Peter Gilles 应用

Loading...
Schnëssen 1.0.1
Peter Gilles
Schnëssen ass déi éischt App, fir d’Lëtzebuerger Sprooch vun hautanall hire Facettë mat Toun-Opnamen ze erhiewen anzedokumentéieren.Egal, ob Dir ‘nik’, ‘nit’ oder ‘net’ sot, ob Diroft‘séier’ oder dacks ‘schnell’ sot –, mir a mär siche Leit, LéktaLëtt, déi Freed drun hunn, geschwatent Lëtzebuergesch mat derAppze sammelen! Matmaache ka jidd(w)ereen, dee Lëtzebuergeschschwätzt– egal, ob jonk oder al, Mammesproochler oder net, obvuSteebrécken, aus dem Pommerlach oder vun der Wuermer Köppchen.Mirwëllen dat ganzt Spektrum vum Lëtzebuergeschen héieren: Schwätztaneis App eran – spontan a sou wéi gewinnt, egal aus wéi engemEckvum Land Dir kommt. Mat Ärer Participatioun hëlleft Dir eisimmensbei der Erfuerschung vun der Sprooch an hirenDialekter.Iwwertd'App kënnt Dir all Opnam direkt lauschteren andobäid'Villfältegkeet vum haitege Lëtzebuergesche kenneléieren.D'Zilass et, d'Sprooch vun all Generatioun aus all Uertschaft amLandfir de Grand public an d’Fuerschung ze dokumentéieren.Dës AppassDeel vun engem Projet op der Universitéit Lëtzebuerg (Institutfirlëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft).Schnëssen assdéiéischt app fir d'Lëtzebuerger Sprooch vun skin at all hirefacetmat Toun-opnamen ze erhiewen dokumentéieren to ze.Whetheryou'technology', 'nit' or 'net' sot whether you 'fast' often'seier'or Dacks sot - me a mar Siche Leit, lekt a Lett, déi FreedDRUNhunn, geschwatent Luxembourgish mat of App ze sammelen!Matmaacheka jidd (w) ereen, dee Lëtzebuergesch chatters - whetheror jonk alMammesproochler or net, whether vu Steebrécken fromwhichPommerlach or vun of worms Köppchen. I Wëllen dat ganztspectrumvum Lëtzebuergeschen Heieren: chatters on ice App eran-spontaneously a sou wéi wins, no matter comes from wéi tightcornervum country you. Mat aérer Participatioun hëlleft youimmenselywhen ice Erfuerschung vun der Sprooch at hirenDialekter.Iwwertd'app knows you all Opnam directly listening todirect dobäid'Villfältegkeet vum haitege Lëtzebuergeschekenneléieren. D'Zilass et, d'Sprooch vun all Generatioun from allUertschaft ashorefir de Grand public to d'For Chung zedokumentéieren.APP ass Deelvun close Projet op the UniversiteitLëtzebuerg (Institut furlëtzebuergesch Sprooch- aLiteraturwëssenschaft).