1.00 / May 16, 2016
(2.3/5) (10)
Loading...

Description

A clone of the traditional Xonix game.Move Xonix (like snake) andconquer the 75% area to reach next level.Don't touch red cubes oryour own black path.Compete with others players and save your scoreto online "HALL OF FAME"

App Information Xonix

 • App Name
  Xonix
 • Package Name
  net.cybopat.xonix
 • Updated
  May 16, 2016
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.00
 • Developer
  CyboPat
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

CyboPat Show More...

ALIEN 1.09 APK
CyboPat
!!!!! TRY NEW APP VERSION: ALIEN 2.0 - HAS NO COTROL BUTTONS!!!!!https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cybopat.alien20Youare the last survivor of the crew of the spaceship which camealien.The only chance to save themselves is to leave the spaceshipin the rescue pod. Kill the alien can only destroy the wholespaceship and why you set the self-destruct. That this time youhave to collect fuel cells and reach the entrance to the rescuepod.There are two difficulties. EASY, where you can see the entirelevel or HARD, where You have restricted visibility. The warningicon at the top left shows the oncoming alien and its distance.Number of fuel cells is shown at the bottom left. Time to destroythe spaceship is displayed at the bottom right.SCORE is remainingtime in miliseconds (1 sec = 1000 points).You can send your scoreto the web and the top 10 results will be displayed in the Hall ofFame!
ALIEN 2.0 2.02 APK
CyboPat
You are the last survivor of the crew of the spaceship which cameAlien.The only chance to save themselves is to leave the spaceshipin the rescue pod. Kill the alien can only destroy the wholespaceship and why you set the self-destruct. That this time youhave to collect fuel cells and reach the entrance to the rescuepod.Control character is now much easier. It is enough to tap onthe corridor where the character sees.The warning icon at the topleft shows the oncoming alien and its distance. Number of fuelcells is shown at the bottom left. Time to destroy the spaceship isdisplayed at the bottom right.SCORE is remaining time inmiliseconds (1 sec = 1000 points).You can send your score to theweb and the TOP 10 results will be displayed in the Hall of Fame!
RapidMoviez 1.04 APK
CyboPat
Unofficial but approved mobile version of web RapidMoviez.com
D-FENS Weblog 1.27 APK
CyboPat
Aplikace čerpá informace z webu dfens-cz.com. Zobrazuje novinky,dále články, které můžete hodnotit a v neposlední řadě komentářepod nimi a to vše ve formě více vyhovující mobilním zařízením.Jemožné použít noční režim a možnost změny velikosti písma ze čtyřmožností.Aplikace má možnost vypnutí šetřiče obrazovky při čteníčlánku.Za "tři piva" je možné získat aplikaci bez úvodní obrazovky.:-)Historie:1.26- opraveno zobrazování novinek (důsledek změny nawebu)1.25- opraveno zobrazování komentářů- zvětšen limit nanačítání dat z 5 na 10 sekund1.24- opraveno zobrazování počtukomentářů 1.23- opraveno v názvu článku zobrazování znaku "&"-odstraněna reklama, zachováno pouze "wopruz" okno1.22- opravenozobrazování některých článků používajících nově zvláštníformátování1.21- opraveno zobrazování počtu přečtení v seznamučlánků1.20- opraveno zobrazování některých článků používajícízvláštní formátování1.19- opravena chyba barev komentářů v nočnímrežimu1.18- opraveny Novinky (po další "analytické várce" dat)- uNovinek a Článků přidáno zvýraznění volby po "tapnutí"1.17- přidánaprvní verze Novinek1.16- opraveno stránkování článků (důsledekzměny na webu)- opraveno hledání- pokud se při hledání nic nenajde,načte se stránka s články ze které se hledalo1.15- přidána funkcehledání v článcích- opraveny komentáře (web změnilstránkování)1.14Z důvodu kompletní změny enginu webu byly provedenytyto úpravy:- 1. Prozatím odstraněno tlačítko NOVINKY. Nenídostatek dat pro analýzu.- 2. Prozatím odstraněn offline mód.- 3.Neexistuje výpis všech komentářů, načítají se tak po stránkách.- 4.Známkování funguje velice zvláštně a to i v prohlížeči. Poopětovném načtení stránky je tam předchozí hodnota.1.13- opravenachyba zobrazování seznamu článků při zapnutém offline módu1.12-opravena chyba pádu aplikace v hlavním menu při zapnutém offlinemódu a pokusu přechodu na články1.11- přidána možnost mít aplikacibez reklam- do Nastavení tak přidány dvě tlačítka BEZ REKLAM aAKTIVACE1.10- opraveny chyby hlášeny uživateli při páduaplikace1.09- opravena barva odkazů v komentářích1.08- do Nastavenípřidána nová možnost: Šetřič vypnut- tato možnost v případě volby"Ano" vypíná šetřič obrazovky při čtení článku- název článku taképřidán do textu- při přechodu zpátky z uzamčeného telefonu, zůstávátext článku na původním místě (nevrátí článek na začátek)1.07-změna providera reklamy, nyní se započítává instalace nabízenýchaplikací- instalací nabízené aplikace v reklamě podpoříte autora:)- reklama je zobrazena jen při startu a ukončení = více místa nazobrazený text- přidán do offline módu i seznam článků, čte takjednou načtené stránky z lokálního úložiště1.06- přidáno tlačítkoNastavení v hlavním menu- do Nastavení přidána nová možnost:Offline mód- při zapnutém Offline módu jsou veškeré články ukládánydo mobilního zařízení- pokud je Offline mód zapnut je článek načtenz lokálního zařízení a není již stahován ze serveru D-FENS1.05-přidán přepínač noční / denní režim a volba písma k seznamu novineka článků1.04- přidán přepínač noční / denní režim ke komentářům-přidána další velikost písma (4 - Největší)1.03- přidán přepínačnoční / denní režim u článku- přidána možnost výběru ze 3 velikostípísma1.02- oprava špatného zobrazení uvozovek v detailu článku-oprava chybného stránkování komentářů1.01- oprava špatnéhozobrazení uvozovek v názvu článku.1.00- první vydáníThe applicationdraws information from the Web dfens-cz.com. Displays news, as wellas articles that can evaluate and ultimately the comments belowthem all in a more convenient mobile device.It is possible to usenight mode and the ability to change the font size of the fouroptions.The application has an option to disable the screen saverwhile reading the article.For "three beers" can be obtained withoutthe application startup screen. :-)History:1.26- Fixed displayingnews (a consequence of changes to the site)1.25- Fixed displayingcomments- increased limit for data retrieval from 5 to 10seconds1.24- Fixed display of comments1.23- Fixed the title of thearticle displaying the character "&"- removed advertising,retained only "wopruz" window1.22- Fixed displaying some cellsusing the new special formatting1.21- Fixed display of the readinglist of articles1.20- Fixed displaying some articles using specialformatting1.19- Fixed a bug color comments in night mode1.18- FixedNews (after the other "analytical batch" of data)- for News andhighlight articles added after "the tap"1.17- Added first versionNews1.16- Fixed pagination of articles (a consequence of changes tothe site)- Fixed search- if you are in search does not findanything, it loads the page with articles from which it issought1.15- Added search feature in Articles- Fixed comments (webhas changed paging)1.14Due to a complete change in engine site weremade following adjustments:- 1st far removed NEWS button. There isnot enough data for analysis.- 2nd far removed offline mode.- 3.There are no listing of all comments, and read the followingpages.- 4th Grading works very strange and even browser. Afterreloading the page there is a previous value.1.13- Fixed a bugdisplaying a list of articles while the offline mode1.12- fixed acrash in the main menu while the offline mode and attempt totransition to Articles1.11- added option to have the applicationwithout ads- Setting up and added two buttons without ads andACTIVATION1.10- Fixed bugs reported by users in crash1.09- Fixedthe color of links in comments1.08- Setting up a new option added:Saver is off- This option when selecting "Yes" to disable thescreensaver while reading the article- title of the article alsoadded to the text- the transition back from a locked phone, text ofthe article remains in its original location (return to thebeginning of article)1.07- change the ad provider, now countsinstalling applications offered- installing applications offered inadvertising will support the author :)- advertising is displayedonly at the start and end = more space to display text- added tooffline mode and a list of articles, read and read one page from alocal store1.06- Added Settings button in the main menu- Setting upa new option added: Offline Mode- Offline mode when switched on,all the articles stored in the mobile device- if the Offline modeis switched on paper loaded from the local device and it is notdownloaded from the server D-FENS1.05- added switch night / daymode and choice of fonts to the list of news and articles1.04-added switch night / day mode to comments- Added additional fontsize (4 - Greatest)1.03- added switch night / day mode for thearticle- Added a choice of three font sizes1.02- correction ofwrong view quotes in detail Article- correction of erroneouscomments pagination1.01- correction of wrong view quotes in thearticle title.1.00- first edition
Moon TAXI 1.02 APK
CyboPat
Become a TAXI driver on the Moon. Simulation flying on the Moonassociated with the operation of TAXI. Please choose a button "HOWTO PLAY" the first time and see how to control the game. Of coursethere is also the online Hall of Fame (TOP 10).
Normy TP AČR 1.06 APK
CyboPat
Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků avojákyň z tělesné přípravy Armády české republiky.Standards andevaluation of audit tests annual examination of soldiers andsoldiers from the Army physical training of the Czech Republic.
Droid RPS 1.05 APK
CyboPat
Remake of logical multiplayer game based on the rules of rock paperscissors.Get a friend, create accounts and play against eachother.RULES:01. Checkerboard 7x6 fields (width = rows) x (height =column).02. 14 game pieces: 12 Droids, 1 flag and 1 trap (Bug).03.Each Droid has a gun. Rock, paper or scissors. Four of each.04. Thedefault position for the pieces are two border lines (as inchess).05. The player makes the deployment of pieces before thegame starts.06. First, determine the position of the flag.07. Thenthe trap (Bug) and position of Droids at last.08. The game beginswith each player with the white pieces.09. You can only move withthe Droids.10. The goal of the game is to pick an opponent flag ordisable the Droids.11. Move to the Droids can be in anydirection.12. Droid can only move one square.13. Droid can onlyenter the open field or where the opponent.14. If Droid enter whereis the flag - his team wins.15. If Droid enter where is the trap(Bug) - Droid destroyed.16. If Droid enter where is the opponentDroid - a decisive weapon.17. Stone beats scissors. Scissors beatspaper. Paper beats rock.18. If meets Droids with same gun -shootout followed.19. Shootout is repeated until the decision.20.Players take turns, no matter how it ended outcome of the fight.
Xonix 1.00 APK
CyboPat
A clone of the traditional Xonix game.Move Xonix (like snake) andconquer the 75% area to reach next level.Don't touch red cubes oryour own black path.Compete with others players and save your scoreto online "HALL OF FAME"
Loading...