1.0 / July 28, 2017
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Zabezpieczone notatki to aplikacja dla tych, którzy dbają ododatkowe bezpieczeństwo swojej prywatności. Od teraz nie tylkobędzie można spokojnie sobie coś zanotować, ale jeszcze zebyzobaczyć te notatki trzeba się każdorazowo zalogować podając logini hasło. Opcjonalnie można zapamiętać dane gdy mamy pewność, żenikt nie powołany nie zobaczy naszych notatek. A nawet jeśli hasłoktoś odkryje, to nie trzeba pisać od nowa notatki tylko można zmiećhasło. Proste.- Bonus -Zabezpieczone notatki wyróżniają się tym, żena nasze polecenie, całość naszego wprowadzonego tekstu przeczytadla nas urządzenie, na głos. Dobrej zabawy!Protected Notes is anapplication for those who care about the extra security of yourprivacy. From now on, not only will you quietly jot down something,but yet to see these notes each time you need to log in with yourusername and password.Optionally, you can store data when we aresure that no one called will not see our notes. And even if someonediscovers your password, you do not need to write the note you canonly sweep password. Simple.- Bonus -Secured notes aredistinguished by the fact that on our recommendation, our wholeentered text read for us the device, with the voice.Have fun!

App Information Zabezpieczone notatki

 • App Name
  Zabezpieczone notatki
 • Package Name
  appinventor.ai_m_glowacki24h.Cwiczenia
 • Updated
  July 28, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  m.glowacki24h
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

m.glowacki24h Show More...

Klementyna 1.0 APK
m.glowacki24h
Przed Tobą Klementyna. Bystra, sprytna i zabawna. Chętnie Cięwysłucha z uważnością i podpowie jaki ma pomysł na Twoje pytanie.Jeśli sobie życzysz to błyskawiczenie obliczy bardzo duże liczby.Sprawnie dodaje, odejmuje, dzieli, mnoży a nawet potęguje! Dba oTwój komfort i nie podaje Ci wyniku, jeśli ten byłby tak długi, żenie bardzo dałoby się go odpowiednio zinterpretować. Jest przy tymsubtelna i delikanta, ale potrafi też odpowiedzieć z przekąsem,jeśli ktoś ją np obraźliwie potraktuje jak babę!Przykładowe zdaniado zagadania:Cześć!Dlaczego niebo jest niebieskie?ile to jest 34razy 2934 podzielić na 232+2008 do potęgi 3 (to kobieta konkretna,3 trzeba powiedzieć jako "trzy" zamiast trzeciej)Fajna jesteśdużowieszwłącz aparatdziękiDobrej zabawy :)Before you Clementine.Smart, clever and funny. We are happy to hear from you and tell youhow mindfulness has an idea for your question.If you wish, it isimmediately calculate very large numbers. Efficiently he adds,subtracts, divides, multiplies and even intensifies! Cares aboutyour comfort and does not give you the result, if this would be solong that it could not really interpret it properly.It is at thesame time subtle and delikanta, but it can also respond with asneer, for example, if someone insultingly treat it like acrone!Sample sentences zagadania to:Hey!Why is the sky blue?howmuch is 34 times 2934 divided into 232 + 2008 to the power of 3(this particular woman, as 3 you have to say "three" instead of athird party)You're coolmuch you knowturn the camera onthanksHavefun :)
Stoper 1.1 APK
m.glowacki24h
Bardzo zwyczajny stoper, prosty w obsłudze z ładną grafiką. Ciekawąopcją jest zapamiętywanie nieograniczonej liczby pomiarów, dopókiaplikacja jest włączona.Polecam.Very ordinary stopwatch, easy touse with nice graphics. An interesting option is the storage of anunlimited number of measurements, until the application isenabled.I would recommend.
Gra łapanka 1.0 APK
m.glowacki24h
Gra ma 4 poziomy trudności. Zaczynając od bardzo wolnego zmienianiasię miejsca słuchawki, do bardzo szybkiego. Ukończenie ostatniegopoziomu będzie wymagało nieco szybkości. "Łapaniu" słuchawki, adokładniej dotykaniu jej w miejscu pojawienia się towarzysząwibracje telefonu, które oznaczają, że "złapaliśmy" słuchawkę iwtedy jest naliczony punkt. Po każdym poziomie Telefon informujenas swoim komentarzem, że przechodzimy do kolejnego etapu.Na końcuobrazek zwieńczający nasz sukces. Czy będziesz go zobaczyć? :)Thegame has 4 levels of difficulty. Starting from very slow to changethe handset space, very fast. Completing the last level willrequire a bit of speed."Catching" headphones, and more specificallytouching her appearance at the site accompanied by vibrationsphone, which means that "caught" the phone is charged and thenpoint.After each level Phone your commentary informs us that wemove to the next stage.At the end of the picture, crowning oursuccess. Do you see it? :)
Gra Pong 1.0 APK
m.glowacki24h
Popularna gra, która polega na odbijaniu piłki jaknajwiększą ilośćrazy. Przy każdym odbiciu jest naliczony punkt. Im więcej punktów,tym zwiększa się prędkość piłki. Wszystko w atmosferze stylistykiobrazów i dźwięków gwieździstej przygody.The popular game thatinvolves bouncing ball jaknajwiększą number of times. At each pointof reflection is calculated. The more points, the speed of the ballincreases.All in an atmosphere of design images and sounds starryadventure.
Dyktafon 1.0 APK
m.glowacki24h
Prosty dyktafon z lekko rozbudowaną grafiką. Nagrywa dźwięki,odtwarza je i przechowuje w formie edytowalnej listy. Polecam.Asimple voice recorder with a slightly expanded graphics. Recordsounds, plays and stores them in the form of an editable list.Iwould recommend.
Rzut monetą 1.0 APK
m.glowacki24h
Moneta ma dwa końce - orzeł i reszkę. Nie wiesz na co sięzdecydować i potrzebujesz wylosować rozwiązanie? Oto ono. Wystarczykliknąć rzut monetą i już wiesz co masz robić.The coin has two ends- an eagle and tails. You do not know what to choose and need todraw the solution? Here it is. Just click the coin toss and youalready know what to do.
n-ty wyraz ciągu geometrycznego 1.0 APK
m.glowacki24h
Po prostu, wpisujesz odpowiednie liczby potrzebne do wzoru, aprogram zrobi za Ciebie resztę.Just enter the number correspondingto the required pattern, and the program does the rest.
Przyciski na czas 1.0 APK
m.glowacki24h
Prosta gra, w której całe zadanie polega na jak naszybszymnaciśnięciu pojawiających się przycisków. Jest to doskonała metodado rywalizowania ze znajomymi, gdyż czas jest liczony co do 3miejsc po przecinku! Powodzenia w przyciskaniu!A simple game inwhich the whole job is to push as naszybszym emerging buttons.Thisis an excellent way to compete with your friends, because the timeis counted as a 3 decimal places!Good luck in your button presses!
Loading...