1.00 / May 16, 2016
(2.3/5) (10)

Description

A clone of the traditional Xonix game.Move Xonix (like snake) andconquer the 75% area to reach next level.Don't touch red cubes oryour own black path.Compete with others players and save your scoreto online "HALL OF FAME"

App Information Xonix

 • App Name
  Xonix
 • Package Name
  net.cybopat.xonix
 • Updated
  May 16, 2016
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.00
 • Developer
  CyboPat
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link
Loading...

CyboPat Show More...

ALIEN 1.09 APK
CyboPat
!!!!! TRY NEW APP VERSION: ALIEN 2.0 - HAS NO COTROL BUTTONS!!!!!https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cybopat.alien20Youare the last survivor of the crew of the spaceship which camealien.The only chance to save themselves is to leave the spaceshipin the rescue pod. Kill the alien can only destroy the wholespaceship and why you set the self-destruct. That this time youhave to collect fuel cells and reach the entrance to the rescuepod.There are two difficulties. EASY, where you can see the entirelevel or HARD, where You have restricted visibility. The warningicon at the top left shows the oncoming alien and its distance.Number of fuel cells is shown at the bottom left. Time to destroythe spaceship is displayed at the bottom right.SCORE is remainingtime in miliseconds (1 sec = 1000 points).You can send your scoreto the web and the top 10 results will be displayed in the Hall ofFame!
ALIEN 2.0 2.02 APK
CyboPat
You are the last survivor of the crew of the spaceship which cameAlien.The only chance to save themselves is to leave the spaceshipin the rescue pod. Kill the alien can only destroy the wholespaceship and why you set the self-destruct. That this time youhave to collect fuel cells and reach the entrance to the rescuepod.Control character is now much easier. It is enough to tap onthe corridor where the character sees.The warning icon at the topleft shows the oncoming alien and its distance. Number of fuelcells is shown at the bottom left. Time to destroy the spaceship isdisplayed at the bottom right.SCORE is remaining time inmiliseconds (1 sec = 1000 points).You can send your score to theweb and the TOP 10 results will be displayed in the Hall of Fame!
RapidMoviez 1.04 APK
CyboPat
Unofficial but approved mobile version of web RapidMoviez.com
D-FENS Weblog 1.27 APK
CyboPat
Aplikace čerpá informace z webu dfens-cz.com. Zobrazuje novinky,dále články, které můžete hodnotit a v neposlední řadě komentářepod nimi a to vše ve formě více vyhovující mobilním zařízením.Jemožné použít noční režim a možnost změny velikosti písma ze čtyřmožností.Aplikace má možnost vypnutí šetřiče obrazovky při čteníčlánku.Za "tři piva" je možné získat aplikaci bez úvodní obrazovky.:-)Historie:1.26- opraveno zobrazování novinek (důsledek změny nawebu)1.25- opraveno zobrazování komentářů- zvětšen limit nanačítání dat z 5 na 10 sekund1.24- opraveno zobrazování počtukomentářů 1.23- opraveno v názvu článku zobrazování znaku "&"-odstraněna reklama, zachováno pouze "wopruz" okno1.22- opravenozobrazování některých článků používajících nově zvláštníformátování1.21- opraveno zobrazování počtu přečtení v seznamučlánků1.20- opraveno zobrazování některých článků používajícízvláštní formátování1.19- opravena chyba barev komentářů v nočnímrežimu1.18- opraveny Novinky (po další "analytické várce" dat)- uNovinek a Článků přidáno zvýraznění volby po "tapnutí"1.17- přidánaprvní verze Novinek1.16- opraveno stránkování článků (důsledekzměny na webu)- opraveno hledání- pokud se při hledání nic nenajde,načte se stránka s články ze které se hledalo1.15- přidána funkcehledání v článcích- opraveny komentáře (web změnilstránkování)1.14Z důvodu kompletní změny enginu webu byly provedenytyto úpravy:- 1. Prozatím odstraněno tlačítko NOVINKY. Nenídostatek dat pro analýzu.- 2. Prozatím odstraněn offline mód.- 3.Neexistuje výpis všech komentářů, načítají se tak po stránkách.- 4.Známkování funguje velice zvláštně a to i v prohlížeči. Poopětovném načtení stránky je tam předchozí hodnota.1.13- opravenachyba zobrazování seznamu článků při zapnutém offline módu1.12-opravena chyba pádu aplikace v hlavním menu při zapnutém offlinemódu a pokusu přechodu na články1.11- přidána možnost mít aplikacibez reklam- do Nastavení tak přidány dvě tlačítka BEZ REKLAM aAKTIVACE1.10- opraveny chyby hlášeny uživateli při páduaplikace1.09- opravena barva odkazů v komentářích1.08- do Nastavenípřidána nová možnost: Šetřič vypnut- tato možnost v případě volby"Ano" vypíná šetřič obrazovky při čtení článku- název článku taképřidán do textu- při přechodu zpátky z uzamčeného telefonu, zůstávátext článku na původním místě (nevrátí článek na začátek)1.07-změna providera reklamy, nyní se započítává instalace nabízenýchaplikací- instalací nabízené aplikace v reklamě podpoříte autora:)- reklama je zobrazena jen při startu a ukončení = více místa nazobrazený text- přidán do offline módu i seznam článků, čte takjednou načtené stránky z lokálního úložiště1.06- přidáno tlačítkoNastavení v hlavním menu- do Nastavení přidána nová možnost:Offline mód- při zapnutém Offline módu jsou veškeré články ukládánydo mobilního zařízení- pokud je Offline mód zapnut je článek načtenz lokálního zařízení a není již stahován ze serveru D-FENS1.05-přidán přepínač noční / denní režim a volba písma k seznamu novineka článků1.04- přidán přepínač noční / denní režim ke komentářům-přidána další velikost písma (4 - Největší)1.03- přidán přepínačnoční / denní režim u článku- přidána možnost výběru ze 3 velikostípísma1.02- oprava špatného zobrazení uvozovek v detailu článku-oprava chybného stránkování komentářů1.01- oprava špatnéhozobrazení uvozovek v názvu článku.1.00- první vydáníThe applicationdraws information from the Web dfens-cz.com. Displays news, as wellas articles that can evaluate and ultimately the comments belowthem all in a more convenient mobile device.It is possible to usenight mode and the ability to change the font size of the fouroptions.The application has an option to disable the screen saverwhile reading the article.For "three beers" can be obtained withoutthe application startup screen. :-)History:1.26- Fixed displayingnews (a consequence of changes to the site)1.25- Fixed displayingcomments- increased limit for data retrieval from 5 to 10seconds1.24- Fixed display of comments1.23- Fixed the title of thearticle displaying the character "&"- removed advertising,retained only "wopruz" window1.22- Fixed displaying some cellsusing the new special formatting1.21- Fixed display of the readinglist of articles1.20- Fixed displaying some articles using specialformatting1.19- Fixed a bug color comments in night mode1.18- FixedNews (after the other "analytical batch" of data)- for News andhighlight articles added after "the tap"1.17- Added first versionNews1.16- Fixed pagination of articles (a consequence of changes tothe site)- Fixed search- if you are in search does not findanything, it loads the page with articles from which it issought1.15- Added search feature in Articles- Fixed comments (webhas changed paging)1.14Due to a complete change in engine site weremade following adjustments:- 1st far removed NEWS button. There isnot enough data for analysis.- 2nd far removed offline mode.- 3.There are no listing of all comments, and read the followingpages.- 4th Grading works very strange and even browser. Afterreloading the page there is a previous value.1.13- Fixed a bugdisplaying a list of articles while the offline mode1.12- fixed acrash in the main menu while the offline mode and attempt totransition to Articles1.11- added option to have the applicationwithout ads- Setting up and added two buttons without ads andACTIVATION1.10- Fixed bugs reported by users in crash1.09- Fixedthe color of links in comments1.08- Setting up a new option added:Saver is off- This option when selecting "Yes" to disable thescreensaver while reading the article- title of the article alsoadded to the text- the transition back from a locked phone, text ofthe article remains in its original location (return to thebeginning of article)1.07- change the ad provider, now countsinstalling applications offered- installing applications offered inadvertising will support the author :)- advertising is displayedonly at the start and end = more space to display text- added tooffline mode and a list of articles, read and read one page from alocal store1.06- Added Settings button in the main menu- Setting upa new option added: Offline Mode- Offline mode when switched on,all the articles stored in the mobile device- if the Offline modeis switched on paper loaded from the local device and it is notdownloaded from the server D-FENS1.05- added switch night / daymode and choice of fonts to the list of news and articles1.04-added switch night / day mode to comments- Added additional fontsize (4 - Greatest)1.03- added switch night / day mode for thearticle- Added a choice of three font sizes1.02- correction ofwrong view quotes in detail Article- correction of erroneouscomments pagination1.01- correction of wrong view quotes in thearticle title.1.00- first edition
Moon TAXI 1.02 APK
CyboPat
Become a TAXI driver on the Moon. Simulation flying on the Moonassociated with the operation of TAXI. Please choose a button "HOWTO PLAY" the first time and see how to control the game. Of coursethere is also the online Hall of Fame (TOP 10).
Droid RPS 1.05 APK
CyboPat
Remake of logical multiplayer game based on the rules of rock paperscissors.Get a friend, create accounts and play against eachother.RULES:01. Checkerboard 7x6 fields (width = rows) x (height =column).02. 14 game pieces: 12 Droids, 1 flag and 1 trap (Bug).03.Each Droid has a gun. Rock, paper or scissors. Four of each.04. Thedefault position for the pieces are two border lines (as inchess).05. The player makes the deployment of pieces before thegame starts.06. First, determine the position of the flag.07. Thenthe trap (Bug) and position of Droids at last.08. The game beginswith each player with the white pieces.09. You can only move withthe Droids.10. The goal of the game is to pick an opponent flag ordisable the Droids.11. Move to the Droids can be in anydirection.12. Droid can only move one square.13. Droid can onlyenter the open field or where the opponent.14. If Droid enter whereis the flag - his team wins.15. If Droid enter where is the trap(Bug) - Droid destroyed.16. If Droid enter where is the opponentDroid - a decisive weapon.17. Stone beats scissors. Scissors beatspaper. Paper beats rock.18. If meets Droids with same gun -shootout followed.19. Shootout is repeated until the decision.20.Players take turns, no matter how it ended outcome of the fight.
Normy TP AČR 1.06 APK
CyboPat
Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků avojákyň z tělesné přípravy Armády české republiky.Standards andevaluation of audit tests annual examination of soldiers andsoldiers from the Army physical training of the Czech Republic.
VIDEOSTOP (DICESTOP) 1.05 APK
CyboPat
Stop as many of the same dice. Inspired by old Czechoslovaktelevision show.Your score can enroll in online TOP 10.RULES:01. Itis played with three dice with a value of 1 ~ 6.02. Dice is changedevery second.03. Score starts at 10 points and You have 3 lives.04.Try stop with button dice on the same value.05. If the same twodice, score doubles.06. If the same three dice, score triples, butalso to accelerate change dice.07. If not coincide neither dice,deducted one live and score is divided by two.08. After every fifthattempt to change the dice faster.09. The minimum delay is 0.5sec.10. The game ends after all the lives.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered