Loading...

Description

Es kommt bald.It is coming soon.

App Information Yadgiri

 • App Name
  Yadgiri
 • Package Name
  com.onair_appbuilder_yadgiri
 • Updated
  May 2, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 6.0 and up
 • Version
  1.1.2
 • Developer
  آموزش رانندگی و زبان آلمانی
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

آموزش رانندگی و زبان آلمانی Show More...

Koja 1.0.1 APK
با استفاده از این اپلیکیشن زندگی‌ در آلمان برای شما بسیار سادهترخواهد شد. همانطور که از اسم اپلیکیشن و شکل ایکن پیداست ،شمامیتوانید با استفاده از این اپلکیشن، تمام خدمات فارسی زبانان،شاملپزشک، داروخانه، مترجم رسمی‌، وکیل دادگستری، کتابفروشی، رستورانرادر عرض چند ثانیه پیدا کنید. کافیست تا اسم شهرتان رو جستجو آنیدتاتمام خدمات در جلو چشم شما ظاهر شود. ضمنا در بخش آموزش زبانآلمانیلینک ویدیو‌های سودمند آموزش زبان آلمانی به فارسی برای شماگذاشتهشده. اخبار جشن ها، پارتی‌ها ، و کنسرت‌های سراسر آلمان نیزبرای شمادر صفحه مجزا قرار گرفته. امیدوارم از استفاده از ایناپلیکیشن لذتببرید. با استفاده از این اپلیکیشن زندگی در آلمان برایشما بسیارساده تر خواهد شد. همانطور که از اسم اپلیکیشن و شکل ایکنپیداست, شمامیتوانید با استفاده از این اپلکیشن, تمام خدمات فارسیزبانان, شاملپزشک, داروخانه, مترجم رسمی, وکیل دادگستری, کتابفروشی,رستوران را درعرض چند ثانیه پیدا کنید. کافیست تا اسم شهرتان رو جستجوآنید تا تمامخدمات در جلو چشم شما ظاهر شود. ضمنا در بخش آموزش زبانآلمانی لینکویدیوهای سودمند آموزش زبان آلمانی به فارسی برای شماگذاشته شده.اخبار جشن ها, پارتیها, و کنسرتهای سراسر آلمان نیز برایشما در صفحهمجزا قرار گرفته. امیدوارم از استفاده از این اپلیکیشن لذتببرید.
Loading...