Telenor Srbija i Telenor Crna Gora 应用

Loading...
Telenor Space 2.0.2
Telenor Space je digitalna usluga koja Vamomogućava da na jednostavan i siguran način čuvate svoje poslovne(a po želji i privatne) podatke u Cloud-u - uvek dostupnomudaljenom serveru.Sve vrste dokumenata koje odaberete za sinhronizaciju,automatski se smeštaju na cloud server korišćenjem odgovarajućihaplikacija na vašim uređajima. Podaci su uvek dostupni putem bilokog uređaja koji je povezan na internet. Možete da arhiviratepodatke sa svojih uređaja, pri čemu će oni da se nalaze samo naserveru. Možete da delite pojedinačna dokumenta sa bilo kime, ilida delite kompletne direktorijume sa vašim kolegama koji takođekoriste uslugu. Telenor Space direktorijum možete da sinhronizujetesa više vaših računara, koji, ukoliko su povezani na internet, uvekimaju poslednju verziju dokumenta kopiranu i na disk računara.Da biste koristili uslugu potreban vam je korisnički nalog.Usluga je dostupna biznis korisnicima Telenora.Više o aktivaciji usluge i kreiranju korisničkog naloga, kao iuputstva za korišćenje aplikacija na različitim platformama možeteda pronađete na www.telenor.rsKljučne prednosti usluge:• Prostranost – Usluga omogućava 10GB prostora na serveru začuvanje podataka.• Pristupačnost – Uz aktivnu uslugu na raspolaganju je idodatnih 10 GB internet saobraćaja koji mogu da se koristeisključivo za saobraćaj ostvaren putem Telenor Space aplikacije kaserverima na kojima se čuvaju podaci.• Multi-device rešenje – Pristup podacima je omogucen puteminternet pretraživača i mobilne aplikacije. Pored Androidoperativnog sistema, aplikacija je dostupna i za iOS i Windowsmobilne uređaje, kao i za Windows i MacOS operativne sisteme zalaptop i desktop računare.Telenor Space is adigital service that allows a simple and safe way keep yourbusiness (and, if desired, and private) information in the Cloud -always available to a remote server.All types of documents that you choose to sync automaticallystored on the cloud server using the appropriate application onyour device. The data is always available via any device connectedto the internet. You can archive data from their devices, wherethey will be located only on the server. You can share individualdocuments with anyone, or to share complete folders from yourcolleagues who also use the service. Telenor Space folder, you cansynchronize with more of your computer, which, if they areconnected to the Internet, you always have the latest version ofthe document copied on a computer disk.To use the service, you need a user account. The service isavailable to business customers Telenor.More about activation services and the creation of useraccounts, as well as instructions for the use of applications ondifferent platforms can be found on www.telenor.rsKey benefits of:• The spaciousness - The service enables 10GB of space on theserver for data storage.• Accessibility - With the active service is available and anadditional 10 GB of internet traffic, which can be used exclusivelyfor traffic generated by Telenor Space applications to servers onwhich the data is stored.• Multi-device solution - Data access is enabled through a webbrowser and mobile applications. In addition to the Androidoperating system, the application is available for iOS and WindowsMobile devices, as well as for Windows and MacOS operating systemsfor desktop and laptop computers.
Telenor Kontakt 1.5.2
Telenor Kontakt magazine reveals better sideof communication.
Telenor Kontakt Tablet 1.0.1
Telenor Kontakt magazine reveals better sideof communication.
Sport uživo 1.5.5
Aplikacija Sport uživo namenjena je zapraćenjedetalja u vezi sa sportovima i sportskim aktivnostima kojiomogućavaKorisniku da bude u toku sa mečevima, statistikama idogađajima saterena za preko 15 sportova. Korisniku je omogućenoda pratidogađaje u okviru servisa u mobile internet i WiFiokruženjima.Servis se odlikuje jedinstvenim animacijama zapraćenje fudbalskihutakmica.