1.0 / February 4, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Program sayesinde 4 farklı tip hesaplama işlemi yapılabilmektedir.★A sayısının yüzde %B`si kaçtır.★ A sayısı B sayısının yüzdekaçıdır.★ A sayısından B sayısına değişim oranı yüzde kaçtır.★ Asayısını %B artırırsak sonuç kaçtır.★ A sayısını %B azaltırsaksonuç kaçtır.Yüzde hesaplamaYüzde hesaplama günlük hayatta, ticarihayatta çok kullanılan bir hesaplama çeşididir. 100 sayısı esasalınarak karşılaştırma yapılır.Yüzde nedir?Yüzde bir bütünü 100 eşparçaya bölüp o parçaların kaçını aldığımızı ifade eden birterimdir. Mesela bir bütünün %20'si demek o bütünün yüz eşparçasından 20 adedini ifade eder.Yüzde nasıl hesaplanırEn basitanlatımla sayı 100'e bölünür ve hangi oranda isteniyorsa o oranlaçarpılır. Mesela 400 sayısının %20'sini bulmak için 400/100 = 4bulunduktan sonra 20 ile çarpılır. 4x20 = 80 bulunmuş olur.Örnekyüzde hesaplamaYüzde hesaplamaA sayısının %B`si kaçtırBuhesaplamada ilk sayı yüze bölünür ve B ile çarpılır.Örnekhesaplama250 sayısının yüzde 20'si 50 yapar ama nasıl?A= 250 B=20250/100 = 2,52,5 x 20 = 50A sayısı B sayısının yüzde kaçıdırBuhesaplamada A sayısı B sayısına bölünür ve sonuç 100 ileçarpılır.Örnek hesaplama80 sayısı 400 sayısının %20'si yapar amanasıl?A= 80 B= 40080/400 = 0,20,2 x 100 = 20A sayısından B sayısınadeğişim oranı yüzde kaçtırBu hesaplamada büyük olan sayı küçüktençıkarılır. Fark A sayısına bölünür ve 100 ile çarpılır. Sonucunyüzdesini size artış veya azalış olarak söylerim.Örnek hesaplama150sayısından 225 sayısına %50 artış var ama nasıl?A= 150 B=225225-150 = 7575/150 = 0,50,5 x 100 = 50A sayısını %B artırırsaksonuç kaçtırBu hesaplama türünde A sayısı 100'e bölünür sonuç Bsayısı ile çarpılır ve artış miktarı bulunur. A sayısına bu artışmiktarını ekleyerek sonucu bulunur.Örnek hesaplama150 sayısını %10artırırsak sonuç 165 olur.A= 150 B= 10150/100 = 1,51,5x10 =15150+15 = 165A sayısını %B azaltırsak sonuç kaçtırBu hesaplamatüründe A sayısı 100'e bölünür sonuç B sayısı ile çarpılır veazalış miktarı bulunur. A sayısından bu azalış miktarını çıkartaraksonucu bulunur.Örnek hesaplama150 sayısını %10 azaltırsak sonuç 135olur.A= 150 B= 10150/100 = 1,51,5x10 = 15150-15 = 135Programdevamlı geliştirilmekte olup. farklı yüzde hesaplamalar içinsupport@hattagames.com a mail atabilirsiniz.The program can be madethrough 4 different types of calculation.B`S% percent of the numberof ★ is run.★ number is how many percent of the number B.rate ofchange of the number B of number ★ few percent.If we increase thenumber of ★% B are few results.★ If we reduce the number ofresults% B is run.Percentage calculationsPercentage calculations ineveryday life, it constitutes a kind of calculation used incommercial life. Total 100 based on the comparison is made.What isthe percentage?Divide a whole 100 percent identical parts that wehave received is a term that refers to Avoid parts. For example,20% say it refers to the 20 pieces of a whole, the whole of theface identical parts.How to calculate PercentMost simply the countis divided by 100 and then multiplied compared to whatever extentdesired. For example, to find 20% of the 400 number is multipliedby 400/100 = 4 after 20 found. 4x20 = 80 is found.Representativepercentage calculationPercentage calculationsB`S% of the number ishow manyThis number is divided by the first face and thecalculation is multiplied by B.sample calculations20 percent of the250 number makes 50, but how?A = 250 B = 20250/100 = 2.52.5 x 20 =50A number is how many percent of the number BThe number in thecalculation is divided by the number B, and the result multipliedby 100.sample calculations80 number makes 20% of the number 400,but how?A = 80 B = 40080/400 = 0.20.2 x 100 = 20Rates of change thenumber of how many percent of the number BThis calculation isremoved from the large number of small. The number is multiplied by100 and divided difference. I'll tell you the percentage ofincrease or decrease as a result.sample calculationsHow to increasethe number of 225 but has 50% of the number 150?A = 150 B =225225-150 = 7575/150 = 0.50.5 x 100 = 50If we increase the numberof how many% B resultsThe number of types multiplied by the numberB of this calculation result is divided by 100 and increased amountare provided. A number of results found by adding the amount of theincrease.sample calculationsIf we increase the number 165 150 10%the result would be.A = 150 B = 10150/100 = 1.51,5x10 = 15150 + 15= 165How many results if we reduce the number of B%The number oftypes multiplied by the number B of this calculation result isdivided by 100 and decrement are provided. A number of resultsfound by subtracting the amount of this decrease.samplecalculationsIf we reduce the number 150 135 10% the result wouldbe.A = 150 B = 10150/100 = 1.51,5x10 = 15150-15 = 135The program isconstantly being developed. You can check a mailsupport@hattagames.co for different percentage calculations.

App Information Yüzde Hesaplama

HattaGames Show More...

OKEK OBEB Hesaplayıcı 1.1 APK
HattaGames
OBEB yada EBOB nedir?İki veya daha fazla sayıyı aynı anda bölebilenen büyük sayıya bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü (OBEB) yada en büyük ortak böleni (EBOB) denir.OBEB, ortak bölenlerin enbüyüğünün kısaltması olarak kullanılmaktadır.OKEK yada EKOKnedir?İki veya daha fazla sayının ortak olan en küçük katlarına enküçük ortak kat (EKOK) adı verilir. Diğer bir anlatımla iki veyadaha çok sayının her birine bölünebilen en küçük sayıdır. diğer adıile OKEK, en küçük ortak katın kısaltması olarakkullanılmaktadır.Program yardımı ile yirmiye kadar sayının OKEK veOBEB i hesaplanabilmektedir.What is the GCD or GCD?The largest ofthe two or more largest number of dividing joint of these numberscan be divided simultaneously (GCD) or the greatest common divisor(GCD) denir.obeb is used as an abbreviation for the largest of thegreatest common divisor.LCM LCM or What?least common multiple oftwo or more multiples of the smallest common (LCM) is called. Inother words two or more numbers is the smallest number that can bedivided to each. LCM alias is used as an abbreviation for the leastcommon multiple.Count to twenty LCM and GCD i can be calculatedwith the help of the program.
Find Same Fruit 1 APK
HattaGames
Find Same Fruit is a memory and learning game. It's contain lots offruit, such as, peach, pear, cherry, strawberry, grape, watermelon,quince, lemon, apple, blackberry, banana, kiwi, pineapple,pomegranate, melon, fig and so on. You could have fun and learnfruit to your kid or baby and you could help him/his to improvememory. Application will be develope and updated. New features andnew fruits will be added.
Hacim Hesaplama 1.2 APK
HattaGames
Hacim nedir?Hacim, bir cismin uzayda doldurduğu boşluğa verilenaddır. Oylum, cirim, sıygı kelimeleri de hacim kelimesi ile eşanlamlıdır.Dikdörtgenler prizmasının hacmi nasılhesaplanır?Dikdörtgenler Prizması HacimDikdörtgenler prizmasınınhacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpıldığı aşağıdaki formüllehesaplanır.Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi = a x b x hKüpün hacminasıl hesaplanır?Küp HacimKüpün hacmi, dikdörtgenler prizmasındaolduğu gibi taban alanı ile yüksekliğin çarpıldığı aşağıdakiformülle hesaplanır.Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi = a x a x a =a3Kürenin hacmi nasıl hesaplanır?Küre HacimKürenin hacmi, aşağıdakiformülle hesaplanır.Kürenin Hacmi = π x r3 x 4/3Silindirin hacminasıl hesaplanır?Silindir HacimSilindirin hacmi, taban alanı ileyüksekliğin çarpıldığı aşağıdaki formülle hesaplanır.SilindirinHacmi = π x r2 x hKoninin hacmi nasıl hesaplanır?Koni HacimKonininhacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının 3'e bölünmesindenoluşan aşağıdaki formülle hesaplanır.Koninin Hacmi = π x r2 x h x1/3Kare piramidin hacmi nasıl hesaplanır?Kare Piramit HacimKarepiramidin hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının 3'ebölünmesinden oluşan aşağıdaki formülle hesaplanır.Kare PiramidinHacmi = a2 x h x 1/3Program sayesinde hacimler hızlı ve kolay birşekilde hesaplanabilmektedir.What is the volume?Volume is the namegiven to a body cavity filled in the space. Oyl, I c, sıyg wordsare synonymous with the word volume.How do you calculate the volumeof rectangular prism?Rectangular Container VolumeThe volume of therectangular prism, the height is multiplied with the base area iscalculated by the following formula.Volume of rectangular prism = ax b x hHow to calculate the volume of a cube?cube VolumeThe volumeof the cube, rectangle and the height of the base as in the prismis calculated by the following formula is multiplied.Volume ofrectangular prism = a x a x a = a3How to calculate the volume of asphere?sphere VolumeThe volume of the sphere is calculated by thefollowing formula.X r3 x 4/3 π Sphere Volume =How do you calculatethe volume of the cylinder?Cylinder VolumeThe volume of thecylinder's height is multiplied with the base area is calculated bythe following formula.= Π x r 2 x h Cylinder VolumeHow to calculatethe volume of the cone?cone VolumeThe volume of the cone, theheight of the product of the base area of ​​from 3 to cleavage iscalculated by the following formula.Volume = π x r 2 x h x 1/3coneHow do you calculate the volume of a square pyramid?KarenPyramid VolumeThe volume of the square pyramid, the base areamultiplied by the height of from 3 to cleavage is calculated by thefollowing formula.Karen Pyramid Volume = a2 x h x 1/3Through theprogram volume can be calculated quickly and easily.
Yüzde Hesaplama 1.0 APK
HattaGames
Program sayesinde 4 farklı tip hesaplama işlemi yapılabilmektedir.★A sayısının yüzde %B`si kaçtır.★ A sayısı B sayısının yüzdekaçıdır.★ A sayısından B sayısına değişim oranı yüzde kaçtır.★ Asayısını %B artırırsak sonuç kaçtır.★ A sayısını %B azaltırsaksonuç kaçtır.Yüzde hesaplamaYüzde hesaplama günlük hayatta, ticarihayatta çok kullanılan bir hesaplama çeşididir. 100 sayısı esasalınarak karşılaştırma yapılır.Yüzde nedir?Yüzde bir bütünü 100 eşparçaya bölüp o parçaların kaçını aldığımızı ifade eden birterimdir. Mesela bir bütünün %20'si demek o bütünün yüz eşparçasından 20 adedini ifade eder.Yüzde nasıl hesaplanırEn basitanlatımla sayı 100'e bölünür ve hangi oranda isteniyorsa o oranlaçarpılır. Mesela 400 sayısının %20'sini bulmak için 400/100 = 4bulunduktan sonra 20 ile çarpılır. 4x20 = 80 bulunmuş olur.Örnekyüzde hesaplamaYüzde hesaplamaA sayısının %B`si kaçtırBuhesaplamada ilk sayı yüze bölünür ve B ile çarpılır.Örnekhesaplama250 sayısının yüzde 20'si 50 yapar ama nasıl?A= 250 B=20250/100 = 2,52,5 x 20 = 50A sayısı B sayısının yüzde kaçıdırBuhesaplamada A sayısı B sayısına bölünür ve sonuç 100 ileçarpılır.Örnek hesaplama80 sayısı 400 sayısının %20'si yapar amanasıl?A= 80 B= 40080/400 = 0,20,2 x 100 = 20A sayısından B sayısınadeğişim oranı yüzde kaçtırBu hesaplamada büyük olan sayı küçüktençıkarılır. Fark A sayısına bölünür ve 100 ile çarpılır. Sonucunyüzdesini size artış veya azalış olarak söylerim.Örnek hesaplama150sayısından 225 sayısına %50 artış var ama nasıl?A= 150 B=225225-150 = 7575/150 = 0,50,5 x 100 = 50A sayısını %B artırırsaksonuç kaçtırBu hesaplama türünde A sayısı 100'e bölünür sonuç Bsayısı ile çarpılır ve artış miktarı bulunur. A sayısına bu artışmiktarını ekleyerek sonucu bulunur.Örnek hesaplama150 sayısını %10artırırsak sonuç 165 olur.A= 150 B= 10150/100 = 1,51,5x10 =15150+15 = 165A sayısını %B azaltırsak sonuç kaçtırBu hesaplamatüründe A sayısı 100'e bölünür sonuç B sayısı ile çarpılır veazalış miktarı bulunur. A sayısından bu azalış miktarını çıkartaraksonucu bulunur.Örnek hesaplama150 sayısını %10 azaltırsak sonuç 135olur.A= 150 B= 10150/100 = 1,51,5x10 = 15150-15 = 135Programdevamlı geliştirilmekte olup. farklı yüzde hesaplamalar içinsupport@hattagames.com a mail atabilirsiniz.The program can be madethrough 4 different types of calculation.B`S% percent of the numberof ★ is run.★ number is how many percent of the number B.rate ofchange of the number B of number ★ few percent.If we increase thenumber of ★% B are few results.★ If we reduce the number ofresults% B is run.Percentage calculationsPercentage calculations ineveryday life, it constitutes a kind of calculation used incommercial life. Total 100 based on the comparison is made.What isthe percentage?Divide a whole 100 percent identical parts that wehave received is a term that refers to Avoid parts. For example,20% say it refers to the 20 pieces of a whole, the whole of theface identical parts.How to calculate PercentMost simply the countis divided by 100 and then multiplied compared to whatever extentdesired. For example, to find 20% of the 400 number is multipliedby 400/100 = 4 after 20 found. 4x20 = 80 is found.Representativepercentage calculationPercentage calculationsB`S% of the number ishow manyThis number is divided by the first face and thecalculation is multiplied by B.sample calculations20 percent of the250 number makes 50, but how?A = 250 B = 20250/100 = 2.52.5 x 20 =50A number is how many percent of the number BThe number in thecalculation is divided by the number B, and the result multipliedby 100.sample calculations80 number makes 20% of the number 400,but how?A = 80 B = 40080/400 = 0.20.2 x 100 = 20Rates of change thenumber of how many percent of the number BThis calculation isremoved from the large number of small. The number is multiplied by100 and divided difference. I'll tell you the percentage ofincrease or decrease as a result.sample calculationsHow to increasethe number of 225 but has 50% of the number 150?A = 150 B =225225-150 = 7575/150 = 0.50.5 x 100 = 50If we increase the numberof how many% B resultsThe number of types multiplied by the numberB of this calculation result is divided by 100 and increased amountare provided. A number of results found by adding the amount of theincrease.sample calculationsIf we increase the number 165 150 10%the result would be.A = 150 B = 10150/100 = 1.51,5x10 = 15150 + 15= 165How many results if we reduce the number of B%The number oftypes multiplied by the number B of this calculation result isdivided by 100 and decrement are provided. A number of resultsfound by subtracting the amount of this decrease.samplecalculationsIf we reduce the number 150 135 10% the result wouldbe.A = 150 B = 10150/100 = 1.51,5x10 = 15150-15 = 135The program isconstantly being developed. You can check a mailsupport@hattagames.co for different percentage calculations.
MTV Hesaplama 2018 1.2 APK
HattaGames
2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Hesaplama ProgramıMTV'ye yüzde 40zamın ardından vatandaşın tepkisinden dolayı zam oranı %25 eçekildi. Ancak yeni eklenen Araç bedelinin MTV Zammı üzerindekietkisi resmi olarak henüz açıklanmadı. Program güncel gelişmeleregöre tekrar güncellenmektedir. Zamlı yeni fiyatlar. Hangi araç nekadar motorlu taşıl vergisi ödeyecek. Yeni MTV ödeme tablosu.2018MTV ücretleri ne kadar olacak.2018 Taslak MTV Ücretleri ve 2017 MTVÜcretlerini görüntüleyin. Program devamlı güncellenmekte olup. 2018Ücretlerine dair güncellemelerde ve kesinleşmesindeprogramdagüncellenecektir.Araç Türüne Göre;★ Otomobil - Kaptıkaçtı - AraziTaşıtı ve Benzerleri araçların MTV ücreti★ Motosikletlerin MTVücreti★ Minibüslerin MTV ücreti★ Panel Van ve Motorlu KaravanlarınMTV ücreti★ Otobüs ve Benzerleri araçların MTV ücreti★ Kamyon -Kamyonet - Çekici ve Benzerleri araçların MTV ücretiMotor SilindirHacmine Göre;★ Motor Silindir Hacmi 1300 cm ve aşağısı olanaraçların MTV ücreti★ Motor Silindir Hacmi 1301-1600 olan araçlarınMTV ücreti★ Motor Silindir Hacmi 1601-1800 olan araçların MTVücreti★ Motor Silindir Hacmi 1801-2000 olan araçların MTV ücreti★Motor Silindir Hacmi 2001-2500 olan araçların MTV ücreti,★ MotorSilindir Hacmi 2501-3000 olan araçların MTV ücreti,★ Motor SilindirHacmi 3001-3500 olan araçların MTV ücreti,★ Motor Silindir Hacmi3501-4000 olan araçların MTV ücreti,★ Motor Silindir Hacmi 4001 cmve yukarısı olan araçların MTV ücretiYaşa Göre;★ 1-3 Yaşındakiaraçların MTV ücreti★ 4-6 Yaşındaki araçların MTV ücreti★ 7-11Yaşındaki araçların MTV ücreti★ 12-15 Yaşındaki araçların MTVücretiprogramla hesaplanabilmektedir. 2017 ve 2018 MTV Ücretlerinikıyaslayın.Yüzde 40 MTV Zammına göre yeni Motorlu Taşıtlar Vergisiücretini öğrenin. %25 zamlı yeni MTV oranları.2018 MTV MotorVehicle Tax Calculation ProgramDue to the 40 percent rate hike MTVcitizen response time then retreated to 25%. However, as the newlyadded vehicle impact on the cost of the official MTV hike not yetbeen announced. The program is updated again by the recentdevelopments. Raised new prices. Which means how much motor taxwill pay minerals. How olacak.2018 Draft 2017 View MTV MTV Chargesand Fees New MTV MTV tablosu.2018 pay fees. The program isconstantly being updated. Updates are available and will be updatedabout the 2018 Wage kesinleşmesindeprogra me.By Type of Vehicle;★Cars - station wagon - Terrain Vehicle and similar vehicles MTVfee★ MTV fee of Motorcycles★ MTV fee of Minibus★ Panel Van and MTVcharges of motor caravans★ buses and similar vehicles MTV fee★Trucks - Trucks - MTV fee of Interest and similar toolsAccording tothe engine cylinders;★ engine cylinders of the vehicles below 1300cm and MTV fee★ engine cylinders MTV wages of those vehicles1301-1600★ engine cylinders MTV wages of those vehicles 1601-1800★engine cylinders MTV wages of those vehicles 1801-2000★ MTV fee forvehicles with engine cylinders 2001-2500,★ MTV fee for vehicleswith engine cylinders 2501-3000,★ MTV fee for vehicles with enginecylinders 3001-3500,★ MTV fee for vehicles with engine cylinders3501-4000,★ engine cylinders and 4001 cm MTV wages of those toolsupBy Age;★ MTV fee of 1-3 year old car★ MTV fee of 4-6 year oldcar★ MTV fee of 7-11 year old car★ MTV fee of 12-15 year oldcarPrograms can be calculated. 2017 and 2018. According to the newMotor Vehicle Fees 40 MTV MTV hike in the tax kıyaslayın.yüz Learnfee. 25% raised new MTV rates.
Sweet Shapes 1.0 APK
HattaGames
★ Learning mode help your baby to learn shapes with visual andsound effect.★ Game have multi language support. There are twolanguage option Turkish and English. other language support willadded soon.There are four game mode;✔ Memory Game : Click to boxand open it.Find same shapes and win game. ✔ Find Same Game : Yourbaby find same shapes below. and will be learn all shapes easly✔Collect Same Shapes : Collect shapes which drop down. ✔ Learn BySound : find shapes with sound of name. Your baby will learn shapesnameGame is under developing. New Shapes and other language supportwill be added soon
Asgari Ücret 2018 1.6 APK
HattaGames
2018 asgari ücret belli oldu? 2018 Asgari ücret ne kadar. Geçmişyıllara ait asgari ücret Tutarı. Milyonlarca çalışanın meraklabeklediği zamlı asgari ücret rakamı açıklandı. 2018'de asgari ücretyüzde 14.2 artırıldı. ★ Asgari Ücretin Netinin Hesabı ★ Brüt AsgariÜcret ★ Asgari Geçim İndirimi Hesaplama, ★ Net Asgari Ücret ★ SGKPirimi % 14 ★ İşsizlik Sigorta Fonu %1 ★ Gelir Vergisi ★ AsgariGeçim İndirimi (Agi) ★ Damga Vergisi ★ Kesintiler Toplamı ★ NetAsgari Ücret Hesabı ★ Asgari Ücretle Çalışan bir personelin İşverenMaliyeti ★ İşveren SGK Pirimi (İşveren Payı) %15,5 ★ İşverenİşsizlik Sigorta Fonu %2 ★ İşverene bir personel çalıştırmanıntoplam maliyeti ★ Kapılar İçin Asgari Ücretin Net ve Brüt Hesabı veİşverene Maliyeti. 2018 Asgari Ücret 2017 Asgari Ücret 2016 AsgariÜcret 2018 was a certain minimum wage? how much the minimum wage in2018. minimum wage Amount of previous years. Millions of workershave been waiting impatiently explained raised the minimum wagefigure. Minimum wage was increased by 14.2 percent in 2018. ★Calculation of Net Minimum Wage ★ Gross Minimum Wage ★ minimumsubsistence allowance calculation ★ Net Minimum Wage ★ SGKpyrimidine, 14% ★ Unemployment Insurance Fund 1% ★ Income Tax ★minimum subsistence allowance (Ag) ★ Stamp Tax ★ Total Deductions ★Net Minimum Wage Account ★ Minimum wage employees of the EmployerCosts for staff ★ Employer SSI Pirie (Employer Share) 15.5% ★Employer Unemployment Insurance Fund 2% ★ The total cost of theemployer's staff run ★ Net and Gross doors to the Minimum Wage CostAccount and the Employer. 2018 Minimum Wage 2017 Minimum Wage 2016Minimum Wage
Numbers For Kids 1.1 APK
HattaGames
"Numbers For Kids" is a Number Learning Game that you could play.It helps your Kids, Babies, Children and Toddlers to learn numbersand counting.★ Learning mode: Help your preschool kids to learnnumbers with visual and sound effects.★ Game has multi languagesupport. There are two language options Turkish and English. Otherlanguage support will be added soon.There are six game modes;✔Counting Game : Count and click the right numbers.✔ Memory Game :Find and match the same numbers. ✔ Number Boxs : Drop the boxes inthe correct order. ✔ Drawing Numbers: Draw the numbers withcolorful pencils.✔ Match Number: Drag and drop the numbers tocorrect one.✔ Number Basket: Collect the correct numbers with thebasket.Game is under developing. New Game Modes and other languagesupport will be added soon.
Loading...