Thành Phát 应用

Loading...
Loigiaihay.com - Lời Giải Hay 1.6.1.2
Thành Phát
Loigiaihay.com (còn được gọi Lời Giải Hay, loi giai hay) giúp cácbạn học sinh và phụ huynh tìm kiếm lời giải bài tập sách giáo khoa(SGK), sách bài tập, vở bài tập, soạn bài văn, tiếng việt, sáchtham khảo, đề thi kiểm tra cũng như lý thuyết tóm tắt theo từng bàihọc cho tất cả các môn: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Vănhọc, tiếng việt, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý,.. cho tất cả các lớp12, lớp 11, lớp 10, lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6, lớp 5, lớp 4, lớp3, lớp 2, lớp 1 đầy đủ. App được thiết kế đặc biệt để các bạn họcsinh phụ huynh có thể: 1. Dễ dàng tìm kiếm: Chỉ cần chọn ô “Tìmkiếm” trên cùng bên phải và gõ tên bài muốn tìm sẽ thấy các bàiviết bạn cần. 2. Lưu bài đã xem: Bạn có thể lưu lại các bài để xemlại đơn giản bằng cách bấm nút “Lưu” ở cuối mỗi bài để xem lại ngaycả khi không có mạng 3. Dễ dàng đổi môn: chỉ cần chọn môn phía trêncùng, bạn có thể chọn các môn quan tâm sau đó lựa chọn các chuyênđề hoặc bài tập hay lý thuyết để học 4. Đổi lớp khi cần: Việc chọnlớp sẽ chỉ cần làm duy nhất một lần, học sinh có thể chuyển lớpkhác bằng cách chọn đổi lớp ở danh mục trong app. 5. Dễ dàng chuẩnbị trước bài học cho hôm sau bằng cách xem các bài viết tiếp theotrong phần bài viết liên quan. Với nội dung phong phú đầy đủ, lờigiải chi tiết, hấp dẫn cùng những tiện ích vô cùng hữu ích. Lờigiải hay sẽ đồng hành, giúp các em học tốt trong suốt thời gian cắpsách đến trường. Fanpage: https://facebook.com/Loigiaihay Điềukhoản Tiếng Việt: https://loigiaihay.com/policy/vi.html Privacy:https://loigiaihay.com/policy/en.html Loigiaihay.com (also known asGood Solution, Good Time) helps students and parents find answersto textbook exercises, exercise books, homework notebooks, essaywriting, Vietnamese , reference books, test questions as well aslesson-based summary theory for all subjects: Mathematics, Physics,Chemistry, Biology, Literature, Vietnamese, English, History,Geography reason, .. for all grades 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,3, 2, and 1. App specially designed for parents of students to: 1.Easy to find: Just select the "Search" box on the top right andtype the name of the search you want to see the posts you need. 2.Save saved posts: You can save the songs for review simply bypressing the "Save" button at the bottom of each post to reviewthem even without a network. 3. Easy change of subjects: justselect the subject above, you can choose the subject of interestthen select the subject or exercise or theory to learn 4. Changeclasses as needed: Selecting classes will only need to be doneonce, students can transfer classes by choosing to change classesin the app category. 5. Easily prepare the lesson for the next dayby looking at the next article in the relevant article section.With rich content, detailed and attractive solutions and extremelyuseful utilities. Good solutions will go hand in hand, helpingstudents to study well during the time they go to school. Fanpage:https://facebook.com/Loigiaihay Vietnamese Terms:https://loigiaihay.com/policy/en.html Privacy:https://loigiaihay.com/policy/en.html