/
(4.2/5) (34545)
Loading...

Description

New Yr on Android is different from anything else you’ve seen inweather forecasting: Scroll through a beautiful and animated sky tosee how the weather changes hourly, and get all the need-to-knowdetails at the same time. The weather visualization makes it a funexperience to check the weather – even when it’s raining! Forecastsare delivered by the Norwegian Meteorological Institute. NEW APPFEATURES: • Weather conditions in a visualized 48-hour forecast,with animated clouds, rain, snow and fog + details about wind,temperature and severe weather warnings. • Long term forecast intable – hour by hour the first three days. • Graph with moredetails on weather, temperature, wind and pressure. • Live90-minute precipitation forecast – our most accurate and updatedrain forecast (only in Norway). • Weather summary text. • Choosethe look of your widget • Easy navigation between sky view, tableand graph. • Weather from 10 million places around the world withoption to save your favorite places. ABOUT US: Yr is a weatherservice jointly produced by NRK and the Norwegian MeteorologicalInstitute. Our primary goals are to secure life and property, whiledelivering useful and accurate weather forecasts to our users,preparing them for all kinds of weather. This year we arecelebrating our ten-year anniversary, and with millions of usersevery day we are proud of being one of the most popular weatherservices in the world.

App Information Yr

Yr Version History

Select Yr Version :
 • 5.5.3 (110000681)
 • 5.5.1.13 (110000674)
 • 4.2.1 (11000045)
 • 4.2.1 (11000044)
 • 4.1.6 (11000038)
 • 4.1.0 (11000032)
 • 4.0.16 (11000031)
 • 4.0.11 (11000025)
 • Yr 5.5.3 APK File

  Publish Date: 2018 /12/1
  Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  File Size: 24.7 MB
  Tested on: (, API: 28)
  File Sha1: 62ae35d98fed78db8bc7e284be0631c491d26965
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f
 • Yr 5.5.1.13 APK File

  Publish Date: 2018 /9/26
  Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
  File Size: 24.8 MB
  Tested on: (, API: 28)
  File Sha1: fa76580d81eb5b5469f169810906897232a4f9b3
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f
 • Yr 4.2.1 APK File

  Publish Date: 2017 /1/29
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.2 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 13312a071563169f9fb95d385d17adabe52062d1
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f
 • Yr 4.2.1 APK File

  Publish Date: 2017 /1/10
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: b30867797a1090a094853cf28cc3b99f925a0eda
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f
 • Yr 4.1.6 APK File

  Publish Date: 2017 /5/24
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 1cdcfd632a9af9597c7d845559c5113174f410b4
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f
 • Yr 4.1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/21
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 862d5e132912c9251e2b4d945718699599ac6488
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f
 • Yr 4.0.16 APK File

  Publish Date: 2016 /3/10
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 13.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 93c2b185809a931e5f76bea41b809ea553591185
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f
 • Yr 4.0.11 APK File

  Publish Date: 2015 /10/25
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 13.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: defd5695d35bc696af9e13060431a8c764b16074
  APK Signature: 47d1eebc7375ef8352bb43f1e4d62d1bfb10662f

NRK Show More...

Yr APK
NRK
New Yr on Android is different from anything else you’ve seen inweather forecasting: Scroll through a beautiful and animated sky tosee how the weather changes hourly, and get all the need-to-knowdetails at the same time. The weather visualization makes it a funexperience to check the weather – even when it’s raining! Forecastsare delivered by the Norwegian Meteorological Institute. NEW APPFEATURES: • Weather conditions in a visualized 48-hour forecast,with animated clouds, rain, snow and fog + details about wind,temperature and severe weather warnings. • Long term forecast intable – hour by hour the first three days. • Graph with moredetails on weather, temperature, wind and pressure. • Live90-minute precipitation forecast – our most accurate and updatedrain forecast (only in Norway). • Weather summary text. • Choosethe look of your widget • Easy navigation between sky view, tableand graph. • Weather from 10 million places around the world withoption to save your favorite places. ABOUT US: Yr is a weatherservice jointly produced by NRK and the Norwegian MeteorologicalInstitute. Our primary goals are to secure life and property, whiledelivering useful and accurate weather forecasts to our users,preparing them for all kinds of weather. This year we arecelebrating our ten-year anniversary, and with millions of usersevery day we are proud of being one of the most popular weatherservices in the world.
NRK TV 2.8.0 APK
NRK
Se hele NRKs store utvalg av serier, dokumentarer, underholdning,film, sport og nyheter. Det finnes også egne kategorier for barn ogfamilie med innhold som alle vil like. I tillegg kan du: · Spoletilbake og se direkte-TV opptil tre timer forsinket dersom du gikkglipp av starten på programmet du ville se · Benytte Chromecast forå se programmene på stor skjerm · Logge inn og få muligheten til åfortsette der du slapp, og enkelt finne igjen dine favoritter Avrettighetsgrunner er størsteparten av innholdet kun tilgjengelig iNorge. Appen støtter Android 4.1 eller nyere. See the entire NRK's​​wide range of series, documentaries, entertainment, movies,sports and news. There are also own categories for children andfamily with content that everyone will like. In addition, you can:· Rewind and watch live TV up to three hours late if you missed thestart of the program you wanted to watch · Use Chromecast to viewthe programs on a large screen · Log in and get the opportunity tocontinue where you left off and easily find your favorites Forlegitimate reasons, most of the content is only available inNorway. The app supports Android 4.1 or later.
NRK 2.5.10 APK
NRK
NRK gir deg kjapp oversikt over nyhetsbildet og det sominteresserer deg. I helt ny innpakning kan du oppleve Norgesbredeste nyhetstilbud - fra siste oppdateringer i nyhetsbildet, viatoppsaker og hva andre har lest, til langlesing og de kategorienedu velger å se mer av.Om du har appene "NRK TV" & "NRK Radio"får du i tillegg sømløs kopling til aktuelle program ogdirektekanaler.Er du fornøyd med appen? Gi en anmeldelse i GooglePlay :slightly_smiling_face:Er det noe du savner eller ikke liker?Rist på appen og fortell oss hva vi kan forbedreDenne appen trengerfølgende tilganger:Enhets- og apploggen benyttes for å finne ut omappen kjører i bakgrunnen. Denne tillatelsen er ikke lengernødvendig for å gi brukeren varslinger, og vil bli fjernet i enoppdatering.Identitet benyttes for å gi brukeren varslinger vedstore nyhetshendelser, morgenoppsummering eller nyhetshistorier duselv velger å følge. Denne tillatelsen er ikke lenger nødvendig forå motta varslinger, og vil bli fjernet i en oppdatering.Posisjonbenyttes for å kunne gi brukeren distriktsnyheter der vedkommendeer, og sender med posisjonen i nyhetstips dersom brukeren velgerdet.Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for å finne ut ombrukeren har nettilgang.Kamera og bilder/medier/filer benyttes forå kunne legge ved bilder eller video dersom brukeren benytter segav nyhetstips-funksjonen.NRK provides quick overview of the newsand what interests you. In totally new packaging can experiencepresent a wide novelty offerings - from last updates in the news,via state matters and what others have read, for long reading andthe categories of your choice to see more of.If you have apps "NRKTV" & "NRK Radio" in addition you seamless connection to thecurrent program and direct channels.Are you satisfied with the app?Give a review in Google Play: slightly_smiling_face:Is thereanything you miss or do not like? Shake the app and let us knowwhat we can improveThis app needs the following permissions:Deviceand app history is used to determine if the app is running in thebackground. This permit is no longer required to provide usernotifications, and will be removed in an update.Identity is used toprovide user notifications when big news events, morning summary ornews stories you choose to follow. This permit is no longerrequired to receive notifications, and will be removed in anupdate.Position is used to provide the user with district newswhere that is, and sends the position in news tips if the userselects it.Information about Wi-Fi connection is used to determineif the user offline.Camera and Photos / media / files used toattach photos or video if the user uses news tips feature.
NRK Super 2.9.22 APK
NRK
Se NRK Super når og hvor du vil! Her finner du alle barnasfavorittprogrammer fra NRK Super, de kan se TV-programmer direkteeller om igjen. Appen er designet for barnefingre med storetrykkflater og gjenkjennelige bilder, det er lett å finne innholdselv og videoer spilles av umiddelbart i stor skjerm. Appen erpersonlig for barna og den kan ha flere profiler dersom flere barnbruker samme mobil eller nettbrett. Innhold som er best egnet forde eldste barna, kan enkelt skjules på profiler for små barn. Vianbefaler at du bruker NRK Super-appen med trådløst nettverk.Dennne appen trenger følgende tilganger: Bilder/medier/filerbenyttes for at brukeren skal kunne velge et bilde som sittprofilbilde. Kamera benyttes for at brukeren skal kunne brukeenhetens kamera til å ta et nytt bilde til sitt profilbilde. Bildetforblir på enheten. Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for atappen skal kunne vite om enheten er på trådløst nettverk og lastevideostrømkvalitet deretter. See NRK Super whenever and whereveryou want! Here are all the children's favorite programs from NRKSuper, they can watch TV programs directly or over. The app isdesigned for children fingers with large print areas andrecognizable images, it is easy to find content yourself and videosare played instantly on a large screen. The app is personalized forkids and it can have multiple profiles if more kids are using thesame mobile or tablets. Content that is best suited for the olderchildren, can easily hide on the profiles of small children. Werecommend using NRK Super app with wireless networks. Dennne appneeds the following permissions: Photos / Media / Files used forthe user to select an image as their profile picture. Cameras usedfor the user to use the device's camera to take a new image totheir profile picture. The image remains on the device. Informationabout Wi-Fi connection is used for the app to know if the device isin wireless network and download video stream quality then.
NRK Jođi 1.0 APK
NRK
Dán eappas beasat gullat muitalusaid Sámis, seammásgo biillainmátkoštat doppe gos dat dáhpáhuvve, dahje go dušše jurdagis jođát.Buori mátki ja vuoje fal várrogasat! Vuoddji ii ábut jođidettiinčuoggut eappa! Máilmmis eai leat badjelmeare sápmelaččat.Eappa leasámegillii, go rabat, muhto sáhtát dárogiela válljet dakko gokkoleavgga oainnát.Eappa viežžá ieš muitalusaid sihke WiFi jamobilneahta bokte, jos it gieldde (sáhtát gieldit doppe gos dietleavga lea). Fuomáš ahte mobildatageavaheapmi sáhttá máksit. Eappaatná telefuvnna GPSa, vai sáhttá dieđihit go lahkonat báikkiid, goslivčče muitalusat. Dat golaha telefuvnna batteriija. Jos gielddáteappa sáddemis "Muittuhusaid", de jáddadat GPSa eappas ja seastátbatteriija.-----------------------------I denne appen får du høreeventyr og sagn fra Sápmi, samtidig som du reiser med bil gjennomområdene, der de skal ha skjedd, eller bare reiser dit i tankene.God tur og kjør pent! Appen er ikke ment for sjåfører, men forpassasjer.Appen vil være på nordsamisk når du åpner den, men du kangå inn i innstillingene (tannhjulet nede til høyre i appen) ogendre til norsk bokmål, om du ønsker det (se etter flagg!).Appenvil laste ned historier automatisk både på WiFi og mobilnett, mendu kan skru av automatiske nedlastinger på mobilnett, om du ønskerdet. Mobildatatrafikk kan medføre kostnader.Appen bruker GPS ibakgrunnen for å varsle om historier i nærheten. Bruk av GPS ibakgrunnen kan redusere batteritiden kraftig. Denne funksjonen kanslås av ved å deaktivere "Varslinger" under innstillinger(tannhjulet nede til høyre i appen).NRK Jodi sápmi sapmiForklaringpå rettigheter:Enhets- og apploggen benyttes for å holde orden påversjoner av appen.Posisjon benyttes for å kunne spille av enhistorie med tilhørighet i nærheten av der brukerener.Bilder/medier/filmer benyttes for å lagre lydfilene knyttet tilhistoriene.Enhets-ID og anropsinformasjon brukes for å kunneavbryte opplesning ved telefonoppringing.Dán eappas beasat gullatmuitalusaid Sámis, seammásgo biillain mátkoštat Dopp gos datdáhpáhuvve, dahje go Dussen jurdagis jođát. Buori matki yes vuojefal várrogasat! Vuoddji ii abuts jođidettiin čuoggut eappa!Máilmmis eai leat badjelmeare sápmelaččat.Eappa lea sámegillii, gorebate, muhto sáhtát dárogiela válljet dakko gokko leavggaoainnát.Eappa viežžá IES muitalusaid sihke WiFi yes mobilneahtabokte, jos it gieldde (sáhtát gieldit Dopp gos diet leavga lea).Fuomáš ahte mobildatageavaheapmi sáhttá máksit. Eappa Atnatelefuvnna GPSa, vai sáhttá dieđihit go lahkonat báikkiid, goslivčče Muitalusat. Dat golaha telefuvnna batteriija. Jos gielddáteappa sáddemis "Muittuhusaid", the jáddadat GPSa eappas yes seastátbatteriija.-----------------------------In this app you will hearfolk tales and legends from Sápmi, while traveling by car throughareas where they should not have happened, or simply travel therein your mind. Have a good trip and drive nicely! The app is notintended for drivers, but for passenger.The app will be in NorthernSami when you open it, but you can go into the settings (pinionbottom right of the app) and change to Norwegian Bokmål, if desired(see this flag!).The app will download automatically stories bothon WiFi and mobile networks, but you can turn off automaticdownloads on mobile network, if desired. Mobile data traffic mayincur charges.The app uses GPS in the background to warn of storiesnearby. Use of GPS in the background can decrease battery lifedramatically. This feature can be turned off by disabling the"Notifications" under settings (pinion bottom right of the app).NRKJodi Sápmi sapmiExplanation of rights:Device and app history isused to keep track of versions of the app.Position used to play ahistory of affiliation near where the user is.Photos / media /films are used to store audio files related to the stories.DeviceID & call information used to cancel recital by phone call.
NRK P3 2.4 APK
NRK
NRK P3 – rett i lomma. Utforsk spillelisteneog åpne musikken i Spotify og Wimp. Vi har redesignet appen oggjort den enklere, bedre og mer funksjonell.Inneholder også fem unike radiokanaler: Underholdning fraRadioresepsjonen, hip hop fra National Rap Show, ny musikk fra P3Urørt, og hitkanalen mP3.Fungerer på Android version 2.3.3 og nyere.Denne appen trenger følgende tilganger- Enhets-ID og anropsinformasjon: Brukes for å pause avspilling vedtelefonsamtalerNRK P3 - right in yourpocket. Explore playlists and open music in Spotify and Wimp. Wehave redesigned the app and made it easier, better and morefunctional.Also includes five unique radio channels: Entertainment fromRadioresepsjonen, hip hop from National Rap Show, new music from P3Untouched and hitkanalen mP3.Works on Android version 2.3.3 and later.This app needs these permissions- Device ID and call information: Used to pause playback oftelephone calls
NRK Radio APK
NRK
NRK Radio appen lar deg enkelt lytte til NRKs direktekanaler ogopptak av tidligere sendte programmer. Lytt til sendinger som NRKanbefaler eller finn det du vil høre ved å søke eller bla i “Alleprogrammer”. Appen husker der du slapp, og du kan enkelt spole tilavsnitt du ønsker å høre. I appen kan du lytte tildirektesendingene og spole opptil 3 timer tilbake i NRK P1, NRK P2,NRK P3, NRK mP3, NRK Alltid Nyheter, NRK Radio Super, NRK Klassisk,NRK Sápmi, NRK Jazz, NRK Folkemusikk, NRK Radioresepsjonen, NRKUrørt, NRK National Rap Show i tillegg til alle NRKs 15distriktssendinger. Fungerer på Android version 5 og nyere. Én timenormal lytting innebærer nedlasting av omtrent 60MB - 90MB. Hadette i mente om du lytter til radio i utlandet uten WiFi. Oppleverdu stabilitetsproblemer på direktesendinger? Prøv å legge deg littbak i direktesendingen ved å spole eller bruke buffer-knappen.Forklaring på rettigheter: * Informasjon om WiFi-tilkobling, endrenettverkstilkoblingen og vis nettverkstatus: Brukes for å holdestreamen gående ved å variere bitrate, gjenoppta forbindelsen omman bytter nett eller restarte når man får tilbake forbindelsen omman midlertidig mister den. * Lese telefonstatus og identitet oglese sensitive loggdata: Brukes til å hente inn informasjon omenheten for krasj-logging som hjelper oss og fikse feil i appen.Merk, informasjonen vi henter inn er ikke personlig identifiserbar.NRK Radio app allows you to easily listen to NRK's ​​directchannels and recordings of previously broadcast programs. Listen tobroadcasts NRK recommend or find what you want to hear by searchingor browsing the "All Programs." The app remembers where you leftoff, and you can easily skip to paragraph you want to hear. In theapp you can listen to live broadcasts and rewind up to three hoursback in NRK P1, NRK P2 NRK P3, NRK mP3, NRK Always News, NRK RadioSuper, NRK Classic, NRK Sápmi NRK Jazz, NRK Folk, NRK Radioreception, NRK untouched, NRK National Rap Show in addition to allNRK's ​​15 regional broadcasts. Works on Android version 5 andlater. One hour normal listening involves downloading around 60MB -90MB. Keep this in mind if you listen to the radio abroad withoutWiFi. Do you experience stability issues on live broadcasts? Tryadding a little behind in the live broadcast by coil or use Cachebutton. Explanation of rights: * Information about WiFi connection,change your network connection and view network status: Used tokeep the stream going by varying bitrate, reconnect if you switchnetworks or reboot when you get back the connection if youtemporarily lose it. * Reading phone status and identity and readsensitive log data: Used to collect information about the devicefor crash-logging that helps us and fix errors in the app. Note,the information we collect is not personally identifiable.
Fantorangen APK
NRK
Morsomme aktiviteter og læring for de minstebarna med den populære Fantorangen fra NRK Super.Appen er spesielt tilpasset barn fra 2 til 4 år, og alt innhold erpå norsk.Her kan man leke, lære og more seg med aktiviteter som:- Gjemsel- Syng med Fantorangen og dyrene- Rydding og leggetid- Gå på do- Kle på Fantorangen- Baking og lek på kjøkkenet- Kile- Badetid- TannpussFor at appen skal kunne spille av lyd og musikk kan ikke enhetenstå i Lydløs-modus.Ingen kjøp i appen.Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes til å måle antall unikebrukere av appen. Enhetens id blir kryptert før den sendes, ogappen verken lagrer eller sender data som kan spores tilenkeltpersoner.Fun activities andlearning for the youngest children with the popular Fantorangenfrom NRK Super.App specifically designed for children from 2 to 4 years, and allcontent is in Norwegian.Here you can play, learn and have fun with activities suchas:- Hide and seek- Sing with Fantorangen and animals- Clearing and bedtime- Go to the bathroom- Dress in Fantorangen- Baking and play in the kitchen- Kile- Bathing time- BrushingFor the application to play audio and music device can not stand insilent mode.No in-app purchases.Device ID & call information used to measure the number ofunique users of the app. Device ID is encrypted before it is sent,and the app do not save or send data that can be traced toindividuals.
Loading...