1.13 / December 4, 2014
(3.9/5) (63)
Loading...

Description

With this application you can learn whatyourSpace Commitment. Your Numerologist will show you what isyourdestination number, which can be calculated on the basis ofdate ofbirth. It determines what your abilities and talents, whichis goodfor you and what you should avoid. The discovery of themeaning ofnumbers will allow you to better understand yourself, tobetterexploit the potential inherent in you and avoid the dangersthatlie in your nature. Explore the power of numerology!

App Information Your Numerologist

 • App Name
  Your Numerologist
 • Package Name
  com.appliccon.yournumerologist
 • Updated
  December 4, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.13
 • Developer
  Appliccon Sp. z o.o.
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Appliccon Sp. z o.o. Show More...

Idol Selfie 1.18 APK
Idol Selfie allows for great fun involving thesearch for similarities to known people.Your friends keep repeating you that you look like some movie ormusic star? Or maybe you want to be like your idol? With IdolSelfie application you will be able to see if you really are asecond Chuck Norris, Angelina Jolie or Michael Jackson.1. Find a photo of your idol.2. Take your selfie.3. See if you look like him.4. Share with your friends.5. Have fun!
Poznaj znaki drogowe PRO 1.1 APK
Aplikacja "Poznaj znaki drogowe" zawiera wspis wszystkich znaków jakie może spotkać kierowca na polskichdrogach. Znaki drogowe zostały podzielone według kategorii, którymisą:- znaki ostrzegawcze- znaki zakazu- znaki nakazu- znaki informacyjne- znaki kierunku i miejscowości- znaki uzupełniające- tabliczki do znaków drogowych- oznaczenia przejazdów kolejowychDoskonałe narzędzie zarówno dla początkujących, którzyprzygotowują się do egzaminu na prawo jazdy, jak i dladoświadczonych kierowców.Wersja PRO nie zawiera reklam.The "Meet the charactersRoad" contains a list of all the characters you can meet the driveron Polish roads. Road signs are divided by categories, whichare:- Warning signs- Prohibition signs- Signs order- Signs- Direction signs and village- Supplementary characters- Signs for road signs- Determination of level crossingsThe perfect tool for beginners who are preparing for the drivingtest, as well as for experienced drivers.The PRO version does not contain ads.
Pills Reminder PRO 1.8 APK
It’s not the first time when you forget abouttaking pills? It’s a high time to change it. Here we’ll give you anapplication called “Pills Reminder”. It will remember about it onyour behalf.We also adapt it for elderly people, by adding bigger textfields.What we’ll give you:- Certainty, that you won’t forget about your pills anymore.What you can do:- Define as many medicines as you need.- Make a timetable, which remind you about them, at the rightmoment.- You can also add a description about each of these medicines.
Simple To Do PRO 1.2 APK
Fridge, desk and monitor. What is a popularthing, which connect all of these? Sticky notes! But they can getlost or become outdated. So you need something editable and alwayswith you. And here bows “Simple To Do”. It’s an application, whichworks as a popular sticky notes.Here you can:- make a list of things to do,- seen what you already have done,- tick things which are more important than others.The PRO version does not contain ads.
Your Numerologist PRO 1.13 APK
With this application you can learn whatyourSpace Commitment. Your Numerologist will show you what isyourdestination number, which can be calculated on the basis ofdate ofbirth. It determines what your abilities and talents, whichis goodfor you and what you should avoid. The discovery of themeaning ofnumbers will allow you to better understand yourself, tobetterexploit the potential inherent in you and avoid the dangersthatlie in your nature. Explore the power of numerology!The PRO version does not contain ads.
Pierwsza Pomoc Przedmed. PRO 1.7 APK
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna szybko i wjasnysposób podpowie Ci jak zachować się w sytuacji, gdy musiszudzielićpierwszej pomocy. Prawidłowe zachowanie w nagłej sytuacjimożeuratować czyjeś życie, dlatego warto być zawszeprzygotowanym.Aplikację możesz wykorzystać do wcześniejszejedukacji oraz jakowsparcie w trakcie faktycznej akcji ratunkowej.Pierwsza Pomoc Przedmedyczna podpowie Ci jak pomóc wprzypadkutakich sytuacji jak:- oparzenia- zadławienie- zatrucie- porażenie- ciała obce w oku, uchu, nosie- wstrząs poszczepienny- reakcje alergiczne- ukąszenia i ugryzienia- złamania i zwichnięcia- upadki z wysokości- udar cieplny- odmrożenie- atak epilepsji- omdlenieW aplikacji znajdziesz też najważniejsze informacjejakzabezpieczyć miejsce zdarzenia, jak prowadzićresuscytacjękrążeniowo-oddechową oraz jakie są numery alarmowe wrazie nagłegowypadku.Wersja PRO nie zawiera reklam.First Aid quicklyandclearly tell you how to keep yourself in a situation where youhaveto give first aid. Correct behavior in an emergency situationcansave someone's life, so you should always be prepared.Theapplication can use to earlier education and as a supportduringthe actual rescue.First Aid will tell you how to help in the event ofsuchsituations as:- Burns- Choking- Poisoning- Paralysis- Foreign bodies in the eye, ear, nose- Shock poszczepienny- Allergic reactions- Stings and bites- Fractures and dislocations- Falls from height- Heat stroke- Frostbite- Attack of epilepsy- FaintingIn the application, you will also find important informationonhow to secure the scene, how to conduct CPR and what aretheemergency numbers in case of emergency.The PRO version does not contain ads.
Poznaj znaki drogowe 1.1 APK
Aplikacja "Poznaj znaki drogowe" zawiera wspis wszystkich znaków jakie może spotkać kierowca na polskichdrogach. Znaki drogowe zostały podzielone według kategorii, którymisą:- znaki ostrzegawcze- znaki zakazu- znaki nakazu- znaki informacyjne- znaki kierunku i miejscowości- znaki uzupełniające- tabliczki do znaków drogowych- oznaczenia przejazdów kolejowychDoskonałe narzędzie zarówno dla początkujących, którzyprzygotowują się do egzaminu na prawo jazdy, jak i dladoświadczonych kierowców.The "Meet the charactersRoad" contains a list of all the characters you can meet the driveron Polish roads. Road signs are divided by categories, whichare:- Warning signs- Prohibition signs- Signs order- Signs- Direction signs and village- Supplementary characters- Signs for road signs- Determination of level crossingsThe perfect tool for beginners who are preparing for the drivingtest, as well as for experienced drivers.
Małopolska for John Paul II 1.12 APK
“Małopolska for John Paul II” is a freeapplication created with a view of the upcoming canonisation ofJohn Paul II. It is a collection of the most important informationfor pilgrims, tourists and residents of Małopolska. It containssuch information as the programme of the events related to thecanonisation in Poland and in Rome, useful information onaccommodation, catering and transport, a live radio transmissionfrom the canonisation, as well as information on places inMałopolska which are particularly related to John Paul II. Theapplication is in Polish, Italian and English language versions. Itwas developed in cooperation with the MałopolskieVoivodeship.
Loading...