1.1 / August 5, 2014
(4.6/5) (29)
Loading...

Description

Aplikacja mobilna „Ziemia Łomżyńska” to propozycja aktywnegospędzenia czasu w tej niezwykłej części kraju. Przewodnik mobilnyobejmuje gminy położone w Dolinie Środkowej Narwi: Przytuły,Jedwabne, Wizna, Piątnica, Łomża, Miastkowo, Śniadowo. Obszar tenrozciąga się od granic Bagien Biebrzańskich do okolic Ostrołęki.Ziemia Łomżyńska to idealne miejsce dla turystów spragnionychspokoju i kontaktu z przyrodą oraz miłośników turystyki aktywnej –pieszej, rowerowej, kajakowej czy konnej. Odpoczniemy tu wŁomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi, gdzie możemyobserwować piękne bataliony i wiele innych rzadkich gatunkówptaków. Region słynie z cennych zabytków i obiektów kulturowych, naczele z łomżyńską starówką oraz XVI-wieczną katedrą; znany jesttakże z bogatego dziedzictwa kulinarnego (słynne pampuchy, rejbakczy fafernuchy). Miłośnicy historii odnajdą tu wiele fascynującychpunktów, takich jak Góra Strękowa - miejsce polskiego oporu 1939,miejsca związane z Bitwą pod Wizną stoczoną w trakcie Kampaniiwrześniowej (zwaną polskimi Termopilami), forty w Piątnicy,zabytkowe cmentarze katolickie i żydowskie, etc. W aplikacjiznajdziemy najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, a takżebogatą bazę informacji praktycznych. Poza paletą zabytków, którekoniecznie trzeba zobaczyć, w aplikacji znajdują się równieżobiekty gastronomiczne i noclegowe, a także wszelkie informacjepraktyczne na temat obiektów sportowych, rozrywkowych irekreacyjnych.Aplikacja wykorzystuje technologię GPS, pokazującpozycję użytkownika i lokalizacje obiektów. Działa w trybie onlinei offline. Aplikacja została opracowana przez Amistad Group woparciu o autorską technologię Treespot w ramach projektu pt."Mobilny system informacji turystycznej LGD Sąsiedzi". Aplikacjajest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER wramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego PROW na 2007-2013. Instytucja Zarządzająca programemRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwojuObszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.Mobileapplication "Łomżyńska Earth" is an active proposal to spend timein this unique part of the country. Mobile Guide includes themunicipalities located in the Central Valley of Narew: Przytuły,silk, Wizna, Piatnica, Lomza, Miastkowo, Sniadowo. This areastretches from the borders of the Biebrza Marshes to Ostrolekaarea. Łomżyńska land is ideal for visitors looking for peace andcontact with nature lovers and active tourism - hiking, cycling,canoeing and riding. We'll rest here in the Łomża Landscape Park ofthe Narew Valley, where we can observe the beautiful battalions andmany other rare species of birds. The region is famous for itsvaluable historical and cultural led by łomżyńską old town and thesixteenth-century cathedral; It is also known for its rich culinaryheritage (the famous pampuchy, rejbak or fafernuchy). Lovers ofhistory will find here lots of fascinating points, such as StrękowaMountain - place of Polish resistance 1939 places associated withthe Battle of Wizna fought during the September Campaign (known asthe Polish Thermopylae), forts in Piątnica, historic Catholic andJewish cemeteries, etc.The application will find the most importanttourist attractions of the region, as well as the rich base ofpractical information. Besides monuments palette, which you mustsee in the application are also catering facilities andaccommodation, as well as any practical information about sports,leisure and entertainment facilities.The application uses GPStechnology, showing the position of the user and locations ofobjects. It works online and offline.The application was developedby Amistad Group, based on the original technology Treespot projectFri. "Mobile system Desk LAG Neighbors". The application isco-financed by the European Union, Axis IV LEADER under Measure 413"Implementing local development strategies" under the RDP2007-2013. Managing Authority of the Rural Development Program for2007-2013. The Ministry of Agriculture and Rural Development.European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investingin rural areas.

App Information Ziemia Łomżyńska

 • App Name
  Ziemia Łomżyńska
 • Package Name
  pl.treespot.ziemialomzynska
 • Updated
  August 5, 2014
 • File Size
  6.2M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Amistad sp. z o.o.
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Plac na Groblach 8/2 31-101, Kraków
 • Google Play Link

Amistad sp. z o.o. Show More...

Traseo. Offline maps & trails. 2.13.4-mb APK
Traseo app has a permanently updated and enlarged assortment ofdetailed tourist maps from top publishers. It features touristdestinations in Europe and other continents. Thanks to the app youmay easily buy and download a chosen map which you can use eversince. GPS location will always help you find your current positionon the map.But this is only the beginning of the adventure! The appenables you to record tracks, together with interesting siteinformation, in your personal account. In Traseo you can sharememories from your trips with friends, through social networks andcontent sharing portals. Your recorded gpx track is publiclyavailable for downloads and the same functionality allows you tofind exciting itineraries for yourself. Know where you want to gobut have no idea how to do it in an interesting way? Traseo willsuggest a bicycle or walking route to your chosen destination. Itwill feature all the attractions along the way.Just take yourphone, find an interesting map and hit the road! Traseo won’t letyou get lost and will keep the best memories for you!
KatoApka 2.3 APK
KatoApka najlepszy przewodnik mobilny po Katowicach. AplikacjaKatoApka to bezpłatny przewodnik po bogatej ofercie kulturalnej iturystycznej Katowic. Stanowi również przegląd obiektówgastronomicznych, noclegowych oraz wybranych kategorii sklepówzlokalizowanych na terenie miasta. Dla każdego…Gdziekolwiek jesteś,dzięki aplikacji odnajdziesz najbliżej położone od Ciebierestauracje, puby, kina, muzea czy boiska sportowe itd. Zobaczyszich szczegółowe opisy, zdjęcia, harmonogram wydarzeń orazsprawdzisz czy interesujący Cię obiekt przygotował specjalnepromocje. Dla aktywnych…Jeśli chcesz aktywnie spędzić czas wmieście, aplikacja wskaże Ci sprawdzone trasy zwiedzania lubwycieczki rowerowe. Wybrane trasy możesz przemierzać zaudioprzewodnikiem, dzięki któremu odsłuchasz ciekawe informacje ohistorii danego miejsca. Możesz również zwiedzać miasto z AR-em(rzeczywistość rozszerzona) obserwując na swoim smarfonie lubtablecie obraz rzeczywisty z kamerki telefonu wraz z wyświetlanymiprzez aplikację informacjami na temat ciekawych obiektów w zasięguTwojego wzroku. Wykorzystując funkcjonalność AR sprawdzisz również,gdzie w pobliżu możesz skorzystać z promocji i zniżek.Aplikacjawykorzystuje technologie GPS oraz mapy, dzięki czemu wędrówka pomieście lub do wybranego obiektu będzie dziecinnie łatwa. Aplikacjadziała w trybie offline, ale pełna funkcjonalność wymaga przejściaw stan online.ODKRYJ KATOWICE Z APLIKACJĄ KatoApka!KatoApka bestmobile guide the Katowice.KatoApka application is a free guide tothe wide range of cultural and tourist Katowice.It also provides anoverview of the catering, accommodation and some categories ofstores located throughout the city.For each ...Wherever you are, soyou will find applications located closest to you restaurants,pubs, cinemas, museums and sports fields etc. You'll see theirdetailed descriptions, photos, schedule of events, and checkwhether your desired object has prepared special promotions.For theactive ...If you want to actively spend time in the city, the appwill show you proven sightseeing tours or cycling. The selectedroute, you can traverse the audio guide, whereby Listen tointeresting information about the history of the place. You canalso discover the AR-I (augmented reality) watching your smarfonieor tablet real image from the webcam screen phone with applicationinformation on interesting objects within your sight.Using the ARfunctionality also check where nearby you can use promotions anddiscounts.The application uses GPS technology and maps, sowandering around the city or to a selected object will be child'splay.The app works offline, but full functionality requires atransition line.DISCOVER KATOWICE KatoApka WITH THE APPLICATION!
Karkonosze 1.0 APK
Karkonosze – dawniej znane jako Góry Olbrzymie. W nazwie tej jestwiele prawdy, ponieważ to najwyższe pasmo Sudetów i zarazem całychCzech rozciąga się na długości 70 km miejscami osiągając 20 kmszerokości. Ich punkty graniczne to Przełęcz Szklarska na zachodziei Przełęcz Lubawska na wschodzie, a najwyższym szczytem jestŚnieżka, mająca wysokość 1602 m n.p.m. Karkonosze to piękne górypoprzecinane dolinami, wąwozami i kotłami polodowcowymi. Fani filmu„Opowieści z Narni” z pewnością rozpoznają Wąwóz Kamieńczyka, wktórym między innymi były kręcone zdjęcia do tego filmu .Karkonosze pełne są urokliwych i klimatycznych miasteczek, zktórych najbardziej znane to: Szklarska Poręba – zwana też rowerowąstolica Polski, Karpacz – miasto pod Świeżką czy Kowary słynne ztradycji górniczych rud uranu. Stolicą regionu jest Jelenia Góraprzepięknie położona w kotlinie otoczonej górami.Miłośnikówhistrorii zapraszamy do zwiedzania pięknych zamków i pałacówpołożonych na szlaku Doliny Parków i Pałaców.Do zwiedzania tychurokliwych okolic zachęca aplikacja mobilna „Karkonosze”, którajest bazą najciekawszych miejsc przydatnych turyście. Znaleźć tumożemy mnóstwo atrakcji, także tych przeznaczonych dla całychrodzin, bazę gastronomiczną, noclegową, najciekawsze zabytki imiejsca interesujące pod względem przyrodniczym. Turysta możezapoznać się także ze ścieżkami dydaktycznymi, prowadzącymi przeznajbardziej atrakcyjne tereny i miejsca. Jedną z ciekawszychpozycji jest „Astrościeżka w Izerach”, do której wytyczeniainspiracją był Izerski Park Ciemnego Nieba. Wytyczona ścieżkapoprowadzi nas też pod Wodospad Szklarki, który ma kilkanaściemetrów wysokości, czy też na innej trasie znajdzie się teżSzrenica, Góra Chojnik.Aplikacja działa w trybie offline, powszystkich miejscach możemy poruszać się za pomocą nawigacji GPS –obiekty posiadają dokładne współrzędne, dzięki czemu z łatwościąodnajdziemy ich lokalizację. Bardziej szczegółowe informacje możemytakże poznać dzięki dołączonym danym teleadresowym, opisowi izdjęciom. Mobilny przewodnik to także zbiór najciekawszych wydarzeńorganizowanych w okolicy oraz zbiór tras, po których także możliwajest nawigacja. Serdecznie zapraszamy – tu sezon turystyczny trwacały rok!Projekt współfinansowany przez Unię Europejska zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramachProgramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013Giant Mountains - formerly known asthe Giant Mountains. This name is a lot of truth, because it is thehighest range of the Sudetenland and also the whole Czech stretchesfor 70 km in places reaching 20 km in width. Their border points toSzklarska Pass in the west and Lubawska Pass in the east, and thehighest peak is Snow White, having a height of 1602 meters abovethe sea levelGiant Mountains are beautiful mountains cut byvalleys, gorges and glacial kettles. Fans of the movie "TheChronicles of Narnia" will recognize Kamieńczyk Gorge, where amongother things, were filmed images for this movie.Giant Mountains arefull of charming and climatic towns, of which the best known are:Szklarska Poreba - also called cycling capital of Polish, Karpacz -the town under Świeżką or Kowary famous tradition of mining uraniumore. The capital of the region is Jelenia Gora beautifully situatedin a valley surrounded by mountains.Histrorii lovers are invited tovisit the beautiful castles and palaces situated on the trail ofthe Valley Parks and Palaces.To explore the charming surroundingsencourage Interested "Giant," which is the basis of the mostinteresting places of useful tourist. Here we can find plenty ofactivities, including those intended for the whole family, a basecatering, accommodation, interesting sights and places of interestin terms of nature. Tourists can also refer to the teaching paths,leading through the most attractive areas and places. One of themore interesting items is the "Astrościeżka in Izerach" to whichdelineate inspired by the Izera Dark-Sky Park. Marked path willlead us into a waterfall Szklarki, which is several meters high, oron any other route will also Szrenica, Mount Chojnik.Theapplication works offline, all the places we can move using GPSnavigation - objects have exact coordinates, so you can easily findtheir location. More detailed information can also learn throughthe attached teleadresowym, description and photographs.MobileGuide is a collection of the most interesting events organized inthe area and a collection routes, which also is possible tonavigate.We invite you - here the tourist season lasts all year!Theproject is co-financed by the European Union from the EuropeanRegional Development Fund (ERDF) under the Operational Programme ofCross Border Cooperation Czech Republic - Republic of Poland2007-2013
Siedlce 1.4 APK
Aplikacja mobilna „Siedlce – otwarta brama w Dolinę Bugu” jestdoskonałym przewodnikiem po wschodnich terenach województwamazowieckiego. Rozbudowane informacje o mieście ułatwiająpoznawanie jego historii, a sześć tras rowerowych po powieciesiedleckim - Budzieszyńska, Korczewska, Reymontowska, Wodyńska,Zielone Siedlce oraz Dolina Muchawki - zachęca do bliższegokontaktu z przyrodą nieskażoną przemysłem. Malownicze, rozległedoliny rzek Liwiec i Bug – niezwykle atrakcyjne, a wciąż słaboodkryte – to pole do eksploatacji dla wszystkich spragnionychaktywnego wypoczynku. Turysta znajdzie tu zabytki, staropolskiedwory, ślady dziejów unitów, ciche ostoje nad brzegami rzek oraz ażdziewięć florystyczno-faunistycznych rezerwatów przyrody.Wybierającsię na jedną z sześciu opisanych tras rowerowych, warto obejrzećpałac w Korczewie, sprawdzić, jaką ofertę ma dla nas odrestaurowanydwór w Mościbrodach, przejechać się konno w Chlewiskach,pokontemplować chwilę w sanktuarium w Mokobodach, poszukać śladówŻeromskiego w Łysowie i Niwiskach lub przekonać się, czemu Mordyzawdzięczają swoją nazwę.Dzięki aplikacji użytkownik poznanajważniejsze zabytki ziemi siedleckiej i nie zgubi się naliwieckich i nadburzańskich trasach rowerowych, a wszystko zasprawą lokalizacji GPS, która pozwoli nam na łatwe zlokalizowanieswojej pozycji oraz odnalezienie na mapie danego obiektu. Aplikacjadostarcza także garść najświeższych informacji o imprezach iofercie kulturalno-rekreacyjnej. Znaleźć tu można także bazęobiektów, podzielonych na kategorie, m.in. noclegi i lokalegastronomiczne.Kolejną atrakcyjną częścią aplikacji są questy,będące świetną propozycja połączenia aktywnego wypoczynku zturystyką odkrywczą i poznawczą. Użytkownik, w czytelnej iprzyjemnej formie, otrzymuje polecenia do wykonania, które wiążąsię z koniecznością odnalezienia danej lokalizacji. Po wykonaniuzadania przechodzimy do kolejnego etapu zabawy, a na jej końcuczeka nagroda – dyplom.Mobilny przewodnik zawiera także dodatkowemoduły, jak planer, skaner kodów QR, dostęp do prognozy pogody orazaugumented reality - nakładanie starych zdjęć na ekran aparatu waplikacji.Aplikacja wykorzystuje mapy OpenStreetMap, GPS, działa wtrybie offline.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ześrdoków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2007-2013Mobile application "Siedlce - open gate in the Valley ofthe Bug" is an excellent guide to the eastern parts of theMazowieckie province. Extensive information about the city make iteasy to get to know its history, and six cycling routes districtSiedlce - Budzieszyńska, Korczewska, Reymontowska, Wodyńska,Siedlce and Green Valley Muchawki - encourages closer contact withnature unspoiled industry. Picturesque, vast valleys and riversLiwiec Bug - extremely attractive, and still poorly exposed - Thisfield service of all seeking an active holiday. Visitor will findmonuments, old Polish manor houses, traces the history of theUniates, quiet refuges along the rivers and nine floristic andfaunal nature reserves.By choosing one of the six described cyclingroutes, you should see the palace in Korczew, check that an offerhas for us in Mościbrody restored mansion, ride a horse inChlewiska, contemplate a while at the Shrine of Mokobodach, lookfor signs of Zeromski in Łysowie and Niwiskach or persuade out whyMordy owe their name.With this application you will know the mostimportant monuments of the earth Siedlce and not get lost in thenadburzańskich liwieckich and cycling routes, and all thanks to theGPS location, which will allow us to easily locate their positionand find a map of the object. The application also provides ahandful of the latest information on events and offers cultural andrecreational activities. You will also find the base objects,divided into categories, such as lodging and dining options.Anotherattractive part of the application are quests, which is a greatproposal calls active leisure tourism and cognitive discovery. Theuser, in a clear and pleasant form, receives commands from thatassociated with the need to find your location. After completingthe task, go to the next stage of fun, and at the end of a reward -a diploma.The mobile guide also includes additional modules, suchas planer, QR code scanner, access to weather forecasts andaugumented reality - the levying of old photos on the camera screenin the application.The application uses OpenStreetMap maps, GPS,works offline.Project co-financed by the European Union measuresimplemented European Regional Development Fund under the RegionalOperational Programme 2007-2013 Mazowiecki
Polish Routes 1.2 APK
“Polish Routes” is a mobile application focusing on five incrediblyinteresting regions of North Western Poland. The mobile guide takesyou to the most interesting corners of the Szczecin Littoral,Prosna River Valley, Myślibórz Lake District, Drawsko Lake Districtand the Wałcz Lake District – such as historic landmarks andsites of high natural value, including sports-recreation venues aswell. In addition, each tourist visiting the region will find awide dining and accommodation infrastructure, as well as agreatly-developed network of tourist information points, shops,offices and banks, which make the sightseeing not only pleasant butalso convenient. Hiking, bicycle, kayaking, educational and NordicWalking tourist routes are the application’s another great asset.It is also possible to use navigation, and hear legends or audiodescriptions of the region’s most characteristic places. Theapplication’s database is incredibly developed: it features over1,500 sites in various categories, over 4,000 km of routes formingin total about 200 trails, and over 1,500 colourful photographsdepicting the sites and routes.The following sites featured in theapplication are especially worth visiting:Szczecin Littoral(Goleniów County): the Wolin Gate, Church of St. Catherine and citywalls with the Mint and Gunpowder Gate in Goleniów, the Ina RiverMeanders Kayaking Trail, beach and yachting marina in Stepnica, aview tower on Zielonczyn Mountain, Szczecin Lagoon Nature Park inCzarnocin, Palace in Maciejowo;Prosna River Valley: an IndianVillage in Józefów, Reformanti Monastery Complex in Chocz, Churchof James the Apostle in Czermin, Church of the Assumption of theBlessed Virgin Mary in Żegocin, Palace-Park Complex in Dobrzyca,historic Church of St. Mary Magdalene in Sośnica, Church of Johnthe Baptist in Szymanowice;Myślibórz Lake District: EuropeanCapital of Nordic Walking in Barlinek, Papiernia [Paper] Mill inBarlinek, Knights Templar Commander Headquarters in Boleszkowice,Old Town in Choszczno, Gothic church in Choszczno, Knights’ Castlein Dębno, Church in Chłopowo, Lipiany – the peninsula of orchids,Dendrological Garden and Palace in Przelewice;Drawsko LakeDistrict: Lubie, Siecino, Pile, and Drawsko Lakes, kayaking trailson the Drawa, Piława, and Gwda Rivers, places: Złocieniec,Szczecinek, Drawno, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Ostrowice, BorneSulinowo, Barwice, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Grzmiąca,Szczecinek Lakes, Drawsko Landscape Park;Wałcz Lake District:Pomeranian Wall Fortifications, Wild European Bison Herd inJabłonowo, Rurzyca River Valley Nature Reserve, Death Isthmus,Grupa Warowna Cegielnia Fortification, Wedel Tuczyński FamilyCastle in Tuczno and Church of the Assumption of the Blessed VirginMary, Wisielcza Mount – Strzaliny, Magnetic Mount near Strączno,Wieli Bytyń Nature Reserve.The application uses GPS technology,showing the user’s position and site localization. It works bothonline and offline.The application was developed by the AmistadGroup on the basis of innovative Treespot technology as part of theWłóczykije Pojezierza project for the following Local ActionGroups: Goleniów County Szanse Bezdroży Association, Wspólnie dlaPrzyszłości Association, Partnerstwo Drawy Local Action Group,Lider Wałecki Association, and Lider Pojezierza Association, inclose cooperation with the following people,  companies andorganizations: Monika Matławska, Remigiusz Józefowicz, Teatr Bramahttp://www.teatrbrama.org, STUDIO KRAUSE AgnieszkaRoszatycka-Krause, Andrzej Krause http://www.studiokrause.pl,JAUDIO Jacek Gałkiewicz http://www.jaudio.pl.   “EuropeanAgricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in RuralAreas”. The application is co-financed by the European Union fundsas part of LEADER Axis 4 of the Rural Development Programme2007-2013. The Rural Development Programme 2007-2013 is managed bythe Ministry of Agriculture and Rural Development.
Treespot Tychy - city guide 3.0.1 APK
Treespot Tychy is a free mobile guide system dedicated not only forvisitors but also for the inhabitants looking for up-to-dateinformation about interesting places and events in the city. It isthe application based on five modules: places, events, news,transport and city projects. The guide allows to search the objectswhich are near the user, who can for example dispaly theinformation about the hotels, restaurants, pubs, sports and culturecentres and their positions. Additionally you can find bicycleroutes across the most interesting sights. The important element ofthe application is the transport schedule with the possibility tosearch the connections. All the places and events in the app can besaved in the planner. The biggest advantages of the applicationare:  upgraded database of objects, events and news, theapplication works off-line (Internet connection is used only todownload the latest data and a wider range of the map), perspicuousinterface helps the users easily get to the interestinginformation, so at any time and place they know where to go andwhat to see.
Wroclaw City Guide 1.2 APK
The City Guide is the official Wroclaw'smobile app. You can find here current information about events inthe city (exhibitions, concerts, movie times and theatrerepertoire), as well as noteworthy places and tourist attractions(historical monuments, pubs, museums) or interesting walking andcycling routes. Public transport timetables with journey plannerare also included.The app works offline, uses GPS and maps, so you will alwaysknow where to go and what to see. Anytime, anywhere.
Borowiackie Szlaki 1 APK
Aplikacja „Borowiackie Szlaki” to oficjalny przewodnik mobilnyoprowadzający po jednym z najpiękniejszych zakątków PowiatuTucholskiego. Położony jest w Borach Tucholskich - jednym znajwiększych w Polsce kompleksów leśnych. Aplikacja to takżeswoiste zaproszenie na spacer – znajdują się w niej najciekawszetrasy w terenie, najciekawsze miejsca na szlakach.Intuicyjnyinterfejs aplikacji pozwala szybko znaleźć interesujące nasinformacje, a dzięki lokalizacji GPS użytkownik znajdzienajciekawsze obiekty podzielone na kilka użytecznych w tereniekategorii oraz trasy piesze i rowerowe w swoim pobliżu. Mapa waplikacji dokładnie prezentuje tereny leśne oraz znajdujące się nanich ścieżki, a planner pozwoli ułożyć każą wycieczkę zgodnie zindywidualnymi zainteresowaniami użytkowników.Aplikacjawykorzystuje mapy OpenStreetMap i GPS, działa w trybie offline jaki online. Informacje zawarte w aplikacji można znaleźć także wserwisie http://portal.tucholski.pl/.The "Borowiackie Trails" isthe official guide to mobile and cooling one of the most beautifulparts of the District Tucholsky. Located in Tuchola - one of thelargest forest complexes. The application is also a specificinvitation for a walk - it contains the best tracks in the area,the most interesting places on the trails.The intuitive interfaceallows you to quickly find applications of interest to us theinformation, and thanks to the GPS location of the user finds themost interesting objects divided into several categories useful inthe field and walking and cycling routes in your vicinity. Mapapplication accurately presents wooded and located on one path, andthe planner will arrange a tour bid in accordance with theindividual interests of users.The application uses OpenStreetMapmaps and GPS, works offline and online. The information containedin the application can also be found onhttp://portal.tucholski.pl/.
Loading...