1.0.1 / October 12, 2014
(3.7/5) (399)

Description

With this Yoshi Soundboard you can listen todifferent cute and funny sounds of Yoshi.

App Information Yoshi Sounds

Kau Entertainment Show More...

Yoshi Sounds 1.0.1 APK
With this Yoshi Soundboard you can listen todifferent cute and funny sounds of Yoshi.
Sierd de Vos Soundboard 1.1.3 APK
De beste opmerkingen van Sierd de Vos. Metdezeapp kun je z'n beste uitspraken horen:1. BOEM, KOEKOEK!2. Arda gooit een schoen3. Copa Cabana !!4. Ma even wachten....5. Luis Fabiano Goooaaaalllllll6. Hiphop Pinto7. Ik sla je eraf!8. Tello op de brommer9. Boem koekoek10. Boem raak koekkoek!11. Ronaldo Goooaaaalllllll12. Die hebben we weg laten halen...13. Je mag je excuses wel aanbieden14. Interview met Casillas15. De Chileense TV16. Sierd de Politie komt eraan!17. De grap met Emile18. Hans kan de vogel pest krijgen!!19. Ik ben snot verkouden!20. De slimme dieven in Porto Alegre21. Teletubbie elftalThe best commentsfromAdorned Fox. With this app you can hear his best quotes:1. BOOM, CUCKOO!2. Arda throws a shoe3. Copa Cabana !!4. Ma wait ....5. Luis Fabiano Goooaaaalllllll6. Hiphop Pinto7. I beat you off!8. Tello on the moped9. Boom cuckoo10. Boom touch cuckoo!11. Ronaldo Goooaaaalllllll12. That we let get away ...13. You may have to apologize14. Interview with Casillas15. The Chilean TV16. Adorned Police is coming!17. The joke with Emile18. Hans can get the bird plague !!19. I'm snot cold!20. The smart thieves in Porto Alegre21. Teletubby team
Sirenes 1.0.4 APK
In Nederland gebruikt de politie een ander geluid dan een ambulanceof brandweer. Met deze app kun je de verschillen horen tussen desirenes die gebruikt worden door hulpdiensten.In the Netherlands,the police used a different sound than an ambulance or firebrigade. With this app you can hear the differences between thesirens used by emergency services.
Minimumloon 1.0.0 APK
Deze app laat een overzicht van het minimumloon 2015 in Nederland,van 16 - 23 jaar en ouder, zien.Het minimumloon is het laagstebedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemerals loon te betalen. Het minimumloon is uitgedrukt als loon permaand (bij een volledige dienstverband, meestal is dat 36, 38 of 40uur per week) en als brutoloon (in euro’s), zonder inhouding vanbelastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Het minimumloon wordtieder half jaar aangepast. Deze cijfers zijn van 01-01-2015 opbasis van 40 uur per week.Het wettelijk minimumloon is hetbasisloon incl. een aantal toeslagen. Sommige inkomsten wordenechter niet meegerekend voor het minimumloon. Wel meegerekendwordt:– het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst isafgesproken;– de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie,ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst enwerkomstandigheden;– de vaste beloningen voor de omzet die u maakten die elke betalingstermijn worden uitgekeerd;– de beloningen vanderden die uit het werk voortvloeien, bijvoorbeeld fooien, enwaarover een regeling is getroffen tussen u en uw werkgever.Devolgende inkomsten worden niet meegerekend voor het minimumloon:–geld verdiend met overwerk;– vakantiebijslag;– winstuitkeringen;–speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een incidentele uitkering vooreen behaalde omzet;– uitkeringen op termijn die onder bepaaldevoorwaarden worden toegekend (bijvoorbeeld pensioen enspaarregelingen waaraan de werkgever bijdraagt);– vergoedingen voorkosten die u voor uw werk heeft moeten maken;–eindejaarsuitkeringen;– werkgeversbijdrage in ziektekosten.This appshows a list of the minimum wage in 2015 in the Netherlands, from16-23 years of age, see.The minimum wage is the lowest paymentamount that an employer is required by law to an employee as wages.The minimum wage is expressed as salary per month (at fullemployment, which usually takes 36, 38 or 40 hours per week) and asgross salary (in euros), without deduction of taxes and socialsecurity contributions. The minimum wage is adjusted every sixmonths. These figures are of 01-01-2015 on the basis of 40 hoursper week.The statutory minimum wage is the basic wage incl. Somesurcharges. However, some income is not counted for the minimumwage. However, it is included:- The (basic) wage is agreed in yourcontract;- The price increases for example, performance, shifts,irregular working hours, standby duty and working conditions;- Thefixed remuneration for the sales you make and distributed eachpayment;- Third party rewards arising from work, such gratuities,and which an arrangement between you and your employer.Thefollowing income is not counted for the minimum wage:- Money earnedovertime;- Holiday allowance;- Profit distributions;- Specialbenefits, such as a recurring payment for a turnover;- Termbenefits granted under certain conditions (eg pension and savingsplans in which the employer contributes);- Reimbursements forexpenses that you have to have for your job;- Year-end bonuses;-Employer's contribution to health insurance.
Stair Run 1.0.3 APK
Run the stairs without falling, in this simple but addictivegame!You have two buttons, one for a step and one for jumping. Trynot to fall and earn the highest score.You can also jump to skipsteps!
Luchtalarm 1.0.3 APK
Het luchtalarm is een geluidssignaal omdebevolking te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Voorditalarmsysteem, dat bestaat uit ongeveer 3800 apparaten,wordtvanouds een sirene gebruikt en daarom wordt het alarm ook wel"desirene" genoemd. Het alarm wordt eens per maand getest, opdeeerste maandag van de maand om 12.00 uur, om te controleren ofdesirene overal werkt en te horen is, maar ook om hetalarmsysteembij het publiek in het bewustzijn te houden.Met deze app kun je dit bekende geluid zelf afspelen opjetelefoon of tablet!The air raid wasanaudible signal to alert the public to dangerous situations.Forthis alarm system, which consists of approximately 3800 devices,asiren has been traditionally used and, therefore, the alarm isalsocalled the "siren". The alarm is tested once a month, on thefirstMonday of the month at 12.00, to confirm that the siren isworkingeverywhere and can be heard, but also to keep the alarmsystem inthe public consciousness.With this app you can play this familiar sound itself onyourphone or tablet!
Firework Sounds 1.0.1 APK
The best firework soundboard with more than 11 sounds. With soundsof firework shows, explosions and more. Play one of the sounds bypressing one of the 12 buttons.The best firework soundboard Withmore than 11 sounds. With sounds of firework shows, explosions andmore. Play one of the sounds by pressing one of the buttons 12.
Monster Sounds 1.0.1 APK
You'll find alien sounds, and other monster sounds. Play the soundby pressing one of the 12 buttons.
Loading...