha sido creado por desarrolladores de Cilenis LanguageTechnology en su tiempo libre.La aplicación se basa en latecnología de CilenisApi, un producto de ingeniería lingüística dela empresa.Con Wovie Game podrás poner a prueba tus conocimientoscinematográficos y compartir tus resultados. A partir de una nubede palabras deberás acertar el nombre del film entre las cuatroopciones que se ofrecen.WovieGame has been created by developersCilenis Language Technology in their spare time.The application isbased on CilenisApi technology, a product of linguistic engineeringcompany.With Wovie Game you can test your film knowledge and shareyour results.From a word cloud must guess the name of the film fromthe four choices offered.

App Information WovieGame

 • App Name
  WovieGame
 • Package Name
  com.cilenis.woviegame_android
 • Updated
  October 24, 2013
 • File Size
  979k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Cilenis
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Cilenis Language Technology Edificio Emprendia Campus Vida - USC 15782 Santiago de Compostela Galicia (Spain)
 • Google Play Link

Cilenis Show More...

Spanish Conjugator 2.2 APK
Cilenis
Conjugador Español is free and without advertising, it allows quickand precise queries about Spanish verbs, those admitted by theRoyal Academy of the Spanish Language, new verbs, or even inventedverbs.It allows 5 free anonimous queries per day and if you arefree registered user, you have 100 queries per month. For unlimitedqueries, offline queries, we recomend you the Premium version, thatcompletes the functions of this linguistic tool, improving thesearch of inflected verbs: insert any verb and you will get itstense and infinitive. You only have to click on this link andconjugate how much, how, and where youwhish:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cilenis.android.es.conjugador_premiumSpanishConjugator has been developed by Cilenis. It also offers aPortuguese Conjugator: Portuguese Conjugator and other linguisticmodules inLinguakit:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cilenis.linguakitandroidFormore information, comments, suggestions, etc., we are [email protected] and at https://linguakit.com
Teclado Galego Android 1.0.2 APK
Cilenis
Teclado Galego Android é o primeiro teclado en galego feito enGalicia. Esta aplicación permítenos escribir cunha perfectacorrección ortográfica en galego. Xorde a partir do Teclado AOSP deAndroid pero incluindo a lingua galega.Características * De balde!:Teclado Galego é totalmente gratuíto. Non tes nin terás que pagarpor el.* Software Libre: Nútrese do Teclado AOSP (Android OpenSource Project) de Google, polo que inclúe todas as vantaxes dosoftware libre. Usao sen límites.* Usabilidade: Permite escribir noteu dispositivo sen preocuparte das faltas de ortografía e doserros parvos que se cometen ao escribir rápido. Ademais ten undeseño moi intuitivo e doado de usar.* Escritura xestual: Formapalabras facendo correr o dedo sobre a pantalla, unindo letras. Porfin poderás facer malabarismos e escribir de xeito sinxelo cunhasoa man cando veñas cargado coas cincuenta bolsas da compra.*Preditivo: Canto máis empregues o teclado máis te coñecerá,mellorando así a súa capacidade preditiva. Suxireche palabras amedida que vaias escribindo.* En continua mellora: Escoitámostepara seguir mellorando o noso dicionario e dar un mellor servizo.Envianos suxerencias, a túa opinión é importante.A protección deprivacidade dos nosos usuarios está totalmente asegurada xa que nonalmacenamos nada do que escribas.Android Keyboard Galego é oprimeiro keyboard galego feito in Galicia. This application let uswrite cunha perfect spelling in Galician. Xorde from AOSP Androidkeyboard do but incluindo to galega lingua.Features * Naught:Keyboard Galego é totally free. Non Teras nin ing to pay for.* FreeSoftware: Nútrese do Keyboard AOSP (Android Open Source Project)from Google, polo vantaxes inclue all do as free software. Usao senlimits.* Usabilidade: Allows write device sen teu not worry dasspelling erros and two parvos committed ao type fast. Ademáis tenone design house and doado moi intuitive to use.* Xestual Writing:Form words facendo run or finger on a screen, unindo letters.Finally you juggle poderás facer and write Sinxelo xeito soa cunhaveins Cando man charged with fifty bags da hoes purchase.*Preditivo: Canto máis empregues or keyboard máis you coñecerá, thusmellorando to capacidade preditiva shua. Suxireche words as youvaias escribindo.* In continuous mellora: Escoitámoste to followmellorando or woody dicionario and give Servizo mellor. Send ussuxerencias, Tua é importante review.To protect users nososprivacidade two xa who is fully insured non store do you writeanything.
Linguakit 3.1 APK
Cilenis
Correct, summarize, translate, conjugate, analyze and extractinformation from any text.With Linguakit to explore, analyze andobtain better information from texts and written documents ispossible.This multi-language application integrates all theselinguistic tools available at Linguakit.com:FullanalysisSummarizerCorrectorTranslatorVerbal ConjugatorWordFrequencyKeyword In ContextPart of Speech TaggingSyntacticAnalyzerSentiment AnalyzerLanguage IdentifierKeywordsExtractorMultiword ExtractorName Entity RecognizerThis portal hasbeen designed in order to any person who possesses some linguisticinterest can take advantages of written texts.This platformintroduces its linguistic modules by organizing them in threedepartments: the first one is referred to more generic aspects ofthe language with linguistic tools like the conjugator ortranslator; the second one is directed to a education'sprofessional user, with modules as the part of speech tagging orthe syntactic analyzer; and finally, a department with linguistictools for communication and marketing professionals such as thesentiment analyzer or the keyword extractor.Know more about eachmodule in https://linguakit.com/aboutTake advantage of thislinguistic kit in your smartphone both its web or mobile version bydownloading these mobile apps.Choose from downloading this app withall the tools, or if you prefer, download an individual applicationfor each module: summarizer, corrector, word frequency, sentimentanalyzer, keyword and multiword extractor, name entity recognizer,part of speech tagging, syntactic analyzer.Linguakit allows you toperform five daily anonymous uses, but if you register on thewebsite, you can enjoy up to 100 free consultations per month inboth its web version as in mobile applications.For moreinformation, comments, suggestions, etc., write [email protected] or enter Linguakit.com.
Portuguese Conjugator 2.2 APK
Cilenis
Now Conjugador Português is part of Linguakit! Samefunctionalities, same portuguese verbs, more queries, moremodules!Conjugador Português is free and no ads app, it allows aquick and precise queries about Portuguese verbs, those found inthe grammars, new verbs, or even invented verbs. It also allowschoosing the spelling of the verb according to four differentspelling rules:- Brazilian Portuguese before the SpellingAgreement- Brazilian Portuguese after the Spelling Agreement-European Portuguese before the Spelling Agreement- EuropeanPortuguese after the Spelling AgreementFree version allows 5 freequeries per day, if you register an user you have 100 queries permonth. For unlimited queries, offline, we recomend you the Premiumversion, that completes the functions of this linguistic tool,improving the search of inflected verbs: insert any verb and youwill get its tense and infinitive.You only have to click on thislink and conjugate how much, how, and where you whish:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cilenis.android.pt.conjugador_premiumLinguakitPortuguese Conjugator has been developed by Cilenis. Cilenis alsooffers a Spanish Conjugator: Spanish Conjugator; and more modulesin Linguakit:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cilenis.linguakitandroidFormore information, comments, suggestions, etc., we are [email protected] and http://linguakit.com
WovieGame 1.0.1 APK
Cilenis
WovieGame ha sido creado por desarrolladores de Cilenis LanguageTechnology en su tiempo libre.La aplicación se basa en latecnología de CilenisApi, un producto de ingeniería lingüística dela empresa.Con Wovie Game podrás poner a prueba tus conocimientoscinematográficos y compartir tus resultados. A partir de una nubede palabras deberás acertar el nombre del film entre las cuatroopciones que se ofrecen.WovieGame has been created by developersCilenis Language Technology in their spare time.The application isbased on CilenisApi technology, a product of linguistic engineeringcompany.With Wovie Game you can test your film knowledge and shareyour results.From a word cloud must guess the name of the film fromthe four choices offered.
Portuguese Conjugator Premium 2.4 APK
Cilenis
Learn, discover and check all forms of a Portuguese verb.Conjugador Português Premium allows an unlimited number ofquick, precise, and offline queries about Portuguese verbs, thosefound in the grammars, new verbs, or even invented verbs. It alsoallows choosing the spelling according to four different spellingrules:Brazilian Portuguese before and after the SpellingAgreementEuropean Portuguese before and after the Spelling AgreementPremium improves the queries: insert any verbal form and you´llget its tense and infinitive.Look up Portuguese verbs when, how, and where you whish.Portuguese Conjugator Premium can be implemented in applicationsand external systems through CilenisAPI. It has been developed byCilenis, based on the open source system conjugue.Cilenis also offers a Spanish Conjugator: Spanish ConjugatorPremium.For more information, comments, suggestions, etc., we are [email protected] at http://conjugador.cilenis.comNo doubt: the more efficient option from Android platform.
Corrector LK 2.1 APK
Cilenis
Correct and watch your writingWith Linguakit Corrector available for Spanish,Galician,Portuguese and English, based on LanguageTool, for morethan 20languages,an open source software you can identifyinstantlylexical and grammatical errors from a text. In addition,thisadvanced Corrector provides you a didactic explanation ofeachmistake and possible options to correction.It detects and automatically analyzes our mistakes by minimizingourtime of correction. Linguakit Correcotr encourages ouractiveparticipation in the process of learning and improvement ofalanguageMake you feel safe writing in a language, let you help byourCorrector.Linguakit is a web plataform integrated by a packageoflinguistic tools in order to analyze and extract information fromatext in different languages. Enjoy this language kit in itswebversion and on your smartphone by downloading themobileapplications.Choose from download an application with all the tools or, ifyouprefer, download a single application for each module:summarizer,corrector, word frequency, sentiment analyzer, keywordextractor,multiword extractor, name entity recognizer, part ofspeech taggigor syntactic analyzer.Linguakit allows you to perform five daily anonymous uses, butifyou register on the website, you can enjoy up to 100freeconsultations per month in both its web version as inmobileapplications.To register for free1.- Just enter on linguakit.com and click on "register"(https://linguakit.com/register).2.- Complete the form and immediately receive by email a messagetoconfirm us your registration*. Click on the link inside it andyoubecome a user of Linguakit.* You only have 24 hours from we have sent you the email toconfirmyour registration.For more information, comments, suggestions, etc., [email protected] orenteron Linguakit.com.
Spanish Conjugator Premium 2.3 APK
Cilenis
Learn, discover and check all forms of a Spanish verb.Conjugador Español Premium allows an unlimited number ofquick,precise, and offline queries about Spanish verbs, thoseadmitted bythe Royal Academy of the Spanish Language, new verbs, oreveninvented verbs.Premium improves the queries: insert any verbal form andyou´llget its tense and infinitive.Look up Spanish verbs when, how, and where you whish.Spanish Conjugator Premium can be implemented in applicationsandexternal systems through CilenisAPI. It has been developedbyCilenis, based on the open source system by Susana Sotelo.Cilenis also offers a Portuguese Conjugator: PortugueseConjugatorPremium.For more information, comments, suggestions, etc., we [email protected] andathttp://conjuga.cilenis.comNo doubt: the more efficient option from Android platform.
Loading...